Етнопсихологія – Савицька О. В

Етнопсихологія – Савицька О. В. – ПЕРЕДМОВА

У час духовного та національного відродження України виникає потреба у пізнанні та глибокому розумінні національно-психологічних особливостей особистості як діяча і творця минувшини і сьогодення. Глибоке знання та правильна оцінка феноменів міжетнічних відмінностей психіки, їх

Етнопсихологія – Савицька О. В. – ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

У час духовного та національного відродження України виникає потреба у пізнанні та глибокому розумінні національно-психологічних особливостей особистості як діяча і творця минувшини і сьогодення. Глибоке знання та правильна оцінка феноменів міжетнічних відмінностей психіки, їх

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Змістовий модуль 1. Становлення та міждисциплінарні зв’язки етнопсихології

У час духовного та національного відродження України виникає потреба у пізнанні та глибокому розумінні національно-психологічних особливостей особистості як діяча і творця минувшини і сьогодення. Глибоке знання та правильна оцінка феноменів міжетнічних відмінностей психіки, їх

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань

У час духовного та національного відродження України виникає потреба у пізнанні та глибокому розумінні національно-психологічних особливостей особистості як діяча і творця минувшини і сьогодення. Глибоке знання та правильна оцінка феноменів міжетнічних відмінностей психіки, їх

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Поняття етносу

У час духовного та національного відродження України виникає потреба у пізнанні та глибокому розумінні національно-психологічних особливостей особистості як діяча і творця минувшини і сьогодення. Глибоке знання та правильна оцінка феноменів міжетнічних відмінностей психіки, їх

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Сучасне розуміння предмету етнічної психології

Етнічна психологія – це галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні особливості нації (етносу, народу) та їх представників; Закономірності, джерела і чинники національної (етнічної) свідомості та самосвідомості, національний характер, механізми національної (етнічної) ідентифікації та етностереотипізації;

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Етнічне відродження другої половини XX ст

Розпочинаючи з 60-70 p. p. XX ст. у світовому масштабі стали помічати процеси, які характеризувалися прагненням народів зберегти власну самобутність, підкреслити унікальність своєї побутової культури і психічного складу, усвідомленням мільйонами людей своєї належності до

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Завдання, функції та методи дослідження етнопсихології

Розпочинаючи з 60-70 p. p. XX ст. у світовому масштабі стали помічати процеси, які характеризувалися прагненням народів зберегти власну самобутність, підкреслити унікальність своєї побутової культури і психічного складу, усвідомленням мільйонами людей своєї належності до

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 5. Зв’язок етнопсихології з іншими науками

Етнопсихологія пов’язана з багатьма науками, які певною мірою вивчають національні особливості психіки людини та їх спільностей: – філософією, яка методологічно і теоретично осмислює соціальні й частково психологічні особливості етнічних груп та їх представників, передусім

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 2. Історія розвитку наукових етнопсихологічних ідей в Європі та Америці

1. Зародження етнопсихології в історії та філософії. 2. Етнопсихологічний аспект у філософських дослідженнях епохи Просвітництва. 3. Етнопсихологічні ідеї в німецькій філософії. 4. Психологія народів та історична психологія. Дослідження закономірностей соціальних явищ. 1. Зародження етнопсихології

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Зародження етнопсихології в історії та філософії

1. Зародження етнопсихології в історії та філософії. 2. Етнопсихологічний аспект у філософських дослідженнях епохи Просвітництва. 3. Етнопсихологічні ідеї в німецькій філософії. 4. Психологія народів та історична психологія. Дослідження закономірностей соціальних явищ. 1. Зародження етнопсихології

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Етнопсихологічний аспект у філософських дослідженнях епохи Просвітництва

1. Зародження етнопсихології в історії та філософії. 2. Етнопсихологічний аспект у філософських дослідженнях епохи Просвітництва. 3. Етнопсихологічні ідеї в німецькій філософії. 4. Психологія народів та історична психологія. Дослідження закономірностей соціальних явищ. 1. Зародження етнопсихології

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Етнопсихологічні ідеї в німецькій філософії

Зародження етнопсихології як самостійної науки відбулося в середині XIX ст. у Німеччині. Засновниками етнопсихології вважають німецьких мислителів М. Лацаруса та Г. Штейнталя. Дослідники вказали на потребу у вивченні законів душевного життя не лише окремих

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Психологія народів та історична психологія. Дослідження закономірностей соціальних явищ

Зародження етнопсихології як самостійної науки відбулося в середині XIX ст. у Німеччині. Засновниками етнопсихології вважають німецьких мислителів М. Лацаруса та Г. Штейнталя. Дослідники вказали на потребу у вивченні законів душевного життя не лише окремих

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 3. Основні напрямки етнопсихологічних досліджень

1. Дослідження первісних культур. 2. Мовознавчі дослідження етнічної самобутності. 3. Становлення етнопсихологічних знань в Україні. 4. Сучасний стан розвитку етнопсихології. 1. Дослідження первісних культур Вивчення первісних культур розпочалося з поширення на американський континент ідей

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Дослідження первісних культур

1. Дослідження первісних культур. 2. Мовознавчі дослідження етнічної самобутності. 3. Становлення етнопсихологічних знань в Україні. 4. Сучасний стан розвитку етнопсихології. 1. Дослідження первісних культур Вивчення первісних культур розпочалося з поширення на американський континент ідей

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Мовознавчі дослідження етнічної самобутності

Основоположником сучасного теоретичного мовознавства є В. Гумбольдт. В основу його вчення про мову було покладено поняття мовної форми. Науковець вважав, що з одного боку, існує незалежний від конкретної мови “звуковий матеріал”, тобто звукова сировина,

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Становлення етнопсихологічних знань в Україні

Значний внесок у розвиток етнопсихологічної думки зробили українські та російські вчені. В Україні етнопсихологія розпочала формуватися у середовищі філософів, істориків, медиків, біологів та ін. Це відбулося під впливом чи в полеміці із західноєвропейськими концепціями:

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Сучасний стан розвитку етнопсихології

Етнопсихологічні дослідження активізувалися в 70-х рр. XX ст. Науковці (Л. М. Дробіжева, І. С. Кон, Г. В. Старовойтова та ін.) висловили думку про відсутність понятійного апарату етнопсихології, суперечливість у визначенні певних етнопсихологічних категорій, акцентуючи

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 4. Культура як основний чинник диференціації народів

1. Культура як психологічне поняття. 2. Чинники розвитку культури. Функції культури. 3. Взаємозв’язок між культурою та етносом. 4. Методи вивчення культури. 1. Культура як психологічне поняття Більшість складових численних етнодиференціюючих ознак адекватно відображають реальні

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Культура як психологічне поняття

1. Культура як психологічне поняття. 2. Чинники розвитку культури. Функції культури. 3. Взаємозв’язок між культурою та етносом. 4. Методи вивчення культури. 1. Культура як психологічне поняття Більшість складових численних етнодиференціюючих ознак адекватно відображають реальні

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Чинники розвитку культури. Функції культури

Специфічність елементів культури зумовлено такими групами чинників: – соціально-психологічними чинниками крос-культурних відмінностей – потребою в ідентифікації зі своєю групою і водночас диференціацією від представників інших груп; – об’єктивними умовами навколишнього середовища, географічного положення, до

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Взаємозв’язок між культурою та етносом

Специфічність елементів культури зумовлено такими групами чинників: – соціально-психологічними чинниками крос-культурних відмінностей – потребою в ідентифікації зі своєю групою і водночас диференціацією від представників інших груп; – об’єктивними умовами навколишнього середовища, географічного положення, до

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Методи вивчення культури

Специфічність елементів культури зумовлено такими групами чинників: – соціально-психологічними чинниками крос-культурних відмінностей – потребою в ідентифікації зі своєю групою і водночас диференціацією від представників інших груп; – об’єктивними умовами навколишнього середовища, географічного положення, до

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Змістовий модуль 2. Етнопсихологічні аспекти особистості

Тема 5. Розвиток і трансформація етнічної ідентичності 1. Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності. 2. Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності. 3. Стратегії підтримання етнічної ідентичності. 4. Проблема зміни етнічної ідентичності. 5. Модель

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 5. Розвиток і трансформація етнічної ідентичності

Тема 5. Розвиток і трансформація етнічної ідентичності 1. Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності. 2. Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності. 3. Стратегії підтримання етнічної ідентичності. 4. Проблема зміни етнічної ідентичності. 5. Модель

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності

Тема 5. Розвиток і трансформація етнічної ідентичності 1. Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності. 2. Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності. 3. Стратегії підтримання етнічної ідентичності. 4. Проблема зміни етнічної ідентичності. 5. Модель

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності

Етнічна ідентичність є набутою, а не вродженою якістю. Інколи етнічна ідентичність свідомо приховується, а іноді – свідомо демонструється. Етнічна ідентичність є динамічним, а не статичним явищем. Процес її становлення не закінчується у підлітковому віці.

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Стратегії підтримання етнічної ідентичності

Етнічна ідентичність є набутою, а не вродженою якістю. Інколи етнічна ідентичність свідомо приховується, а іноді – свідомо демонструється. Етнічна ідентичність є динамічним, а не статичним явищем. Процес її становлення не закінчується у підлітковому віці.

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Проблема зміни етнічної ідентичності

Зміна етнічної ідентичності пов’язана з несприятливим міжгруповим порівнянням. За таких умов індивід може вибрати стратегію індивідуальної мобільності, яка полягає в усвідомленій спробі змінити групу. У результаті цього процесу в людини розвивається змінена ідентичність. Адекватне

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 5. Модель двох вимірів етнічної ідентичності

Зміна етнічної ідентичності пов’язана з несприятливим міжгруповим порівнянням. За таких умов індивід може вибрати стратегію індивідуальної мобільності, яка полягає в усвідомленій спробі змінити групу. У результаті цього процесу в людини розвивається змінена ідентичність. Адекватне

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 6. Архетипічність. Ментальність. Національний характер

1. Психічний склад етносу. Архетипи. 2. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. 3. Поняття національного характеру. 1. Психічний склад етносу. Архетипи Психічний склад етносу має етнічний характер і змінюється водночас із змінами умов життя

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Психічний склад етносу. Архетипи

1. Психічний склад етносу. Архетипи. 2. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. 3. Поняття національного характеру. 1. Психічний склад етносу. Архетипи Психічний склад етносу має етнічний характер і змінюється водночас із змінами умов життя

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації

У 50-х рр. XX ст. французькі вчені Ж. Люб’є і Р. Мандру ввели до наукового обігу поняття “ментальність”. Ментальність – це соціально-психологічні явища, які є проявами духовного світу людини чи соціальної спільності, епохи або

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Поняття національного характеру

Національний характер – це система ставлень конкретної етнічної спільності до різноманітних сторін оточуючої дійсності, що виявляється у стійких стереотипах їх мислення, емоційних реакціях і поведінці в цілому. Національний характер є поєднанням фізичних і духовних

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 7. Етнічна свідомість та самосвідомість. національна свідомість і самосвідомість

1. Поняття “етнічної свідомості” й “етнічної самосвідомості” та співвідношення між ними. 2. Етнічна самосвідомість як структурний компонент самосвідомості особистості. 3. Етнічна самосвідомість, її структура та функції. 4. Національна свідомість та її складові. Національна самосвідомість.

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Поняття “етнічної свідомості” й “етнічної самосвідомості” та співвідношення між ними

1. Поняття “етнічної свідомості” й “етнічної самосвідомості” та співвідношення між ними. 2. Етнічна самосвідомість як структурний компонент самосвідомості особистості. 3. Етнічна самосвідомість, її структура та функції. 4. Національна свідомість та її складові. Національна самосвідомість.

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Етнічна самосвідомість як структурний компонент самосвідомості особистості

Самосвідомість особистості – це усвідомлення людиною себе як індивідуальності. Самосвідомість є необхідною умовою та управлінським компонентом будь-якої свідомої діяльності людини. Одним із продуктів діяльності самосвідомості є “Я-концепція” особистості, що розглядається як система усвідомлюваних і

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Етнічна самосвідомість, її структура та функції

Самосвідомість особистості – це усвідомлення людиною себе як індивідуальності. Самосвідомість є необхідною умовою та управлінським компонентом будь-якої свідомої діяльності людини. Одним із продуктів діяльності самосвідомості є “Я-концепція” особистості, що розглядається як система усвідомлюваних і

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Національна свідомість та її складові. Національна самосвідомість

Національна свідомість – це сукупність соціальних, економічних, політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких виявляються особливості життєдіяльності націй та етносів. До національної свідомості належать

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 5. Національні почуття

Національне почуття – це похідне від національної самосвідомості почуття стійкої прив’язаності до своєї нації, до традицій, звичаїв, культури, побуту, національних духовних цінностей (A. C. Баронін). Національне почуття з’являється у процесі спільної життєдіяльності представників етносу,

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 8. Етнокультурна варіативність соціалізації

1. Соціаілізація, інкультурація, культурна трансмісія. 2. Порівняльно-культурне вивчення соціалізації. 3. Етнографія дитинства. 4. Методи дослідження соціалізації. 5. Перехід до світу дорослих. 1. Соціалізація, інкультурація, культурна трансмісія Більшість дослідників у галузі наук про людину сходяться

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Соціалізація, інкультурація, культурна трансмісія

1. Соціаілізація, інкультурація, культурна трансмісія. 2. Порівняльно-культурне вивчення соціалізації. 3. Етнографія дитинства. 4. Методи дослідження соціалізації. 5. Перехід до світу дорослих. 1. Соціалізація, інкультурація, культурна трансмісія Більшість дослідників у галузі наук про людину сходяться

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Порівняльно-культурне вивчення соціалізації

У сучасній етнопсихологічній науці помітно активізувалися порівняльно-культурні дослідження. Г. Крайг встановив, що культура, в умовах якої індивід живе і розвивається, неоднаково впливає на його фізичне, інтелектуальне та соціальне зростання. Інші дослідники звернули увагу на

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 3. Етнографія дитинства

Процес розвитку особистості першими розпочали вивчати прихильники концепції “Культура і особистість”. їх цікавив увесь “ранній досвід” людини: регулярність годування, способи пеленан-ня, купання, привчання до гігієни. Найчастіше особливості одного з перерахованих вище елементів догляду за

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 4. Методи дослідження соціалізації

Процес розвитку особистості першими розпочали вивчати прихильники концепції “Культура і особистість”. їх цікавив увесь “ранній досвід” людини: регулярність годування, способи пеленан-ня, купання, привчання до гігієни. Найчастіше особливості одного з перерахованих вище елементів догляду за

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 5. Перехід до світу дорослих

Процес розвитку особистості першими розпочали вивчати прихильники концепції “Культура і особистість”. їх цікавив увесь “ранній досвід” людини: регулярність годування, способи пеленан-ня, купання, привчання до гігієни. Найчастіше особливості одного з перерахованих вище елементів догляду за

Етнопсихологія – Савицька О. В. – Тема 9. Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування

1. Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об’єкт наукового дослідження. 2. Класифікація національно-культурних чинників спілкування. 3. Етнічні відмінності у мовленнєвому спілкуванні. 1. Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об’єкт наукового дослідження Осмислення проблеми спілкування людей, які

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 1. Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об’єкт наукового дослідження

1. Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об’єкт наукового дослідження. 2. Класифікація національно-культурних чинників спілкування. 3. Етнічні відмінності у мовленнєвому спілкуванні. 1. Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об’єкт наукового дослідження Осмислення проблеми спілкування людей, які

Етнопсихологія – Савицька О. В. – 2. Класифікація національно-культурних чинників спілкування

Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування складається з системи чинників, які визначають відмінності в організації, функціях і способах опосередкування процесів спілкування, що є характерними для певної культурно-національної спільності. До системи національно-культурних чинників спілкування належать: – чинники,