Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

1. Інституційною одиницею у регулюванні соціально-трудових відносин є:

А) МОП;

Б) ООН;

В) НАТО;

Г) Міжнародний комітет Червоного Хреста.

2. В якому році створено Міжнародну організацію праці:

А) 1919 р.;

Б) 1945 р.;

В) 1970 р.;

Г) 1991р.

3. Структурною одиницею МОП, що здійснює збір та поширення інформації з усіх питань стосовно міжнародного регулювання умов праці й становища працівників, є:

А) адміністративна рада;

Б) Міжнародне бюро праці;

В) регіональні конференції;

Г) галузеві комітети.

4. Вирішення яких завдань не є компетенцією Міжнародної організації праці з питань міграції:

А) переміщення кваліфікованих людських ресурсів;

Б) здійснення ролі міжнародного форуму;

В) організація міграції біженців;

Г) встановлення меж можливості міграції.

5. Структура міжнародної організації праці не містить:

А) Міжнародну конференцію праці;

Б) регіональну конференцію;

В) обласне відділення МБП;

Г) Міжнародне бюро праці;

6. Метою розробки міжнародних трудових норм є:

А) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, сприяння розвитку невиробничої сфери;

Б) контроль за проведенням внутрішнього аудиту на підприємствах;

В) покращення умов праці й життя трудящих, підвищення можливостей зайнятості та підтримка основних прав людини щодо праці;

Г) сприяння адміністративним стягненням за недотримання умов праці..

7. Дайте правильне трактування терміну “конвенції”: “а) документи, призначені для створення орієнтирів при

Виробленні державами – членами МОП своєї політики в тій чи іншій сфері соціально-трудових відносин;

Б) інструкції;

В) стандарти, що регламентують зобов’язання і відповідальність усіх країн щодо соціально-трудових відносин;

Г) міжнародно-правові договори, які закріплюють для держав – членів МОП зобов’язання юридичного характеру.

8. У процесі здійснення діяльності в контексті регулювання соціально-трудових відносин МОП розробляє:

А) міжнародні трудові норми;

Б) трудові укази;

В) соціальні нормативи;

Г) постанови з регулювання трудових відносин.

9. Який орган створений з метою реалізації міжнародного технічного співробітництва:

А) Туринський центр;

Б) Інститут експертів;

В) Інспекція праці;

Г) Державний центр зайнятості.

10. Адміністративно-правове регулювання міжнародної трудової міграції передбачає.

А) регулювання заробітної плати мігрантів;

Б) встановлення міграційних квот;

В) встановлення меж можливостей міграції;

Г) усі відповіді правильні.

11. Економічне регулювання міжнародних міграційних процесів передбачає:

А) запровадження митних внесків чи бар’єрів;

Б) встановлення відповідних візових ставок;

В) визначення міграційних квот;

Г) запровадження штрафних ставок.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

1. Назвіть основні групи прийомів та методів регулювання соціально-трудових відносин:

А) розробка і прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій і рекомендацій та контроль за їхнім виконанням;

Б) проведення досліджень і здійснення публікацій зі соціально-трудових проблем;

В) надання допомоги окремим безробітним та членам їх сімей;

Г) надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем.

2. Контроль за застосуванням міжнародних трудових норм передбачає:

А) контроль, заснований на слуханні доповідей урядів дер-жав-членів;

Б) контрольні процедури, засновані на розгляді представлень та скарг;

В) контрольну перевірку трудових норм комітетом експертів;

Г) правильної відповіді немає.

3. Назвіть критерії, сформульовані МОП як такі, що визначають рівень Мінімальної заробітної плати:

А) потреби працюючих й їхніх родин;

Б) загальний рівень життя і соціальні допомоги;

В) економічні міркування, що передбачають вимоги економічного розвитку, рівень продуктивності праці;

Г) екологічне середовище та безпека праці.

4. До органів, що розглядають урядові доповіді, належать:

А) комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій Адміністративної ради;

Б) комітет Міжнародної конференції праці з застосування конвенцій і вимог;

В) регіональні конференції МОП;

Г) Міжнародне бюро праці.

Б. Назвіть основні сфери діяльності МОП:

А) поліпшення умов праці, виробничого та навколишнього середовища;

Б) заробітна плата і соціальне забезпечення;

В) поліпшення економічної ситуації в країні;

Г) проведення атестації робочих місць.

6. До міжнародних організацій, з якими співпрацює МОП у сфері соціального забезпечення, належать:

А) Всесвітня організація охорони здоров’я;

Б) Міжнародна асоціація соціального забезпечення;

В) Всесвітня рада соціального партнерства;

Г) Міжнародна організація міграції.

7. До факторів впливу па соціально-трудові відносини підприємства належать:

А) соціально-політичне середовище певної країни;

Б) традиції та законодавство про колективні трудові договори;

В) стаж роботи працівників;

Г) термін існування підприємства.

8. Публікації, що здійснює МОП:

А) “Міжнародний огляд праці”;

Б) “Трудовий світ”;

В) “Ринок праці України”;

Г) офіційний бюлетень МОП.

9. Характерними методами регулювання соціально-трудових відносин МОП е.

А) розробка й прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій та рекомендацій і контроль за їх виконанням;

Б) проведення роз’яснювальної роботи з працівниками і роботодавцями, які порушують норми МОП;

В) технічне сприяння;

Г) дослідницька і видавнича діяльність.

10. Діяльність МОП відбувається за такими напрямами:

А) творча;

Б) технічна;

В) міжнародна;

Г) міжнародна технічна співпраця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Тестові завдання для самоперевірки знань