Філософія – Щерба С. П

Філософія – Щерба С. П. – Передмова

Філософія завжди відігравала важливу роль у житті людини, визначенні її статусу, формуванні світогляду, виробленні життєвої стратегії, її роль значно зросла в XX столітті, яке не має собі рівних за масштабами й грунтовністю перетворень. Вона

Філософія – Щерба С. П. – Частина перша. Виникнення й розвиток філософії

Тема 1. Філософія та її основні функції 1. Філософія – світоглядне знання Філософія (від грец. phileo – люблю і sophia – мудрість) – це загально-світоглядна теорія. Об’єктом її пізнання є взаємовідношення людини і світу,

Філософія – Щерба С. П. – Тема 1. Філософія та її основні функції

Тема 1. Філософія та її основні функції 1. Філософія – світоглядне знання Філософія (від грец. phileo – люблю і sophia – мудрість) – це загально-світоглядна теорія. Об’єктом її пізнання є взаємовідношення людини і світу,

Філософія – Щерба С. П. – 1. Філософія – світоглядне знання

Тема 1. Філософія та її основні функції 1. Філософія – світоглядне знання Філософія (від грец. phileo – люблю і sophia – мудрість) – це загально-світоглядна теорія. Об’єктом її пізнання є взаємовідношення людини і світу,

Філософія – Щерба С. П. – 2. Виникнення філософії

Питання виникнення філософії пов’язане зі становленням світогляду, його розвитком та ступенями зрілості. Відомо, що ще в сиву давнину людина почала осмислювати свої дії стосовно природи та інших людей, бачила різницю між світом існуючим і

Філософія – Щерба С. П. – 3. Філософські позиції та проблема методу в філософії

Як уже підкреслювалось, тогочасний тип світогляду, а отже, філософія, як його теоретична серцевина, завжди звертаються до проблеми “людина – світ”, хоча й від світу (природи) людина суттєво відрізняється (передусім тим, що їй притаманна свідомість).

Філософія – Щерба С. П. – 4. Значення та функції філософії

Філософія виконує ряд важливих функцій і тому відіграє суттєву роль у житті суспільства. Це обумовлюється, передусім її особливим предметом, до якого відносяться основне питання філософії та найзагальніші закони розвитку природи, суспільства і мислення. Як

Філософія – Щерба С. П. – Розділ І. Історія філософії, основні етапи розвитку

Тема 2. філософія Давнього світу Вперше філософська думка виникла у Єгипті та Вавилоні. Вона була нерозривно пов’язана з релігійними уявленнями і, за своєю суттю, мала “релігійно-міфологічний” характер. Панівна рабовласницька ідеологія виправдовувала необхідність суспільно-політичної і

Філософія – Щерба С. П. – Тема 2. філософія Давнього світу

Тема 2. філософія Давнього світу Вперше філософська думка виникла у Єгипті та Вавилоні. Вона була нерозривно пов’язана з релігійними уявленнями і, за своєю суттю, мала “релігійно-міфологічний” характер. Панівна рабовласницька ідеологія виправдовувала необхідність суспільно-політичної і

Філософія – Щерба С. П. – 1. Філософія країн Сходу

Тема 2. філософія Давнього світу Вперше філософська думка виникла у Єгипті та Вавилоні. Вона була нерозривно пов’язана з релігійними уявленнями і, за своєю суттю, мала “релігійно-міфологічний” характер. Панівна рабовласницька ідеологія виправдовувала необхідність суспільно-політичної і

Філософія – Щерба С. П. – 2. Філософія Давньої Греції

А) Космоцентризм, онтологізм і атомізм давньогрецької філософії Грецька антична філософія сформувалася в VII – VI ст. до н. е. Характером і спрямованістю змісту, методом і стилем філософствування вона якісно відрізняється від давньосхідних вчень і

Філософія – Щерба С. П. – 3. Давньоримська філософія

Римська філософія розпочинається з того, чим закінчується грецька – еклектизмом. її початок датується кінцем II – І ст. до н. е. Вона є вторинною стосовно грецької (“Рим був завойованим Грецією духовно”). Звідси, власне, й

Філософія – Щерба С. П. – Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження

1. Філософія Середньовіччя Середньовічна доба в основному належить до епохи феодалізму (V – XV ст.). Хоча вона й була спадкоємицею античної філософії, але багато в чому відмінна від неї. Людина феодального суспільства усвідомлювала себе

Філософія – Щерба С. П. – 1. Філософія Середньовіччя

1. Філософія Середньовіччя Середньовічна доба в основному належить до епохи феодалізму (V – XV ст.). Хоча вона й була спадкоємицею античної філософії, але багато в чому відмінна від неї. Людина феодального суспільства усвідомлювала себе

Філософія – Щерба С. П. – 2. Філософія Відродження

У кінці XIV – на початку XV ст. завершується “темне середньовіччя” і наступає так звана, епоха Відродження. “Підриваються” підвалини панування релігії і церкви, втрачається вплив середньовічної схоластики, астрології, хіромантії, алхімії, оновлюється й відроджується європейська

Філософія – Щерба С. П. – Тема 4. Філософія Нового часу

Охоплює період з XVII до кінця XIX ст. Це епоха новацій, масштабних змін та істотних зрушень у всіх сферах життєдіяльності людини. У цей час з’являються змістовна, довершена та експериментально підтверджена наукова теорія – механіка

Філософія – Щерба С. П. – 1. Методологія

Охоплює період з XVII до кінця XIX ст. Це епоха новацій, масштабних змін та істотних зрушень у всіх сферах життєдіяльності людини. У цей час з’являються змістовна, довершена та експериментально підтверджена наукова теорія – механіка

Філософія – Щерба С. П. – 2. Гносеологія

Великого значення для філософії Нового часу набувають теоретико-пізнавальні проблеми. Вирішення їх здійснювалось у контексті філософських концепцій емпіризму і раціоналізму, автори яких виходили із абсолютизації (культу) чуттєвого чи раціонального. Емпіризм (від грец. empina – досвід)

Філософія – Щерба С. П. – 3. Соціально-політичні проблеми

Філософія Нового часу ні об’єктивно, ні суб’єктивно не могла обійти (ігнорувати) проблеми людини, суспільства, держави тощо. Саме життя ставило ці проблеми і вимагало від мислителів цієї доби відповідей на них. Проблема людини посідає одне

Філософія – Щерба С. П. – Тема 5. Класична німецька філософія

Класична німецька філософія представлена такими всесвітньо відомими мислителями як Іммануїл Кант (1724- 1804 рр.), Йоганн Готліб Фіхте (1762- 1814рр.),Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг (1775- 1854рр.),и Георг Вільгельм Фрідріх Ге гель (1770 – 1831 рр.) та

Філософія – Щерба С. П. – 1. Філософська пропедевтика

Класична німецька філософія представлена такими всесвітньо відомими мислителями як Іммануїл Кант (1724- 1804 рр.), Йоганн Готліб Фіхте (1762- 1814рр.),Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг (1775- 1854рр.),и Георг Вільгельм Фрідріх Ге гель (1770 – 1831 рр.) та

Філософія – Щерба С. П. – 2. Суб’єктивний ідеалізм та агностицизм І. Канта

І. Кант послідовно й продумано для свого часу піддав критиці онтологічне обгрунтування теорії пізнання, розглянувши його як діяльність, що здійснюється за власними законами. Суб’єкт пізнання тлумачився ним як активний, дієвий, що визначає спосіб пізнання

Філософія – Щерба С. П. – 3. Система і метод філософії Г. Б. Ф. Гегеля

Ф. В. Й. Шеллінг критично сприйняв філософію Канта і Фіхте. Мислитель з об’єктивно-ідеалістичних позицій здійснив спробу побудови діалектичної картини розвитку природних процесів і форм як продукту взаємодії протилежно спрямованих сил. Явища і процеси неживої

Філософія – Щерба С. П. – 4. Антропологічний матеріалізм Л. А. Фейєрбаха

Прагнення Гегеля тотально раціоналізувати свою філософію і, на його думку, узгодити діалектичний метод із вимогами його системи, яка завершує розвиток людства – оголошувалось вищою точкою історичного процесу. Це положення було піддане різкій критиці Л.

Філософія – Щерба С. П. – Тема 6. Марксистська філософія

1. Формування філософії марксизму Марксизм, зокрема його філософське вчення, увійшов в історію як найголовніше досягнення суспільної думки другої половини XIX і першої половини XX століть. Його популярність значною мірою пояснювалася відповідністю умовам того часу,

Філософія – Щерба С. П. – 1. Формування філософії марксизму

1. Формування філософії марксизму Марксизм, зокрема його філософське вчення, увійшов в історію як найголовніше досягнення суспільної думки другої половини XIX і першої половини XX століть. Його популярність значною мірою пояснювалася відповідністю умовам того часу,

Філософія – Щерба С. П. – 2. Основний зміст та особливості філософії марксизму

У початковий період своєї діяльності К. Маркс і Ф. Енгельс були революційними демократами, а в галузі філософії – ідеалістами-діалектиками. В 1842 році у них намітився перехід від революційного демократизму до комунізму, і від ідеалізму

Філософія – Щерба С. П. – 3. Історична доля марксизму

А) Еволюція марксизму на Заході Уже в ході свого виникнення марксизм оволодів мільйонами умів у різних країнах світу. Були й ті, хто прагнув його застосувати чи розвивати. Серед них і учні К. Маркса та

Філософія – Щерба С. П. – Тема 7. Вітчизняна філософія

1. Становлення й розвиток філософської думки в Україні (ХI-VII ст.) На величезній території, що обмежувалася на заході Верхньою і Середнюю Віслою, на півночі – Припяттю, на північному сході та сході включала пониззя Березини й

Філософія – Щерба С. П. – 1. Становлення й розвиток філософської думки в Україні (ХI-VII ст.)

1. Становлення й розвиток філософської думки в Україні (ХI-VII ст.) На величезній території, що обмежувалася на заході Верхньою і Середнюю Віслою, на півночі – Припяттю, на північному сході та сході включала пониззя Березини й

Філософія – Щерба С. П. – 2. Класична доба української філософії

Подальший розвиток філософської думки пов’язаний із діяльністю Г. С. Сковороди(1702 – 1794 рр.). Ідейно-теоретичні підвалини його філософії грунтуються на працях давньогрецьких мислителів. Об’єктом дослідження для нього є сама філософія, проблеми людського життя, зокрема моральні.

Філософія – Щерба С. П. – 3. Сучасна українська філософія

Розвиток української філософської думки після 1917 р. є складним і суперечливим. Слід зазначити, що вже з 20-х років в Україні з’являються два філософських центри. Як харківські, так і київські мислителі головну увагу приділяють дослідженню

Філософія – Щерба С. П. – Тема 8. Російська філософія

1. Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI – XVII ст.) Російська філософська думка має спільні історичні витоки і багато точок зіткнення з українською. її початок

Філософія – Щерба С. П. – 1. Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI – XVII ст.)

1. Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI – XVII ст.) Російська філософська думка має спільні історичні витоки і багато точок зіткнення з українською. її початок

Філософія – Щерба С. П. – 2. Російська філософія XVII-XIX століть

1. Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI – XVII ст.) Російська філософська думка має спільні історичні витоки і багато точок зіткнення з українською. її початок

Філософія – Щерба С. П. – 3. Російська філософська думка кінця XIX – XXI століть

Своєрідним явищем, яке мало світове значення і вплив, був російський і український космізм. До представників цього напряму належали видатні вчені-мислителі: перший президент АН України В. І. Вернадський(1863 -1945 pp.), російський Мислитель К. Б. Ціолковський

Філософія – Щерба С. П. – Тема 9. Сучасна світова філософія

1. Особливості філософської думки кінця XIX – XX ст. Наша епоха – це час глибоких соціальних зрушень, пошуку шляхів подолання відчуження людини, звільнення її від усіх видів поневолення, реалізації свободи, справедливості, утвердження непорушних правових

Філософія – Щерба С. П. – 1. Особливості філософської думки кінця XIX – XX ст

1. Особливості філософської думки кінця XIX – XX ст. Наша епоха – це час глибоких соціальних зрушень, пошуку шляхів подолання відчуження людини, звільнення її від усіх видів поневолення, реалізації свободи, справедливості, утвердження непорушних правових

Філософія – Щерба С. П. – 2. Позитивізм: сутність та еволюція

Незвичайність новітніх наукових відкриттів гостро поставила питання про природу наукових понять, співвідношення чуттєвого і раціонального моментів пізнання, емпіричного і теоретичного знання, про істину та її критерії, закономірності розвитку науки, наукових революцій тощо. З кінця

Філософія – Щерба С. П. – 3. Екзистенціально-антропологічна філософія

Якщо для позитивістського напряму головними є теоретико-пізнавальні і методологічні проблеми, то для екзистенціально-антропологічного центральною є проблема людини – її сутності й існування, буття в світі, можливостей і перспектив, свободи й відповідальності. На це вказує

Філософія – Щерба С. П. – 4. Релігійна філософія

Релігійною називається філософія, основоположні ідеї якої визначені релігійним світорозумінням. Це, насамперед, ідея Бога як надприродної особи, яка створила світ та людину і володарює над ними. Ця ідея розробляється і конкретизується в таких вченнях, як

Філософія – Щерба С. П. – Розділ II. Онтологія

Розділ II. Онтологія Тема 10. Філософське розуміння світу 1. Світ як сукупна реальність Проблема розуміння світу, його сутності й розвитку завжди була в центрі уваги науки, філософії та релігії. При їх розгляді велись гострі

Філософія – Щерба С. П. – Тема 10. Філософське розуміння світу

Розділ II. Онтологія Тема 10. Філософське розуміння світу 1. Світ як сукупна реальність Проблема розуміння світу, його сутності й розвитку завжди була в центрі уваги науки, філософії та релігії. При їх розгляді велись гострі

Філософія – Щерба С. П. – 1. Світ як сукупна реальність

Розділ II. Онтологія Тема 10. Філософське розуміння світу 1. Світ як сукупна реальність Проблема розуміння світу, його сутності й розвитку завжди була в центрі уваги науки, філософії та релігії. При їх розгляді велись гострі

Філософія – Щерба С. П. – 2. Поняття буття

Більшість філософів проблему буття вважає основоположною при розгляді філософських проблем. Щоб зрозуміти її смисл і значення, потрібно з’ясувати, яку роль вона відіграє в житті суспільства, людини. У своєму повсякденному житті люди переконуються в тому,

Філософія – Щерба С. П. – 3. Форми буття та їх специфіка

Хоча категорія буття охоплює універсальні зв’язки в світі, все ж форми буття різні. Це пояснюється тим, що Всесвіт включає в себе нескінченну кількість систем, об’єктів, процесів” станів, структур, соціальних спільностей, людських індивідів тощо. Визначеність

Філософія – Щерба С. П. – Тема 11. Буття матеріального

1. Становлення й еволюція уявлень про матерію Як уже наголошувалося, категорія буття, будучи гранично-абстрактною, охоплює за ознаками існування найрізноманітніші предмети, процеси і явища матеріального й духовного світу, У своїй сукупності вони утворюють світ. Основні

Філософія – Щерба С. П. – 1. Становлення й еволюція уявлень про матерію

1. Становлення й еволюція уявлень про матерію Як уже наголошувалося, категорія буття, будучи гранично-абстрактною, охоплює за ознаками існування найрізноманітніші предмети, процеси і явища матеріального й духовного світу, У своїй сукупності вони утворюють світ. Основні

Філософія – Щерба С. П. – 2. Філософське поняття матерії

ВЛ Ленін кваліфікував корінні зміни в науці, що розпочалися в кінці XIX століття, як новітню революцію в природознавстві, а пізнавальну ситуацію, що викликала ідеалістичні висновки, як “кризу в фізиці”. Він піддав критиці філософські школи,

Філософія – Щерба С. П. – 3. Сучасна наука про структуру й властивості матерії

Сучасні наукові уявлення про структуру й властивості матерії кладуть в основу ідею про її складну організацію. Згідно з нею кожен матеріальний об’єкт треба розглядати як систему (цілісність), яка характеризується наявністю певних елементів і зв’язків