Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 15.1. Сутність, функції та політика фінансового менеджменту

15.1. Сутність, функції та політика фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обігу його грошових коштів*26.

*26: {Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. A. M. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 627 с.}

Матеріальна основа фінансового менеджменту – реальний грошовий обіг, тобто економічний процес, який зумовлює рух вартості, що супроводжується певним потоком грошових платежів та розрахунків.

Головна мета фінансового менеджменту полягає в забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах*27, раціональному використанні ресурсів з метою створення ринкової вартості, здатної покрити всі витрати, пов’язані з використанням ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу.

*27: {Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ За ред. Г. Г. Кірейцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 531 с.}

Фінансовий менеджмент реалізує головну мету й основні завдання шляхом здійснення таких функцій: створення доходів (накопичення капіталу), здійснення витрат (розподільна), контроль ефективності*28.

*28: {Коваленко Л. О., Ревньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-гк вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с. }

Створення доходів виявляється в роботі фінансового менеджера за допомогою своєчасної та повної концентрації фінансових ресурсів у фондах грошових коштів. Розподільна функція виявляється в масштабі підприємства через розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень, насамперед, виручки від реалізації продукції або послуг. Розподільна діяльність потребує від фінансового менеджера перманентних інвестиційних рішень; він має залучати всі тимчасово вільні ресурси та спрямовувати їх, авансувати в пріоритетні чи найефективніші вкладення.

Контрольна функція фінансів тісно пов’язана з попередніми, вона виявляється шляхом аналізу фінансових показників, за допомогою заходів фінансового впливу – головні рішення фінансового менеджера.

Основною умовою виконання зазначених функцій є розробка фінансової стратегії діяльності підприємства. Під поняттям фінансової стратегії розуміють формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найефективніших шляхів їх досягнення*29.

*29: {Там само. }

Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства.

До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства належать:

1) визначення загального періоду формування фінансової стратегії;

2) дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку;

3) формування стратегічних цілей фінансової діяльності;

4) конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації;

5) розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності. Цей етап формування фінансової стратегії найвідповідальніший.

Фінансова політика – форма реалізації фінансової ідеології та фінансової стратегії підприємства за найбільш важливими аспектами фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова політика формується лише з конкретними напрямами фінансової діяльності підприємства, що потребують забезпечення найефективнішого управління з метою досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності;

6) оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії. Цей процес є завершальним етапом розробки фінансової стратегії підприємства і здійснюється за такими основними параметрами:

– узгодження фінансової стратегії підприємства із загальною стратегією його розвитку;

– узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами зовнішнього фінансового середовища;

– внутрішня збалансованість фінансової стратегії;

– реалізованість фінансової стратегії;

– прийнятність рівня ризиків, пов’язаних із реалізацією фінансової стратегії;

– результативність розробленої фінансової стратегії.

Розробка фінансової стратегії та фінансової політики за найважливішими аспектам фінансової діяльності дає змогу ухвалювати ефективні управлінські рішення, пов’язані з фінансовим розвитком підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 15.1. Сутність, функції та політика фінансового менеджменту