Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Приклади розв’язування завдань

Завдання 1

Річний обсяг виробництва виробів – 500 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,4 нормо-години. Тривалість робочої зміни – 8 год при однозмінному режимі роботи підприємства. Внутрішньо змінні втрати часу з вини робітників – 2 %, а втрати часу на регламентовані простої – 3 %. Виконання норм виробітку – 104 %.

Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

Розв’язання;

Чисельність основних робітників-відрядників розраховують за формулою:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Де Тзаг – трудомісткість виробничої програми; Фд – дійсний (ефективний) фонд часу роботи робітника; Квн – середній коефіцієнт виконання норм виробітку на підприємстві.

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Завдання 2

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році – 120 осіб. Обсяг товарної продукції – 1280 тис. грн. У плановому році продуктивність праці підвищиться на 8 %, а обсяг виробництва продукції – на 5 %.

Обчислити чисельність промислово-виробничого персоналу в плановому році. Розв’язання:

1. Визначаємо продуктивність праці (виробіток) у звітному і плановому періоді:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

2. Визначаємо планову чисельність промислово-виробничого персоналу:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Завдання З

У базовому році середньооблікова чисельність працівників на підприємстві становила 710 осіб. У цьому році загальна кількість звільнених з роботи на підприємстві дорівнює ЗО осіб, у тому числі за власним бажанням – 10 осіб. На роботу прийняли 15 осіб. Розрахувати коефіцієнти руху кадрів на підприємстві.

Розв’язання:

Рух кадрів па підприємстві обчислюється за допомогою коефіцієнта обороту робочої сили з прийому (Коп)” коефіцієнта обороту робочої сили по звільненню (Коз), коефіцієнта плинності (Кпл).

1. Визначаємо коефіцієнт обороту щодо прийняття на роботу:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань _

Це Чп – чисельність прийнятих на роботу за відповідний період;Ч – середньоспискова чисельність працівників у цьому періоді.

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

2. Визначаємо коефіцієнт обороту щодо вибуття (звільнення):

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Де Чзв. заг– загальна чисельність звільнених за відповідний період.

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

3. Визначаємо коефіцієнт плинності персоналу:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Де Чзв – чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних з виробництвом

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Завдання 4

Розрахувати показники динаміки продуктивності праці продавців торговельного підприємства в звітному році, порівняно з попереднім, у дійсних і порівняних цінах за такими даними:

– товарооборот на одного продавця (тис грн): попередній рік – 32,0; звітний рік – 45,5;

– індекс роздрібних цін звітного року – 1,10;

– середній індекс трудомісткості товарообороту – 1,15.

Зробити висновки.

Розв’язання:

1. Розраховуємо динаміку продуктивності праці (ПП) у дійсних та порівняльних цінах:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Завдання 5

У попередньому році було виготовлено продукції на суму 215 млн грн. У наступному році її випуск планується збільшити на 5 %. Чисельність працюючих у попередньому році склала 250 осіб, у плановому році її передбачено скоротити на ЗО осіб.

Визначити, яке підвищення продуктивності праці заплановане на підприємстві. Розв’язання:

1. Визначаємо продуктивність праці (ПП) у звітному та плановому періодах за формулою:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

А) у звітному році:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Б) у плановому році (з урахуванням збільшення вартості випущеної продукції та зменшенням чисельності працюючих):

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

2. Заплановане підвищення продуктивності Праці:

Економіка праці та соціально трудові відносини  Іляш О. І.  Приклади розвязування завдань

Завдання 6

Проаналізувати по виробничому підприємству ступінь виконання плану з фонду оплати праці за рік та розрахувати вплив на нього зміни чисельності працівників і середньої заробітної плати на підставі даних табл. 1.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку ступеня виконання плану з ФОП

Показники

План

Фактично

Чисельність працівників, осіб

25

ЗО

Середня заробітна плата на одного працівника на рік, грн

2350

2100

Розв’язання:

1. Визначаємо плановий фонд оплати праці по підприємству за рік:

25- 2350 = 58 750 грн.

2. Визначаємо фактичний фонд оплати праці:

2100-30 = 63 000 грн.

3. Визначаємо ступінь виконання плану з фонду оплати праці по виробничому підприємству:

(63 000/58 750) – 100 % = 107,2 %.

Отриманий показник свідчить про перевиконання плану витрат на оплату праці па 7,2 %.

4. Розраховуємо вплив факторів на зміну фонду оплати праці на підприємстві:

ФОП = ФОПфакт-ФОПпл ;

ФОП = 63 000 – 58 750 = +4250 грн;

А) у тому числі зміна фонду оплати праці за рахунок зміни чисельності працівників:

ФОП(Ч) = (Чфакт – Чпл) – ЗП ;

ФОП(Ч) = (30 – 25) – 2350 = +11 750 грн;

Б) за рахунок зміни середньої заробітної плати одного працівника на рік:

ФОП(ЗП) = (ЗПфакт – ЗПпл) – Чфакт =

= (2100 – 2350) – 30 = -7500 грн.

Перевірка:

ФОП = ФОП(Ч) + ФОП(ЗП)

+4250 = 11 750 – 7500.

Висновок: отже, зростання фонду оплати праці на 7,2 % (або на 4250 грн) на виробничому підприємстві відбулося за рахунок впливу таких факторів:

– за рахунок збільшення чисельності працівників на 5 осіб, фонд оплати праці зріс на 11 750 грн;

– зменшення фактичної середньої заробітної плати на 250 грн зумовило зменшення фонду оплати праці на 7500 грн.

Завдання 7

За даними табл. 2 провести аналіз динаміки продуктивності праці на підприємстві й з’ясувати величину приросту товарної продукції об’єднання виробничих підприємств за рахунок зміни продуктивності праці та чисельності працівників (інтенсивних та екстенсивних факторів).

Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку динаміки продуктивності праці

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Товарна продукція, тис. грн

3560

3990

Чисельність працівників, осіб

87

92

Розв’язання:

1. Визначаємо продуктивність праці у виробництві за попередній рік:

3560/87 ≈ 40,9 тис. грн.

2. Продуктивність праці у звітному році становила:

3990/92 ≈ 43,4 тис. грн.

3. Визначаємо динаміку продуктивності праці:

(43,4/40,3) – 100 % = 106,1 %.

Отриманий результат засвідчує зростання продуктивності праці об’єднання виробничих підприємств на 6,1 %.

4. Визначаємо величину приросту товарної продукції у виробництві за рахунок впливу інтенсивних та екстенсивних факторів:

А) зміна обсягу товарної продукції становила:

ТП = ТПзв – ТПпоп,

ТП = 3990 – 3560 = +43,00 тис грн;

Б) у тому числі зміна товарної продукції за рахунок зміни чисельності працівників:

ТП(Ч) = (Чзв-Чпоп) – ППпоп,

ТП(Ч) = (92 – 87) – 40,9≈ 200,5 тис грн;

В) унаслідок зміни продуктивності праці товарна продукція змінилася:

ТП(ПП) = (ТПзв – ТПпоп) – Чзв,

ТП(ПП) = (43,4 – 40,9) – 92 = +230,0 тис. грн.

Перевірка:

ТП = ТП(Ч) + ТП(ПП),

+430,0≈200,5+230,0

Незначні похибки у розрахунках можливі через заокруглення при визначенні продуктивності праці.

Висновок: отже, проведений аналіз свідчить про те, що продуктивність праці у виробництві в звітному році, порівняно з попереднім, зросла па 6,1 %. При цьому приріст товарної продукції на 430,0 тис грн відбувся за рахунок збільшення чисельності працівників (+5 осіб) на 200,5 тис грн та за рахунок зростання продуктивності праці (+2,5 тис. грн) – на 230,0 тис. грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Приклади розв’язування завдань