Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.12. Депозитарна система Польщі

Ключовим елементом депозитарної системи країни є Національний депозитарій цінних паперів Республіки Польща (KDPW S. A.). Його було створено в 1991 р. як невід’ємну складову Варшавської біржі цінних паперів (GPW S. A.). Із 7 листопада 1994 р. депозитарій функціонує як незалежна інституція, створена у формі акціонерного товариства, основними акціонерами якої є Державне казначейство (33 % акцій), Біржа цінних паперів у Варшаві (33 %), Національний банк Польщі (33 %).

На Національний депозитарій цінних паперів Республіки Польща (НДЦП) покладено функції управління та нагляду за депозитарно-кліринговою системою. Його головні завдання такі;

– реєстрація та зберігання цінних паперів, що перебувають у відкритому обігу;

– присвоєння кодів цінним паперам;

– відкриття та обслуговування депозитарних рахунків для інститутів ринку, що мають право зберігати цінні папери в НДЦП;

– обслуговування емітентів та реалізація прав за цінними паперами;

– проведення розрахунків у цінних паперах та грошових розрахунків;

– гарантування транзакцій через накопичення та управління певними фондами з метою зниження ступеня ризику угод, що укладаються між учасниками ринку.

Враховуючи ці завдання, виконання яких має істотний вплив на функціонування фінансового ринку в країні загалом, НДЦП є одним із головних інститутів інфраструктури ринку капіталів Республіки Польща і тісно взаємодіє з його іншими учасниками та регулятором.

Особливе місце серед інституцій, з якими співпрацює НДЦП, посідає Комісія з фінансового нагляду (KNF). Створена після набуття чинності Законом “Про нагляд за фінансовим ринком” від 19 вересня 2006 р., вона почала виконувати функції ліквідованих Комісії з цінних паперів та бірж (KPWiG) і Комісії з нагляду за страхуванням та пенсійними фондами (KNUFE).

До учасників ринку, тісно пов’язаних із депозитарно-кліринговою системою, належать насамперед акціонери НДЦП – Державне казначейство, Біржа цінних паперів у Варшаві та Національний банк Польщі.

Кожна з перелічених інституцій виконує свої чітко визначені функції. Так, на Біржі цінних паперів у Варшаві укладаються угоди з цінними паперами, що перебувають у відкритому обігу. Національний банк Польщі виконує роль розрахункового банку. Державне казначейство в результаті приватизаційних процесів стало одним із найважливіших учасників ринку, адже через механізми приватизації державних підприємств нові акціонерні товариства виходять на ринок капіталів. MTS-CeTO S. A. – позабіржова торговельна система, аналог ПФТС в Україні. НДЦП також тісно співпрацює з відкритими пенсійними фондами та закордонними депозитарно-розрахунковими установами.

Відповідно до чинного законодавства НДЦП виконує такі функції.

1. Депозитарні функції:

– зберігання та реєстрація цінних паперів, що перебувають у відкритому обігу і поза ним, контроль величини емісії;

– ведення депозитних рахунків суб’єктів, що мають право на зберігання цінних паперів у депозитарії;

– здійснення переведення цінних паперів із рахунку на рахунок учасників ринку;

– присвоєння кодів цінним паперам, допущеним до відкритого обігу відповідно до міжнародних стандартів КЮ;

– обслуговування емітентів (виплата дивідендів, дроблення та злиття акцій, підписка на права на акції нової емісії, реалізація першочергового права на купівлю таких акцій, викуп боргових цінних паперів, видача депозитних посвідчень).

2. Функції розрахунку-клірингу:

– проведення розрахунково-клірингових операцій у цінних паперах та грошових розрахунків за угодами, укладеними на Біржі цінних паперів і в позабіржовій торговельній системі, а також на нерегульованому ринку зі збереженням принципу ПУР (поставка проти платежу);

– оплата грошових зобов’язань і цілковитий контроль грошових розрахунків. Розрахунково-кліринговим банком при цьому є Національний банк Польщі;

– накопичення й управління відповідними фондами (Розрахунковий фонд), з метою уникнення ризику в угодах між безпосередніми учасниками ринку.

3. Функції саморегуляції. Зокрема Національний депозитарій цінних паперів самостійно визначає принципи власної діяльності та діяльності своїх учасників, які фіксуються у Статуті та відповідних нормативних документах, усі необхідні процедури, які мають виконувати клієнти; модифікує та підвищує вимоги до учасників.

Проведення розрахунків за угодами, укладеними на ВФБ, СеТО, а також на міжбанківському ринку облігацій державного казначейства, є одним із найважливіших завдань НДЦП. Розрахунково-клірингові операції депозитарію за угодами з цінними паперами на сучасному етапі мають такі характеристики:

– основний розрахунково-кліринговий цикл за угодами, предметом яких є акції, становить три дні (Т + 3);

– розрахунково-кліринговий цикл за угодами, предметом яких є облігації або варіанти, становить два дні (Т + 2);

– для похідних інструментів розрахунок транзакцій відбувається в день укладення угоди (Т + 0);

– розрахунково-клірингові операції за пакетними біржовими угодами (укладеними поза біржовими сесіями), а також за угодами, укладеними на міжбанківському ринку облігацій державного казначейства, здійснюються за певний час (Т + X, де X – певний час).

Головні зміни в депозитарно-розрахунковій системі Республіки Польща, які були запроваджені останнім часом, такі:

– нова система порівняння угод – Сотрагівоп;

– сім розрахунково-клірингових циклів на день (між ними проводяться розрахунки в режимі реального часу);

– нова система для міжнародного ринку облігацій;

– надання позик у цінних паперах на вимогу;

– обслуговування угод ИЕРО;

– укладання угод із лімітом довіри;

– прийняття на зберігання акцій, що водночас котируються на Біржі цінних паперів у Варшаві та на закордонних біржах.

Останнє нововведення заслуговує на особливу увагу. Воно свідчить про високий ступінь розвитку депозитарної системи Республіки Польща, її відповідність кращим стандартам та можливість швидкої адаптації до аналогічних європейських систем. Першим акціонерним товариством, акції якого почали котируватися у Варшаві та Відні з 14 жовтня 2003 р., є австрійський “Вапк АивМа СгеаІіапвіаи Ай (ВАСА)”.

16 червня 2005 р. наглядова рада НДЦП прийняла Стратегічні цілі Національного депозитарію цінних паперів Республіки Польща на 2005-2010 рр. – базовий концептуальний документ, у якому дістали відображення основні напрями розвитку цієї інституції найближчими роками. На думку експертів, прийняття цього документа свідчить про динамічний розвиток основних елементів інфраструктури польського ринку та прагнення розвивати її з урахуванням вимог процесів інтеграції. Отже, основні цілі НДЦП такі:

1) міжсистемна гармонізація – приведення нормативно-правової бази функціонування депозитарної системи країни, процедур, стандартів та практики діяльності відповідно до стандартів ЄС шляхом розробки та реалізації спеціальної програми гармонізації;

2) пошук шляхів операційної співпраці з провідною європейською депозитарно-кліринговою системою – побудова у Польщі такої системи, яка б відповідала загальноприйнятим вимогам ефективності та безпеки, була здатною співпрацювати з іншими системами на основі одночасності проведення транзакцій (принцип), сприяла вдосконаленню обслуговування транскордонних операцій з цінними паперами;

3) зміна у складі акціонерів НДЦП – насамперед кількісне та якісне збільшення отримувачів послуг депозитарію у складі його акціонерів, а потім – вирішення питання щодо входження зарубіжного стратегічного інвестора до складу акціонерів;

4) формування моделі НДЦП як організації, не націленої на одержання прибутку, полягатиме насамперед у реалізації такої політики оплати за послуги, що надаються клієнтам, яка включатиме одержання надприбутків;

5) збільшення функціональності самого НДЦП та депозитарної системи загалом – буде реалізовано через модернізацію послуг завдяки змінам в інформаційних системах та через безпосередню участь депозитарію в іноземних розрахунково-клірингових палатах;

6) набуття НДЦП усіх ознак повноцінного центрального контрагента.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.12. Депозитарна система Польщі