Фінанси – Лондар С. Л. – 7.3. Склад і структура видатків Державного бюджету України

Видатки бюджету відіграють визначальну роль у процесах трансформаційної перебудови економіки держави та забезпечують фінансування соціальної сфери, різних галузей народного господарства, сприяють розвитку міжнародних відносин та визначають пріоритетні напрями фінансової політики. Структура видатків Державного бюджету України визначає ефективність впливу держави на економічний розвиток та є індикатором пріоритетності певної функції держави.

В процесі виконання державного бюджету виділяють видатки бюджету і витрати бюджету. Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Витрати бюджету включають видатки бюджету та кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, що виникає в процесі фінансування бюджету.

Як зазначалось, класифікація видатків Державного бюджету за бюджетною класифікацією наступна:

– функціональна класифікація;

– економічна класифікація;

– відомча класифікація;

– програмна класифікація.

Видатки бюджету за функціональною класифікацією, в свою чергу, поділяються на видатки на забезпечення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування. До видатків, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відносяться видатки на фінансування:

– державного управління, тобто видатки, що забезпечують загальнодержавні функції;

– національної оборони;

Громадського порядку, безпеки та забезпечення функціонування судової законодавчої та виконавчої влади;

– економічну діяльність;

– охорону навколишнього природного середовища;

– житлово-комунальне господарство;

– охорону здоров’я;

– духовний і фізичний розвиток;

– освіту;

– соціальний захист і соціальне забезпечення.

До основних видатків, що проводяться з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, відносяться такі види видатків:

– на освіту та охорону здоров’я;

– на соціальний захист та соціальне забезпечення; на розвиток культури і мистецтва;

– на фізичну культуру і спорт.

За економічною класифікацією видатки Державного бюджету поділяються на поточні та капітальні.

Поточні видатки – це видатки бюджету на фінансування підприємств, установ, організацій і органів, визначені на початок бюджетного року, а саме на фінансування соціального захисту населення, а саме: державне споживання, виплати населенню (трансферти), перекази за кордон, державні субсидії.

Державне споживання поділяють на цивільне та військове. Цивільне споживання пов’язане з потребами поточного утримання адміністративних будівель, шкіл, лікарень, наукових установ, тобто соціальної інфраструктури.

Трансферти (грошові перекази населенню) – це видатки держави, які сприяють реалізації сукупного суспільного продукту і пов’язані із виплатою пенсій і соціальної допомоги з метою підтримання на належному рівні тієї категорії населення, яка за віком або за станом здоров’я є непрацездатною.

Перекази іншим державам – це видатки, які пов’язані із переказом державного капіталу за кордон, платежами за зовнішніми позиками, переказами грошей міжнародним організаціям тощо.

Субсидія – вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів державного чи місцевого бюджетів юридичним і фізичним особам і має форму фінансової допомоги чи відшкодування втрат доходів (житлові субсидії в Україні малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг).

Капітальні видатки – це видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності держави, а саме: капітальні вкладення (включаючи субсидії приватному сектору і перекази за кордон на капіталовкладення тощо). Капітальні видатки направляються на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, виплату субвенцій, та інших видатків, пов’язаних із розширеним відтворенням.

Поточні видатки здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, капітальні видатки – за рахунок коштів спеціального фонду.

За відомчою класифікацією видатки розподіляються серед головних розпорядників бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – це бюджетні установи, що мають право на фінансування за рахунок коштів бюджету. До складу розпорядників бюджетних коштів, зокрема, відносяться міністерства, комітети, комісії, адміністрації, державні університети, служби тощо. За обсягами наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Програмна класифікація видатків бюджету використовується в тому разі, коли бюджет формується за програмно-цільовим методом.

При недостатньому надходженні платежів у дохідну частину бюджету застосовується механізм секвестру, коли пропорційно надходженням скорочуються видатки. Але існують так звані захищені статті, офіційне визначення яких передбачено Бюджетним кодексом України.

Захищеними статтями Державного бюджету України є:

– оплата праці працівникам бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– придбання продуктів харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– виплата процентів за державним боргом.

– поточні трансферти населенню.

Перелік захищених статей державних видатків регулюється законом України “Про державний бюджет на відповідний рік”.

Динаміку видатків Державного бюджету України за функціональною класифікацією за 2003-2007 роки представлено в таблиці 7.4.

Як видно із таблиці 7.4, в 2007 році загальний розмір видатків Державного бюджету України номінально становив 186141 млн. грн., що на 28,1 % перевищує їх розмір у 2006 році. Якщо враховувати темп інфляції в країні за 2007 рік, то можна стверджувати, що реального зростання видаткової частини бюджету не відбулося. Найбільш стрімкими темпами спостерігається зростання видатків на економічну діяльність держави, охорону природного навколишнього середовища та фінансування житлово-комунального господарства. В 2007 році видатки на економічну діяльність становили 32400 млн. грн., що на 47,6 % перевищує їх розмір у 2006 році, видатки на охорону природного навколишнього середовища за 2006-2007 рр. збільшилися на 34,7 %, розмір фінансування житлово-комунальної сфери зріс на 619 %. Викликає занепокоєння зменшення видаткової частини Державного бюджету щодо фінансування соціального захисту населення та їх соціального забезпечення. Так, у 2007 році розмір видатків на соціальний захист становив 30229 млн. грн.., що на 4,9 % менше аналогічного показника у 2006 році.

Таблиця 7.4

Динаміка видатків Державного бюджету України за 2003-2007 рр., млн. грн.

Фінанси   Лондар С. Л.   7.3. Склад і структура видатків Державного бюджету України

Структура видатків Державного бюджету України за 2003-2007 рр. згруповано у таблиці 7.5.

Фінанси   Лондар С. Л.   7.3. Склад і структура видатків Державного бюджету України

На основі даних таблиці 7.5, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу у структурі видатків Державного бюджету України за 2003-2007 рр. займають видатки на соціальний захист населенню та міжбюджетні трансферти. Крім того, зазначені статті видатків демонструють чітку тенденцію до зростання протягом аналізованого періоду, що є позитивним моментом у розвитку соціально-економічних відносин в Україні та свідчить про соціальну орієнтованість бюджетних видатків.

Так, у 2007 році питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення населення становила 16,2 %, що на 4,1 відсоткових пункти перевищує їх питому вагу у 2003 році. Але при цьому слід зазначити, що в 2007 році у порівнянні із 2006 роком структурна складова соціальних видатків зменшилась на 5,7 відсоткових пункти. У структурі бюджетних видатків питома вага міжбюджетних трансфертів, тобто коштів, що передаються із Державного бюджету України до бюджетів інших рівнів, зросла за 2003-2007 рр. на 5,2 відсоткових пункти. Натомість, зменшується питома вага видатків Державного бюджету України на фінансування оборони, громадського порядку, безпеки та судової влади, фінансування економічної діяльності. Незначною є структурна складова бюджетних видатків на фінансування житлово-комунального господарства, охорону навколишнього природного середовища, охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.3. Склад і структура видатків Державного бюджету України