Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – ПЕРЕДМОВА

В умовах ринкових перетворень усе більш очевидною стає обмеженість традиційних поглядів на трудовий процес. Без комплексного теоретичного підходу до праці як предмета наукового економічного дослідження на новій концептуальній основі, що враховує радикальні зміни в

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Змістовий модуль 1 ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства Тема 3. Соціально-трудові відносини як система Тема 4. Соціальне партнерство Тема 5. Ринок праці та його регулювання Тема 6.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства Тема 3. Соціально-трудові відносини як система Тема 4. Соціальне партнерство Тема 5. Ринок праці та його регулювання Тема 6.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тестові завдання для самоперевірки

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей 1. Вивчення курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” базується на: А) вмінні студентів володіти теоретичним матеріалом; Б) практичному досвіді вивчення економічних дисциплін; В) об’єктивних економічних законах і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

Методичні вказівки до вивчення теми Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих відносин є населення держави. Населення – сукупність людей, що перебувають у межах території даної держави і підлягають

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Природний рух населення

Природний рух населення – це результат процесів народжуваності та смертності людей. У природному русі населення розрізняють такі типи його відтворення: – традиційний (екстенсивний), якому притаманна висока нерегульована народжуваність і висока смертність (з причин нерозвиненості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Трудові ресурси

Природний рух населення – це результат процесів народжуваності та смертності людей. У природному русі населення розрізняють такі типи його відтворення: – традиційний (екстенсивний), якому притаманна висока нерегульована народжуваність і висока смертність (з причин нерозвиненості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Баланс трудових ресурсів

Важливим інструментом управління трудовими ресурсами є система балансів трудових ресурсів, які можуть укладатися па рівні держави, регіону чи адміністративної області. У практиці господарювання їх використовують з метою збалансування трудових ресурсів на макро – та

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Людський капітал

В історії економічної думки на початку 60-х років XX ст. однією з найвизначніших подій було створення теорії людського капіталу. Значний вплив цієї теорії на подальший розвиток економічної науки інколи порівнюють з революцією в економічній

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Трудовий потенціал

В історії економічної думки на початку 60-х років XX ст. однією з найвизначніших подій було створення теорії людського капіталу. Значний вплив цієї теорії на подальший розвиток економічної науки інколи порівнюють з революцією в економічній

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

Методичні вказівки до вивчення теми Соціально-трудові відносини Вивчення теми “Соціально-трудові відносини як система” передбачає ознайомлення із еволюцією та сучасним розумінням сутності поняття, оскільки з-поміж фундаментальних проблем, з якими зіштовхується суспільство, важливою е проблема формування

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Соціально-трудові відносини

Методичні вказівки до вивчення теми Соціально-трудові відносини Вивчення теми “Соціально-трудові відносини як система” передбачає ознайомлення із еволюцією та сучасним розумінням сутності поняття, оскільки з-поміж фундаментальних проблем, з якими зіштовхується суспільство, важливою е проблема формування

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Методи регулювання соціально-трудових відносин

Фахівці розрізняють такі Методи регулювання соціально-трудових відносин (рис. 3.7): Нормативно-правові – є результатом нормотворчої діяльності держави (органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування). Застосування методів передбачає використання норм, що містяться в законах, постановах уряду,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 4.СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Методичні вказівки до вивчення теми При вивченні цієї теми студентам варто звернути увагу на те, що сталий розвиток економіки і суспільства, формування сильної й ефективної держави можливі тільки па основі соціальної консолідації, розширення соціальної

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Соціальне партнерство

Методичні вказівки до вивчення теми При вивченні цієї теми студентам варто звернути увагу на те, що сталий розвиток економіки і суспільства, формування сильної й ефективної держави можливі тільки па основі соціальної консолідації, розширення соціальної

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Моделі соціального партнерства

На практиці виділяють дві Моделі соціального партнерства. Трипартизм – це модель соціального партнерства, яка припускає трибічну співпрацю між працівниками, роботодавцями та державою па регіональному, загальнодержавному та територіальному рівнях. Біпартизм – це двостороння модель соціального

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Методичні вказівки до вивчення теми Ринок праці Ринок праці – складний інститут ринкової економіки. У ньому віддзеркалюються практично всі соціально-економічні явища, які відбуваються в суспільстві. На його функціонуванні позначаються: структура економіки, професійний і кваліфікаційний

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Ринок праці

Методичні вказівки до вивчення теми Ринок праці Ринок праці – складний інститут ринкової економіки. У ньому віддзеркалюються практично всі соціально-економічні явища, які відбуваються в суспільстві. На його функціонуванні позначаються: структура економіки, професійний і кваліфікаційний

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Попит на робочу силу

Студентам варто звернути увагу на те, що ринку праці властиві такі поняття, як “попит”, “пропозиція” та “ціна товару”. Попит на робочу силу – це суспільна платоспроможна потреба в робочій силі. Він визначається такими факторами:

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Пропозиція робочої сили

Пропозиція робочої сили – це контингент працездатного населення, що пропонує роботодавцю свою здатність до праці в обмін на фонд життєвих благ. На неї впливають: – демографічна ситуація; – характер і зміст праці; – інтенсивність

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Інфраструктура ринку праці

Інфраструктура ринку праці – це сукупність об’єктів, що забезпечують функціонування ринку праці, сприяють ефективній зайнятості, регулюють відносини між роботодавцями і працівниками (суб’єктами ринку праці) з приводу оплати праці, вирішення трудових конфліктів, управління міграційними процесами

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Сегментація ринку праці

Інфраструктура ринку праці – це сукупність об’єктів, що забезпечують функціонування ринку праці, сприяють ефективній зайнятості, регулюють відносини між роботодавцями і працівниками (суб’єктами ринку праці) з приводу оплати праці, вирішення трудових конфліктів, управління міграційними процесами

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Патерналістська модель (японська)

ЇЇ головною ознакою є надання пожиттєвих гарантій працевлаштування роботодавцем. Найбільш цілісно ця модель реалізована в Японії, де її підгрунтям став “довічний” найм. Ця система передбачає гарантії зайнятості працюючим аж до пенсійного віку і зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Соціал-демократична модель (шведська)

ЇЇ головною ознакою є надання пожиттєвих гарантій працевлаштування роботодавцем. Найбільш цілісно ця модель реалізована в Японії, де її підгрунтям став “довічний” найм. Ця система передбачає гарантії зайнятості працюючим аж до пенсійного віку і зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Ліберальна модель (американська)

ЇЇ головною ознакою є надання пожиттєвих гарантій працевлаштування роботодавцем. Найбільш цілісно ця модель реалізована в Японії, де її підгрунтям став “довічний” найм. Ця система передбачає гарантії зайнятості працюючим аж до пенсійного віку і зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Активні форми регулювання ринку праці

ЇЇ головною ознакою є надання пожиттєвих гарантій працевлаштування роботодавцем. Найбільш цілісно ця модель реалізована в Японії, де її підгрунтям став “довічний” найм. Ця система передбачає гарантії зайнятості працюючим аж до пенсійного віку і зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Пасивні форми регулювання ринку праці

ЇЇ головною ознакою є надання пожиттєвих гарантій працевлаштування роботодавцем. Найбільш цілісно ця модель реалізована в Японії, де її підгрунтям став “довічний” найм. Ця система передбачає гарантії зайнятості працюючим аж до пенсійного віку і зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

Методичні вказівки до вивчення теми В умовах європейської інтеграції проблеми зайнятості набувають першочергового значення, позаяк зайнятість населення віддзеркалює стан економіки країни загалом та окремих її сегментів. Зайнятість як соціально-економічне явище – суспільно корисна діяльність

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Ефективна зайнятість

Ефективна зайнятість відображує ступінь використання робочої сили і характеризується такими показниками: – пропорції розподілу ресурсів праці суспільства за характером їх участі у суспільно корисній діяльності; вони показують, за якого рівня продуктивності праці задовольняється потреба

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Гнучкі форми зайнятості

Гнучкі форми зайнятості (ГФЗ) полягають у наданні працівникові можливостей вибору між вільним і робочим часом як за кількістю часу, так і за режимом його використання. Проте вони можуть використовуватись лише на підприємствах (підрозділах) з

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Інституційний механізм регулювання зайнятості

Гнучкі форми зайнятості (ГФЗ) полягають у наданні працівникові можливостей вибору між вільним і робочим часом як за кількістю часу, так і за режимом його використання. Проте вони можуть використовуватись лише на підприємствах (підрозділах) з

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Класифікація видів та форм безробіття

Класифікація видів та форм безробіття зображена на рис. 6.9. Класифікаційною ознакою різних видів безробіття е соціально-економічні причини. За причинами виникнення вирізняються такі види безробіття: – фрикційне; – структурне; – циклічне; – сезонне; – інституційне.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Змістовий модуль 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 7. Організація і нормування праці Тема 8. Продуктивність і ефективність праці Тема 9. Політика доходів і оплата праці Тема 10. Планування праці Тема 11. Аналіз, звітність, аудиту сфері праці Тема 12. Моніторинг соціально-трудової

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Тема 7. Організація і нормування праці Тема 8. Продуктивність і ефективність праці Тема 9. Політика доходів і оплата праці Тема 10. Планування праці Тема 11. Аналіз, звітність, аудиту сфері праці Тема 12. Моніторинг соціально-трудової

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Організація праці

Тема 7. Організація і нормування праці Тема 8. Продуктивність і ефективність праці Тема 9. Політика доходів і оплата праці Тема 10. Планування праці Тема 11. Аналіз, звітність, аудиту сфері праці Тема 12. Моніторинг соціально-трудової

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Форми організації праці

Форми організації праці – це її різновиди, які відрізняються особливостями розв’язання питань з окремих напрямів організації праці. Вони визначаються відповідними системо-утворювальними ознаками та критеріями. За способом встановлення планових завдань і обліком виконаної роботи форми

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Поділ праці

Форми організації праці – це її різновиди, які відрізняються особливостями розв’язання питань з окремих напрямів організації праці. Вони визначаються відповідними системо-утворювальними ознаками та критеріями. За способом встановлення планових завдань і обліком виконаної роботи форми

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Організація робочого місця

Студентам доцільно звернути увагу на те, що чисельність персоналу підприємства визначається кількістю робочих місць. Робоче місце – це закріплена за окремим працівником просторова зона, оснащена засобами праці, необхідними для виконання певної роботи. Робочі місця

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Планування робочого місця

Студентам доцільно звернути увагу на те, що чисельність персоналу підприємства визначається кількістю робочих місць. Робоче місце – це закріплена за окремим працівником просторова зона, оснащена засобами праці, необхідними для виконання певної роботи. Робочі місця

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Робочий час

Отже, Робочий час – це час, який безпосередньо витрачається на дії, пов’язані з виконанням конкретної роботи. Його елементами є: – підготовчо-заключний час – який витрачається на підготовку до виконання заданої роботи і на дії,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Методичні вказівки до вивчення теми Розвиток національної економіки залежить від подальшого зростання продуктивності, що належить до основних факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства і свідчить про прогресивний процес його розвитку. Для підприємств створення необхідних передумов зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Продуктивність праці

Методичні вказівки до вивчення теми Розвиток національної економіки залежить від подальшого зростання продуктивності, що належить до основних факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства і свідчить про прогресивний процес його розвитку. Для підприємств створення необхідних передумов зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Ефективність праці

Методичні вказівки до вивчення теми Розвиток національної економіки залежить від подальшого зростання продуктивності, що належить до основних факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства і свідчить про прогресивний процес його розвитку. Для підприємств створення необхідних передумов зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Управління продуктивністю праці на підприємстві

Методичні вказівки до вивчення теми Розвиток національної економіки залежить від подальшого зростання продуктивності, що належить до основних факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства і свідчить про прогресивний процес його розвитку. Для підприємств створення необхідних передумов зростання

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тема 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Методичні вказівки до вивчення теми Приступаючи до вивчення цієї теми, студентам варто звернути увагу на те, що одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Вартість робочої сили

Методичні вказівки до вивчення теми Приступаючи до вивчення цієї теми, студентам варто звернути увагу на те, що одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Доходи населення

Методичні вказівки до вивчення теми Приступаючи до вивчення цієї теми, студентам варто звернути увагу на те, що одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Витрати населення

Витрати населення охоплюють: витрати па придбання товарів та послуг; сплачений дохід від власності; поточні податки на доходи, майно тощо та інші поточні трансферти. Витрати на придбання товарів та послуг є основним видом витрат населення

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Рівень життя населення

Рівень життя населення – це соціально-економічна категорія, яка характеризує можливості суспільства щодо забезпечення життя, діяльності та всебічного розвитку. Він виражається сукупністю суспільних відносин і умов, що характеризують життя, працю, побут та інтелектуально-культурний розвиток людей,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Індекс людського розвитку

З-поміж показників рівня життя вирівняють індекс людського розвитку. Людський розвиток – це процес розширення можливостей людей обирати шляхи і засоби підвищення якості (стандартів) власного життя. Індекс людського розвитку (Ілр) – спеціальний сукупний індекс, який