Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.6. Види податків і зборів у Польщі. їх вплив на доходи підприємств і домогосподарств

Податкова система Польщі складається з 11 видів податків. Податки в Польщі поділяються на прямі та непрямі. Прямі податки стосуються персонального доходу і прибутків чи майна.

Головні прямі податки такі:

– на доходи фізичних осіб;

– на доходи юридичних осіб;

– зі спадщини та дарування;

– сільськогосподарський податок;

– на лісове господарство;

– на нерухомість;

– транспортний;

– з власників собак.

Податок зі спадщини та дарування, сільськогосподарський податок, податки на лісове господарство і нерухомість, транспортний податок та податок з власників собак є місцевими податками, які складають доходи гмін.

Доходи гмін також охоплюють чотири види зборів, які не мають усіх ознак податків згідно з положенням про податкові обов’язки.

Квазіподатки, так звані внески (перш за все внески у фонд соціального страхування), також є елементами польської податкової системи, що підлягають щорічній переоцінці.

Податок на доходи фізичних осіб є джерелом доходу державного бюджету, так само, як і бюджетів територіальних одиниць із самоврядуванням, однак цей дохід (від “податкової картки”) є насамперед безпосереднім джерелом доходу гмін.

У 1999 р. загальний реалізований дохід від податку на доходи фізичних осіб становив 23 115,2 млн злотих, або 18,36 % загального податкового доходу.

Дохід від податку на доходи фізичних осіб досягав (% до ВВП)у:

– 1996 р.- 8,6;

– 1997 р.- 8,3;

– 1998 р. – 8,2;

– 1999 р.-5,2.

Зниження частки податку на доходи фізичних осіб у ВВП у 1999 р. було спричинено запровадженням реформи в системі охорони здоров’я 1 січня 1999 р., яка сприяла можливості вирахування з податків внеску на послуги з охорони здоров’я.

У табл. 16.5. наведено школу податку на доходи фізичних осіб.

Таблиця 16.5. Шкала податку на доходи фізичних осіб, злотих

Основа оцінки

Сума податку

До 37 024

19 % бази оподаткування за вирахуванням суми 530,08 злотих

37 024-74 048

6 933,84 злотих + 30 % суми понад 37 024 злотих

Понад 74 048

29 407,17 злотих + 40 % суми понад 74 048 злотих

У 2004 р. прибутковий податок і внески працівників та роботодавців на соціальне забезпечення становили 43,1 % від вартості робочої сили, в тому числі: прибутковий податок – 5,1 %, внески працівників на соціальне страхування – 21,1, роботодавців -17 %. За паритетом купівельної спроможності вартість робочої сили у 2004 р. (за рік) дорівнювала 17 319 дол. США.

Податок на доходи юридичних осіб. У 1998 р. кількість платників податку на доходи юридичних осіб становила 125 837 осіб. Податок на доходи юридичних осіб охоплює всі види доходів юридичних осіб, організаційних структур без статусу юридичної особи, за винятком компаній, які не мають статусу юридичної особи, та груп податкового капіталу, включаючи дохід від діяльності, яка не може підпадати під дію контактів, що легально функціонують (контрактів, що порушують умови загальноприйнятої соціальної діяльності), та доходи від:

– сільськогосподарської діяльності (крім спеціальних секторів сільськогосподарської продукції);

– лісового господарства.

Податок на доходи юридичних осіб донедавна сплачувався за єдиною ставкою, яка останніми роками поступово знижувалася (із 40 % у 1996 р. до 27 % у 2003 р.). Положення Акта про податки на юридичних осіб передбачали подальше поступове зниження цієї ставки до рівня 22 % у 2004 р. У 2004 р. ввели ставку в розмірі 19%.

Податок на доходи юридичних осіб є джерелом доходу як для держбюджету, так і для бюджетів територіальних одиниць із самостійним управлінням. У 1999 р. реалізований дохід від податку на доходи юридичних осіб становив 15 060,4 млн злотих, тобто 11,96 % загального податкового доходу, або щодо ВВП 2,9 % у 1996 р., 3,0 – у 1997 р., 2,8 – у 1998 р. та 2,6 % – у 1999р. Із 2004 р. введено податок на малий бізнес у розмірі 19 %, що стимулюватиме його розвиток і вихід його з “тіні”.

Непрямі податки включаються до ціни товарів або послуг.

Їх платниками є продавці, але фактично податковий тягар лежить на споживачеві. У межах цієї категорії можна назвати:

– податок на товари та послуги (ПДВ);

– акцизний збір;

– податок з ігор.

Місцеві податки і збори. Наявна система місцевих податків та зборів, які стягуються на рівні гмін, включає податок на нерухомість, сільськогосподарський, лісовий, транспортний податки, податок із власників собак, збір за місце на ринку, місцевий та адміністративний збори. Дохід від зазначених податків і зборів становить власний дохід гмін, до якого також входять прибутки від податків з фізичних осіб, що здійснюють економічну діяльність, які сплачуються у формі “податкової картки”, податків зі спадщини та дарування, і марочний збір, що визначається податковими інспекціями.

Податок на нерухомість. Цей податок підпадає під дію акта про місцеві податки та збори. Законодавча основа оцінки суми податку також включає резолюції ради гміни. Податок на нерухомість зобов’язані сплачувати: фізичні, юридичні особи та підприємства без статусу юридичної особи.

Відповідно до зазначеного акта об’єктом оподаткування є одиниця майна, приватна власність або безстроковий документ на нерухомість, а також майно чи приватна власність об’єктів будування, які безпосередньо не пов’язані із землею. База оподаткування житлової одиниці – її корисна площа (у квадратних метрах); для будівлі – це вартість, яка становить основу для розрахунку амортизації та фіксованих доходів економічної особи; для землі – її площа. Суми ставок податку у сфері статутної компетенції встановлюються для окремого податкового року радою гміни шляхом прийняття відповідної резолюції. Змінилися також спосіб оцінки податку та кінцеві строки сплати. Для фізичних осіб оцінка проводиться згідно з рішенням відповідних податкових органів, для юридичних – шляхом самооцінки.

Сільськогосподарський податок. Цей податок був запроваджений 1 січня 1985 р. положеннями акта про сільськогосподарський податок. Він базується на доходах та замінює оподаткування обороту й доходу сільського господарства. Суб’єктами оподаткування можуть бути фізичні та юридичні особи, а також особи без статусу юридичних осіб, які на 1 січня певного податкового року є власниками чи користувачами об’єктів сільського господарства. Об’єкт цього податку – землі сільського господарства, що охоплюють територію сільськогосподарських угідь, територію озер і площу під будівлями, які мають відношення до утримання господарства. Базою е сільськогосподарська площа, визначена в перевідних гектарах – одиницях виробництва, які відображають здатність сільського господарства до створення прибутків. Перерахування дійсної площі сільського господарства в перевідні гектари здійснюється за допомогою “масштабу”, визначеного в статуті. Значення “масштабу” залежить від типу сільськогосподарської землі, її класу та розміщення землі сільського господарства в одному з чотирьох податкових районів. Ставка податку встановлюється для окремого податкового року відповідно до площі в 1 перевідний гектар у формі фінансового еквівалента 2,5 ц жита на перші три квартали попереднього податкового року.

Податок на лісове господарство. Такий податок регулюється відповідно до акта про ліси. Платниками цього податку – фізичні та юридичні особи, а також організації без статусу юридичної особи, які є користувачами лісів, що належать державній скарбниці або гміні.

База оподаткування – кількість гектарів лісу, визначена в перевідних гектарах. Вона також залежить від площі головних порід дерев і від їх класифікації за якістю. Ставка податку на площу 1 перевідного гектара на рік визначена як еквівалент 0,200 м деревини хвойних порід дерев.

Податок із власників собак. Податок регулюється актом про місцеві податки та збори і резолюціями відповідних рад гміни, які випускаються на підставі акта і встановлюють суму податку та податкових звільнень. Податковий обов’язок стосується фізичних осіб, які є власниками собак.

Транспортний податок. Такий податок регулюється актом про місцеві податки і збори. Податковий обов’язок покладається на фізичних і юридичних осіб, а також на організації без статусу юридичної особи, які є власниками транспортних засобів, за винятком передбачених звільнень.

Податок зі спадщини та дарування. Регулюється актом про спадщину та дарування. Об’єктами оподаткування є також ті об’єкти, що розташовані за кордоном чи права власності яких реалізуються за кордоном, якщо на момент передачі спадщини чи укладення контракту особа, котра їх отримує, є громадянином Польщі або має постійне місце проживання у Польщі.

Базою оподаткування є вартість отриманих речей чи прав власності після утримання позик та зобов’язань (чиста вартість, яка встановлюється відповідно до стану справ та прав власності на день отримання) та ринкові ціни на день створення податкового зобов’язання. Сума встановлюється залежно від податкової групи, до якої належить особа-отримувач. Віднесення до однієї з трьох податкових груп відбувається відповідно до особистих стосунків між особою-отримувачем та особою, від якої отримуються речі та права власності. Під час встановлення суми податку застосовуються звільнені від оподаткування суми й податкова шкала, що діють на день створення податкового зобов’язання. Звільнена від оподаткування сума і вартість речей та прав власності у податковій шкалі, визначеній статутом, підлягають переоцінці.

Податок на товари та послуги (ПДВ). На сьогодні податок на товари та послуги, або податок на додану вартість, є основним джерелом бюджетного доходу держави. Він становить 38,76 % загального доходу і має три ставки: основну – 22 %, знижену – 7 % та нульову. Крім того, застосовується звільнення від оподаткування деяких об’єктів, а також організацій без права вирахування обов’язкового податку.

Знижена ставка (7 %) стосується перш за все більшості перероблених продуктів харчування, товарів для дітей, будівельних матеріалів, будівельних робіт, пов’язаних із будівництвом житла, деякої продукції, яка належить до сфери охорони здоров’я, пасажирського транспорту, послуг бюро подорожей і громадського харчування та більшості муніципальних послуг.

Нульова ставка застосовується насамперед до експорту товарів і послуг. Крім того, на сьогодні вона продовжує використовуватися стосовно внутрішнього продажу й імпорту засобів сільськогосподарського та лісового виробництва (наприклад, добрив, засобів захисту рослин, корму для худоби, сільськогосподарських тракторів, машин та інструментів), книг і преси, так само, як і продажу квартир.

Дохід від непрямих податків та кількість платників ПДВ (осіб) подано в табл. 16.6.

Таблиця 16.6. Дохід від непрямих податків, млн злотих

Дохід

1996

1997

1998

1999

Загальний дохід 3 нього:

46 803,2

55 252,4

64 432,3

74 567,2

ПДВ

28 026,0

36 929,2

42 876,6

48 811,5

Акцизний збір

16 524,0

17 890,2

21 068,5

25 208,1

Податок з ігор

316,9

433,0

487,2

547,5

Кількість платників ПДВ

78 0842

85 3945

962 932,0

1050 835,0

На сьогодні від оподаткування ПДВ звільнюються: вироби народних ремесел та живопис, послуги у сфері сільського господарства, послуги, пов’язані з лісовим і рибним господарством, фінансові послуги, культуру й мистецтво, спорт, науку та освіту, послуги державної пошти, послуги у сфері урядової й самостійної територіальної діяльності, юстиції, національної та громадської безпеки, послуги політичних і торговельних організацій.

Із 4 вересня 2000 р. введено в дію податок на товари та послуги щодо сільського, лісового, мисливського й рибного господарства. Ставку оподаткування було встановлено на рівні З % для продажу в країні, а також для імпорту непереробленої або не повністю переробленої продукції сільського, лісового, мисливського та рибного господарства. Від оподаткування звільняються платники податків, вартість проданих товарів яких не перевищувала 80 000 злотих у попередній податковий рік; платники, які сплачують прибутковий податок у формі “податкової картки”, а також компанії, в яких працюють інваліди.

З 1 травня 2004 р. (після входження Польщі до ЄС) ПДВ на низку товарів і послуг було підвищено до 22 % (згідно з нормативами ЄС).

Акцизний збір. Другим найбільшим джерелом бюджетного доходу є акцизний збір. Він становить 20,02 % загальних державних доходів. Акцизний збір нараховується на продукцію спиртової промисловості, вино, пиво й тютюнові вироби, автомобілі та електронне обладнання високої якості.

Ставки акцизного збору можуть бути визначені залежно від типу товарів, до яких вони застосовуються:

– як відсоток (щодо ціни продажу, зниженої за відрахуванням ПДВ, або стосовно бази оподаткування імпорту);

– як сума (у злотих за одиницю продукції);

– як різниця цін;

– як відсоток (щодо роздрібної ціни);

– у сумі на одиницю товару, якщо йдеться про цигарки. Базою нарахування акцизного збору у Польщі є оборот, а в разі імпортера – митна вартість, збільшена на суму митних зборів.

Розглянемо правила оподаткування найважливіших підакцизних товарів.

Тютюнова продукція. 1 червня 2000 р. у Польщі в рамках гармонізації законодавства було запроваджено змішану систему оподаткування, в якій ставку акцизного збору представлено у вигляді відсотка – суми. Відсоткова частина цього показника становить 25 % роздрібної ціни, а сумарна ставка досягала 37,5 злотих на 1000 цигарок на період з 1 червня до 30 вересня 2000 р. З 1 жовтня 2000 р. вона збільшилась до 42,0 злотих. Ця ставка була однакова для всіх цигарок незалежно від місця їх виробництва чи характеристик. З 1 січня 2004 р. планувалося збільшити акцизи на тютюнові вироби.

Спирти. Для продукції спиртової промисловості (наприклад, чиста горілка, якісна горілка, спирт у пляшках, інші спирти та алкогольні напої із вмістом алкоголю не нижче 18 %) встановлено єдину ставку акцизного збору, однакову як для внутрішньої, так і для імпортованої продукції. Вона становить 5790,0 злотих на 1 гектолітр 100-відсоткового спирту на період з 1 березня до 31 серпня 2000 р. та 6020,0 злотих – з 1 вересня 2000 р. З 2002 р. акцизи на горілчані вироби було зменшено, щоб загальмувати “тіньове виробництво”, але з 2004 р. вони поступово збільшуються, оскільки Польща вступила до ЄС.

Вино. Ставку акцизного збору як для виноградного, так і для фруктового вина було встановлено в єдиній сумі 112,0 злотих на 1 гектолітр, для медових напоїв – 67,0 злотих за 1 гектолітр.

Паливо. Ставки акцизного збору для палива як внутрішнього виробництва, так і імпортованого є однаковими і встановлюються в злотих на 1000 літрів, причому температура палива має дорівнювати 15 °С, що відповідає вимогам Європейського Союзу. 31 січня 2004 р. були збільшені акцизи на паливо і мастила.

Автомобілі. Ставки акцизного збору на автомобілі польського виробництва такі: при кубічному об’ємі двигуна більше ніж 2000 см3 – 15 %, менше – 6 %, Для імпортованих автомобілів ставки досягають 17,6 та 6,4 % відповідно. Зазначені ставки акцизного збору застосовуються до кожного автомобіля перед його першою реєстрацією на території республіки Польща в порядку, передбаченому умовами закону про дорожній транспорт.

Податок з ігор. Діяльність у галузі ігор та взаємних парі дозволяється лише згідно з умовами, зазначеними в Акті про азартні ігри та взаємні парі. Каталог ігор та парі міститься у статуті; умови гри викладено у відповідних положеннях. Азартними є ігри з метою виграшу грошей або призів, результат яких залежить від випадку. Серед них такі: жеребкування, лото, лотереї, цифрові ігри, ігри в казино, карти тощо. Взаємні парі – це парі на грошові виграші, що залежать від:

– результатів спортивних змагань людей чи тварин, в яких учасники роблять ставки й сума виграшу визначається сукупною сумою зроблених ставок (наприклад, тоталізатор);

– результатів різноманітних подій, в яких сума ставки та сума виграшу залежать від співвідношень ставок і виграшів, узгоджених між одержувачем та платником ставки (облік на скачках). Одночасно гру або парі, не зазначених у каталозі, міністр фінансів уповноважений визначити азартною грою або взаємним парі. Держава має монополію на проведення діяльності у сфері цифрових ігор і грошових лотерей. Азартні ігри та взаємні парі підлягають нормуванню, яке здійснюється державою і головним інструментом якого є надання концесій та узгодження правил ігор.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.6. Види податків і зборів у Польщі. їх вплив на доходи підприємств і домогосподарств