Фінанси – Лондар С. Л. – Грошовий та валютний ринок України

Процеси та тенденції, що супроводжують розвиток світового фінансового ринку, ставлять перед фінансовою системою України кардинально нові завдання і проблеми. На сьогодні український фінансовий ринок можна позиціонувати як банкоцентрований ринок, оскільки основну масу операцій на цьому ринку здійснюють банки. Одним із важливих завдань на сучасному етапі є забезпечення внутрішніх передумов для створення стабільного і конкурентоспроможного національного фінансового ринку, який би забезпечував фінансову безпеку держави в умовах глобалізації.

Грошовий та валютний ринок України.

Про темпи розвитку грошового ринку в Україні можна судити зокрема за темпами і обсягами кредитування. З початку 2008 року обсяг кредитів, наданих у національній валюті, збільшився на 28,1 %, водночас в іноземній валюті – на 36,3 %. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 31,6 %, населенню – на 33,3 %. Строкова структура кредитів упродовж зазначеного періоду характеризувалася збереженням на досить високому рівні (близько 65,4 % питомої ваги довгострокових кредитів у загальному їх обсязі (рис. 13.1).

Фінанси   Лондар С. Л.   Грошовий та валютний ринок України

Рис. 13.1. Відносна річна зміна обсягів кредитів, які надавались українськими банками фізичним особам у національній та іноземній волюті

^розраховано на основі даних НБУ

В умовах обмеження доступу до зовнішніх джерел запозичень банки для формування відповідної ресурсної бази активно залучали кошти на внутрішньому ринку – загальний обсяг депозитів протягом січня – вересня 2008 р. збільшився на 21,4 % – до 340,2 млрд грн. З них депозити юридичних осіб збільшилися на 17,4 %, депозити фізичних осіб – на 24,3 %.

У січні – листопаді 2008 року продовжувалися позитивні тенденції в строковій структурі депозитів – питома вага довгострокових депозитів у загальному обсязі депозитів збільшилася до 47,3 % порівняно із 46,4 % на початку року (рис. 13.2). У валютній структурі депозитів дещо вищими темпами зростали вкладення в національній валюті. Обсяг депозитів у національній валюті впродовж зазначеного періоду збільшився на 21,9 %, а кошти в іноземній валюті – на 20,3 %. Такі особливості динаміки валютної структури депозитів призвели до незначного зменшення рівня доларизації економіки з 22,8 % на початку року до 22,7 % за станом на 1 грудня 2008 р.

Що стосується основних тенденцій на валютному ринку, варто зазначити, що у 2008 р. шляхом вжиття заходів у сфері валютного регулювання та посилення курсової гнучкості Національний банк намагався зменшити вплив зовнішніх шоків на стан грошово-кредитного ринку та збалансувати попит і пропозицію. Протягом липня серпня 2008 року спостерігалося домінування пропозиції над попитом на іноземну валюту, що відображалось у посиленні девальваційного тиску на гривню. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському ринку в цей період коливався в діапазоні від 4,59 до 4,68 грн/дол. США, готівковий – від 4,57 до 4,65 грн/ дол. США. За таких умов, з метою згладжування надмірних курсових коливань, Національний банк викуповував з міжбанківського ринку надлишок іноземної валюти: у липні обсяг його інтервенцій був найбільшим у 2008 році (рис. 13.3).

Фінанси   Лондар С. Л.   Грошовий та валютний ринок України

Рис. 13.2. Динаміка зміни попиту (крива 1) пропозиції (крива 2) на валютному ринку та відповідні обсяги інтервенцій НБУ (крива З, плюс – купівля, мінус – продажа) на валютному ринку протягом періоду січень 2006року – грудень 2008 року, ^розраховано на основі даних НБУ

Проте, у вересні 2008 року на міжбанківському ринку відбулося скорочення пропозиції іноземної валюти переважно через зменшення її надходжень на рахунки українських резидентів. Останнє було зумовлено зниженням світових цін на металопродукцію, а також поглибленням кризи на міжнародних фінансових ринках, який провокував відплив коштів, у т. ч. з країн з перехідною економікою. Скорочення пропозиції призвело до певного ослаблення курсу гривні. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському ринку у вересні коливався в діапазоні від 4,66 до 5,07 грн/дол. США, готівковий – від 4,67 до 5,06 грн/дол. США (в листопаді – вже від 6,01 до 6,02 грн/дол. США). За підсумками вересня баланс інтервенцій Національного банку на міжбанківському ринку був від’ємним і становив мінус 150,3 млн дол. США, а в листопаді його значення вже становило мінус 3398,6 млн дол. США.

Фінанси   Лондар С. Л.   Грошовий та валютний ринок України

Рис. 13.3. Курс гривня-долар США на готівковому ринку протягом 2008року.

*дані НБУ

Динаміка офіційного курсу гривні до інших світових валют віддзеркалювала кон’юнктуру міжнародних ринків. Так, у листопаді офіційний курс гривні до долара США з початку року знизився на 17,04 %, щодо євро – на 15,82 %, до російського рубля – на 13,29 %.

Міжнародні резерви, в свою чергу, на кінець листопада2008 р. становили 32,7 млрд дол. США, збільшившись з початку року близько на 1 млрд. дол. США (рис. 13.4).

Фінанси   Лондар С. Л.   Грошовий та валютний ринок України

Рис. 13 .4. Динаміка зміни міжнародних резервів у 2008 році

З метою подальшої диверсифікації структури міжнародних резервів НБУ здійснював викуп євро, фунтів стерлінгів, інших валют. їх обсяг був достатнім для фінансування майбутнього імпорту товарів і послуг упродовж 3,7 місяця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – Грошовий та валютний ринок України