Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 52. Обгрунтування планової потреби торговельного підприємства у прирості основних засобів на основі факторно-аналітичного методу

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на фондовіддачу.

Таблиця

Показники

1-Й період

2-й період

Первісна вартість на початок року, тис. гри

2343

Надійшло за рік, тис. грн

171

196

Вибуло за рік, тис. грн

59,9

205,8

Період, протягом якого функціонували введені основні засоби, місяці

3

5

Період з моменту вибуття основних фондів до кінця року, місяці

4

1

Роздрібний товарооборот, тис. грн

45040

44070

Середній індекс цін (ланцюговий)

І

1,01

Розв’язок

1. Розрахунок роздрібного товарообороту у зіставних цінах

(ТОсп):

Де ТОф – товарооборот у фактичних цінах; Іц – середній індекс цін.

45040

1-й період: ТОсп, = – j – = 45040 тис. грн;

. ” . ТГХ 44070

2-й період: ТОсп,, = уу^ = 43633,7 тис. грн.

2. Розрахунок середньорічної первісної вартості основних засобів(ОЗ):

Лп ОЗвведї* ОЗвивед^и

ОЗ = ОЗп+—–,

12 12

Де ОЗп – первісна вартість основних засобів на початок року; ОЗввед – вартість введених за рік основних засобів; ОЗвивед – вартість виведених за рік основних засобів; // – кількість місяців з моменту введення основних

Засобів в експлуатацію до кінця року; І2 – кількість місяців з моменту виведення основних засобів з експлуатації до кінця року.

– 171-3 599-4

1-й період: ОЗ, = 2343+—-1- = 2365,8 тис. грн

2-й період: ОЗЦ = 2343+171 -59,9+^^- 2°^81 = 2518,6 тис. грн.

3. Розрахунок фондовіддачі (у фактичних цінах) (Фв):

. ТОсп Іц Фв =– -. ОЗ

45040-1 1Л 1-й період: Фв, = = 19;

^ 43633,7 1,01 лпе 2-иперюд: Фви = 2518>6 =17,5.

4. Розрахунок абсолютного приросту показників (АП):

АП – ІІпер – Іпер,

Де Іпер – показник першого періоду; Ппер – показник другого періоду.

5. Розрахунок зміни фондовіддачі за рахунок зміни:

5.1. Роздрібного товарообороту у зіставних цінах (АФв(АТОсп):

■ . – АФе(АТОсП)^Т°^ =-1406’31=-0,59.

О30 2365,8

5.2. Середнього індексу цін ((&;Фв(АІц):

О30 2365,8

5.3. Середньорічної вартості основних засобів ((АФв(АОЗ);

АФв(А03) = ТОсЦЦІи* – ТОспуІЧг = ОЗ, О30

^43633,7 1,01 43633,7 1,01 _

2518,6 2365,8

Задача 52. Обгрунтування планової потреби торговельного підприємства у прирості основних засобів на основі факторно-аналітичного методу

Розрахувати потребу торговельного підприємства у прирості основних засобів на І квартал наступного року, якщо обсяг товарообороту планується підвищити на 50 тис. грн, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,005. Фондомісткість товарообороту спрогнозувати за методом середнього абсолютного приросту. Дані за поточний рік наведено в таблиці.

Таблиця

Показники

Поточний рік

І

Квартал

II

Квартал

Ш

Квартал

IV квартал

Обсяг товарообороту, тис. грн

5208

5520,48

6569,4

6832,1

Основні засоби (первісна вартість), тис. грн

1200

1308

1333

1336,5

Індекс цін (ланцюговий)

1

1,01

0,99

1,00

Розв’язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл) (у зіставних цінах), якщо обсяг товарообороту планується підвищити на 50 тис. грн, а індекс зростання цін порівняно з попереднім кварталом очікується у розмірі 1,005:

ТОт=-¡2*1*—.,

6832,1 + 50 мл-ал

=-= 6258,04 тис. гри.

1-1,01-0,99* 1,00-1,005

2. Розрахунок фондомісткості товарообороту у І кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (Фмкв):

3. Розрахунок фондомісткості товарообороту у II кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (Фмаш):

ОЗ 1408

Фм^=^і=ші=оашігрн-

4. Розрахунок фондомісткості товарообороту у ІП кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (Фм^):

ОЗ 1333

Л”і”-АЬ–^з” 11.01-0,99

5. Розрахунок фондомісткості товарообороту у IV кварталі поточного року у зіставних цінах І кварталу (Фл*4м):

Фм*~=: := 6832,і = °’1955

ЇЧие^кі’ЇЧзп’ЇЧАк. 11.010,99-1

6. Розрахунок прогнозної фондомісткості товарообороту (у зіставних цінах) методом середнього абсолютного приросту (Фмп1):

Ф”т =ФЩт + = (0,1955-0Д3041) т

4кв п – 4-1

= 0,18386 грн,

Де п – кількість досліджуваних періодів.

7. Потреба в основних засобах на плановий період (ОЗпл): ОЗпл = ТОпл – Фмп1 = 6852,04 0,18386 = 1260 тис. гри.

8. Необхідний приріст основних засобів (АОЗпл):

АОЗпл = ОЗпл – 03Акя = 1260 -1336,5 = -77 тис. гри.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 52. Обгрунтування планової потреби торговельного підприємства у прирості основних засобів на основі факторно-аналітичного методу