Фінанси – Лондар С. Л. – ВСТУП

Сфера фінансів з усіма притаманними їй явищами і процесами має тісний зв’язок із явищами і процесами, які відбуваються у реальній економіці, і є практично симетричним відображенням останньої. Мобільність фінансової сфери є головним аргументом для використання її як засобу управління економічним розвитком, стимулювання конкурентних відносин і розвитку ринку, саме тому їй відводиться у світовій економічній науці особливе місце. Еволюція фінансів привела до того, що окремі фінансові процеси можуть здійснюватися без прив’язки до економічних, але великі “розриви” містять загрозу виникнення кризових явищ. Останні фінансово-економічні глобальні кризи 1998 та 2008 років, їх природа і механізм утворення ще потребують детального аналізу і вивчення науковців. Водночас всі ці події свідчать про активний розвиток сфери фінансів, вдосконалення її інструментів, а це тільки підсилює інтерес та стимулює бажання багатьох людей до отримання системних фінансових знань.

Пропонований увазі читача посібник складено відповідно до вимог освітньо-професійної програми вищої школи з підготовки бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво”. Вміщені в посібнику матеріали покликані допомогти студентам економічних спеціальностей, аспірантам, дослідникам, викладачам, працівникам фінансових органів і установ ознайомитися з розвитком фінансів і фінансової науки, особливостями функціонування фінансової, бюджетної, податкової систем нашої держави, отримати розуміння логіки причинно-наслідкових зв’язків та динаміки змін, що спостерігаються в економіці України. Важливою особливістю посібника с його акцент на більш глибоке вивчення функціонування сфери державних фінансів.

Посібник містить сімнадцять розділів. На початку посібника розглядаються предмет фінансової науки, сутність, генезис і еволюція фінансів. Ключовим елементом посібника є модель функціонування ринкової економіки національної держави, в якій відображається місце і роль фінансів. В подальшому при вивченні будь-якої з тем читач зможе повертатись до цієї моделі і більш глибоко усвідомлювати значення тих чи інших складових фінансової сфери у загальній картині її функціонування.

В подальших розділах вивчається фінансова система держави, її функції, особлива увага звертається на роль Міністерства фінансів України, Національного банку України, інших фінансових інститутів у забезпеченні функціонування фінансової системи. В контексті вивчення фінансової системи, притаманній ринковій економіці, розглядається роль фінансового ринку та фінансових посередників, їх значення для функціонування фінансів підприємств та фінансів домогосподарств.

Все ж левовий обсяг матеріалу посібника відводиться вивченню функціонування сфери державних фінансів, зокрема, бюджетної системи держави, бюджетного процесу, системи оподаткування, формування доходів та розподілу видатків державного та місцевих бюджетів, вивчається феномен державного боргу, функціонування державних цільових фондів та їх місце в структурі державних фінансів тощо.

3аключною тематикою є вивчення міжнародних фінансів, їх місця, ролі та зв’язку із національною і міжнародною економікою. Особливістю посібника є матеріал, присвячений інформаційному та аналітичному забезпеченню діяльності сфери фінансів, де розглядаються сучасні комп’ютерні інформаційні технології, покликані забезпечити процес прийняття ефективних рішень фінансовими менеджерами як на мікро-, так і на макрорівні.

У посібнику використано загальнодоступні матеріали центральних органів влади, сформовано практичний блок, де кожна тема має розроблену систему тестів, практичних завдань, тематику наукових досліджень студентів. Опрацювання завдань, базових термінів, понять, контрольних запитань, рекомендованої літератури орієнтує читачів на розвиток логічного фінансового мислення.

Автори висловлюють вдячність працівникам Міністерства фінансів України: М. Б. Вітру, О. С. Деревко, аспіранту ДННУ “Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України Т. Г. Блискавці за участь у підготовці матеріалів посібника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – ВСТУП