Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тестові завдання для самоперевірки

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

1. Вивчення курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” базується на:

А) вмінні студентів володіти теоретичним матеріалом;

Б) практичному досвіді вивчення економічних дисциплін;

В) об’єктивних економічних законах і механізмах ринкової економіки;

Г) закономірностях та елементах ринкової економіки.

2. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет навчальної дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”:

А) процес виробництва і соціально-трудові відносини;

Б) процес праці й соціально-трудові відносини;

В) засоби виробництва;

Г) людські ресурси і соціально-трудові відносини.

3. Які з наведених нижче визначень найбільш повно характеризують працю:

А) доцільна діяльність людей зі створення матеріальних благ та послуг;

Б) невиробнича діяльність людей;

В) розумова діяльність людей, пов’язана зі створенням послуг;

Г) виробнича діяльність людей.

4.Теоретичною та методологічною базою вивчення економіки праці та соціально-трудових відносин с

А) макроекономічні проблеми праці та соціально-трудові відносини;

Б) мікроекономічний аспект праці та трудових відносин;

В) макро – та мікроекономічні проблеми працевикористання та формування соціально-трудових відносин;

Г) економічні показники та трудовий потенціал суспільства.

5. Метод системного аналізу, який використовується для вивчення економіки праці та соціально-трудових відносин, базується на:

А) застосуванні універсального методу наукового дослідження;

Б) методах дослідження в галузі економічних наук;

В) методах досліджень у сфері економіки праці та соціально-трудових відносин;

Г) усі відповіді правильні.

В. Які продукти природи у процесі праці зазнають тих чи інших змін і перетворюються на споживчу вартість:

А) засоби праці;

Б) предмети праці; а) процеси праці;

Г) засоби виробництва.

7. Яка категорія характеризує форму власності, ставлення працівників до праці, ступінь соціальних розходжень у процесі праці;

А) зміст праці;

Б) структура праці;

В) предмети праці;

Г) характер праці.

8. Характеристика змісту праці полягає у:

А) доцільному перетворенні ресурсів природи й обумовлених витрат часу й енергії людини;

Б) доцільному перетворенні засобів виробництва;

В) доцільному перетворенні засобів праці й витрат енергії та часу;

Г) доцільному перетворенні предметів і засобів виробництва.

9. За якою класифікаційною ознакою виокремлюють такі види праці, наукову, інженерну, управлінську, виробничу, підприємницьку та ін.:

А) за характером і змістом праці;

Б) за засобами і способами праці;

В) за умовами праці;

Г) за предметом та продуктом праці.

10. Яке з понять характеризує таке твердження: явище фізичне може викопуватися і людиною, і твариною, і машиною:

А) праця;

Б) робота;

В) діяльність;

Г) усі відповіді правильні.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

1. Економіка праці – це функціональна, нова галузь економічної науки, яка вивчає:

А) виробничі відносини, що виникають у процесі організації суспільної праці;

Б) суспільні відносини, що виникають у процесі організації виробництва;

В) конкретні форми і методи економічних законів з метою ефективного використання робочої сили;

Г) поведінку роботодавців та працівників у сфері праці*

2. У чому полягає сутність економіки праці та соціально-трудових відносин з погляду зарубіжних та вітчизняних учених:

А) дослідження функцій і результатів ринку в сфері праці;

Б) дослідження ефективності використання матеріальних та фінансових ресурсів;

В) вивчення поведінки роботодавців та працівників у сфері праці;

Г) вивчення ролі стимулів, мотивів та умов праці у процесі діяльності.

3. Які з наведених чинників найбільш повно характеризують об’єкт навчальної дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”:

А) засоби праці;

Б) джерела формування та накопичення досвіду;

В) досвід, уміння та павички в процесі життєдіяльності людини;

Г) умови праці.

4. Які чинники вплинули на зростання продуктивності праці трудових ресурсів суспільства:

А) НТП;

Б) політика ціноутворення;

В) впровадження ЕОМ; г)ріст ВВП.

5. Найчастіше на практиці виділяють такі обов’язкові елементи праці:

А) робоча сила, засоби праці;

Б) засоби виробництва, предмети праці;

В) предмети праці, організація праці, технологія діяльності;

Г) функціональний стан людини, виробничі умови праці.

В. Сутність праці як соціального явища виявляється у:

А) створенні матеріально-культурних благ, забезпеченні суспільства предметами та послугами;

Б) соціально-диференційній, статусній, ціннісній функціях, формуванні особистості;

В) контролюючій, розподільчій функціях;

Г) фіскальній, регулювальній функціях.

7. Які в наведених показників характеризують рівень якості трудового життя населення з позиції працівника:

А) трудова дисципліна;

Б) можливість особистого просування по службі;

В) відчуженість від суспільства;

Г) умови праці.

8. Які з перелічених категорій вирізняють у структурі громадської праці:

А) зміст праці;

Б) значення праці для розвитку людини;

В) соціально-економічний характер праці;

Г) соціально-психологічні аспекти праці.

9. Хто є суб’єктами праці в ринковій економіці:

А) працівник;

Б) сукупність відносин між працівниками;

В) трудовий колектив;

Г) держава.

10. У чому полягає сутність відносин розподілу в процесі пращі

А) визначення частки кожного члена суспільства в створеному продукті;

Б) розподіл створеного продукту; г) розподіл матеріальних благ;

В) розподіл прибутку внаслідок створення і реалізації продукту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тестові завдання для самоперевірки