Експериментальна психологія – Максименко С. Д

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – ЧАСТИНА І. КОНЦЕПТУАЛЬНА БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Спроби зрозуміти і пояснити поведінку людини, її почуття, стан, ідеали і цінності, особливості ставлення до світу, до інших, до себе є такими ж вічними і

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Спроби зрозуміти і пояснити поведінку людини, її почуття, стан, ідеали і цінності, особливості ставлення до світу, до інших, до себе є такими ж вічними і

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.1. Джерела наукового знання

Щоб зрозуміти предмет експериментальної психології як другої після загальної психології базової дисципліни для підготовки професійного психолога, зробимо короткий екскурс у сферу найважливіших систем пізнання дійсності, кожна з яких характеризує певний період інтелектуальної історії людства.

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.2. Експериментування як метод емпіричних досліджень

Для всіх наук вихідним у межах експериментального наукового методу є безпосередньо досвід свідомості, що формується в процесі пізнання. Наукове дослідження починається тоді, коли два або більше дослідників можуть повідомити реєстрацію одного й того ж

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.3. Мова науки

Перш ніж детально розглянути основні нормативи експерименту як дослідницького методу, які були встановлені в процесі розвитку науки і формулювання яких пов’язують з ім’ям Поппера, зупинимося на важливому аспекті, що характеризує наукове дослідження в будь-якій

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.4. Операційні дефініції і наукові закони

Наукові поняття часто ускладнені через те, що вони уточнюють властивості оточуючого світу, які можуть вивчатися тільки у спеціально створених умовах. Ці умови стають частиною змісту поняття і внаслідок цього перетворюються на частину його визначальних

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.5. Теорії. Компоненти теоретичного знання

На підставі виявлення законів формулюються узагальнення більш широкого типу, які отримали назву “теорія”. Розглянемо, що розуміється під науковою теорією. Метою наукового дослідження є не тільки виявлення множинності простих закономірностей та узагальнення їх у вигляді

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.6. Теорія вищого рівня Халла-Спенса

У теорії Халла-Спенса представлені такі основні терміни: сила навику (H), потяг (D), додаткова мотивація (К) та гальмування мотивації (I). За допомогою цих термінів введені наукові поняття, які мають досить чіткі операційні дефініції умові описання

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.7. Процедура наукового дослідження. Типи досліджень

Нормативний процес наукового дослідження будується у такий спосіб. Перший етап – це висування гіпотез, тобто тверджень, що описують ті чи інші взаємозв’язки між двома або декількома явищами чи поняттями, що можуть бути перевірені. Первинні

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 1.8. Принципи експериментально дослідження психіки

Особливістю психологічного експерименту, як зазначав один із засновників експериментального методу в Росії й Україні М. Ланге, є його суб’єктивно-об’єктивний характер. О. Бондарчук у виданому нею конспекті лекцій з експериментальної психології [5], посилаючись на М.

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ

2.1. Дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії Хоча у вузькому значенні поняття “експериментування” означає перевірку гіпотез каузального характеру на основі застосування саме експериментального методу, в широкому – це зміна будь-яких умов при вивченні закономірностей

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 2.1. Дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії

2.1. Дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії Хоча у вузькому значенні поняття “експериментування” означає перевірку гіпотез каузального характеру на основі застосування саме експериментального методу, в широкому – це зміна будь-яких умов при вивченні закономірностей

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Дескриптивна стратегія

Дескриптивна дослідницька стратегія включає акти спостереження і фіксування результатів спостережень за поведінкою чи станом об’єктів у тому вигляді, в якому вони трапляються в реальному світі. Виокремлюють чотири основні функції дескриптивної стратегії [115]. Вона допомагає

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Приховане спостереження

Розглянемо приклад натуралістичного спостереження в галузі вивчення соціальних явищ. Дослідники Ebbesen &; Haney (1973) провели дослідження, спрямоване на визначення частоти порушення правил дорожнього руху водіями на перехресті вулиць (повороти перед машиною, що рухається, і

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Кореляційна стратегія

Вивчення окремих випадків інколи призводить до висування гіпотези щодо зв’язків між явищами, які спостерігаються. Наприклад, якщо, скажімо, клінічний психолог спостерігає, що екстра – вертовані вороже налаштовані пацієнти, які страждають на невротичні розлади, швидше досягають

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Маніпулятивна стратегія

Третя і найбільш ефективна дослідницька стратегія – це стратегія, що базується на маніпулюванні однією чи більшою кількістю незалежних змінних. На підставі цієї стратегії сформульовані психологічні закони типів: S -” Я або О -” R,

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 2.2. Передумови становлення й розвиток експериментального методу в психологічних дослідженнях

Витоки експериментальних досліджень в психологи Як підкреслює П. Фресс, ще у XVIII столітті, коли психологія не була самостійною науковою дисципліною, а розвивалася в межах філософії, дослідник X. Вольф висунув ідею підходу до вимірювання психічних

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Витоки експериментальних досліджень в психологи

Витоки експериментальних досліджень в психологи Як підкреслює П. Фресс, ще у XVIII столітті, коли психологія не була самостійною науковою дисципліною, а розвивалася в межах філософії, дослідник X. Вольф висунув ідею підходу до вимірювання психічних

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 2.3. Класифікації психологічних методів

Рання класифікація Історично найбільш ранньою класифікацією є виокремлення наступних трьох методів як основних структур організації психологічного дослідження [29, с. 52]. Перший метод – інтроспекція – вивчається в курсах загальної психології та історії психології. Він

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Рання класифікація

Рання класифікація Історично найбільш ранньою класифікацією є виокремлення наступних трьох методів як основних структур організації психологічного дослідження [29, с. 52]. Перший метод – інтроспекція – вивчається в курсах загальної психології та історії психології. Він

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Сучасна систематика психологічних методів

Рання класифікація Історично найбільш ранньою класифікацією є виокремлення наступних трьох методів як основних структур організації психологічного дослідження [29, с. 52]. Перший метод – інтроспекція – вивчається в курсах загальної психології та історії психології. Він

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА: ГІПОТЕЗИ, ВИБІРКИ, ЗМІННІ

3.1. Основні нормативи експериментальної діяльності Логіка експериментального методу наукового дослідження дивовижно проста: вона базується на абстрагуванні, контролі і маніпулюванні. Як правило, експериментатори виокремлюють одну (чи декілька) змінних для більш летального вивчення і маніпулювання, в

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 3.1. Основні нормативи експериментальної діяльності

3.1. Основні нормативи експериментальної діяльності Логіка експериментального методу наукового дослідження дивовижно проста: вона базується на абстрагуванні, контролі і маніпулюванні. Як правило, експериментатори виокремлюють одну (чи декілька) змінних для більш летального вивчення і маніпулювання, в

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Джерела формулювання наукових гіпотез

Оскільки психологія як експериментальна наука ще не досягла етапу зрілості, існує незначна кількість формальних, ретельно розроблених теорій, на підставі яких можна було б шляхом дедуктивного аналізу формулювати гіпотези. Тому багато сучасних наукових питань щодо

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Теоретична та експериментальна гіпотези

Оскільки психологія як експериментальна наука ще не досягла етапу зрілості, існує незначна кількість формальних, ретельно розроблених теорій, на підставі яких можна було б шляхом дедуктивного аналізу формулювати гіпотези. Тому багато сучасних наукових питань щодо

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Психологічні і статистичні гіпотези

Рівень статистичних гіпотез – це необхідний компонент перевірки психологічних гіпотез, якщо дослідник претендує на визнання отриманих результатів як таких, що є достовірними і значущими і якщо він готовий кількісно оцінити вірогідність помилок при прийнятті

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Відбір досліджуваних

Експериментування – процедура контрольованого спостереження, яка, як сподівається дослідник, може стати основою для якогось узагальненого висновку. Валідність цього висновку пов’язана як з результатами експерименту, так частково і з тим, в якій мірі досліджувані адекватно

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 3.2. Поняття змінної у психологічному дослідженні

Термін змінна є одним із найбільш поширених понять в практиці наукових досліджень. Зазвичай він належить до умов, які маніпулюються в експерименті, і використовується у поєднанні з поняттям експериментальний вплив, тобто експериментальні впливи відповідають різним

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Типи шкал

Номінальна шкала. В ній використовуються цифри чи інші символи, за допомогою яких ми відрізняємо один клас об’єктів від іншого. При використанні цієї шкали не робляться спроби вказати, є один об’єкт більший або менший за

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Незалежна змінна

Номінальна шкала. В ній використовуються цифри чи інші символи, за допомогою яких ми відрізняємо один клас об’єктів від іншого. При використанні цієї шкали не робляться спроби вказати, є один об’єкт більший або менший за

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Залежна змінна

Дуже важливою групою змінних у будь-якому науковому дослідженні є та, яку обирає експериментатор для того, щоб зафіксувати ефект експериментального впливу, тобто впливу незалежної змінної на залежну. Оскільки зміни в поведінці, стані організму, ставленні людини

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Множинні вимірювання залежної змінної

До проведення експерименту інколи важко стверджувати, які саме підходи до вимірювання залежної змінної виявляться найбільш надійними і валідними. Тоді альтернативою може стати забезпечення вимірювання багатомірних змінних [68, с. 104, 106]. Цим методичним прийомом можна

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Типи відношень між залежною та незалежною змінними

Рис. 3.1. Різні типи зв’язків між ефективністю діяльності і тривогою У деяких випадках в експерименті можна зафіксувати не тільки сам факт наявності зв’язку між залежною та незалежною змінними, але й визначити їх математичний тип.

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Побічні змінні

Рис. 3.1. Різні типи зв’язків між ефективністю діяльності і тривогою У деяких випадках в експерименті можна зафіксувати не тільки сам факт наявності зв’язку між залежною та незалежною змінними, але й визначити їх математичний тип.

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – РОЗДІЛ 4. ПОБІЧНА (НЕЗАПЛАНОВАНА) ВАРІАТИВНІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ КОНТРОЛЮ

Як дізнатися, що маніпульована (незалежна) змінна дійсно призвела до ефекту, який спостерігається в експерименті? Виявленню причинно-наслідкового зв’язку між незалежною і залежною змінними інколи можуть заважати побічні (не передбачені умовами експерименту) фактори, зміни яких додаються

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.1. Важливість контролю побічної варіативності

Як дізнатися, що маніпульована (незалежна) змінна дійсно призвела до ефекту, який спостерігається в експерименті? Виявленню причинно-наслідкового зв’язку між незалежною і залежною змінними інколи можуть заважати побічні (не передбачені умовами експерименту) фактори, зміни яких додаються

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.2. Джерела побічних змінних у психологічному експерименті

Основні джерела побічної варіативності включають: 1) варіації у різних аспектах ситуації, в якій проводиться експеримент; Варіації, пов’язані з суб’єктами (досліджуваними та дослідниками), які беруть участь в експерименті; Варіації у просторово-часовій послідовності умов, подій, відповідей,

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.2.1. Ситуаційні побічні змінні

Основні джерела побічної варіативності включають: 1) варіації у різних аспектах ситуації, в якій проводиться експеримент; Варіації, пов’язані з суб’єктами (досліджуваними та дослідниками), які беруть участь в експерименті; Варіації у просторово-часовій послідовності умов, подій, відповідей,

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.2.2. Побічні змінні, пов’язані з суб’єктами, що беруть участь в експерименті у ролі досліджуваних

Ця група потенційних побічних змінних включає велику кількість індивідуальних розбіжностей, які можуть характеризувати будь-якого конкретного суб’єкта як учасника експерименту і заважати виявленню реального впливу незалежної змінної на результати. Деякі потенційні побічні змінні можуть стосуватися

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.2.3. Побічні змінні, пов’язані з просторово-часовою послідовністю експериментальних подій

Прийнято виокремлювати три джерела побічної варіативності, пов’язаної з послідовністю експериментальних подій: Просторово-часова організація; Ефект перенесення експериментального впливу (ефект порядку проведення випробування); Повторення стимулів чи відповідей. Просторово-часова організація Побічні ефекти можуть виникати, якщо експериментальні впливи

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.3. Стратегії контролю побічних змінних

З визначення експерименту як методу дослідження ви вже знаєте про наявність двох основних засобів маніпулювання незалежною змінною, які визначають дві основні групи експериментальних планів – міжгрупові й інтраіндивідуальні. При міжгруповому плані обираються принаймні дві

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.3.1. Методи контролю при застосуванні міжгрупових експериментальних планів

Найбільш поширеним і адекватно контрольованим вважається експериментальний план, в якому одній із груп пропонується експериментальний вплив (тобто певний рівень незалежної змінної), а іншій – ні. Всі інші умови є однаковими в обох групах. Цей

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 4.3.2. Методи контролю побічних змінних, не пов’язані з плануванням експерименту

Вище ми розглянули методи контролю побічної варіативності, які можна забезпечити у межах плану експерименту. Проте існують “позапланові” методичні прийоми, що дозволяють запобігти небажаним побічним змінним або підтримати їх на постійному рівні. В англомовних підручниках

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

5.1. Критерії класифікації експериментальних планів Ефективний експериментальний план є найсуттєвішим елементом наукового пошуку, бо дає можливість експериментатору оцінити сформульовану ним первинну гіпотезу шляхом забезпечення умов для визначення функціонального зв’язку між явищами, що вивчаються. Вибір

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 5.1. Критерії класифікації експериментальних планів

5.1. Критерії класифікації експериментальних планів Ефективний експериментальний план є найсуттєвішим елементом наукового пошуку, бо дає можливість експериментатору оцінити сформульовану ним первинну гіпотезу шляхом забезпечення умов для визначення функціонального зв’язку між явищами, що вивчаються. Вибір

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Інтрагрупові та міжгрупові експериментальні плани

5.1. Критерії класифікації експериментальних планів Ефективний експериментальний план є найсуттєвішим елементом наукового пошуку, бо дає можливість експериментатору оцінити сформульовану ним первинну гіпотезу шляхом забезпечення умов для визначення функціонального зв’язку між явищами, що вивчаються. Вибір

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 5.2. Простий план для двох рандомізованих груп з тестуванням після експериментального випробування

Найпростіший експериментальний план передбачає порівняння двох умов, кожна з яких пропонується окремій групі досліджуваних: з експериментальним випробуванням і з нульовим випробуванням (тобто без випробування). Наприклад, якщо б нас цікавив вплив збуджувальної речовини (скажімо, кофеїну)

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 5.3. Експериментальний план для кількох рандомізованих груп з різними рівнями незалежної змінної і тестуванням після випробування

Як зазначалось у розділі 4, присвяченому аналізу прийомів контролю побічних змінних, навіть при достатньо великих вибірках рандомізований відбір досліджуваних повністю не усуває вірогідності появи помилкової варіативності (завдяки можливим випадковим великим особистісним розбіжностям). Розглянемо обставини,

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – Переваги і недоліки рандомізованих експериментальних планів з декількома рівнями незалежної змінної

Як зазначалось у розділі 4, присвяченому аналізу прийомів контролю побічних змінних, навіть при достатньо великих вибірках рандомізований відбір досліджуваних повністю не усуває вірогідності появи помилкової варіативності (завдяки можливим випадковим великим особистісним розбіжностям). Розглянемо обставини,

Експериментальна психологія – Максименко С. Д. – 5.4. План для двох рандомізованих груп з попереднім і підсумковим тестуванням (граничним контролем)

Цей план Кемпбелл відносить до планів так званих істинних експериментів. Зміст його полягає в тому, щоб перед експериментом протестувати досліджуваних на залежну змінну. Попереднє тестування є додатковою процедурою контролю побічної варіативності, яку можна безпосередньо