Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

Позабюджетні фонди – кошти держави, що мають цільове призначення і не включаються до Державного бюджету, перебувають у розпорядженні центральних і місцевих органів влади та є складовою фінансових ресурсів місцевого рівня. До позабюджетних фондів належать: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального України страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності.

Пенсійний фонд є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво й управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, здійснює збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для її виплати; надає допомоги на поховання; контролює цільове використання коштів.

Пенсійний фонд був створений у січні 1992 p., а з серпня 2003 р. у Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено перетворення Пенсійного фонду в самоврядну неприбуткову організацію, яка організовує та здійснює діяльність на підставі статуту, затвердженого його правлінням.

Основні завдання Пенсійного фонду України полягають у:

– забезпеченні фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до законів України;

– зборі й акумуляції внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги;

– розширенні відновлення засобів Пенсійного фонду України на основі принципів самофінансування;

– участі у фінансуванні програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій населення й у страхуванні здоров’я пенсіонерів через страхові компанії;

– організації міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;

– контролі за своєчасним надходженням страхових внесків у цей фонд;

– контролі за правильним використанням засобів фонду;

– участі у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку;

– участі у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалення системи пенсійного забезпечення і порядку підвищення розміру пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін тощо.

Схему формування і використання Пенсійного Фонду подано на рис. 10.2. Управління Фондом здійснює спеціальний орган – Пенсійний фонд України.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов’язаними з народженням і похованням.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, що гарантується державою, передбачає:

– матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною;

– часткову компенсацію витрат, пов’язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або члена її сім’ї;

– надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що формується шляхом сплати внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством.

Фінанси: курс для фінансистів   Оспіщева В. І.   10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

Рис. 10.2. Джерела надходжень і напрями використання доходів Пенсійного фонду України

Формування і використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності здійснюється за такою схемою (рис. 10.3).

Фінанси: курс для фінансистів   Оспіщева В. І.   10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

Рис. 10.3. Схема функціонування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Управління Фондом здійснюють правління і виконавча дирекція Фонду. Фонд – некомерційна самоврядна організація. Гарантом його діяльності є держава.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – важливий атрибут ринкової економіки. Він створюється на державному та регіональному рівнях. Метою створення фонду є сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць та ін. Його формування та використання характеризується такими джерелами доходів та напрямами видатків, схему яких показано на рис. 10.4.

Фінанси: курс для фінансистів   Оспіщева В. І.   10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

Рис. 10.4. Джерела доходів та напрями використання Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Розміри страхових внесків до Фонду встановлюються на календарний рік.

Управління коштами здійснює Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття як некомерційна самоврядна організація.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань створюється з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди (рис. 10.5).

Фінанси: курс для фінансистів   Оспіщева В. І.   10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні

Рис. 10.5. Схема функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, який діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.

Збори на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасних випадків сплачуються одночасно з одержанням засобів на оплату праці в установах банків.

У разі недостачі коштів на оплату праці в платника зборів і виплати зборів у повному обсязі видача засобів на оплату праці і плата зборів здійснюється в пропорційних розмірах.

Суми вчасно не сплачених зборів на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасних випадків вважаються простроченою заборгованістю і стягуються з нарахуванням пені, що накладається на суму заборгованості за кожен прострочений день платежу в розрахунку 120 % річних від облікової ставки Національного банку України, що була в період недоїмки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – 10.2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів, створених в Україні