Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 104. Оцінка типу фінансової стійкості торговельного підприємства за методикою Ковальова В. В

За даними звітного балансу торговельного підприємства визначити тип фінансової стійкості (табл. 1,2).

Таблиця І тис. грн

Показники

На 01.01

На 01.04

На 01.07

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

6,3

14,2

16__-

Первісна вартість

20,3

29,3

35,9

Знос

14

15,1

Незавершене 6уліинмМТВО

Основні засоби: залишкова вартість первісна вартість

Знос –

3730,3 5501 1250,5

4048,9 5524,5 1475,6

_377Ь4_ 5542Д____

Закінчення табл. 1

Показники

На 01.01

На 01.04

На

01.07

Довгострокові фінансові інвестиші: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська чабоп гован і сть

Відстрочені податкові активи

__-

82

Інші необоротні активи Усього за розділом 1

3736,6

4063,1

3869,7

2. Оборотні активи

Запаси:

ПітАгчіїТІТІІ ООПСІГ1!!

40,3

37,6

25,2

ВИрООНИЧІ лаііа^и

Незавершене виробництво готова продукція товаои

1012

1416,8

1669,8

Векселі одержані Дебіторська заборгованість за

ТОН^ірИ. ПииіІІп. ш ж* –_

Іш/>’гл пААШЧОІТіииО О О ГЛ ‘Т* 1 с4 Т* І->

18,5

23

283

Чиста реалізаційна вариві о__

Первісна вартість

18,5

23

28,3

Резерв сумнівних боргів Дебіторська заборгованість за розрахунками

З бюджетом

16

22,4 21,6

27,8 16

За виданими авансами –

З нарахованих доходів _____-

І-* внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заборгованість –Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті – в іноземній валюті _-_-

Інші оборотні активи _-

Усього за розділом 2__-.–

3. Витрати майбутніх періодів БАЛАНС __

56,4

551,5

96 1790,7

И._ 5528,6

36,7

1047,9

108,8

________

2

6779,9

70,5

799,7

92,9 27302

6601,6

Таблиця 2 шс. грн

Показники

На 01.01.

На 01.04^

~На0Ш~

1. Власний капітал

Статутний капітал

2000

2000

2400

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

300,1

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

20

28

44,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

46,2

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом 1

2020

2028

2791,1

2. Забезпечення наступних витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом 2

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Відстрочені податкові зобов’язання

_

—–.- ■

Інші довгострокові зобов’язання

201

241,3

^знмЬ-

Усього за розділом 3

201

241,3

ЗіМ-^

4.Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

416,6

676,9

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2508

3636,6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

27,9

8,9

З бюджетом

90,1

54,1 _

З позабюджетних платежів 52,3

4,5 _

Закінчення табл. 2

Показники

НаОІ.01.

На 01.04

На 01.07

Зі страхування

70,1

46

58,5

З оплати праці

93,8

68,9

81,5

З учасниками

6,1

6,1

Із внутрішніх розрахунків

39,8

15,9

Інші поточні зобов’язання

5,8

3,4

5,1

Усього за розділом 4

3304,4

4505,4

3490,7

5. Доходи майбутніх періодів

За

5,2

БАЛАНС

5528,6

6779,9

6601,6

Розв’язок

1. Розрахунок обсягу запасів та витрат (ЗВ):

ЗВ = 3 + ВМП,

Де 3 – сума запасів (у 2-му розділі активу балансу р. 100, ПО, 120,130,140); ВАШ – сума витрат майбутніх періодів (3-Й розділ активу балансу, р. 270).

На 01.01 ЗВ = 40,3 +1012+13 = 1053,6 тис. грн.

На 01.04 ЗВ = 37,6+1416,8+2 = 1456,4 тис. грн.

На 01.07 ЗВ = 25,2 +1669,8 +1,7 = 1696,7 тис. грн.

2. Розрахунок обсягу чистого оборотного капіталу (ЧОК):

ЧОК = ВК + ДПК-НА,

Де ВК – сума власного капіталу (1-Й розділ пасиву балансу, р. 380);

ДПК – сума довгострокового позикового капіталу (3-й розділ

Пасиву балансу, р. 480); НА – необоротні активи (1 – й розділ активу балансу, р. 080).

На01.02 ЧОК = 2020+201-3736,6 = -1515,6тис. грн. На 01.04 ЧОК = 2028+241,3 – 4063Д = -1793,8 тис. грн. На 01.07 ЧОК = 2791,1+319,8-3869,7 = -758,8тис. грн.

3. Розрахунок “нормальних” джерел фінансування (НДФ):

НДФ = ЧОК + ККБ+КЗтов,

Де ККБ – сума короткострокового банківського кредиту (короткостроковий банківський кредит (4-й розділ пасиву балансу, p. 500) та поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (4-й розділ пасиву балансу, р. 510);

КЗтов – сума кредиторської заборгованості товарного характеру (векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів та із внутрішніх розрахунків -4-й розділ пасиву балансу, р. 520,530,540,600).

На 0L0О НДФ = -1515,6+416,6 + 2508+27,9 + 39,8 = 1476,7 тис. грн. На 01.04 НДФ = -1793,8+676,9 + 3636,6+8,9 + 0 = 2528,6 тис. грн. На 01.07 НДФ = -758,8+150,6+30723+15,3 + 15,9 = 24953 тис. грн.

4. На основі інформації балансу не можна виявити наявність прострочених банківських кредитів та позик і простроченої кредиторської заборгованості. Прострочена дебіторська заборгованість відображається в 2-му розділі активу балансу “резерв сумнівних боргів” (р. 162) – на досліджуваному підприємстві впродовж періоду аналізу даного показника немає.

5. Визначення типу фінансової стійкості. 1-й тип – абсолютна ЧОК > ЗВ;

2-й тип – нормальна ЧОК -<ЗВ< НДФ;

3-й тип – нестійке фінансове становище ЗВ>НДФЬ проте підприємство не має простроченої заборгованості;

4-й тип – критичне (катастрофічне) фінансове становище ЗВ >- НДФ, а також підприємство має прострочену заборгованість.

Згідно з проведеними розрахунками дійдемо висновку, що на всі три дати підприємство мало 2-й тип фінансової стійкості – нормальний, адже сума запасів і витрат перевищувала чистий оборотний капітал, проте була меншою за величину “нормальних” джерел фінансування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 104. Оцінка типу фінансової стійкості торговельного підприємства за методикою Ковальова В. В