Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Баланс трудових ресурсів

Важливим інструментом управління трудовими ресурсами є система балансів трудових ресурсів, які можуть укладатися па рівні держави, регіону чи адміністративної області. У практиці господарювання їх використовують з метою збалансування трудових ресурсів на макро – та мікрорівні.

До системи балансів трудових ресурсів належать:

– зведений баланс трудових ресурсів;

– баланс додаткової потреби в трудових ресурсах;

– баланс робочого часу;

– баланс кадрів.

В основу системи балансів покладено зведений баланс трудових ресурсів.

Баланс трудових ресурсів – баланс наявності й використання трудових ресурсів, складений з урахуванням їх поповнення і вибуття, сфери зайнятості, продуктивності праці.

За структурою баланс трудових ресурсів складається з двох частин: ресурсної (чисельність та склад трудових ресурсів) і витратної (розподіл трудових ресурсів). Обидві частини балансу мають кореспондуватися.

Баланси укладають за звітний період і на плановий.

Звітний баланс показує фактичне співвідношення ресурсів на певну календарну дату та їх розподіл. У планових балансах відображають основні джерела й форми забезпечення господарства кадрами, порушення пропорцій затрат праці між сферами й галузями економіки на основі аналізу використання трудових ресурсів із урахуванням завдань економічного і соціального розвитку.

Баланс трудових ресурсів – баланс наявності й використання трудових ресурсів, складений з урахуванням їх поповнення і вибуття, сфери зайнятості, продуктивності праці.

За структурою баланс трудових ресурсів складається з двох частин: ресурсної (чисельність та склад трудових ресурсів) і витратної (розподіл трудових ресурсів). Обидві частини балансу мають кореспондуватися.

Баланси укладають за звітний період і на плановий.

Звітний баланс показує фактичне співвідношення ресурсів на певну календарну дату та їх розподіл. У планових балансах відображають основні джерела й форми забезпечення господарства кадрами, порушення пропорцій затрат праці між сферами й галузями економіки на основі аналізу використання трудових ресурсів із урахуванням завдань економічного і соціального розвитку.

Баланс трудових ресурсів розробляється у кілька етапів:

1 етап – обгрунтовується ресурсна частина;

2 етап – обгрунтовується розподіл трудових ресурсів за видами діяльності та сферами зайнятості;

3 етап – узгоджуються дві частини балансу. Розрахунок ресурсної частини балансу трудових ресурсів

Виконують у такій послідовності:

– обгрунтовується чисельність населення в працездатному віці (за даними демографічного прогнозу) за допомогою формули:

Економіка праці та соціально трудові відносини   Іляш О. І.   Баланс трудових ресурсів

Де TP – чисельність трудових ресурсів; Нпр – чисельність населення в працездатному віці; І – чисельність непрацюючих інвалідів І та II груп у працездатному віці; Пп – чисельність осіб у працездатному віці, які одержують пенсію на пільгових умовах; П – чисельність працюючих пенсіонерів (за віком);

– визначається чисельність працюючих пенсіонерів у плановому періоді за формулою:

Економіка праці та соціально трудові відносини   Іляш О. І.   Баланс трудових ресурсів

Де Ппл – чисельність працюючих пенсіонерів у плановому періоді; Пф – фактична чисельність працюючих пенсіонерів на останню звітну дату; Чп – чисельність чоловіків і жінок у перше п’ятиріччя пенсійного віку на плановий період; Чф – фактична чисельність чоловіків і жінок у перше п’ятиріччя пенсійного віку на останню звітну дату; Кт. а – розрахований за середньою арифметичною (зваженою) коефіцієнт трудової активності чоловіків і жінок першого п’ятиріччя пенсійного віку (за даними перепису населення);

– визначається чисельність зайнятих в особистих (індивідуальних) господарствах:

Економіка праці та соціально трудові відносини   Іляш О. І.   Баланс трудових ресурсів

Де ЧГп – чисельність зайнятих в особистих господарствах у плановому періоді; ЧГф – фактична чисельність зайнятих в особистих господарствах на останню звітну дату; Ж – чисельність жінок, що бажають працювати (за даними перепису населення); Дп – чисельність дітей віком до 1,5 року в плановому періоді; Дф – фактична чисельність дітей віком до 1,5 року на останню звітну дату;

– обчислюється чисельність зайнятих у національній економіці:

Економіка праці та соціально трудові відносини   Іляш О. І.   Баланс трудових ресурсів

Де TP – чисельність трудових ресурсів; ЧГп – чисельність зайнятих в особистих господарствах; У – чисельність учнів віком від 16 років, що навчаються з відривом від виробництва.

Розподіл трудових ресурсів за галузями та сферами зайнятості на плановий період здійснюється за допомогою таких розрахунків:

Економіка праці та соціально трудові відносини   Іляш О. І.   Баланс трудових ресурсів

Де Чпм – планова чисельність зайнятих у даній галузі матеріального виробництва; Чф – фактична чисельність зайнятих у даній галузі матеріального виробництва; Іо – індекс росту обсягу продукції в даній галузі; Іпп – індекс росту продуктивності праці в даній галузі; Чпи – планова чисельність зайнятих у галузях невиробничої сфери; Нп – середньорічна чисельність населення даного регіону на кінець планового періоду; На – плановий норматив забезпеченості певним видом послуг у розрахунку на 1000 (10 000) мешканців.

Сума потреб у робочій силі за галузями в територіальному розрізі порівнюється з відповідними показниками попереднього балансу щодо наявності ресурсів праці в регіоні, щоб виявити ступінь збалансованості планів розвитку галузей і робочої сили.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Іляш О. І. – Баланс трудових ресурсів