Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 14.4. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм – доходів і видатків, розглянемо економічну сутність цих категорій і форми їх прояву.

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов’язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумульовані державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються у розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи державного бюджету займають головне місце у складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Як економічна категорія доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням грошові кошти, які мобілізуються в бюджет.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету – ВВП. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким розпоряджається суспільство на визначений момент часу), а саме, доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватись також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, що залучаються державою на відплатній основі, – тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (шляхом продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ) відображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає поворотність запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісію паперових грошей, до якої держава вдається за надзвичайних обставин, коли отримання доходів і позик є утрудненим, а фінансування бюджетних витрат – невідкладним. Це найбільш непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Водночас за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи – це сума фактичної незбалансованості доходів та видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті грошові кошти, що надходять у розпорядження держави на безвідплатній і безповоротній основі у відповідності із діючим бюджетним і податковим законодавством. Співвідношення способів формування бюджетного фонду – на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії – різниться по країнах і у часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов’язані з обсягами вартості валового внутрішнього продукту і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікують за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові та неподаткові (табл. 14.2).

Таблиця 14.2. Склад доходів державного бюджету

І. Податкові

Надходження

1. Платежі за використання природних ресурсів.

2. Внутрішні податки на товари та послуги.

3. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.

4. Податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості.

5. Інші податкові надходження.

ІІ. Неподаткові надходження

1.Доходи від власності й підприємницької діяльності:

1.1. Надходження позабюджетних коштів бюджетних установ.

1.2. Надходження від грошово-речових лотерей.

1.3. Надходження до бюджету відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами.

1.4. Надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств.

1.5. Рентна плата.

1.6. Надходження від приватизації

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу:

2.1. Збори, що справляються державною автоінспекцією.

2.2. Плата за пробірування та клеймування виробів і сплавів з дорогоцінних металів.

2.3. Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ.

2.4. Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств.

2.5. Державне мито.

3. Надходження від штрафів і фінансових санкцій:

3.1. Суми стягнені з осіб, що заподіяли шкоду підприємству

3.2. Адміністративні штрафи.

3.3. Штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

3.4. Збори, що стягуються Комітетом з нагляду за охороною праці.

4. Інші неподаткові надходження:

4.1. Надходження сум простроченої кредиторської і депонентської заборгованості.

4.2. Доходи від продажу надлишкових озброєнь.

4.3. Плата за транзит нафти, газу, аміаку через територію України.

4.4. Надходження від перевищення розрахункового фонду оплати праці над фактичним.

4.5. Додаткові збори на оплату праці.

4.6. інші джерела.

ІІІ. Доходи від

Операцій з капіталом

1. Доходи від продажу основного капіталу.

2. Надходження від продажу державних запасів товарів.

3. Надходження від продажу нематеріальних активів і землі.

IV. Бюджетні трансферти

1. Зовнішні трансферти.

2. Офіційні внутрішні трансферти (вилучення коштів).

V. Цільові державні фонди

1. Фонд України соціального захисту інвалідів.

2. Фонд охорони навколишнього середовища.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад:

O залежно від державного устрою держави розрізняють:

А) в унітарній державі – доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів;

Б) в федеративній державі – доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

O залежно від рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на закріплені та регулюючі;

O залежно від джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

O залежно від конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

O залежно від громадянства суб’єктів оподаткування – сплачувані резидентами або нерезидентами.

Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинутих країн вони досягають 80-90 %, а в США – понад 95 %.

В Україні у 2011 р. податкові надходження становили 83,2 % (261,6 млрд грн), неподаткові надходження – 15,6 % (49,1 млрд грн), інші надходження становили 1,2 % (3,9 млрд грн).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 14.4. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету