Фінанси – Лондар С. Л. – 11.5. Центральні органи влади України в управлінні державним боргом

Правовою основою управління державним боргом є Конституція України, в якій передбачено, що виключно законами України встановлюються порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргів; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види та типи.

Згідно з Конституцією України Верховна Рада України уповноважена затверджувати:

– Державний бюджет України та вносити зміни до нього в частині зовнішнього та внутрішнього боргів;

– рішення про надання Україною позики та економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням. Управління державним боргом здійснюється при тісній взаємодії і співпраці різних міністерств та відомств, які несуть відповідальність за розробку та реалізацію ефективної боргової стратегії держави. В управлінні державним боргом України беруть участь: Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний банк України, Державне казначейство України.

Кабінет Міністрів України в частині управління державним боргом виконує такі функції:

– визначає порядок та умови здійснення державного запозичення та надання державних гарантій;

– змінює умови угод щодо державного запозичення та державних гарантій. Міністерство фінансів України розробляє програму державного запозичення,

Яка подасться Кабінету міністрів України на розгляд та затвердження Верховною Радою України.

На Департамент державного боргу Міністерства фінансів України покладено такі функції:

– розробка стратегії та боргової політики;

– розрахунок планових показників, що свідчать про заборгованість держави, а також проведення моніторингу державного боргу;

– визначення доцільності залучення коштів на внутрішніх та зовнішніх ринках капіталів;

– аналіз та супроводження кредитних проектів та визначення доцільності укладання гарантійних угод.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 42 від 22.01.2001 р. “Про порядок ведення Міністерством фінансів України державного боргу та операцій, пов’язаних з ним” Департамент є відповідальним за:

– оперативний облік та надання оперативної звітності щодо стану державного боргу;

– підготовку та обгрунтування розрахунків до проекту державного бюджету за операціями, пов’язаними з державним боргом. Національний банк України здійснює обслуговування операцій Міністерства фінансів України щодо випущених облігацій на підставі договору, відповідно до якого він:

– відкриває та веде рахунки Міністерства фінансів України у цінних паперах, а також окремий рахунок стосовно викуплених ним облігацій;

– зберігає глобальні сертифікати;

– контролює обсяг облігацій та їх кількість в обігу;

– надає за запитом виписки про стан рахунку Міністерства фінансів України в цінних паперах та виконання операцій з ними;

– надає довідкову інформацію стосовно проведених операцій за облігаціями;

– здійснює кліринг, по-перше, взаємних боргових зобов’язань між учасниками торгів за придбані облігації, по-друге, з Міністерством фінансів України при сплаті доходів або погашенні облігації за умови, що строки проведення платежів збігаються;

– здійснює платежі по сплаті доходу та погашення облігацій за дорученням та за рахунок коштів Державного казначейства України.

На Державне казначейство України в системі управління державним боргом покладається виконання таких функцій:

– разом з Національним банком України та Міністерством фінансів України здійснює управління внутрішнім державним боргом і проведення його обслуговування відповідно до чинного законодавства;

– фінансує витрати з Державного бюджету з обслуговування державного боргу в терміни згідно з графіком;

– забезпечує фінансування витрат з Державного бюджету щодо погашення державних цінних паперів і сплати доходу по них;

– веде облік випуску та погашення державних цінних паперів за термінами обігу згідно з вимогами бюджетної класифікації;

– нараховує проценти та здійснює облік за кредитами, отриманими на покриття дефіциту бюджету;

– здійснює контроль за відшкодуванням збитків бюджету по юридичних особах, які отримали іноземні кредити під гарантії Уряду України;

– інформує Міністерство фінансів та Національне агентство України з реконструкції та розвитку про суми, відшкодовані державному бюджету підприємствами-позичальниками, які одержали кредити в іноземній валюті під гарантії Уряду України, та про застосовані до них санкції.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 42 від 22.01.2001 р. “Про порядок ведення Міністерством фінансів України державного боргу та операцій, пов’язаних з ним” Державне казначейство України на підставі розпоряджень Департаменту державного боргу та первинних документів здійснює відображення операцій, пов’язаних з державним боргом та використанням залучених коштів у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 11.5. Центральні органи влади України в управлінні державним боргом