Фінанси – Лондар С. Л. – 1.4. Роль фінансів у суспільстві

Роль фінансів у економічному житті сучасного суспільства важко переоцінити. Фінанси:

– Забезпечують кругообіг матеріальних ресурсів, товарів послуг і тим самим неперервність процесу відтворення виробництва та життєдіяльності суспільства як на макро-, так і на мікрорівні.

– Забезпечують поступальний розвиток національної економіки держави, зокрема створення ВВП, формування централізованих фондів держави.

– Забезпечують перерозподіл національного доходу через бюджет та через інші централізовані фонди для забезпечення життєдіяльності незаможних груп населення, закупівлі державою суспільних благ і послуг (неділимі блага) оборонного, освітнього, природоохоронного, науково-дослідницького характеру тощо.

– Здійснюють розподіл і перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення, окремими юридичними і фізичними особами на користь тих, які економічно є більш ефективними.

– Приймають активну участь у підтримці виробничого процесу, забезпечуючи його необхідними складовими на кожному його етапі, контролюючи за ефективним використанням ресурсів, праці.

– Надають можливість здійснення різноманітних видів ефективної економічної діяльності шляхом мобілізації грошових ресурсів внаслідок використання фінансових інструментів (наприклад, випуск цінних паперів) та забезпечують оптимальний розподіл мобілізованих ресурсів.

– Дозволяють забезпечити ефективного власника виробничих активів шляхом подрібнення виробничих активів та “плавного” перетікання їх від одного до іншого власника (власників).

– Утворюють систему фінансових показників, які відіграють роль індикаторів стану і розвитку економічних і соціальних сфер суспільства і дозволяють визначити “здоров’я” економіки.

– Забезпечують можливість перевірки дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності й повноти виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, податковими органами, банками, а також забезпечення взаємних розрахунків підприємницьких структур.

Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента

Тематика наукових робіт:

1. Фінанси як наука, об’єктивна необхідність фінансів.

2. Публічна бібліотека

| імені Лесі Українки м. Києва

2. Взаємозв’язок понять: фінанси і гроші, фінанси і ціни, фінанси і заробітна плата, фінанси і кредит.

3. Людське життя як суспільний ланцюг фінансових відносин.

4. Який показник є критерієм життєвого рівня населення?

5. Роль фінансових інструментів в активізації ринкових перетворень.

6. Функції фінансів як характеристика їх сутності і призначення.

7. Вплив фінансів на розвиток економіки та її структурно-якісну трансформацію.

8. Об’єктивні передумови виникнення фінансів, їх специфічні ознаки і необхідність реалізації в умовах товарного виробництва.

9. Характеристика суб’єктів і об’єктів фінансових відносин, існуючих протиріч та методів їх подолання.

10. Історія фінансів та фінансових відносин.

І. Дайте відповіді на запропоновані запитання:

1. У підприємства виникають внутрішні та зовнішні відносини з такими суб’єктами підприємницької діяльності, як: інвесторами, кредиторами, дебіторами, акціонерами, покупцями, постачальниками.

Кому з вищезазначених суб’єктів фінансових відносин вигідна інфляція?

2. Пригадайте назви літературних творів, в яких присутні слова: гроші, фінанси, податки, доходи.

3. Яка етимологія терміну “фінанси” і що він означає в буквальному перекладі?

4. З якими явищами пов’язували термін “фінанси” у Німеччині у XIII ст.?

5. Які фонди фінансових ресурсів створюються на макроекономічному рівні?

6. Як називається додана вартість, вироблена у країні виробниками товарів, робіт, послуг у поточному році?

7. Чим відрізняється номінальна вартість грошей від їх реальної вартості?

8. Громадянин, який одержує доходи в формі оплати праці чи з інших джерел має в своєму розпорядженні певну суму грошей. Чи є ці гроші фінансами?

9. Назвіть показники, які характеризують ефективність проведення фінансової політики на рівні держави.

10. Які функції виконують фінанси?

II. Кожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідний термін чи поняття.

А) Валовий внутрішній продукт;

Б) фінанси;

В) національний дохід;

Г) гроші;

Д) фінансовий контроль;

Ж) кредит;

З) державні фінанси; к) фінанси населення;

Л) фінансові ресурси; м) фінансові фонди.

1. Грошові доходи, нагромадження, надходження, що формуються в суб’єктів підприємницької діяльності і призначені на цілі розширеного відтворення, задоволення соціальних потреб тощо.

2. Регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних методів, прийомів та інструментарію потоки коштів, вимірювані у грошовому еквіваленті, які циркулюють у національній економіці через створювану на макро – та мікрорівні систему грошових фондів.

3. Грошові фонди, що формуються в жителів країни з доходів, отриманих на основі їх трудової і господарської діяльності.

4. Регульовані у визначеному правовому полі потоки коштів, які циркулюють у національній економіці через створювану на макрорівні систему централізованих грошових фондів, забезпечують вплив держави на економічний та соціальний розвиток країни через взаємозв’язок державних фінансових ресурсів з формуванням, розподілом, перерозподілом ВВП, національного доходу і національного багатства.

5. Додана вартість, вироблена в країні виробниками товарів, робіт послуг у поточному році.

6. Вартість нагромаджених у країні матеріальних цінностей.

7. Загальний еквівалент вартості товарів.

8. Специфічний вид діяльності, здійснюваний всіма лапками влади та недержавними структурами щодо забезпечення на базі за кони пості відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих та децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні.

9. Сукупність економічних відносин, що виникають між позичальником, з однієї сторони, та кредитором, з іншої, з приводу мобілізації тимчасово-вільних коштів у розпорядження позичальника на умовах платності, строковості, забезпеченості та цільового призначення.

10. Грошові фонди, що формуються за рахунок фінансових ресурсів.

III. Знайдіть правильні відповіді на тестові завдання:

Тест № 1.

Спочатку термін означав:

А) податкові платежі;

Б) обов’язкову плату громадянина правителю країни;

В) економічні відносини;

Г) фінансові фонди.

Тест № 2.

Формування потоків матеріальних ресурсів у національній економіці обов’язково повинно су проваджуватись:

А) виникненням суспільних відносин;

Б) формуванням потоків трудових ресурсів;

В) протилежно направленим рухом грошових коштів;

Г) збільшенням витрат на соціальний захист населення.

Тест№3.

Державні централізовані та децентралізовані фонди створюються у формі:

А) бюджетів різних рівнів та цільових фондів;

Б) цільових фондів та фондів підприємств;

В) державного та місцевих бюджетів;

Г) державного бюджету, місцевих бюджетів та фондів підприємств. Тест № 4.

“Розподільна концепція” фінансів не бере до уваги:

А) норми фінансового права;

Б) фактор руху грошових коштів у часі;

В) економічні відносини між суб’єктами фінансів;

Г) економічні відносини на мікрорівні.

Тест №5.

Домогосподарства пропонують на ресурсному ринку:

А) фінансові ресурси;

Б) товари та послуги;

В) вироблену продукцію;

Г) матеріальні, інтелектуальні, трудові ресурси.

Тест № 6.

До фінансових посередників не належать:

А) страхові компанії;

Б) домогосподарства;

В) комерційні банки;

Г) інвестиційні компанії.

Тест № 7.

Суть розподільчої функції фінансів полягає у тому, що фінанси є інструментом:

А) розподілу економічних ризиків між суб ‘єктами підприємницької діяльності;

Б) розподілу ВВП і національного багатства;

В) розподілу обмежених матеріальних ресурсів;

Г) розподілу соціальних благ серед незахищених верств населення.

Тест №8

Перевірка дотримання законодавства з фінансових питань, доцільності здійснення витрат і економічної ефективності суб’єкта господарської діяльності належить ПО) контрольної функції фінансів;

Б) розподільної функції фінансів;

В) організаційної функції фінансів;

Г) регулюючої функції фінансів.

Тест№9

На рівні суб’єктів підприємницької діяльності не створюється:

А) резервний фонд;

Б) амортизаційний фонд;

В) пенсійний фонд;

Г) фонд виплати дивідендів.

Тест №10.

Суб’єктом фінансової сфери не є:

А) Рахункова палата України;

Б) населення;

В) централізовані фонди фінансових ресурсів;

Г) підприємства.

IV. Визначте правильні чи неправильні такі твердження:

1. Кредитування – це надання коштів за принципами платності, строковості, забезпеченості і направленості.

2. Фінансування – це надання коштів на безповоротній основі.

3. Фінанси є ширшим поняттям, ніж заробітна плата.

4. Відмінність між кредитом і фінансами полягає у тому, що за допомогою фінансів розподіляється ВВП, а кредит діє лише на стадії перерозподілу тимчасово вільних коштів.

5. Фінанси фірми – це її грошові кошти.

6. Підприємство може бути фінансово стійким і мати обмаль коштів на поточному рахунку.

7. Підприємство, яке бере кредит є фінансово нестійким.

8. На підприємстві може бути така ситуація: грошей на рахунку в банку не має, а прибуток є.

9. При кризовій фінансовій ситуації в економіці країни об’єктом фінансів виступає ВВП.

10. Конкуренція між виробниками сприяє нарощенню фінансових ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 1.4. Роль фінансів у суспільстві