Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 17.5. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави

Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиційна безпека держави – рівень співвідношення між величиною інвестицій країни за кордон та отриманими інвестиціями, що задовольняє потреби внутрішньої економіки та підтримує позитивний платіжний баланс держави.

Головними індикаторами, що визначають інвестиційну безпеку, е:

– частка у загальному обсязі капіталовкладень. З метою ефективного функціонування економіки та відновлення основних фондів загальний обсяг інвестицій (внутрішні капітальні вкладення й іноземні інвестиції) має бути в межах 20-25 % від ВВП;

– частка іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни;

– співвідношення прямих і портфельних інвестицій;

– величина іноземних інвестицій на душу населення;

– ступінь покриття потреби держави в інвестиційних ресурсах грошовою масою;

– частка бюджетних коштів у вартості інвестиційного проекту. У країнах із розвинутою ринковою економікою ця частка становить 35-40 %;

– оцінювання ризиків інвестиційних проектів.*47

*47: {Барановський OJ. Фінансова безпека. – K.: Фенікс, 1999. – 338 с.}

Фінансова безпека держави залежить від інвестиційного клімату, тобто сукупності політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних і закордонних інвесторів.

Держава має сприяти формуванню привабливого інвестиційного клімату й гарантувати інвесторам недоторканність їхнього капіталу і можливість його повернення з відповідним прибутком. На сьогодні інвестиційний клімат перебуває в негативному становищі. Це пов’язано з політичною нестабільністю, недосконалістю законодавчої влади.

Головна мета Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 pp. полягає у створенні реальних передумов набуття членства в Європейському союзі, а для її досягнення слід виконати послідовні кроки у напрямі європейської інтеграції на 2002-2011 pp. На першому етапі передбачається розвиток національної економіки, зміцнення конкурентоспроможності та створення сприятливих умов з метою накопичення інвестиційних ресурсів. Це значно поліпшує відповідальність держави щодо її інвестиційної привабливості та відповідно інвестиційної безпеки.

Формувати систему інвестиційної безпеки в Україні варто з урахуванням дотримання антиінфляційної політики, досягнення скорочення бюджетного дефіциту.

Основними загрозами інвестиційній безпеці держави є:

– брак інвестиційної стратегії;

– високі інвестиційні ризики;

– політична нестабільність;

– недосконала законодавчо-нормативна база;

– зменшення частки прибутку в джерелах фінансування інвестицій;

– обмеженість доступних фінансових коштів;

– загострення платіжної та бюджетної криз;

– відсутність ефективних механізмів трансформації заощаджень населення в інвестиції;

– брак кваліфікованої підготовки фахівців;

– відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій.

Важливим джерелом капітальних вкладень має бути цілеспрямоване інвестиційне використання коштів від приватизації державного майна. Розрізняють такі головні напрями активізації інвестиційного процесу шляхом приватизації:

– удосконалення законодавства про власність і земельного законодавства з метою регулювання прав власності та повноважень землекористування, а також прав власності на інші об’єкти іпотеки;

– прискорення приватизації малих, середніх та великих підприємств і об’єктів незавершеного будівництва;

– активізація інвестиційної діяльності населення та фінансових посередників;

– удосконалення ринку нерухомості;

– постприватизаційна підтримка роздержавлених підприємств.

ПРАКТИКУМ

План семінарського заняття

1. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки.

2. Сутність бюджетної та податкової безпеки на сучасному етапі економічних реформ.

3. Вплив державних боргів на фінансову безпеку держави.

4. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави.

5. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави.

Теми рефератів

1. Вплив податкової та бюджетної політики на ресурсний потенціал суб’єктів господарювання.

2. Проблеми та перспективи формування фондового ринку України.

3. Іноземний досвід реформування пенсійних систем.

4. Іноземні інвестиції як важливий ресурс забезпечення макроекономічної стабільності України.

5. Проблеми фінансування соціальних зобов’язань держави.

6. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на фінансову безпеку держави.

7. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи.

8. Державна політика збільшення доходів населення та його платоспроможності.

9. Вплив структури доходів населення на рівень споживання.

Контрольні запитання та завдання

1. Розкрийте економічну сутність поняття “фінансова безпека держави”.

2. Що є суб’єктом фінансової безпеки держави?

3. Назвіть основні загрози фінансовій безпеці держави.

4. У чому полягає сутність термінів “індикатор” та “порогові значення індикаторів”?

5. Визначте сутність “бюджетної безпеки держави”.

6. Які ви знаєте основні проблеми бюджетної системи?

7. Що таке бюджетний дефіцит? Як він впливає на фінансову безпеку держави?

8. З’ясуйте сутність поняття “боргова безпека”. Охарактеризуйте основні індикатори, що визначають боргову безпеку.

9. Хто затверджує структуру і граничний обсяг державного боргу країни?

7. Назвіть основні заходи підвищення боргової безпеки.

8. У чому полягає сутність терміна “інфляція”? Хто розраховує рівень інфляції в Україні?

9. Що належить до основних загроз фінансовій безпеці, які спонукає інфляція? Охарактеризуйте напрями антиінфляційної політики.

10. Визначте сутність валютної безпеки держави.

11. Які переваги та недоліки у залучені іноземного капіталу банківським сектором України?

12. Які ви знаєте головні заходи щодо поліпшення діяльності банківського сектору?

13. З’ясуйте сутність поняття “інвестиційна безпека держави”. Охарактеризуйте основні індикатори, що визначають інвестиційну безпеку.

14. Назвіть загрози інвестиційній безпеці держави.

Тести

1. Бюджетний дефіцит – це:

1) перевищення доходів бюджету над його видатками;

2) перевищення видатків бюджету над його доходами;

3) урівноваження доходів та видатків.

2. Індикаторами боргової безпеки є:

1) платіжний баланс;

2) рівень інфляції;

3) обсяги внутрішніх та зовнішніх боргів держави.

3. Як називається процес погашення основного обсягу заборгованості й відсотків за рахунок коштів, отриманих від розміщення нових позик:

1) рефінансування державного боргу;

2) реорганізація фінансової політики держави;

3) монополізація економіки держави?

4. Хто розраховує індекс споживчих ціні

1) Міністерство фінансів України;

2) Державний комітет статистики України;

3) Державне казначейство України?

5. Рівень фінансової безпеки характеризують:

1) коефіцієнти;

2) індикатори;

3) показники.

6. Як називається підвищення загального рівня цін в економіці, спричинене зниженням купівельної спроможності грошей, унаслідок переповнення каналів обігу надлишковою кількістю паперових грошей, незабезпечених відповідним збільшенням товарної маси:

1) інфляція;

2) дефляція;

3) платіжний баланс?

7. Порогові значення індикаторів фінансової безпеки визначаються:

1) експериментально на основі досвіду;

2) з урахуванням граничних критеріїв, установлених для країн-кандидатів на вступ до ЄС;

3) як співвідношення значень індикаторів попереднього року до значень поточного року;

4) варіанти відповіді 1) і 2) правильні.

8. В якому документі, міститься достовірна інформація щодо дефіциту державного бюджету:

1) бюлетень НБУ;

2) закон про Державний бюджет України;

3) звітні матеріали Міністерства фінансів України;

4) варіанти відповіді 1) і 2) правильні;

5) варіанти відповіді 2) і 3) правильні;

6) варіанти відповіді 1), 2) і 3) правильні?

9. Критерієм безпечності внутрішніх та зовнішніх державних боргів є:

1) здатність держави погашати борги;

2) спроможність держави погашати й обслуговувати їх;

3) надмірне збільшення соціальних видатків порівняно із темпами зростання ВВП.

10. Згідно з “Основними положеннями податкової політики в Україні” граничний рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет не має перевищувати:

1) 20-25%;

2) 30-35 %;

3) 40-45%.

11. Скільки відсотків становить ставка податку на прибуток:

1) 20;

2) 25;

3) 30;

4) 35?

12. Що сприятиме забезпеченню податкової безпеки України:

1) оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків;

2) упорядкування податкових пільг;

3) обгрунтування системи диференційованих ставок податків;

4) значне зростання прямих податків;

5) збільшення ставки непрямих податків;

6) варіанти відповіді 1), 2) та 3) правильні;

7) варіанти відповіді 2), 4) і 5) правильні?

13. Внутрішнє позичання здійснюється в Україні через:

1) облігації внутрішньої позики;

2) банківські кредити;

3) варіанти відповіді 1) і 2) правильні.

14. Безпечним вважається зовнішній державний борг, що не перевищує:

1) 20%;

2) 40%;

3) 60%.

15. Помірною вважається інфляція в діапазоні:

1) від 2до4%;

2) від 5 до 20%;

3) від 20до25%.

16. Кому належить право встановлювати в Україні валютний коридор або режим плаваючого курсу:

1) Міжнародному валютному фонду;

2) Національному банку України;

3) Міжнародному банку реконструкції та розвитку.

17. У чому полягає сутність валютного регулюваннях

1) контролі за дотриманням валютного законодавства;

2) регламентації державою міжнародних розрахунків і порядку здійснення валютних операцій;

3) варіанти відповіді 1) і 2) правильні?

18. Співвідношення між сумою платежів, здійснених певною країною за кордоном, і сумою надходжень до цієї країни з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць) – це:

1) торговельний баланс;

2) баланс руху капіталів;

3) платіжний баланс.

19. У чому полягає сутність можливого мінімального та максимального відхилення офіційного курсу національної грошової одиниці до іноземних валют:

1) платіжному балансі;

2) валютному коридорі;

3) валютному регулюванні?

20. Що є елементом, який відображає процес або стан об’єкта спостережень, його якісні та кількісні характеристики:

1) індикатор;

2) коефіцієнт;

3) показник?

Завдання

1. До кожного терміна доберіть єдиний правильний варіант визначення.

Терміни

1. Фінансова безпека держави.

2. Індикатор.

3. Бюджетна безпека.

4. Бюджетний дефіцит.

5. Боргова безпека.

6. Інфляція.

7. Валютна безпека держави.

8. Валютний коридор.

9. Платіжний баланс. 10. Валютне регулювання.

11. Інвестиційна безпека держави.

12. Інвестиційний клімат.

Визначення

А) Спроможність бюджетної системи забезпечити платоспроможність держави під час збалансування доходів і видатків та ефективне використання бюджетних коштів у процесі виконання функцій державного регулювання економічного розвитку, реалізації соціальної політики, а також утримання органів державного управління, забезпечення національної безпеки й оборони;

Б) підвищення загального рівня цін в економіці, спричинене зменшенням купівельної спроможності грошей, унаслідок переповнення каналів обігу надлишковою кількістю паперових грошей, незабезпечених відповідним зростанням товарної маси;

В) можливе мінімальне та максимальне відхилення офіційного курсу національної грошової одиниці до іноземних валют;

Г) ступінь захищеності фінансових інтересів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної, банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю держави ефективно формувати та раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для задоволення її потреб, виконуючи зобов’язання та забезпечуючи соціально-економічний розвиток;

Д) регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій; економічна потреба, зумовлена міжнародною економічною інтеграцією та співпрацею між країнами на світовому ринку. Це регулювання здійснює безпосередньо НБУ;

Е) перевищення видатків бюджету над його доходами;

Є) рівень співвідношення між розміром інвестицій країни за кордон та отриманими інвестиціями, що задовольняє потреби внутрішньої економіки та підтримує позитивний платіжний баланс держави;

Ж) елемент, що відображає процес або стан об’єкта спостережень, його якісні та кількісні характеристики;

З) співвідношення між сумою платежів, здійснених певною країною за кордоном, і сумою надходжень до цієї країни з-за кордону за певний період;

И) забезпеченість держави достатніми валютними коштами, підтримування стабільності внутрішньої та зовнішньої купівельної спроможності грошової одиниці, накопичення необхідного обсягу валютних резервів, виконання міжнародних зобов’язань; стан курсоутворення, направлений на розвиток вітчизняного експорту та приплив іноземних інвестицій;

І) рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованостей з урахуванням вартості їх обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи;

К) сукупність політичних, правових, економічних і соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних і закордонних інвесторів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 17.5. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави