Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств

11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств

Фінанси підприємств як складова фінансової системи посідають визначне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у матеріальній і нематеріальній сферах виробництва де створюється валовий внутрішній продукт і національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів.

На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет і позабюджетні фонди. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб та фінансова стійкість країни.

Фінанси підприємств функціонують на мікрорівні тому мають спільні ознаки та певні відмінності від фінансів держави в цілому. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони відображають сукупність економічних відносин, пов’язаних із розподілом ВВП. Специфічні ознаки виражають економічні відносини, що характеризують первинний розподіл вартості ВВП, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств зумовлені їх функціонуванням у різних галузях економіки, різноманітними організаційно-правовими формами господарювання.

Господарська діяльність переважної більшості підприємств має комерційний характер з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Некомерційне господарювання – самостійна систематична господарська діяльність, яку здійснюють суб’єкти господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. До некомерційних належать здебільшого доброчинні, освітянські, медичні, наукові й інші організації невиробничої сфери економіки.

У процесі підприємницької діяльності виникають господарські відносини між підприємствами та їх контрагентами: постачальниками і покупцями, партнерами із суспільної діяльності, об’єднаннями й асоціаціями, фінансово-кредитною системою, в наслідок яких виникають фінансові відносини, пов’язані з організацією виробництва та реалізацією продукції, формуванням фінансових ресурсів, здійсненням інвестиційної діяльності, податкових платежів у бюджет і цільові фонди, внутрішньовиробничим розподілом доходів.

Отже, об’єктом фінансів підприємства є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням і використанням грошових фондів.

Суб’єктами таких відносин можуть бути підприємства й організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації й інші суб’єкти господарювання, котрі є юридичними особами.

Матеріальною основою фінансово-економічних відносин вважаються гроші. Вони створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин.

Узагальнюючи, дамо таке визначення фінансів підприємств – це економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення.*23

*23: {Фінанси підприємств: Підручник / За ред. A. M. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 7.}

Фінансові відносини підприємств залежно від економічної сутності групуються за такими основними напрямами (рис. 11.1):

1) відносини з іншими підприємствами й організаціями – найбільша за обсягом грошових платежів група. Це відносини між підприємствами, пов’язані з виконанням договірних зобов’язань (із постачальниками, покупцями, будівельниками, транспортниками та іншими підприємствами як всередині країни, так і за її межами). Фінансові відносини між підприємствами виникають у такому зв’язку: реалізація виробленої продукції; купівля-продаж товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності; сплата й отримання штрафів, пені й інших платежів; перерахування коштів у цільові фонди інших підприємств; розподіл прибутку від спільної діяльності. Ця група відіграє первинну роль, оскільки у сфері матеріального виробництва створюється національний дохід, підприємства одержують виручку від реалізації продукції та прибуток;

2) фінансові відносини всередині підприємства – відносини між окремими структурами, підрозділами підприємства (філіалами, цехами, відділами), а також відносини адміністрації з робітниками підприємства. Такі відносини виникають у зв’язку з формуванням статутного фонду, формуванням і розподілом прибутку, фондів спеціального призначення; оплатою праці робітників та службовців, виплатою премій і матеріальної допомоги;

3) фінансові відносини підприємств із вищими організаціями, всередині фінансово-промислових груп – виникають в умовах концентрації та монополізації виробництва. Вони пов’язані з формуванням і використанням централізованих грошових фондів з метою фінансування інвестицій, наукових і маркетингових досліджень, поповнення основних та оборотних коштів, фінансування імпортних операцій;

4) відносини з фінансово-кредитною системою. До них належать відносини з бюджетною системою (державним та місцевими бюджетами), позабюджетними фондами, кредитно-банківськими установами, страховими організаціями, фондовим ринком, різними фондами й інші відносини.

Фінанси: курс для фінансистів   Оспіщева В. І.   11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств

Фінансові відносини між підприємствами і державою пов’язані з формуванням та використанням бюджетних і позабюджетних фондів. Ці відносини виникають у процесі сплати податків й інших обов’язкових внесків і платежів у бюджетну систему та позабюджетні фонди, під час отримання в бюджет грошових коштів у вигляді асигнувань, дотацій, субсидій тощо.

Об’єктами фінансових відносин між підприємствами і кредитно-банківською системою є організація безготівкових розрахунків, одержання та повернення позик, сплата відсотків за отримані кредити, внесення коштів на депозитні рахунки банків та одержання за них відсотків. Банки також надають підприємствам різні фінансові послуги: лізингові, факторингові, трастові (довірчі), консультативні та ін. До складу цієї групи відносин входять також різні фінансові відносини підприємств з іншими інститутами ринкової економіки: із страховими організаціями (у зв’язку із страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування), фондовим ринком (випуск цінних паперів, їх розміщення, купівля-продаж на фондових біржах цінних паперів інших підприємств), інвестиційними фондами (залучення довготермінових кредитів з метою розширення виробництва) та ін.

Суб’єкти господарювання й інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють діяльність у межах встановленого правового порядку. Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими правовими актами.

Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів.

Найповніше сутність фінансів виявляється в їх функціях. У процесі відтворення фінанси підприємств виражають свою сутність за допомогою таких функцій:

– формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

– розподіл і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками та суб’єктами господарювання;

– контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається шляхом створення статутного капіталу, а також під час розподілу грошових надходжень унаслідок повернення авансованих коштів в основні та оборотні засоби, використання доходів на формування резервного фонду тощо. У зв’язку з цим поняття “формування” та “розподіл” доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передбачає розподіл валових доходів*24. Саме тому більшість економістів (О. Р. Романенко, A. M. Ковальова, В. М. Опарін та ін.) головними функціями фінансів підприємств визнають розподільну та контрольну, хоча у науковій літературі і до сьогодні це питання залишається дискусійним.

*24: {Фінанси підприємств: Підручник / За ред. A. M. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 7.}

За допомогою розподільної функції відбувається формування статутного капіталу, розподіл ВВП у вартісному вираженні, визначення основних вартісних пропорцій у процесі розподілу доходів і фінансових ресурсів, забезпечується оптимальне співвідношення інтересів окремих товаровиробників, підприємств, організацій і держави у цілому. Отже, за допомогою розподільної функції фінансів здійснюється формування фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і використання для забезпечення усіх видів діяльності підприємства (операційної, інвестиційної та фінансової).

Контрольна функція виявляється у контролі за формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємства у процесі відтворення. Об’єктивною основою контрольної функції є вартісний облік витрат на виробництво і реалізацію продукції (виконання робіт, надання послуг), формування доходів і фондів грошових коштів підприємства та їх використання. Контрольна функція реалізовується за допомогою фінансових показників діяльності підприємств, їх оцінювання і розробки необхідних заходів щодо підвищення ефективності розподільних відносин.

Обидві функції фінансів взаємопов’язані і виявляються у взаємодії, що можна довести на прикладі.

6 основі фінансів лежать розподільні відносини, які забезпечують джерелами фінансування процес відтворення, і тим самим пов’язують в одне ціле всі фази відтворювального процесу: виробництво, обмін і споживання.

Величина доходів, котрі одержує підприємство, ефективне і раціональне господарювання визначають можливості його подальшого розвитку. І навпаки, порушення безперервного кругообігу коштів, збільшення витрат на виробництво та реалізацію продукції зменшують доходи підприємства і відповідно можливості його подальшого розвитку, конкурентоспроможність і фінансову стійкість. У цьому разі контрольна функція фінансів свідчить про недостатній вплив розподільних відносин на ефективність виробництва, недоліки в менеджменті фінансовими ресурсами, організації виробництва. Ігнорування таких сигналів може призвести до банкрутства й ліквідації підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 11.1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Сутність і функції фінансів підприємств