Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 68. Оцінка впливу зміна структури товарообороту торговельного підприємства на комерційний дохід

За даними таблиці проаналізувати вплив зміни у товарно-груповій структурі товарообороту на обсяг комерційного доходу торговельного підприємства.

Таблиця 1

Товарні групи

Обсяг товарообороту із закупівлі, тис. грн

Середній рівень торговельної надбавки, %

І кв.

Пкв.

Непродовольчі товари

7200

6580

22,2

Продовольчі товари

620

1570

21,6

Усього

7820

8150

Розв’язок

1. Розрахунок частки (Ч):

Складова товарообороту у Загальний товарооборот

2. Розрахунок абсолютного приросту частки (АЧ):

Д¥ = ¥2-У1,%,

Де 4Ў – частка за 1-й період; Ч2 – частка за 2-й період.

3. Розрахунок процентних чисел (/74):

ЛЧ=АЧСРН, де СРН – середній рівень торговельної надбавки.

4. Розрахунок зміни рівня торговельної надбавки (АРН):

^.Иї.^!!1=-о, об8о/о.

100 100

5. Розрахунок зміни обсягу комерційного доходу (АКД):

А”_ ТОзак2АРН 8150- (-0,068) . _.

АКД =-1-=—–1 = -5,54 тис. грн.

100

Результати проведених розрахунків наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Показники

Частка в товарообороті, %

Абсолютний приріст за часткою, %

Процентні числа, %%

1-й рік

2-й рік

Непродовольчі товари

92,07

80,74

-11,34

-251,646

Продовольчі товари

7,93

19,26

11,34

244,845

Усього

100,00

100,00

-6,801

Задача 69. Оцінка впливу факторів на обсяг комерційного доходу

За даними таблиці проаналізувати вплив на комерційний дохід зміни ціни закупівлі, ціни реалізації та кількості реалізованих товарів.

Таблиця

Показники

І квартал

П квартал

Ціна реалізації, грн

90,3

101,2

Ціна закупівлі, грн

70,3

75,7

Кількість реалізованих товарів, одиниць

121

111

Розв’язок

1. Розрахунок обсягу комерційного доходу за 1-й період (КД):

КДХ = (Zfa-/&;,). Я, = (90,3-70,3) 121 = 2420грн,

Де Цр – ціна реалізації товари; Цз – ціна закупівлі товарів; К – кількість реалізованих товарів.

2. Розрахунок обсягу комерційного доходу за 2-й період (КДіУ-КД2 = (Цр, – Цзг)Кг = (101,2-75,7). 111 = 2830,5 грн.

3. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни ціни реалізації (&;КД (Щр))’.

^(АЦр) = (ф2’Цз1)і^т]-{Цр1-Цз1)Крт1 = = (101,2-70,3)-121 -(90,3-70,3)-121 =1318 ,9 грн.

4. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни ціни закупівлі (ДОД (ДВД):

Т(АЦз)^(ІІр2-Цз2)Крт^{Цр2-Цз,)Кртх = = (101,2 – 75,7) – 121 – (101,2 – 70,3) ■ 121 = -653,4 грн.

5. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни кількості реалізованих товарів (&;КД(АКрт)):

ЩЦ(Мрт) = (Др2 – Цз^Крпь – {Цр2-Цз^Крщ = = (101Д – 75,7) – 111 – (101,2 – 75,7) -121 = -255 грн.

Задача 70. Розрахунок комерційного доходу без та з ПДВ

За даними таблиці визначити податок на додану вартість (ПДВ), що сплачуватиме торговельне підприємство, комерційний дохід від реалізації товарів з ПДВ, комерційний дохід від реалізації товарів без ПДВ і рівень комерційного доходу без ПДВ. Кожен із зазначених показників розрахувати за окремим товаром і підприємству в цілому.

Таблиця

Найменування товару

Кількість, шт

Ціна закупівельна з ВДВ, грн'”

Ціна реалізації з ПДВ, грн

А

20

15

20

Б

17

19

25

В

40

24

30

Г

23

17

22

Д

29

18

23

Розв’язок

1. Розрахунок ПДВ до сплати в бюджет (ПДВ).

1.1. За товарною групою А:

ВД^=(Фяд”/6-^ де ЦрЛдВл ~ пДна реалізації товарів групи А з ПДВ;

Цзпдв – ціна закупівлі товарів групи А з ПДВ;

К-тьА – кількість одиниць товарів групи А.

1.2. За товарною групою Б:

ЛДВБ=(фПДВБ/6-ЦзІщв^6)К-тьБ=(25/6-9/6)Л7 = 1,0грн,

Де ЦрпдвБ ~ реалізації товарів групи Б з ПДВ; ЦзщВ, – ціна закупівлі товарів групи Б з ПДВ; К-тпьб – кількість одиниць товарів групи Б.

1.3. За товарною групою В:

ПДВв = (ЦрПДВд ІЬ-Цвтя Іб)К-тьв =(30/6-24/6)-40=40грн,

Де ЦрПДВд – ціна реалізації товарів групи В з ПДВ; ЦзПДВв – ціна закупівлі товарів групи В з ПДВ; К-тьв – кількість одиниць товарів групи В.

1.4. За товарною групою Г:

ЦДВГ =(ЦрПдвгЇЬ-Цзпдвг/6)*-‘”ьг = (22/6-17/6) 23 = 19,2 г/ш, Де Црпдв – ціна реалізації товарів групи Г з ПДВ; ЦзПДВг – ціна закупівлі товарів групи Г з ПДВ; К-тьг – кількість одиниць товарів групи Г.

1.5. За товарною групою Д:

ПДВД ={ЦРгщвд /6-Ц’пдвд /бЖ-шьд = (23/6-18/6)-29 = 24,2грн, Де ЦРпдвд – ціна реалізації товарі л – m ь в групи Д з ПДВ; Црпдвд ~ ц*на закупівлі товарів групи Д з ПДВ; К-тьд – кількість одиниць товарів групи Д.

1.6. ПДВ до сплати в бюджет разом за товарними групами:

ЯД^=ПДВАПЩ +ВДЗ, +ПДВг +ПДВД =

=16;7+17,0+40tO+19^+2<Ј=l 17,0 грк

2. Розрахунок обсягу комерційного доходу з ПДВ (КДПДВ)

2.1. За групою А:

КЦцдвл Д WPiwa ‘Фпдвл>*- тьл =(20-15).20 = 100 грн.

2.2. За групою Б:

Щтв=№пдвБ-Цзпдвв)К-тьБ =(25-19). 17 = 102 грн.

2.3. За групою В: КЦпдвв^(ЦРпдвв-Цзпдвй)^-^ =(30-24). 40 = 240 грн.

2.4. За групою Г:

КДпдвг = (ЦРпдвг ‘ #3/7ДВГЖ – ,тт* =(22 – 17)’23 = 115 грн.

2.5. За групою Д:

КДіШд 55 №лдвд – Флдвд Ж – = (23 -18) – 29 = 145 грн.

2.6. Загальний обсяг комерційного доходу з ПДВ:

= 100+102+240 + 115 + 145 = 702 грн.

3. Розрахунок обсягу комерційного доходу без ПДВ (КДбезПДВ) за товарними групами:

3.1. За товарною групою А:

КВбещдвл = ХЯіщвл ~ПДва =100-16,7 = 83,3 грн.

3.2. За товарною групою Б:

КДсппдв, = ЛДвд^ ” ^ =102-17,0 = 85грн.

3.3. За товарною групою В:

КДб^пдв, = КЦтв, – ПДВВ =240-40 = 200грн.

3.4. За товарною групою Г:

КД6езПдвг =КДпдвГ-ЦЦВГ = И5-19,2 = 95,8гр”.

3.5. За товарною групою Д:

Хйштл =КДпдвд-ПДВд=А5-МЇ = т”грн.

3.6. Загальна сума комерційного доходу без ПДВ за групами товарів:

КДзаг(безПДВ) ~^ДбезПДВА +КДбезПДВБ ^^ДбезПДВв ^^ДбезПДВг +^ДбезПДВд ~

=833+85+200+ 95,8+12Д8=5 8$0 грн

4. Розрахунок рівня комерційного доходу без ПДВ (РКДбезпдвУ-

4.1. За групою А:

^Щезпдв, 1№(ЦРцдвА ‘^-^) = 8ІЗ-100/(20-20)=2а83?/о.

4.2. За групою Б:

РЩезПД% ^Щьщщ ‘КМЩРпдвс “840-100/(25- 17)=2(*00%.

4.3. За групою В:

РКДеезПДВе =КДшш 100/(ЦРпдвв ■&#%)”

=2оао – і оо/(зо – 40)=і $67%.

4.4. За групою Г:

РКДвезпдвг ^КДбяпдвг-МЩЦРпдвг = 95,8 ■ 100/(22 – 23) = 18,94%.

4.5. За групою Д:

РКДбезпдвд ^КДбезпдвд ІМКЦРпдвд К-тьх)* = 120,8 – 100/(23 – 29) = 18,12%.

4.6, У цілому по підприємству:

РЩ = КДж(безПДВ) – ЮО/ТОзаг = = 585,0 -100(20 ■ 20 + 25 – 17 + 30 – 40 + 22 – 23 + 23 – 29) = 18,29%.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 68. Оцінка впливу зміна структури товарообороту торговельного підприємства на комерційний дохід