Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Авилова АЗ. Пенсионная реформа в Италии // Современная Европа. – 2002. – № 2. – С. 65-74.

2. Александров ИМ. Налоговые системы России и зарубежных стран. – М., 2002. – 192 с.

3. Андрущенко В. Л., Данілов О. Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2004. – 300 с.

4. Баранова К. К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – М., 2000. – 260 с.

5. Байтова И. М., Строков А. И. Государственные финансы и управление ими в Великобритании на современном этапе // Финансы и кредит. – 2002. – № 22. – С. 96-104.

6. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посіб. – К., 2005. – 704 с.

7. Білозенко А. М. Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні та можливості використання досвіду Республіки Польща//Фінанси України. – 2007. – С. 69-76.

8. Бйорнланд Л. Залучення громадян до участі в місцевому самоврядуванні на прикладі Угорщини та деяких інших країн Центральної та Східної Європи // Аспекти самоврядування. – 2003. – № (3). – С. 2-6.

9. Бланкарт III. Державні фінанси в умовах демократії. – К.,2000. – 654 с.

10. БолянА., Алмазі Ш. Реорганізація кооперативного сектору сільського господарства Угорщини // Економіка України. – 2002. – № 2. – С. 73-81.

11. Бутрименко В. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України крізь призму законодавства ЄС // Юридична Україна. – К., 2003. – № 6. – С. 60-64.

12. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: В 6 т. / Редкол.: М. Я. Азаров (голова) та ін. – К..НДФІ, 2004.

13. Бьюкенен Дж., Талок Г. Исчисление согласия. – М., 1996.- 420 с.

14. Вашкевич Я. Воєводське самоврядування: практичні аспекти // Економічний часопис. – 2004. – № 1, – С. 25-27.

15. Вергун Л. І. Тіньова економіка, нелегальна зайнятість та корупція у Німеччині // Актуальні проблеми міжнародних відносин, – К., 2002. – Вип. 33. – Ч. 1. – С. 251-258.

16. Винсцевич АА. Как там у них? Или “Знакомтесь – налоговая система Нидерландов” // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. – № 2. – С. 19-21.

17. Вовкодав B. B. Політика заохочення орієнтованих на експорт прямих іноземних інвестицій в Чеській Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005. – Вип. 38. – Ч. 1. – С. 134-136.

18. Герасимчук З. В., Горбач ЛМ. Міжнародні економічні відносини. – Луцьк, 2001. – 240 с.

19. Гладких Р. А. Налоговая система Нидерландов // Финансы. – 1995. – № 5. – С. 33-37.

20. Глазко Е. С. Налогообложение в Греции // Финансы. – 2001.-№8. – С. 56-58.

21. Глухое В. В., Дольдэ И. В. Налоги. Теория и практика. – СПб., 1996. – 282 с.

22. Годме ПМ. Финансовое право.: Пер. с фр. – М., 1980. – 420 с.

23. Гожеляк Г., Я ловецкий Б. Реформа административно-территориального деления страны // Вторая волна польских реформ / Под ред. Л. Колярской-Бобиньськой; Предисл. Л. Клюбиньска; ІпаШиіЗргаж РиЬНсгпусп. – Варшава: ОПсупа КаикоАУа, 2003. – С 11-29.

24. Голубова О. А. Реформування сфери державних фінансів країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – С. 14-21.

25. Гомулка С. Десять лет спустя: секреты успешной экономической политики // Трансформация. – 2000. – № 5. – С. 3-10.

26. Горайчук К. Р.,Луцишин Н. П. Суспільні фінанси Польщі: формування та розподіл // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 8. – С. 104-111.

27. Городня О. Система соціального захисту в Бельгії // Охорона праці. – 2002. – № 1. – С. 45.

28. Госсманн Ф. Трансформация в Латвии: победители и проигравшие // Трансформація. – Ноябрь 2000 – январь 2001. – №6. – С. 36.

29. Гурне Б. Державне управління: Пер. з франц. – К.: Основи, 1993.

30. Дем’янець В. Підготовка Угорщини до вступу в ЄС // Людина і політика. – 1999. – № 4. – С. 17-19.

31. Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах: Пер. з англ. – К.: К. І. С., 2006. – 400 с,

32. Державні фінанси: Пер. з англ./За ред. Ю. Немеца і Г. Райта – К., 1998. – 380 с.

33. Дзюбик СД. Фіскальна політика: Навч. посіб. – К.: УАДУ, 1998.- 220 с.

34. Долецький 3., Матий П. Гміни та повіти в системі місцевого самоврядування в Польщі // Вісник УАДУ, – 2004. – №2. – Ч. 1. – С. 62-64.

35. Досвід проведення адміністративної реформи в Польщі і можливості його застосування в Україні // Економічний часопис. – 2000. – № 7-8. – С. 10-19.

36. Дюрічку К., Алмазі Л. Бюджетна політика Угорщини // Регіональна економіка. – 2001. – № 4. – С. 150-156.

37. Єгорова Є. Налоговые системы Росии и 20 зарубежных стран. – М., 1999. – 460 с.

38. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака та ін. – К.: ЦУЛ, 2003. – 352 с.

39. Економіка зарубіжних країн / За ред. A. C. Філіпенка та ін. – К,, 1996. – 390 с.

40. Жильцов ЕЛ. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций. – M., 1995. – 300 с.

41. Зарнукий Б. Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. – М., 2003. – 280 с.

42. Зорилэ Д. В. Изменение налогового законодательства ФРГ под воздействием интеграционных процессов в рамках Европейского Сообщества // Дайджест “Финансы”. – 2003. – № 1 (97). – Январь. – С. 36.

43. История народного хозяйства зарубежных стран (после Второй мировой войны) / Под. ред. Л. И. Марковой. – М., 1992. – 460 с.

44. Іващук І. О. Сучасне європейське оподаткування // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 72-79.

45. Карлін MJ. Фінанси зарубіжних країн. – К., 2004. – 384 с.

46. Квасовський O. P. Зарубіжний досвід застосування спрощених систем оподаткування для малого бізнесу в країнах з перехідної економікою // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – 2002. – № 2. – С. 253-258.

47. Киріенко Н. Податки в Чехії // Вісник податкової служби України. – 2003. – Квітень – травень. – С. 40-45.

48. Ким А. Мальта: да здравствует фигор // Финансовая газета. – 2004. – № 17-18. – 10 мая.

49. Кисельов А. Кіпр: нові обрії оптимізації // Податкове планування. – 2002. – № 10. – С. 9-11.

50. Ключковський Я. Чи може польський досвід становлення місцевого самоврядування бути корисним Україні // Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

51. Князев В. Г. Тенденции развития налоговых систем в зарубежных странах // Налоговый вестник. – М., 1998. – № 9. – С. 10-16.

52. Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического развития: от спада к росту в странах с переходной экономикой//Вопросы экономики. – 2000. – № 10. – С. 3-12.

53. Комінюк H. В. Міжбюджетні відносини в Англії // Державне управління в умовах інтеграції України в ЄС: Матеріали наук.-практ. конф. – К., 2002. – Т. 2. – С. 245-247.

54. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993. – 620 с.

55. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М., 2000. – 380 с.

56. Кучеров ИЛ. Налоговое право зарубежных стран: Курс лекций. – М.: ЮрИнфоР, 2003. – 260 с.

57. Кучеров И. И. Налогообложение зарубежных стран. – М.: ЮрЛекс, 2005. – 320 с.

58. Кынина H. A. Решение межбюджетных проблем в России, Италии и Китае: сравнительный анализ // Региональная экономика: теория и практика. – 2004. – № 1. – С. 72-74.

59. Лазутова МЛ., Слезнева H. A., Субетто АЛ. Сравнительный анализ законов об образовании государств – участников СНГ и государств Балтии. – М.; СПб., 2000. – Ч. 1.

60. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М., 2006. – 178 с.

61. Лісниченко С. Нормативне регулювання непрямих податків у ЄС // Право України. – К., 2002. – Х° 2. – С. 147-150.

62. Литвиненко Я. В., Якушин ІД. Податкові системи зарубіжних країн. – К., 2004. – 208 с.

63. Мадневский С. Социальная помощь в Германии // МЭ и МО. – 2003. – № 10. – С. 42-44.

64. Макконнелл К., Брю С. Економикс: принципы, проблемы и политика. – М., 1992. – Т. 1. – 520 с.

65. Матук Жан. Финансовые системы Франции и других стран. – М., 1994. – 360 с.

66. Механизм регулирования экономики в Германии: как он функционирует и чему учит / Под ред. В. П. Гупника. – М., 2005. – 220 с.

67. Мещерякова О. В. Налоговые системы развитых стран мира. – М., 1995. – 191 с.

68. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Сміла. – К., 2003. – 550 с.

69. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн. – К., 2003. – 240 с.

70. Налоги и налогообложение / Под ред. В. М. Романовского, О. В. Врублевской. – СПб., 2000. – 528с.

71. Налоги в развитых странах / Под ред. И. Г. Русакова. – М., 1991.- 326 с.

72. Налоговые системы зарубежных стран / Под. ред. В. Г. Князева, Д. Г Черника. – М., 1997. – 191 с.

73. Налоговые системы зарубежных стран / Под. ред. В. М. Тютюркжова. – М., 2002. – 260 с.

74. Неспроможність підприємств у Великій Британії // Антикризисный менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 26-29.

75. Нешкина О. И. Финансовый федерализм: опыт ФРГ // Финансы. – 2000. – № 10. – С. 65-67.

76. Новикова Т. С. Местные финансы во Франции. – Новосибирск, 1996. – 180 с.

77. Общая теория финансов / Под ред. A. A. Дробозиной. – М., 1995. -350 с.

78. Опарін ВМ. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К., 1999.- 164 с.

79. Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав – членів ЄС. Доповнене видання Українсько-Європейсь-кого журналу з міжнародного та порівняльного права. – К., 2005. – 160 с.

80. Особенности налогообложения и законодательные меры предупреждения уклонения от налогов в зарубежных странах: Сб. реф. НИИ МВД РФ. – М., 1992. – 140 с.

81. Островская ЕЛ. Финансовые проблемы Франции //Современная Європа. – 2002. – Х° 4. – С. 67-74.

82. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. – К., 2002.

83. Пенсионная система США: современные тенденции // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2004. – №2. – С. 36-60.

84. Пенсионная система Чехии // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2004. – № 4. – С. 23-37.

85. Пилипенко О. Коріння крони. Естонський варіант: Монетарно-фінансова система в рамках вимог ЄС // Віче. – 2002. – №6. – С. 48-53.

86. Плаксій М. Україна – Словаччина: пенсійна реформа, міжнародний досвід // Вісник Пенсійного фонду України. –

2004. – № 3. – С. 21-31.

87. Погорлецкий А. И. Налоговые аспекты расширения Европейского Союза //Вестн. С. Петерб. ун-та.- Сер. 5. – СПб.,

2005. – Вып. 1. Мировая экономика. – С. 38-66.

88. Політичні фінанси: регулювання і практика: Матер, між-нар. конф.; м. Київ, 29.04.2002. – К.: Фонд “Європа XXI”. – 2002. -160 с.

89. Понеделко Г. Испания: социальное измерение демократических преобразований // МЭ и МО. – 2004. – № 1. – С. 80-88.

90. Попонова НА. Налоговый контроль во Франции // Финансы. – 2000. – № 10. – С. 32-35.

91. Приходько О. Горячая финская экономика: тонкости парламентской технологии // Зеркало недели. – 2007. – 3 февраля. – С, 11.

92. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках. – Км 1998. – 282 с.

93. Рудый К. В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран. – М., 2003. – 389 с.

94. Рудый КЯ. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран. – М., 2004. – 399 с.

95. Румянцева С. Проведення ІРО на Варшавській фондовій біржі //Цінні папери України. – 2006. – 7 грудня. – С. 18-19.

96. Рывок в рыночную економику. Реформы в Украине: взгляд изнутри / Под ред. Л. Хоффмана и А. Зиденберга. – К., 1997. – 303 с.

97. Сабельников Л. В., Зотов Г. М., Чеботарева £ Д. Налогообложение в Европейском Союзе. – М., 1999. – 160 с.

98. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду. – К., 1996. – 345 с.

99. Світова економіка / За ред. А. С. Філіпенка та ін. – К., 2000. -386 с.

100. Система охорони здоров’я у Швеції // Соціальна політи-каі соціальна робота. – 1999. – № 1. – С. 56-69.

101. Сковронська-Лучинська А. Польща пенсійна: Європа, Європа і ще раз Європа // Пенсія. – 2004. – № 9. – С. 26-28.

102. Словник-довідник ЄС. – К., 2001. – 152 с.

103. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістич-них країнах: від теорії до реалій. – К., 2002. – 279 с.

104. Соколинський В. М., Костюк А. Н. Эволюция налоговой политики: опыт Германии // Финансы. – 2001. – № 5. – С. 60.

105. Солдатенков В. В., Карнарук Н. П. Оподаткування рухомого і нерухомого майна у Франції // Економіка і держава. – 2004. – № 8. – С. 29-33.

106. Социально-экономическая модель Испании // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2004. – № 5. – С. 47-58.

107. Стайнбука Л. Латвийская дилемма: как финансировать евроинтеграцию в условиях жесткого бюджета // Трансформация. – 2001. – Февраль – Март. – С. 4-5.

108. Стиглиц Дж. Е. Економіка державного сектору: Пер. з англ. – К., 1998. – 854 с.

109. Сумин AM. Налог, пошлина и сбор в германском праве // Налоговый вестник. – 2006. – № 3. – С. 85.

110. Суторміпа ВМ. та ін. Держава. Податки. Бізнес. – К., 1992.- 362 с

111. Тамбовцев В. Л. Исследования по метаэкономике. – М., 1998. – 226 с.

112. Тимченко О. Особливості ринкової трансформації в Естонській Республіці // Економіка України. – 2002. – № 9. – С. 70-74.

113. Ткаченко НМ. та ін. Податкові системи країн світу та України. Облік та звітність. – К., 2004. – 554 с.

114. Трентнер KJC. Реформирование межбюджетных отношений в Германии//Финансы. – 2003. – № 1. – С. 10-12.

115. Тропик ЮЛ., Попонова H. A. Фискальные службы в Германии: опыт взаимодействия // Финансы. – 2002. – №7.-С. 65.

116. Tynma Н., Хэм Дж., Свенар Я. Основные задачи и ход приватизации в Чехии: теория и практика // Трансформация. – Ноябрь 2000 – Январь 2001. – № 6. – С. 29.

117. Тютюриков H. H. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – М., 2002. -174 с.

118. Усневич И. Успехи макроэкономической стабилизации в Венгрии // Мировая экономика и международные отношения. -1999. – № 3. – С. 84-85.

119. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / За ред. М. Я. Дем’яненка. – К., 2002. – 645 с.

120. Финансы капитализма / Под ред. Б. Г. Болдырева. – М., 1990.- 280 с.

121. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. A. A. Дробозиной. – М., 1997. – 366 с.

122. Фінанси зарубіжних корпорацій /За ред. В. М. Федосова. – К., 1993. -247 с.

123. Хайек Ф. Общество свободных. – Лондон, 1990. – 458 с.

124. Хайну Л. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М., 1994. – 220 с.

125. Хессин Є. Великобритания: снижение темпов экономического роста // МЭ и МО. -1999. – № 8. – С. 18-21.

126. Хрусталева М. Франция на исходе столетия: смена модели регулирования экономики // МЭ и МО. – 2004. – № 6.

– С. 61-71.

127. Черник ИД. Платежи и зборы как источник местных бюджетов в Европейских странах // Финансы. – 2002. – № 7.

– С. 72-73.

128. Чернявский А., Вартапетов К. Бюджетная рецентрали-зация в странах с переходной экономикой // Вопр. экономики.

– 2004.-№11. – С. 126-142.

129. Черняк Д. Г. Налоги в рыночной экономике. – М., 1997.

– 226 с.

130. Четыре реформы. От концепции до реализации / Под ред. Л. Колярской-Бобиньской. – Варшава, 2000. – 210 с.

131. Шамова ГЛ. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К., 2001. – 195 с.

132. Шаповал В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект): Навч. посіб. – Км 1996. – 60 с.

133. Шевчук В. О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С. 3-12.

134. ШніцерМ. Порівняння економічних систем. – К., 1997.

– 519 с

135. Шульга Х. О. Економічний розвиток Чеської Республіки в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 194-202.

136. Экономика зарубежных стран / Редкол.: В. П. Колесов идр. – М, 1990. – 479 с.

137. Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В. И. Голубовича. – Минск, 1996. – 382 с.

138. Юданов ЮМ. Австрия: проблемы бездефицитного бюджета // Современная Европа. – 2002. – № 1. – С. 61-70.

139. Юрій СІ. Дивергенція фінансів у розгортанні ринкових відносин // Фінанси України. – 1996. – № 9. – С. 5-12.

140. Юрій СЛЧ Стоян В. І., Мац М. Й. Казначейська система: Підручник. – Т., 2002. – 590 с.

141. Якобсон Л. Экономика общественного сектора. – М., 1995.- 322 с.

142. Якушин ІД., Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн: Довідник. – К., 2004. – 480 с.

143. DethierJJ. (ed.). Governance, Decentralization and Reform in China, India and Russia. – London, 2000. – 320 p.

144. Jindrichovska /., SidBlana Z. Podnikove finance. – Praha, 2001. – 316 s.

145. Kitterer W, Kosten der Burokratienber – walzung – Kiel, 1989. – 866 s.

146. LafferAB., SeymourJJ?. The Economics of the Tax Revolt. – New York, 1979. – 280 s.

147. Новото иаяъчно законодалство през 2003 година. – София. – 720 s.

148. Owsiak S. Finanse publiczne. Teoria і praktyka. – Warszawa, 2001. – 562 s.

149. Norgaard O. Economic Institution and Democratic Reform: AComparativeAnalysisof Post-CommunistCountries. – London, – 2000. – 400 s.

150. Pekova J. Haspodarens a finance uzemni samospravy. – Praha, 2004. -375 s.

151. Pigon A. C. The Economics of welfare. London, – 1920. – 202 e.

152. Staatliche Hilfen für Familien. Wann? Wo? Wie? – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. – Rostock, 2005. – 63 s.

153. Finanse / Redakcia naukowa Jan Zarzecki. – Bialystok, 2000. – Т. 1,2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА