Фінанси – Лондар С. Л. – 7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація

7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація

Державний бюджет України – важлива складова державних фінансів. За допомогою державного бюджету здійснюється акумуляція фінансових ресурсів і їх використання для виконання функцій держави, які закладені в Конституції України та в інших нормативно-правових та законодавчих актах. Мобілізація фінансових ресурсів у доходну частину державного бюджету здійснюється переважно за рахунок податкових надходжень від юридичних та фізичних осіб, а також за рахунок неподаткових платежів, доходів від операцій з капіталом тощо. Видатки бюджету здійснюються з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни, за рахунок видатків державного бюджету фінансується соціальний захист населення, соціальна сфера, наука, освіта, оборона, управління, економічна діяльність, що потребує державної підтримки, діяльність держави на міжнародному рівні. Отже, роль і значення державного бюджету важко переоцінити.

Державний бюджет – це план формування та використання державних фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, передбачених Конституцією, які здійснюються органами державної влади, органами влади автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване групування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

На різних етапах бюджетного процесу здійснюються відповідні дії.

1. Бюджетне планування:

– складання проектів бюджетів різних рівнів;

– розроблення індивідуальних і зведених кошторисів витрат для бюджетних установ;

– взаємозв’язок державних планів економічного і соціального розвитку країни та фінансових планів міністерств і відомств;

– забезпечення єдиного порядку складання бюджетів окремих регіонів, зведених місцевих бюджетів, бюджетів областей і Автономної Республіки Крим у консолідований державний бюджет.

2. Процес виконання бюджету:

– організація поточної роботи в кожному фінансовому органі;

– коригування фінансування витрат згідно з надходженнями доходів і із затвердженим бюджетним розписом;

– складання періодичних звітів про виконання бюджету.

3. Аналіз виконання бюджету:

– надходження доходів за кожним видом;

– фінансування витрат за кожним конкретним напрямом;

– виявлення відхилень від затверджених планових показників.

4. Статистичне оброблення бюджетних показників:

– аналіз динаміки формування доходів і здійснення витрат державного бюджету;

– аналіз складу і структури доходів і витрат державного бюджету;

– розроблення прогнозних показників розвитку бюджетного процесу, у тому числі прогнозування основних джерел формування доходів та здійснення витрат за кожним конкретним напрямом.

Для полегшення відображення бюджетного процесу та аналізу його виконання розроблена бюджетна класифікація – єдине систематизоване, функціональне групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками (економічна сутність, функціональна діяльність, організаційний устрій тощо). Це забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівняльність бюджетних даних і дозволяє здійснювати аналіз та вдосконалення бюджетного процесу. Критерієм класифікації за доходами є економічне значення джерел доходів бюджету в загальній сукупності податків і обов’язкових платежів, а за видатками – цільове використання бюджетних коштів.

Загальна структура бюджетної класифікації містить складові, які стосуються:

1) доходів бюджету;

2) видатків бюджету (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення);

3) фінансування бюджету;

4) державного боргу.

Згідно із бюджетною класифікацією джерелами формування доходів бюджету є:

– податкові надходження;

– неподаткові надходження;

– доходи від операцій з капіталом;

– трансферти.

Класифікація видатків бюджету наступна:

– функціональна класифікація, яка пов’язана з функціями держави, на виконання яких спрямовуються кошти державного бюджету;

Економічна класифікація пов’язана з економічною характеристикою операцій, на проведення яких призначені видатки. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки та капітальні (видатки розвитку); відомча класифікація призначена для визначення основних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів; програмна класифікація призначена для формування бюджету за програмно-цільовим методом.

Класифікацій фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів для покриття дефіциту державного бюджету, який виникає у разі перевищення видатків над доходами та напрями використання грошових коштів, у разі виникнення профіциту, що утворюються в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками, класифікація містить розділи:

– фінансування за тилом кредитора – за категоріями кредиторів або власниками боргових зобов’язань: фінансування за типом боргового зобов’язання – за коштами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація