Фінанси – Лондар С. Л. – Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Тематика наукових робіт

1. Система місцевих фінансових інститутів.

2. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

3. Формування науки про місцеві фінанси.

4. Місцеві фінанси в економічній системі держави.

5. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

6. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

7. Місцеві податки як джерело наповнення місцевих бюджетів.

8. Неподаткові доходи місцевих бюджетів.

9. Роль видатків місцевих бюджетів.

І. Дайте відповідь на запропоновані питання:

1. Коли сформувалося вчення про місцеві фінанси?

2. Назвіть наукові твори вчених, що досліджували місцеві фінанси.

3. Назвіть причини виникнення місцевих фінансів.

5. Охарактеризуйте основні функції місцевих фінансів.

6. Визначте суб’єкт і об’єкт місцевих фінансів.

7. Назвіть складові системи місцевих бюджетів.

8. Класифікуйте доходи місцевих бюджетів.

9. Визначте види видатків місцевих бюджетів.

10. Які основні принципи формування позабюджетних, валютних та резервних фондів місцевих бюджетів?

II. Кожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідний термін чи поняття:

А) місцеві фінанси

Б) видатки розвитку

В) територіальна громада

Г) консолідований бюджет

Д) поточні видатки

Ж) система місцевих бюджетів

З) вільні бюджетні кошти к) комунальний кредит л) регульовані доходи

М) видатки першого кошика

1. Це фінансовий інструмент, який використовується органом місцевого самоврядування у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами з приводу поворотного, строкового, платного отримання фінансових ресурсів для вирішення соціально-економічних програм місцевого значення;

2. Це регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних методів, прийомів та інструментарію потоки коштів, які циркулюють у національній економіці через створювану на місцевому рівні систему фондів фінансових ресурсів, забезпечують здійснення місцевими органами влади своїх повноважень, надання ними послуг соціального характеру та супроводжуються виникненням економічних відносин між всіма учасниками цих процесів;

3. Одна з форм доходів, що передається центральною владою місцевим органам влади або з бюджетів територій вищого адміністративного рівня до бюджетів нижчого адміністративного рівня;

4. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу державних та місцевих бюджетів;

5. Сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений правовий статус;

6. Сукупність самостійних бюджетів, які не включаються до складу державного бюджету і один до одного;

7. Видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови як комунального так, і народного господарства. Сюди відносяться також субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням;

8. Видатки з бюджетів на фінансування мережі закладів, установ, підприємств, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення, фінансування бюджетних програм, тощо. Утворюються з місцевих бюджетів на початок бюджетного року і не враховуються при затвердженні бюджету поточного року;

9. Видатки, які згідно з нормами Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і здійснюються з бюджетів на утримання державного апарату, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт;

10. Утворюються в місцевих бюджетах на початку бюджетного року і не враховуються при затвердженні бюджету поточного року.

III. Знайдіть правильні відповіді на тестові завдання:

Тест № 1

Бюджет Автономної Республіки Крим – це:

А) державний бюджет;

Б) бюджет розвитку;

В) місцевий бюджет;

Тест№2

До місцевих податків належить:

А) курортний збір, податок з реклами;

Б) ринковий збір, комунальний податок;

В) податок з реклами, комунальний податок;

Г) податок з реклами, комунальний податок, курортний збір.

Тест № З

Які функції виконують місцеві фінанси:

А) є інструментом забезпечення громадських послуг;

Б) встановлюють правила поведінки лише для суб’єктів підприємницької діяльності;

В) виступають фіскальним інструментом;

Г) вірні відповіді а) і в).

Тест № 4

До зведеного бюджету України відносять:

А) бюджет Автономної Республіки Крим;

Б) бюджет області;

В) бюджет району;

Г) всі відповіді вірні.

Тест №5

Власні доходи місцевих рад формуються за рахунок:

А) місцевих податків, зборів і платежів;

Б) доходів комунальних підприємств;

В) доходів від гри на біржі;

Г) правильна відповідь а) і в).

Тест № 6

Видатки всіх бюджетів поділяються на:

А) зведені;

Б) поточні;

В) пропорційні;

Г) розвитку.

Тест№7

Елементами системи місцевих фінансів є:

А) суб’єкти;

Б) видатки;

В) об’єкти;

Г) всі відповіді вірні.

Тест №8

Видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

А) видатки першого кошику;

Б) видатки другого кошику;

В) поточні видатки;

Г) видатки спеціального фонду.

Тест №9

Резервний фонд місцевого бюджету утворюється у розмірі:

А) 2 % доходів загального фонду бюджету;

Б) 1 % доходів загального фонду бюджету;

В) / % видатків загального фонду бюджету;

Г) немає правильної відповіді.

Тест № 10

До регульованих доходів місцевого бюджету належить:

А) податок з доходів фізичних осіб;

Б) податок на промисел;

В) акцизний збір;

Г) плата за торговий патент.

IV. Визначте правильні чи неправильні такі твердження:

1. Вчення про місцеві фінанси сформоване у XIX ст.

2. Наявність територіальних громад стало причиною появи місцевих фінансів.

3. Зведений бюджет України не включає бюджету Автономної Республіки Крим.

4. Регульовані доходи місцевих бюджетів становлять приблизно 75-85 %.

5. За рахунок доходів місцевих бюджетів здійснюються видатки на потреби територіальних громад.

6. Вільні бюджетні кошти враховуються при затвердженні місцевого бюджету поточного року.

7. Вільні кошти можуть бути вилучені органами державної виконавчої влади вищого рівня.

8. Резервні фонди місцевих бюджетів утворюються у розмірі 2 % видатків.

9. До місцевих податків відносять лише комунальний податок. 10. Місцеві фінансові інститути є елементом місцевих фінансів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Тематика наукових робіт