Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 14.3. Особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції

Під об’єктом податку на прибуток юридичних осіб розуміється оподатковуваний прибуток, який розраховується як різниця між валовим прибутком підприємства за рік і встановленими знижками. Усі доходи, одержані за кордоном, підлягають оподаткуванню. Подвійного оподаткування вдається уникнути шляхом укладення міжнародних договорів або надання кредиту на суму податку, сплаченого за кордоном.

Валовий прибуток підприємства визначається шляхом додавання фінансового результату (прибутку або збитку) за кожним видом діяльності. При цьому збитки від одного виду діяльності можуть зменшувати прибуток від іншого виду діяльності. Прибуток від реалізації товарів і послуг включається в оподатковуваний прибуток того фінансового року, в якому товари були відвантажені або були надані послуги. Звільняються від податку на прибуток такі види доходів:

– дивіденди та інші види розподіленого прибутку між підприємствами – резидентами;

– відсотки, які оподатковуються, що утримуються біля джерела виплати.

При визначенні оподатковуваного прибутку валовий дохід зменшується на суму законодавчо дозволених вирахувань. При цьому дотримується певний порядок зменшення доходу. Витрати можуть бути списані на собівартість тільки за загальноприйнятих умов. З 1 січня 1998 р. стало можливим вирахування роялті, що виплачені за використання торгових марок, за продаж або розповсюдження ноу-хау і технологій.

З 1 січня 1998 р. підприємства-резиденти можуть списати з оподатковуваного прибутку не більше 5 % витрат на переоснащення, адміністративну реорганізацію. З оподатковуваного прибутку віднімається амортизація. Річна сума амортизації обчислюється пропорційним методом. Норми амортизації залежать від виду активів. Найбільш важливі максимальні норми амортизації такі: будівлі – 5-8 %; виробничі машини й устаткування – 10-15 %. Запасні частини, інструменти та інші малоцінні предмети вартістю менше 200 000 драхм списуються у рік їх придбання. Витрати на дослідження і розвиток списують того року, коли вони були проведені. Гудвіл (умовна ціна ділових зв’язків організації) списується в році придбання або рівними частинами протягом максимум п’яти років.

Підприємства, що проводять гірничодобувні роботи, підприємства готельного бізнесу можуть застосовувати прискорену амортизацію. Для цього вся країна поділена на п’ять областей відповідно до рівня економічного розвитку. Звичайні норми амортизації збільшуються залежно від області й від кількості робочих змін на підприємстві. Оцінка запасів здійснюється так: або за собівартістю або за ринковою ціною. Головне, щоб кожен предмет (кожна одиниця) оцінювався окремо. Загальна оцінка може застосовуватися до предметів, подібних за якістю і ціною.

Облік резервів і запасів також має свої особливості:

– резерв для заміни устаткування. Доходи, одержані від продажу виробничих активів, таких як машини, устаткування, звільняються від податку, якщо вони спрямовані до спеціального резервного фонду для подальшого придбання вибулих активів протягом двох років з дня їх продажу. Амортизація на устаткування, придбане за рахунок резервного фонду, не нараховується;

– доходи з капіталу (резервів для покриття збитків). Доходи одержані від реалізації цінних паперів підприємства оподатковуються в загальновстановленому порядку, за винятком вони спрямовуються до спеціального резервного фонду для покриття збитків від продажу цінних паперів підприємства в майбутньому;

– резерви за сумнівними боргами. З 1 січня 1997 р. підприємства отримали право створювати резерви за сумнівними боргами, куди спрямовується частина оподатковуваного прибутку (не більше 0,5 % річного обороту або 35 % від суми дебіторської заборгованості).

Доходи, одержані від продажу активів підприємства (основних засобів, основних фондів), за винятком нерухомого майна і кораблів, включаються до складу валового прибутку.

Прибуток від продажу нерухомого майна і кораблів не оподатковується, але збитки від таких операцій не зменшують оподатковуваний прибуток. Якщо торгові підприємства продають нерухоме майно і кораблі, то доходи від такого продажу оподатковуються у складі валового прибутку підприємства.

Доходи, одержані від продажу інших активів, обкладаються податком окремо і за іншими ставками, зокрема:

– доходи від здачі в оренду нематеріальних активів (таких як торгові марки, патенти), майна обкладаються за ставкою ЗО

%;

– доходи від продажу акцій компаній, не зареєстрованих на фондовій біржі, акціонерних товариств, компаній (товариств) з необмеженою відповідальністю, компаній (товариств) з обмеженою відповідальністю, компаній з обмеженою відповідальністю, доходи від продажу нематеріальних активів, таких як ім’я, торгова марка і гудвіл, оподатковуються за ставкою 20 %.

Промислові та виробничі підприємства можуть переносити збитки поточного року на прибуток наступних п’яти років уперед, а торгові підприємства – тільки на три роки вперед, зворотне перенесення збитків не дозволяється.

Збитки від капіталу (від володіння активами) зменшують прибуток того року, коли вони були одержані, і вперед не переносяться. Якщо збитки від капіталу (від володіння активами) покриваються за рахунок спеціального резерву, то вони не віднімаються з прибутку.

Загальна ставка податку на прибуток – 35 %. Проте, грецькі підприємства, не зареєстровані на фондовій біржі, а також іноземні компанії, що працюють у Греції, оподатковуються за ставкою 40 %. Ставка податку на прибуток для грецьких банків і філіалів іноземних банків також встановлена в розмірі 40 %.

Підприємства протягом п’яти місяців рівними частками вносять до бюджету авансові платежі з податку на прибуток, які обчислюються в розмірі 50 % (60 % для банків) від суми податку за минулий фінансовий рік. Якщо до моменту складання звіту з податку на прибуток уся сума була сплачена, то надається 5-відсоткова знижка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 14.3. Особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції