Етика – Вознюк Н. М

Етика – Вознюк Н. М. – Передмова

На межі другого та третього тисячоліть людство зустрілося з безліччю соціальних, політичних, економічних, екологічних, психологічних та інших проблем, від вирішення яких залежить не лише майбутнє, а й сам факт його існування. Ще більше проблем

Етика – Вознюк Н. М. – Частина І. Практикум

На межі другого та третього тисячоліть людство зустрілося з безліччю соціальних, політичних, економічних, екологічних, психологічних та інших проблем, від вирішення яких залежить не лише майбутнє, а й сам факт його існування. Ще більше проблем

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 1. Предмет і завдання етики

На межі другого та третього тисячоліть людство зустрілося з безліччю соціальних, політичних, економічних, екологічних, психологічних та інших проблем, від вирішення яких залежить не лише майбутнє, а й сам факт його існування. Ще більше проблем

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 2. Мораль як форма свідомості, засіб духовно-практичного засвоєння світу людиною

26. Дайте оцінку такому визначенню моралі. “Мораль – це закони, яким люди підпорядковуються у своїй поведінці і внутрішньому настрої, так що люди при цьому стають лише тим, чим вони є” (К. Ясперс). 27. “…

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 3. Моральна відповідальність та вчинок людини

69. Чи згодні ви із таким твердженням: “Якщо ми відчуваємо у чомусь гостру потребу, так це в технології поведінки, яка б не поступалася в ефективності природонауковій технології. Саме в цьому – позбавлення від перенаселення,

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 4. Основні етичні цінності

107. “Робити добро дурням – все одно, що підливати воду в море” (Сервантес). Чи поділяєте ви цю думку? Відповідайте аргументовано, використовуючи поняття етики. 108. “Благословенні миротворці на землі” (Вільям Шекспір). Чому? З якими рядками

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 5. Моральне становлення особистості

248. Яку з наведених нижче точок зору ви вважаєте найправильнішою. Чому? А) “Людина, яка є особистістю, володіє… таким рівнем психічного розвитку, що робить здатним керувати власною поведінкою й діяльністю, а певною мірою й своїм

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 6. Етика спілкування

278. О. Довженко згадує один діалог: “- Не вірте в їхню ввічливість. Вона в них удавана. – Знаєте, я віддаю перевагу удаваній ввічливості над щирим хамством.” А чому віддаєте перевагу ви? Відповідь аргументуйте. 279.

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 7. Економіка, політика й моральність у сучасному суспільстві

307. Розкрийте смисл нових імперативів суспільної свідомості: “баланс інтересів”, “неподільність міжнародної безпеки”, “право кожного народу на соціальний вибір”. Поясніть, яку роль відіграли в їх формуванні й утвердженні моральні норми й цінності. Які саме? Яке

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 8. Моральна культура особистості

346. “Намагатимемось добре мислити – ось початок моралі. Нема нещастя, гіршого від того, коли людина починає боятися істини, щоб вона не викрила її” (Б. Паскаль). Про які складники моральної культури індивіда йдеться у наведеному

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 9. Суспільний розвиток і мораль

393. “В нашу епоху немає гострішої теми і для пізнання і для життя, ніж тема культури та цивілізації, їх відмінностей та взаємовідношення. Це тема того, яка очікує нас доля” (М. Бєрдяєв). Чи бачите ви

Етика – Вознюк Н. М. – Розділ 10. Проблеми морального виховання та педагогічної етики

422. Поясніть: А) які причини виникнення й розвитку професійної моралі; Б) яке її місце й роль у системі моральнісного життя суспільства? 423. “І все ж він повів себе з самого початку неправильно. Він був

Етика – Вознюк Н. М. – Список рекомендованої літератури

1. Аболіна Т. Г., Єфименко В. В, Лінчук О. М. Етика: Навч. посіб. для студ. гуманітарних вузів. – К.: Либідь, 1992. – 189 с. 2. Аболина Т. Г. Исторические судьбы правственности: Философ, анализ моральной

Етика – Вознюк Н. М. – Післямова

1. Аболіна Т. Г., Єфименко В. В, Лінчук О. М. Етика: Навч. посіб. для студ. гуманітарних вузів. – К.: Либідь, 1992. – 189 с. 2. Аболина Т. Г. Исторические судьбы правственности: Философ, анализ моральной

Етика – Вознюк Н. М. – Частина II. Студентські читання

1. Вищі етичні цінності як основні ознаки моральної свідомості особистості Морально зрілій особистості притаманний високий рівень моральної свідомості й самосвідомості, що проявляється в стійкості переконань і вірності своїм ідеалам, в адекватності розуміння й оцінки

Етика – Вознюк Н. М. – 1. Вищі етичні цінності як основні ознаки моральної свідомості особистості

1. Вищі етичні цінності як основні ознаки моральної свідомості особистості Морально зрілій особистості притаманний високий рівень моральної свідомості й самосвідомості, що проявляється в стійкості переконань і вірності своїм ідеалам, в адекватності розуміння й оцінки

Етика – Вознюк Н. М. – 2. Сутність поняття “особистість моральна”

За останні сто років під назвою науки про людину (антропології), науки про стародавню людину (доісторичної онтології), історії релігії виникли галузі знань, які відкривають нам абсолютно нове розуміння всього ходу розвитку людства. Разом з тим,

Етика – Вознюк Н. М. – 3. Особливості онтогенезу моральності індивіда

Якщо зробити висновок, що вирішальними факторами в біологічній еволюції організмів виступають спадковість, мінливість, природній відбір, а генетичний зв’язок людини з тваринним світом є неподільний, то тут чималий інтерес викликає те, що в межах біологічної

Етика – Вознюк Н. М. – 4. Індивідуальна моральна самооцінка: зміст, форми, компоненти

Активність моральної самосвідомості не вичерпується інтелектуально-гносеологічною сферою, а проявляється в емоційно-аксіологічній формі. У Гегеля “абсолютне знання” є єдиним способом існування самосвідомості, а самосвідомість розглядається як єдиний спосіб існування людини…; ідеалісти взагалі “знають лише ставлення

Етика – Вознюк Н. М. – 5. Моральне самопізнання індивіда, його умови та способи здійснення

Співвідношення між самосвідомістю та самопізнанням у філософській літературі трактується по різному: одні автори у самопізнанні бачать лише умову самосвідомості, інші – лише його результат, а треті зовсім не згадують здібність самопізнання у зв’язку з

Етика – Вознюк Н. М. – 6. Почуттєво-моральнісне ставлення людини до себе

Моральнісне ставлення суб’єкта до себе та інших неможливе лише як розсудливе, безпристрасне, тому що не лише в мисленні, а й всіма почуттями людина стверджує себе у предметному світі, в тому числі і духовними почуттями

Етика – Вознюк Н. М. – 7. Саморегуляція моральнісної діяльності

Моральне самопізнання, самоставлення цінні не стільки самі по собі, оскільки в контексті життєдіяльності людини як найважливіші фактори її моральнісної саморегуляції і самовдосконалення. Моральна самосвідомість, по суті, виступає як практично-вольова, визначальна і спрямовуюча моральна активність

Етика – Вознюк Н. М. – 8. Моральна активність особистості

Мораль і інші соціальні явища як “особливі види виробництва”, підлеглі “його загальному закону” [46]. За останніми науковими знахідками (В. Малахов, Т. Аболіна, Н. Зотов) її можна розглядати як виробництво специфічних цінностей і як складну

Етика – Вознюк Н. М. – Список використаної літератури

1. Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. – М.: Мысль, 1914. – 220 с. 2. Азаров Ю. Не может быть альтернативы всестороннему развитию личности как цели воспитания // Высшая школа, 1999. – № 3.

Етика – Вознюк Н. М. – Словник

АЛЬТРУЇЗМ (франц. altuisme, лат. alter – інший) – принцип поведінки та етичне вчення, що грунтується на цінності безкорисливого принесення блага іншому. У вигляді моральної доброчесності представлений в етиці буддизму і особливо – християнства з