Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 92. Оцінка доцільності запровадження податкової новації (перереєстрація торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи)

За даними таблиці оцінити доцільність перереєстрації торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля, місце розташування – м. Київ. Форма розрахунку з покупцями – готівка та кредитні картки. Період планування – рік. Звільнення персоналу не передбачається.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

467

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис, грн

331,57

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

8

Фонд оплати праці, тис. грн

37,36

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ, тис. грн

21,5

Амортизація основних засобів, тис. грн

7.3

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Витрати зі створення СПД (реєстраційні), тис. грн

10,1

Витрати по ліквідації підприємства, тис. грн

22,22

Єдиний податок з СПД в місяць, грн

200

Оцінити можливість реалізації даної податкової новації з врахуванням існуючих законодавчих обмежень.

Розв’язок

I*

ВВ = ОЗпл – – + Ф 0Я + ПГВпл – – + Пфоп + /07 = 6 6

= 331,57 – -+37^6 + 21,5-+13,71 +0,16=345,46 тис. грн 6 6

– база оподаткування (БО):

БО = ВД-ВВ-Аоз = 389,17 – 345,46-73 = 36,41 тис. грн,

Де Аоз – амортизація основних засобів.

– податкове зобов язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

Т БО – Ставка 36,41 -25

ПЗпп=-=-= 9,1 тис. грн

100 100 * ч*

– сума, що підлягатиме сплаті (ППрдостатц)-‘

Г7Г7 Г73 771 12 01 320 12 СОХ

ПЇЇРдожати = ЯЗ™ – = 9.1″ – jjjjjjj – = 5Д6 тис. грн,

Де ТП – вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць. 1.5. Загальна сума податків (Пзаг):

Пзаг = ПДВ + Пфоп + КП+ППРд0 стааи + Ш£± = 320-12

= 18,99+13,71 + 0,16+5,26 + – = 41,96 тис. грн.

1000 F

2. Податки, що підлягатимуть сплаті при перереєстрації підприємства як СПД (Псщ):

&;Т7 а і Чнп – ЄПспд – — ■ 12 Д = ЄЛснд -12 _100

^” юро 1000

200 12 (8-І)*200 0,5 12 1Л 0

=-+——= 10,8 тис. грн,

1000 1000

Де ЄПспд – єдиний податок з СПД, грн у місяць;

Чнп – чисельність найманих працівників СПД.

1. Розрахунок податків, що підлягають сплаті при традиційній системі оподаткування:

1.1. Розрахунок податку на додану вартість:

– база оподаткування ПДВ (БОпдв)’

БОт = ТОпл-ОЗпл-ПГВпл = 467-331,57 -21,5 = 113,93 тис. грн,

Де ТОпл – обсяг планового товарообороту (з ПДВ); ОЗпл – оборот із закупівлі товарів (з ПДВ); ПГВпл – поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ.

– ПДВ до сплати (ПДВ):

“WO-ш =Ш,93-20 = 18>99 100 + Ставка 100 + 20

1.2. Розрахунок обов’язкового соціального та пенсійного страхування (Пфоп):

ФОП – Ставка 37,36 – 36,7 ,.

Пфоп =— = —= 13,71 тис. грн,

100 100

Де ФОП – фонд оплати праці.

1.3. Розрахунок комунального податку (КП):

Т ЧсІоНЩГСтавкаІ№Л2міс 18-17-10/100-12 Л1,

КП=—=-= 0,16 тис гри,

1000 1000

Де Чс/о – середньооблікова чисельність працівників;

НМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).

1.4. Розрахунок податку на прибуток:

– валові доходи платника податку скориговані (ВД):

ВДбезпдв = ТОпл– = 467– = 389,17 тис. грн 6 6

– вадові витрати платника податку (ВВ):

3. Додаткові витрати по реалізації податкової новації (перереєстрація в СПД) ІДВспп):

ДВСПд = Berne end + Вліке nl п = 1,1 + 2,4 = 3,5 тис. грн,

Де Berne end – витрати зі створення СПД (реєстраційні);

Вліке піп – витрати по ліквідаціїпідтфиємства-юридичної особи.

4. Ефект від перереєсттзації підприємства в СЦЦ (Есщ):

Еспд = Пзаг – Пспд – ДВспд = 41,96 – (10,8 + 3,5) = 27,64 тис. грн.

5. Висновок щодо доцільності перереєстрації підприємства як

СПД:

Доцільно, оскільки ефект від перереєстрації підприємства в СПД має додатне значення.

6. Максимальний обсяг діяльності, що може здійснювати СПД без реєстрації юридичної особи (ТОмах):

ТОмах=500 тис. грн (згідно з чинним законодавством).

7. Висновок щодо можливості практичної реалізації даної податкової новації:

Можливо, оскільки ТОпл (467 тис. грн) менший за ТОмах (500 тис. грн).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 92. Оцінка доцільності запровадження податкової новації (перереєстрація торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи)