Фінанси – Лондар С. Л. – 7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами України про Державний бюджет на відповідний рік. Групування доходів державного бюджету за різними класифікаційними ознаками представлено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Групування доходів державного бюджету за різними класифікаційними ознаками

Фінанси   Лондар С. Л.   7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

Фінанси   Лондар С. Л.   7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

Як видно із даних таблиці доходи бюджету за методом залучення коштів класифікуються за такими розділами:

1. Податкові надходження.

2. Неподаткові надходження.

3. Доходи від операцій з капіталом.

4. Офіційні трансферти.

5. Цільові фонди.

Розглянемо їх види більш предметно.

Податкові надходження – це доходи, що акумулюються в формі загальнодержавних і місцевих податків, зборів та платежів і залучаються до складу державного бюджету. До податкових надходжень відносять прямі і непрямі податки, збори та обов’язкові платежі, а саме податок на доходи, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір із вироблених в Україні товарів, акцизний збір із ввезених на територію України товарів, ввізне та вивізне мито.

Неподаткові надходження – це доходи, що одержує держава від власності, підприємницької діяльності, фінансових санкцій та інших доходів, що не відносяться до обов’язкових податків, зборів та платежів. Неподаткові надходження можна поділити на такі групи:

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності – це доходи, які залучаються до складу державного бюджету від орендної плати за оренду державного майна, частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, надходжень від перевищення валових дохо дів над видатками Національного банку України, надходжень від грошово-речових лотерей, надходжень від реалізації надлишкового озброєння, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, рентної плати за нафту і газ власного видобутку.

2. Адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного характеру – це доходи, які залучаються до складу державного бюджету від плати за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плати за утримання дітей у школах-інтернатах, надходжень від державного мита та митних зборів.

3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій – це надходження від адміністративних штрафів та санкцій, сум, стягнених з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, надходжень від штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки тощо.

4. Інші неподаткові надходження – це надходження коштів від реалізації конфіскованого митними, правоохоронними органами та іншими уповноваженими органами майна і валюти, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, щодо яких минув строк позовної давності тощо.

Доходи від операцій з капіталом – це доходи бюджету у вигляді надходжень від продажу основного капіталу, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.

Офіційні трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Цільові фонди – надходження до державних цільових фондів включать обов’язкові відрахування юридичних і фізичних осіб до зазначених фондів. Зокрема, сюди відносяться відрахування до фондів: соціального захисту інвалідів, охорони природного навколишнього середовища тощо.

Джерела доходів Державного бюджету України за 2003-2007 рр. представлено в таблиці 7.2.

Фінанси   Лондар С. Л.   7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

Фінанси   Лондар С. Л.   7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

На основі даних таблиці 7.2 можна зробити висновок, що доходи Державного бюджету України за 2003-2007 рр. номінально зросли на 112669 млн грн або номінально майже в 3 рази. В2007році у порівнянні із2006р. доходи Державного бюджету збільшитися на 33399 млн. грн. або на 25,2 %, що забезпечено як економічними, так і адміністративними чинниками. Зокрема, за рахунок зростання товарного імпорту надходження митних платежів зросли на суму понад 3275 млн. грн. Зменшення обсягів виробництва підакцизної продукції, відповідно, призвело до зменшення надходження акцизного збору із вироблених в Україні товарів до державного бюджету на суму понад 593,6 млн. гривень. Натомість, надходження від акцизного збору із ввезених на територію України товарів зросли на 608 млн. грн. або на 68,5 %. Аналіз стану надходжень податку на додану вартість засвідчив підвищення його бюджетоутворюючої ролі за рахунок імпортування. Водночас вкотре загострилися проблеми, пов’язані з відшкодуванням зазначеного податку.

В цілому за 2006-2007 рр. податкові надходження номінально зросли на 27 %, неподаткові надходження – на 14,5 %, доходи від операцій з капіталом – на 2,2 %, офіційні трансфери збільшилися більше ніж в 3 рази, цільові фонди – на 42,7 %.

Склад і структуру доходів Державного бюджету України за 2003-2007 рр. представлено в таблиці 7.3.

Фінанси   Лондар С. Л.   7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

Склад і структура доходів Державного бюджету характеризують загальну фінансово-економічну та політичну ситуацію в державі. Як видно із даних таблиці 7.3, структура доходів бюджету змінюються досить швидко у бік зростання частки надходжень від податків, зборів та обов’язкових платежів, у бік зменшення надходжень від неподаткових платежів. Так, за 2003-2007 рр. питома вага податкових надходжень збільшилася із 64,5 % в 2003 році до 70,3 % у 2007 році, перевищення становить 5,8 відсоткових пункти. Натомість питома вага неподаткових надходжень у структурі доходів державного бюджету за аналізований період зменшилася із 29,5 % у 2003 році до 25,0 % у 2007 році. Надходження від операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові фонди займають незначну частку у доходах Державного бюджету і є відносно стабільними протягом 2003-2007 рр.

Серед окремих податків у формуванні доходів бюджету особлива роль належить податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств. У 2007 році порівняно із 2003 р. у доходах бюджету знизилась частка надходжень від акцизного збору із товарів вироблених на території України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України