Фінанси – Лондар С. Л. – 3.5. Забезпечення функціонування фінансового механізму в Україні

Забезпечення функціонування фінансового механізму на рівні держави здійснюють фінансові органи та інститути:

1. Органи, що обслуговують сферу бюджету держави:

– Міністерство фінансів України,*

– Державне казначейство України;

– Контрольно-ревізійна служба України;

– Державна податкова служба України,

– Митна служба України

2. Контрольно-регулюючі органи:

– Рахункова палата України;

– Державна комісія з пінних паперів та фондового ринку України;

– Аудиторська палата України та аудиторські фірми.

3. Фінансові інститути, що визначають діяльність фінансового ринку:

– Національний банк України і комерційні банки;

– Міжбанківська валютна біржа;

– Фондові біржі та фінансові посередники;

– Страхові компанії.

4. Органи управління цільовими фондами:

– Пенсійний фонд України;

– Фонди загальнообов’язкового соціального страхування.

Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента

Тематика наукових робіт:

1. Бюджетно-податкова політика України, її інструменти та напрями реалізації.

2. Особливості проведення регуляторної політики Національного банку України в грошово-кредитній сфері.

3. Основні тенденції розвитку валютного ринку України.

4. Основні форми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності економічних суб’єктів.

5. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки.

6. Особливості застосування фінансових важелів регулювання руху фінансових ресурсів.

7. Міністерство фінансів як основний орган забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної та податкової політики України.

8. Роль контрольно-регулюючих органів в забезпеченні фінансового механізму держави.

9. Проблеми реалізації фінансової політики в Україні.

10. Основні напрями та особливості реалізації фінансової стратегії в Україні.

I. Дайте відповіді на запропоновані запитання:

1. Що таке фінансова політика держави, та які складові вона в себе включає?

2. Охарактеризуйте джерела фінансового забезпечення і моделі фінансового регулювання на державному рівні.

3. Назвіть внутрішні і зовнішні фактори впливу на фінансову політику.

4. В чому полягає суть бюджетно-податкової (фіскальної) політики?

5. Які фінансові інструменти і важелі використовуються державою при здійсненні грошово-кредитної політики?

6. Дайте характеристику основним типам інвестиційної політики підприємства.

7. Які норми амортизації встановлюються законодавством для кожної з груп основних засобів?

8. Охарактеризуйте основні наукові підходи до трактування терміну “фінансовий механізм” та зазначте найбільш відповідне до суті визначення.

9. Які форми фінансового забезпечення та регулювання ви знаєте? 10. В чому полягає відмінність категорій “штраф” та “пеня”?

II. Кожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідний термін чи поняття.

А) бюджетна політика;

Б) інновації;

В) фінансовий механізм;

Г) кредитування;

Д) фінансові інструменти;

Ж) фінансова тактика;

З) пеня;

К) фінансовий контроль; л) фіскальна політика; м) штраф.

1. Фінансова санкція, яка застосовується при несвоєчасному виконанні грошових зобов’язань, встановлюється у відсотках від суми простроченого платежу і нараховується за кожен день прострочення.

2. Сукупність правових, економіко-організаційних, фінансових методів, засобів, інструментів та важелів регулювання з метою формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для забезпечення розвитку держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств.

3. Напрямок діяльності, що реалізується державою через синхронні зміни у системі оподаткування та видатках уряду, і спрямований на досягнення економічного зростання.

4. Новостворені і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології на основі наукових знань, що створюють “точки зростання” інформаційної економіки.

5. Ступінь матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або чинних правил, що накладаються, як правило, у твердій грошовій сумі.

6. Вид діяльності, здійснюваний всіма ланками влади та комерційними структурами з метою забезпечення відповідного рівня фінансової дисципліни та цільового використання централізованих та децентралізованих фондів.

7. Напрямок діяльності, що реалізується через визначений комплекс заходів і спрямований на раціональну та ефективну мобілізацію, розподіл та використання фінансових ресурсів державного бюджету.

8. Вид фінансового забезпечення, який здійснюється за рахунок мобілізації тимчасово-вільних коштів на основі принципів забезпеченості, платності, поверненості, цільового призначення.

9. Способи фінансування, які реалізуються у вигляді контрактів, де зазначені юридичні вимоги одних і зобов’язання інших учасників.

10. Складова фінансової політики, спрямована на вирішення завдань окремого етапу розвитку країни і полягає в оперативному перегрупуванні фінансових ресурсів для розв’язання конкретних завдань.

Ш. Знайдіть правильні відповіді на тестові завдання:

Тест № 1.

Довготривалий курс держави щодо розвитку її фінансової системи це:

А) фінансова тактика;

Б) фінансова стратегія;

В) фінансовий механізм;

Г) фінансове регулювання.

Тест №2.

Сукупність правових, економіко-організаційних, фінансових методів, засобів, інструментів та важелів регулювання з метою формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для забезпечення розвитку держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств – це:

А) фінансовий механізм;

Б) фінансова система;

В) фінансова політика;

Г) фінансовий контроль.

Тест№3.

Напрямок діяльності, що реалізується через визначений комплекс заходів і спрямований на мобілізацію фінансових ресурсів у доходну частину державного, місцевих бюджетів, державних цільових фондів у формі податків, зборів, обов’язкових платежів – це:

А) бюджетна політика;

Б) податкова політика;

В) фіскальна політика;

Г) грошово-кредитна політика.

Тест № 4.

До фінансових інструментів і важелів грошово-кредитної політики не відноситься:

А) ставка рефінансування;

Б) забезпеченість кредитів;

В) податкові ставки;

Г) валютний курс.

Тест № 5.

До типів інвестиційної політики підприємства належать:

А) інноваційна, технологічна, матеріальна.

Б) амортизаційна, кредитна, інноваційна;

В) помірна, ліберальна, агресивна;

Г) консервативна, компромісна, агресивна.

Тест № 6.

Відсоток амортизаційних норм для третьої групи основних засобів становить:

А) 2%;

Б) 6%;

В) 10%;

Г) 15%.

Тест № 7.

До методів нарахування амортизації не належить:

А) прямолінійний;

Б) кумулятивний;

В) подвійного зменшення;

Г) функціональний.

Тест №8.

Різниця між надходженнями коштів та їх витратами при фінансовому регулюванні становить основу:

А) сальдового методу;

Б) нормативного методу;

В) балансового методу;

Г) аналітичного методу.

Тест№9.

Інвестиційна політика підприємства з середнім ступенем ризику має назву:

А) ліберальна;

Б) компромісна;

В) консервативна;

Г) агресивна;

Тест № 10.

Засобами фінансового регулювання є:

А) фінансове планування, оперативне управління та фінансовий контроль;

Б) бюджетне фінансування, кредитування та самофінансування;

В) фінансові інструменти та фінансові важелі;

Г) економіко-організаційні, правові та інформаційні управлінські заходи.

IV. Визначте правильні чи неправильні такі твердження:

1. Фінансова політика реалізується лише на державному рівні.

2. Фінансове право регламентує фінансові відносини на етапах мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів.

3. Норми рентабельності, дохід, прибуток належать до фінансових інструментів.

4. Фіскальна політика є тотожним поняттям бюджетно-податкової політики.

5. Умови амортизації є фінансовим інструментом суб’єктів ринкової економіки.

6. Умови формування доходів та здійснення витрат належать до джерел фінансового забезпечення.

7. Бюджетне фінансування здійснюється на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету.

8. Фінансовий контроль здійснюється органами виконавчої влади з метою забезпечення фінансової дисципліни.

9. Фінансові санкції включають штрафи та пеню.

10. Фондові біржі належать до контрольно-регулюючих органів держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 3.5. Забезпечення функціонування фінансового механізму в Україні