Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 6. розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства

Розрахувати обсяг можливого роздрібного товарообороту торговельного підприємства на наступний квартал та порівняти його з необхідним обсягом, якщо:

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг роздрібного товарообороту в звітному періоді склав, тис. грн

1261,0

Обсяг роздрібного товарообороту в попередньому періоді, тис. грн

911,92

Середній індекс роздрібних цін у звітному періоді до попереднього

1,01

Дані на плановий період:

Рівень комерційного доходу без ПДВ, %

8,5

Рівень витрат обігу змінних, %

2

Витрати обігу постійні, тис. грн

109,43

Необхідна (цільова) величина прибутку до оподаткування

45,596

Очікується, що в плановому періоді порівняно із звітним ціни зростуть на, %:

1,00

Порівняти отримані значення можливого і необхідного товарообороту. за результатами розрахунків вказати заходи і дії керівництва щодо збалансування можливого і необхідного товарообороту.

Розв’язок

1. розрахунок необхідного обсягу товарообороту на плановий період (на основі розрахунку точки мінімальної рентабельності) {ТОнеобхт):

ТО”ео6Хпя = (*0″о™ + Щіл)ш ш 109,43 + 45,596,^ = PKа6e3nMB-Peow 8,5-2

= 2385,02 тис. грн,

Де ВОпост – витрати обігу постійні;

Пція – необхідна (цільова) величина прибутку до оподаткування;

Рка безпдв – рівень комерційного доходу без пдв; Рво1ч – рівень витрат обігу змінних.

2. розрахунок обсягу товарообороту звітного періоду у зіставних цінах (ТОсп):

Тп ТОзв 1261 10л0

І Осп =-=-= 1248,51 тис, грн.

1ц 1,01

Де ТОзв – обсяг товарообороту у звітному періоді;

Іц – середній індекс роздрібних цін у звітному періоді до попереднього.

3. розрахунок темпу зростання товарообороту у звітному періоді порівняно до попереднього (ТрТО – у даному випадку характеризує темп зростання товарообороту за рахунок зміни фізичних обсягів реалізації товарів):

ГрГО = Л^100 = 1^100 = 136,91о/о, ТОпопер 911,92

Де ТОпопер – обсяг товарообороту у попередньому періоді.

4. розрахунок можливого обсягу товарообороту на плановий період (ТОможЛпя);

Тг> тг> тРТО (Ж + АЦін) 136,91 (100 + 1)

ТОможл”. = ТОзв —– = 1261 — – ^– = 1743,71 тис. грн,

100 100 100 100

Де Щін – зміна рівня ціни, (дано в умові задачі).

5. розрахунок перевищення необхідного обсягу товарообороту над можливим (ато):

АТО = ТОнео6хт – ТОможлт = 2385,02 -1743,71 = 643,31 тис. грн.

6. необхідні дії керівництва підприємства

Оскільки необхідний обсяг товарообороту перевищує можливий обсяг, то керівництву підприємства потрібно вжити заходів щодо збільшення можливого обсягу товарообороту чи зменшення необхідного його обсягу шляхом коригування рівня комерційного доходу, витрат обігу чи цільового прибутку.

Задача 6. розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства

За даними табл. 1 розрахувати поточну та прогнозну потужність магазину “тканини”.

Таблиця І

Показники діильності магазину “тканини” у звітному періоді

Показники

Відділ реалізації натуральних тканин

Відділ реалізації штучних тканин

Інтенсивність потоку покупців, осіб/м

3

2

Коефіцієнт завершення покупок

0,85

0,74

Середня ціна покупки, грн

67,5

49,7

Час роботи підприємства, год

00

00

Торгова площа, м*

20

25

Кількість робочих днів

66

66

У прогнозному періоді:

1) індекс цін за групою “натуральні тканини” очікується в розмірі -1,01;

2) за групою “штучні тканини” середні ціни розрахувати на основі прогнозного асортименту (табл. 2).

3) зростання коефіцієнта завершеності покупок: за групою <ашучні тканини” становитиме 5%, за групою “натуральні тканини” -1,1%;

4) збільшення розмірів торговельної площі – 0,8%.

Таблиця 2

Прогнозний склад асортименту групи “штучні тканини”

Види натуральних тканин

Прогнозний період

Частка, %

Ціна, грн

А

25

41,1

Б

20

34,7

В

25

39,6

Г

30

47,8

Крім цього, планується змінити структуру торговельної площі: зменшити площу відділу реалізації штучних тканин на користь відділу реалізації натуральних тканин на 0,53%.

Чи буде достатньо зростання потужності магазину для збільшення розмірів прибутку на 12 тис. грн?

Прибутковість товарообороту, що склалася – 5,5%.

Розв ‘язок

1. Розрахунок пропускної спроможності магазину за добу по відділу реалізації натуральних тканин (ПС):

ПСх=ІпгТПх ЧР, =3-20-8 = 480 осіб,

Де іп – інтенсивність потоку покупців; ТП – торговельна площа; ЧР ~ час роботи підприємства.

2. Розрахунок пропускної спроможності магазину за добу по відділу реалізації штучних тканин (ЛСі):

ПС2 =2-25-8 = 400 осіб.

3. Розрахунок загальної пропускної спроможності магазину за добуСЛС^):

ПСзаг = ПСХ + ПС2 = 480 + 400 = 880 осіб.

4. Розрахунок середньої ціни покупки для відділу реалізації натуральних тканин(ї^):

Ц~х = Ц] – КЗПХ = 67,5 – 0,85 = 57,38 грн,

Де JT – середня ціна покупки за умовою; КЗП – коефіцієнт завершеності покупки.

5. Розрахунок середньої ціни покупки для відділу реалізації штучних тканин (ЩУЦІ = 49,7 – 0,74 = 36,78 грн,

6. Розрахунок поточної потужності відділу реалізації натуральних тканин (ГОї):

ГО, =ПСГЦГД1 =480-57^8-66 = 1817640гри.

7. Розрахунок поточної потужності відділу реалізації штучних тканин (ТОг);

Т02 = 400 – 36,78 – 66 = 970939,2 грн.

8. Розрахунок поточної потужності магазину в цілому (ТО^: ТОзаг = ТОх +Т02 =1817640 + 970939,2 = 2788579,2 грн.

9. Розрахунок коефіцієнта завершеності покупок на плановий період по відділу натуральних тканин (КЗПпл)

КЗПпл = КЗП 000-bAД3W)= (100+1,1) 1 зв 100 100

Де КЗПзв – коефіцієнт завершеності покупок звітного періоду, АКЗП – зміна коефіцієнта завершеності покупок на плановий період.

10. Розрахунок коефіцієнта завершеності покупок на плановий період по відділу штучні тканини (КЗПгпл):

2 2 100 100

11. Розрахунок загального розміру торговельної площі по магазину на плановий період (ТПзагп!):

ТПзагт = (777, + 7772)Д777 = (20 + 25) – (100 + 0,8) = 45,36* 2.

12. Розрахунок обсягу торговельної площі відділу натуральні тканини на плановий період (ТПпл):

1 100 100

13. Розрахунок планового обсягу торговельної площі відділу штучних тканини на плановий період (ТП2пл):

ТП2пл = ТПзагш – 777,ил = 45,36 – 20,16 = 25,2 м1.

14. Розрахунок пропускної спроможності магазину на плановий період по відділу натуральних тканин (ПСпл):

ПС^пл = 777,/м – /я, – Г, = 20,16 – 3 – 8 = 483,8 осіб.

15. Розрахунок пропускної спроможності магазину на плановий період по відділу штучних тканин (ПСіпл):

ПС2пл = ТП2пл1пгТг = 25,2-2-8 = 403,2 осіб.

16. Розрахунок пропускної спроможності магазину на плановий період (ЯСхвПл):

ПСзагпл – ПСхпя + ПС2пл = 483,8 + 403,2 = 887 осіб.

17. Розрахунок планової середньої ціни покупки по відділу натуральних тканин (Ц^пя):

Ц]пл=Цзв-Іц =67,5-1,01 =68,18 грн.

18. Розрахунок планової середньої ціни покупки по відділу штучні тканин (Ц2пл):

2 100

25 ■ 41,1 + 20 – 34,7 + 25 – 39,6 + 30 – 47,8 ” “

=-= 41,46 гри,

100 У

Де Ч – частка асортиментної одиниці товару в загальному товарообороті за групою штучних тканин.

19. Розрахунок можливої потужності магазину (можливого товарообороту) на плановий період для відділу натуральних тканин

(ТОхпл)

Щпм = ПСхпл – Ц^пл – Д1 = 483,8 ■ 68,18-66 = 2177062,27 грн.

20. Розрахунок можливої потужності магазину (можливого товарообороту) на плановий період для відділу штучних тканин (ТОгпл); _

Т02пл = ПС2пл – Ц2пл – Д2 = 403,2 – 41,46 – 66 = 1103167,3 грн.

21. Розрахунок можливої потужності магазину (можливого товарообороту) на плановий період (ТОзагПя):

ТОзагпл = ТОхпл + Т02пл = 2177062,27 +1103167,3 = 3280229,57грн.

22. Розрахунок зростання потужності магазину (АТО):

Атп ЩагМ-Щаг 3280229,57-2788579,2

АГО = —^—= 491,65 тис. грн.

1000 1000 *

23. Розрахунок можливого зростання прибутку у плановому періоді (ап):

А” АТОПто 491,65-5,5 ^ лл

МІ =-=—- = 27,04 тис. грн,

100 100 И

Де Пто – прибутковість товарообороту, що склалася.

24. На підставі отриманих розрахунків, дійдемо висновку, що для цільового збільшення прибутку на підприємстві в обсязі 12 тис. грн зміна потужності є достатньою, оскільки матиме місце збільшення обсягу прибутку на 27,04 тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 6. розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства