Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 1. Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства

Навчальний посібник побудовано відповідно до програми спецкурсу “Економіка торговельного підприємства”, який викладається за вибором вищого навчального закладу студентам напряму підготовки “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, фахове спрямування – економіка підприємництва у сфері торгівлі та послуг.

Під час підготовки навчального посібника враховано досвід десятирічного викладання спецкурсу в Київському національному торговельно-економічному університеті, наукові та методичні доробки науково-педагогічного колективу кафедри економіки підприємництва КНТЕУ.

Навчальний посібник призначено для поглиблення та закріплення практичних навичок з даного курсу. Містить типові планово-економічні творчі завдання та методику їх розв’язання, глосарій, список рекомендованої літератури.

При розробленні планово-економічних задач враховано зміни інформаційного та нормативного характеру, що відбулися після введення у дію Національних стандартів бухгалтерського обліку, реформування статистичної та фінансової звітності торговельних підприємств. Усі завдання підготовлено відповідно до чинних нормативних актів України, що регламентують діяльність підприємств галузі.

Навчальний посібник рекомендовано студентам денної, заочної та дистанційної форм навчання для опанування навичками розв’язання практичних задач, що розглядаються (залежно від форми навчання та тематичного плану) на практичних заняттях та (або) пропонуються для самостійної роботи студентів. Посібник буде корисним також для повторення й закріплення знань та навичок під час підготовки до поточних іспитів зі спецкурсу та державного іспиту з фаху.

Опрацювання матеріалу навчального посібника слід проводити у такій послідовності:

– повторення теоретичного матеріалу та основних термінів відповідної теми курсу за підручником під ред. УшаковоїН. М. “Економіка торговельного підприємства” (К.: Хрещатик, 1999) та опорними конспектами лекцій зі спецкурсу “Економіка торговельного підприємства” в 3-х частинах (К.: КНТЕУ, 2001-2003);

– повторення алгоритмів розрахунку найважливіших аналітичних та планових показників, методів проведення окремих планово-економічних розрахунків;

– ознайомлення зі змістом, методикою розрахунку та оформленням розв’язання типових задач з даної теми;

– самостійне розв’язання аналогічного планово-економічного завдання з використанням матеріалів Практикуму з курсу “Економіка торговельного підприємства” (К.: КНТЕУ, 2001).

Використання запропонованого алгоритму дозволить не механічно запам’ятати методику розв’язання окремих задач, виконання окремих розрахунків, а забезпечити повне та якісне засвоєння усього навчального матеріалу даного курсу.

Матеріал навчального посібника буде також корисним викладачам відповідної дисципліни вищих навчальних закладів, аспірантам та фахівцям-практикам для поглиблення та розширення своїх знань та навичок з питань аналізу та планування діяльності торговельного підприємства в сучасних умовах господарювання.

ТЕМА І. Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства
Задача 1. Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці визначити вплив зміни показників товарного балансу на обсяг роздрібного товарообороту.

Таблиця тис. гоп

Показники

І квартал

П квартал

1. Товарні запаси на початок періоду

2001,1

2. Надходження товарів

40001,5

41001,3

3. Інше вибуття

42

71,6

4. Товарні запаси на кінець періоду

2101,2

2041,3

Розв’язок

1. Товарні запаси на початок другого кварталу – це обсяг товарних запасів на кінець першого кварталу – 2101,2 тис. грн.

2. Розрахунок роздрібного товарообороту за перший квартал (РТОО:

РЩ = ТЗп1+НТ1- ІВ} – Т3кх = 2001,1 + 40001,5 – 42 –2101,2 = 39859,4 тис. грн,

Де ТЗпі – товарні запаси на початок першого кварталу; HT і – надходження товарів за перший квартал; 1Ві – інше вибуття за перший квартал; ТЗкі – товарні запаси на кінець першого кварталу.

3. Розрахунок роздрібного товарообороту за другий квартал (РТ02):

РТ02 = 73*2 +НТ2-ІВ2-Т3к2 = 2101,2+41001,3-71,6– 2041,3 = 40989,6 mue. грн,

Де Т3п2~товарні запаси на початок другого кварталу (кінець першого кварталу);

НТ2 – надходження товарів за другий квартал; ІВ2 – інше вибуття за другий квартал; Т3к2-товарні запаси на кінець другого кварталу.

4. Розрахунок зміни роздрібного товарообороту за рахунок зміни початкових товарних запасів (АРТО(АТЗп):

АРТО(АТЗп) = Т3п2 – Т3пх = 2101,2-2001,1 = 101,1 mue. грн.

5. Розрахунок зміни роздрібного товарообороту за рахунок зміни надходження товарів (АРТО(АНТ):

АРТОІШГ) = НТ2 – НТХ =410013-40001,5 = 999,8 mue. грн.

6. Розрахунок зміни роздрібного товарообороту за рахунок зміни іншого вибуття (АРТО(АІВ):

АРТО(АІВ) = ІВХ – ІВ2 = 42 – 71,6 = -29,6 mue. грн,

7. Розрахунок зміни роздрібного товарообороту за рахунок зміни кінцевих товарних запасів (АРТО(АТЗк):

АРТО(АТЗк) = 73к, – Т3к2 = 2101,2 -2041,3 = 59,9 mue. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 1. Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства