Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 49. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період)

Задача 49. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період)

У своїй господарській діяльності торговельне підприємство використовує значний обсяг основних засобів. За даними табл. 1, 2 проаналізувати стан і рух основних засобів, ефективність їх використання на підприємстві.

Таблиця 1 тис. грн

Первісна вартість 03 на початок року

Надійшло в звітному періоді

Вибуло у звітному періоді

Залишкова вартість 03 на кінець року

Усього

У т. ч. нових

Усього

У т. ч. ліквідованих

3801

1001

601

334

284

3401

Таблиця 2

Товарооборот, тис. грн

25003

Прибуток, тис. грн

3002

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

101

Розв ‘язок

1. Розрахунок первісної вартості основних засобів на кінець року (ПВк):

ПВк = ПВп + Над – Виб = 3801 +1001 – 334 = 4468 тис. грн,

Де ПВп – первісна вартість основних засобів на початок року; Над – надійшло основних засобів у звітному періоді; Виб – вибуло основних засобів у звітному періоді.

2. Розрахунок середньої первісної вартості основних засобів (ПВ):

ПВп + ПВк 3801 + 4468

ПВ =-=-= 4134,5 тис. грн.

2 2 У

3. Розрахунок показників стану основних засобів

3.1. Коефіцієнт придатності (Кприд):

ЗВк 3401 л ^

Кприд =-=-= 0,76 (76%),

ПВк 4468

Де ЗВк – залишкова вартість основних засобів на кінець року.

3.2. Коефіцієнт зносу (Кз):

Кз = – Кприд= 1 -0,76 = 0,24 (24%).

4. Розрахунок показників руху основних засобів

4.1. Коефіцієнт введення (Кввед):

” . Над 1001 Л^

Кввед =-=-= 0,22 (22%).

ПВк 4468 1 ‘

4.2. Коефіцієнт оновлення (Кон):

Вартість введених нових 03 601 Л. ” у, ..^

Кон = —–=-= 0,13 (13%).

ПВк 4468 ‘

4.3. Коефіцієнт виведення (вибуття) (Квиб):

М.”і. ода (9%) .

ПВп 3801 4 ‘

4.4. Коефіцієнт ліквідації (Клікв):

ГГ. Вартість ліквідованих 03 284 ЛЛ”

Клікв = —=-= 0,07 (7%).

ПВп 3801 4

5. Розрахунок показників ефективності використання основних засобів

5.1. Фондовіддача (Фе):

. ТО 25003 £ пс

Фв = = =-= 6,05 ,

ПВ 4134,5

Де ТО – товарооборот.

5.2. Фондомісткість (Фм):

^ ПВ 1 1

Флс =-= – =-= 0,17.

ТО Фв 6,05

5.3. Рентабельність (прибутковість) 03 (Роф):

П 3002

Роф = ^100 = -^=-100 = 72,6%, ^ ПВ 4134,5

Де Я – прибуток.

5.4. Фондоозброєність (Фозбр):

. л ПВ 4134,5 …. .

Фозбр = = =– = 40,94 тис. грн І осіб.

ЧП 101 И

Де 477 – середньооблікова чисельність працюючих.

Задача 50. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 2 періоди)

V своїй господарській діяльності торговельне підприємство використовує значний обсяг основних засобів. За даними таблиці проаналізувати стан і рух основних фондів, ефективність їх використання на підприємстві. Зробіть висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Таблиця

Показники

1-й період

2-Й період

Первісна вартість на початок року, тис. грн

3601

Надійшло за рік, тис. грн, у т. ч.

720,2

901,3

Нових

489,7

676

Вибуло за рік. тис. грн, у т. ч.

240,1

71

Ліквідовано

84

63,9

Період, протягом якого функціонували введені основні засоби, місяці

4

Період з моменту вибуття основних фондів до кінця року, місяці

7

2

Залишкова вартість, тис. грн, у т. ч.:

На кінець року

2701,1

2701,5

Роздрібний товарооборот, тис. грн

18020

23040

Рентабельність товарообороту, %

4,1

4,2

Чисельність працівників, осіб

101

104

Розе ‘язок

1. Розрахунок первісної вартості основних засобів на початок 2-го періоду (кінець 1-го періоду) (ПВк):

ПВк = ПВп + Над – Виб = 3601 + 720,2 – 240,1 = 4081,1 тис. грн,

Де ПВп – первісна вартість на початок року; Над – надійшло основних засобів за рік; Виб – вибуло основних засобів за рік.

2. Розрахунок середньої первісної вартості основних засобів (03):

ЛО ОЗввед – и ОЗвивед – и

03 = ОЗп+—–,

12 12

Де ОЗп – первісна вартість основних засобів на початок року; ОЗввед – вартість введених за рік основних засобів; ОЗвивед – вартість виведених за рік основних засобів;

// – кількість місяців з моменту введення основних

Засобів в експлуатацію до кінця року; /? – кількість місяців з моменту виведення основних засобів з експлуатації до кінця року.

1-й період: ОЗ, = 3601 +—= 3701 тис. грн.

12 12

901,3 6 71-2

2-й період: 03И =4081,1+ – -= 4519,9тис. грн.

” 12 Д2 с И

3. Розрахунок показників стану основних засобів 3.1. Коефіцієнт придатності (Кприд):

Кприд = –, И ПВк

Де ЗВк – залишкова вартість основних засобів на кінець року. 2701 1

1-й період: Кприд, =– = 0,66 (66%),

‘ 4081,1 4

2701,5

2-й період: Knpudf, = = 0’^ (55°/о)-

3.2. Коефіцієнт зносу (Кз):

Кз = – Кприд. 1-й період: Кз, = і – 0,66 = 0,34 (34%); 2-й період: Кз ” = 1 – 0,55 = 0,45 (45%).

4. Розрахунок показників руху основних засобів

4.1. Коефіцієнт введення (Кввед):

Кввед = ZЬЬlL. ПВк

720 2

1-й період: Кввед, =-9- = 0,18 (18%);

^ ; 4081,1 v ‘

901 %

2-й період: Кввед” = -^І – = 0,18(18%). * 4911,4

4.2. Коефіцієнт оновлення (Кон):

Go _ Вартість введених нових ОЗ ПВк ~’

489 7

1-й період: Кон, =–j – = 0,12 (12%);

Ох – 676

2-й період: Аон,, = –= 0,14 (14%).

4911,41

4.3. Коефіцієнт виведення (вибуття) (Квиб):

Квиб =

ПВп

1-й період: Квиб, = = 0,07 (7%);

71

2-й період: Квиб и = jjj^-f = °>02 (2%)-

4.4. Коефіцієнт ліквідації (Клікв):

” . Вартість ліквідованих ОЗ

Клікв = —.

ПВп

84

1-й період: Клікв, =-= 0,02 (2%);

К 7 3601

63,9

2-й період: КліквП =-= 0,02 (2%).

F 77 4081,1

5. Розрахунок показників ефективності використання основних засобів

5.1. Фондовіддача (Фв):

ТО

Фв =

Де ТО – товарооборот.

. ” _ 18020 .”

1-й період: Фв, =-= 4,87;

‘ 3701

0 . . . 23040 .,

2-й період: Фв” =-= 5,1.

77 4519,9

5.2. Фондомісткість (Фм):

* ОЗ 1 ТО Фв

1-й період: Фль =-= 0,2;

V 7 4,87

2-й період: Фмц = – я 0,196.

5,1

5.3. Рентабельність (прибутковість) основних засобів (Роз):

РтоТОІШллп

Роз =-=-100

03

Де Рто – рентабельність товарообороту.

1-й період:/>о,/ = 4’1 18020/10°100 = 20о/о; у ‘ 3701

О” – ” 4,2-23040/1001ЛЛ

2-й період Розп = –100 = 21,4%.

К ” 4519,9

5.4. Фондоозброєність (Фозбр):

03

Р = чп’

Де ЧП ~ середньооблікова чисельність працюючих.

1-й період: Фозбр! = = 36,6 (тис. грн/осіб); 4519 9

2-й період: Фозбр и – — = 43,5 (тис. грн І осіб).

6. Розрахунок абсолютного приросту показників (ЛП): АП – llnep-lnep,

Де Imp – показник першого періоду; Ппер – показник другого періоду.

7. Розрахунок темпу приросту показників (Тпр):

Гир=^,оо-юо.

Іпер

8. Оцінка динаміки показників (1 – позитивна ситуація, 2 – негативна):

– Кприд знизився на 16,9% – 2;

– Кз збільшився на 33% – 2;

– Кввед збільшився на 4% -1;

– Кон збільшився на 14,7% – 1;

– Квиб зменшився на 73,9% – 1;

– Клікв зменшився на 32,9% – 1;

– Фе збільшилася на 4,7% -1;

– Фм зменшилася на 4,5% -1;

– Роз збільшилася на 7,2% – 1;

– Фозбр збільшилася на 18,6% – 1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 49. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період)