Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги – сьогоднішні й майбутні! У наш час докорінної перебудови системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони зачіпають інтереси мільйонів людей – суб’єктів цих відносин, у зв’язку з чим

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”

Шановні колеги – сьогоднішні й майбутні! У наш час докорінної перебудови системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони зачіпають інтереси мільйонів людей – суб’єктів цих відносин, у зв’язку з чим

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава 1. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Шановні колеги – сьогоднішні й майбутні! У наш час докорінної перебудови системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони зачіпають інтереси мільйонів людей – суб’єктів цих відносин, у зв’язку з чим

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 1.1. Праця й соціально-трудові відносини, як предмет наукового економічного дослідження

Праця – це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття в широкому розумінні е невіддільним від людського життя. Праця – це

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 1.2. Мета, завдання, об’єкт, предмет, методологія й інформаційна база вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Метою навчальної дисципліни “Економіка, праці та соціально-трудові відносини” є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 1.3. Структура і логіка курсу. Взаємозв’язки дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” з іншими дисциплінами та науками

Структура курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” і цього підручника обумовлена загальною логікою дослідження теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, ефективного використання його у сфері пращ як на макро-, так і на мікроекономічному

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 1.4. Соціально-трудовий напрям економічної думки

Протягом тривалого періоду історії людського суспільства, аж до епохи високорозвиненого промислового виробництва, питання раціональної організації праці та управління людськими ресурсами не мали належного наукового обгрунтування. Проте проблеми природи і принципів справедливого й ефективного управління

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 1.5. Сучасний етап економіко-трудових досліджень

Сучасний етап розвитку науки передбачає суттєві зміни в предметі економіки праці, що знаходить відображення в таких явищах. По-перше, у всіх економіко-трудових процесах на підприємствах зросла роль зовнішнього середовища. По-друге, значно зросла роль індивіда як

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава 2. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА

2.1. Сутність категорії “пращ” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства. 2.2. Зміст, характер і види праці. 2.3. Еволюція праці як чинника виробництва. 2.4. Гуманізація праці. Резюме. Терміни і поняття.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 2.1. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства

2.1. Сутність категорії “пращ” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства. 2.2. Зміст, характер і види праці. 2.3. Еволюція праці як чинника виробництва. 2.4. Гуманізація праці. Резюме. Терміни і поняття.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 2.2. Зміст, характер і види праці

Процес праці є складним соціально-економічним явищем, котре розкривається в двох аспектах. – 3 одного боку, це процес доцільної діяльності людини, спрямований на перетворення предметів праці на споживчі вартості. Впливаючи на предмети праці, перетворюючи їх

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 2.3. Еволюція праці як чинника виробництва

Фундаментальними закономірностями економічного життя людства є поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення, засноване на прогресі науки і техніки. Наука – це особливий вид людської діяльності, спрямованої на виробництво нових знань про природу, суспільство,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 2.4. Гуманізація праці

В середині XX ст. активно зросла значимість праці та роль людини як агента трудової діяльності, й в усьому світі з початку 70-х років все більше утверджується ідея гуманізації економіки, зміст котрої зводиться до того,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Розділ II. ЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Глава 3. Населення і трудовий потенціал суспільства Глава 4. Людський капітал населення і трудовий потенціал суспільства Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА 3.1. Населення як демоекономічна категорія. 3.2. Характеристики відтворення населення. 3.3. Економічно

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

Глава 3. Населення і трудовий потенціал суспільства Глава 4. Людський капітал населення і трудовий потенціал суспільства Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА 3.1. Населення як демоекономічна категорія. 3.2. Характеристики відтворення населення. 3.3. Економічно

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.1. Населення як демоекономічна категорія

Глава 3. Населення і трудовий потенціал суспільства Глава 4. Людський капітал населення і трудовий потенціал суспільства Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА 3.1. Населення як демоекономічна категорія. 3.2. Характеристики відтворення населення. 3.3. Економічно

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.2. Характеристики відтворення населення

Відтворення населення – це історично і соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь. Основними характеристиками відтворення населення є види руху населення, типи і режими відтворення. Види руху (природний, міграційний, соціальний, економічний) визначаються

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.3. Економічно активне населення

Економічна активність – це прагнення працездатної людини застосувати на практиці наявні у неї здібності до праці, знання та досвід за винагороду в грошовій або іншій формі. Реалізація цього прагнення виявляється у зайнятості людини економічною

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.4. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія

У вітчизняній економічній літературі, статистичному обліку, державному регулюванні економіки для означення людських ресурсів використовується термін трудові ресурси, що виник у перші роки радянської влади для потреб централізованого управління. У Радянському Союзі окрім права на

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.5. Відтворення ресурсів для праці

Відтворення ресурсів для праці – це процес постійного і безперервного поновлення кількісних і якісних характеристик економічно активного населення. Оскільки ресурси для праці є частиною населення, то і відтворення ресурсів для праці відображає стан і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.6. Трудовий потенціал суспільства

В попередніх параграфах ми розглянули в основному кількісні показники, що характеризують людські ресурси суспільства. Проте залежно від багатьох обставин можливості людських ресурсів як фактора економічного розвитку можуть бути більшими або меншими при тій самій

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава 4. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

4.1. Розвиток концепції людського капіталу. 4.2. Людський капітал як соціально-економічна категорія. 4.3. Інвестиції в людський капітал. 4.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту. 4.5. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 4.1. Розвиток концепції людського капіталу

4.1. Розвиток концепції людського капіталу. 4.2. Людський капітал як соціально-економічна категорія. 4.3. Інвестиції в людський капітал. 4.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту. 4.5. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 4.2. Людський капітал як соціально-економічна категорія

Базовим методологічним положенням теорії людського капіталу є використання економічного підходу до аналізу найрізноманітніших явищ у таких галузях людської діяльності, які раніше цілком належали до сфери соціальних, демографічних, психологічних та інших досліджень. Економічний підхід, заснований

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 4.3. Інвестиції в людський капітал

Поняття “Людський капітал” означає не лише усвідомлення вирішальної ролі людини в економічній системі суспільства, а й визнання необхідності інвестування в людину, оскільки капітал набувається та збільшується шляхом інвестування (за рахунок обмеження поточного споживання) і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 4.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту

Виникнення поняття “людський капітал” та інвестування у людський капітал викликало створення численних методів оцінки його обсягу, економічної ефективності тощо. Трактування витрат на освіту, охорону здоров’я та інші аналогічні цілі як витрат інвестиційного типу відкрило

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 4.5. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал

У цьому параграфі нами буде розглянуто методи економічної оцінки ефективності інвестування у людський капітал. Дані методи використовуються на стадіях: – прийняття рішення щодо доцільності інвестування саме у людський капітал чи альтернативного використання коштів. –

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Розділ III. РИНОК ПРАЦІ ЯК СФЕРА ТРУДОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

Глава 5. Ринок праці як соціально-економічне явище Глава 6. Зайнятість населення і безробіття Глава 7. Людина на ринку праці Глава 5. РИНОК ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 5.1. Поняття та основні складові ринку праці. 5.2.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава 5. РИНОК ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Глава 5. Ринок праці як соціально-економічне явище Глава 6. Зайнятість населення і безробіття Глава 7. Людина на ринку праці Глава 5. РИНОК ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 5.1. Поняття та основні складові ринку праці. 5.2.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 5.1. Поняття та основні складові ринку праці

Глава 5. Ринок праці як соціально-економічне явище Глава 6. Зайнятість населення і безробіття Глава 7. Людина на ринку праці Глава 5. РИНОК ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 5.1. Поняття та основні складові ринку праці. 5.2.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 5.2. Кон’юнктура та особливості ринку праці

Кон’юнктура ринку праці це співвідношення попиту і пропозиції на ньому. Вона обумовлена багатьма чинниками, серед яких основними є загальний стан економіки; галузева структура народного господарства; рівень науково-технічного розвитку країни; рівень життя населення; загальна міра

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 5.3. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці

Реальні ринки праці – різноманітні й дуже складні системи. Щоб розібратися в них, необхідно мати просту абстрактну модель ринку праці, яка б відтворювала лише його найсуттєвіші характеристики. Така модель грунтується на таких обмеженнях і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 5.4. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці

Особливості праці як товару і особливості ринку праці, які ми розглянули в параграфі 5.2, стають вирішальними в умовах кризи, яку пережила економіка України у 90-х pp. XX ст. Особливості ці, зокрема, полягають у тому,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 5.5. Інфраструктура ринку праці

Інфраструктура ринку праці включає державні і недержавні заклади працевлаштування сприяння зайнятості, кадрові служби підприємств і фірм, громадські організації і фонди, нормативно-правове середовище, що забезпечують взаємодію між попитом і пропозицією праці. Основною функцією інфраструктури ринку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 5.6. Сегментація та гнучкість ринку праці

Лише в дуже узагальненому умовному уявленні ринок праці можна розглядати як єдиний економічний простір з вільною грою ринкових сил та досконалою конкуренцією. Насправді ж розмаїття пропонованих трудових послуг і робочих місць породжує сегментацію ринку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава 6. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ

6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості. 6.2. Трансформація зайнятості в перехідний період. 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище. 6.4. Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні. 6.5. Державне регулювання зайнятості в

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості

6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості. 6.2. Трансформація зайнятості в перехідний період. 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище. 6.4. Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні. 6.5. Державне регулювання зайнятості в

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.2. Трансформація зайнятості в перехідний період

Повна і раціональна зайнятість означає можливості кожного працездатного громадянина забезпечити собі гідний рівень життя сумлінною працею. Іншими словами, маючи пристойний заробіток за висококваліфіковану добросовісну працю, людина зможе задовольнити свої потреби і потреби своєї родини

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище

Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом на неї. Хоча й існує думка, що

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.4. Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні

Для правильної характеристики таких важливих соціально-економічних явищ як економічна активність населення, зайнятість і безробіття, для вибору найефективніших методів управління ними важливе значення має адекватне їх оцінювання. Оскільки названі явища дуже складні й багатоаспектні, то

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.5. Державне регулювання зайнятості в Україні

Метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та зменшення безробіття. Державна політика зайнятості базується на таких основних принципах: – пріоритетності забезпечення повної, продуктивної і вільно

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.6. Соціальний захист громадян від безробіття

Соціальні гарантії у сфері зайнятості передбачені Конституцією України, Законом України “Про зайнятість населення”, Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, іншими нормативно-правовими актами. Реалізація державних гарантій соціального захисту громадян від безробіття

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 6.7. Міжнародний досвід регулювання зайнятості

Створення в 1919 р. Міжнародної організації праці і перша прийнята нею конвенція, присвячена обмеженню робочого часу на промислових підприємствах до 8 годин на день, і друга – про безробіття, по праву вважаються початком нового

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – Глава 7. ЛЮДИНА НА РИНКУ ПРАЦІ

7.1. Вибір професії та пошук роботи – важливі етапи соціальної реалізації людини. 7.1.1. Освіта – база професіоналізації і соціальна гарантія. 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи. 7.1.3. Самомаркетинг. 7.2. Напрями пошуку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.1. Вибір професії та пошук роботи – важливі етапи соціальної реалізації людини

7.1. Вибір професії та пошук роботи – важливі етапи соціальної реалізації людини. 7.1.1. Освіта – база професіоналізації і соціальна гарантія. 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи. 7.1.3. Самомаркетинг. 7.2. Напрями пошуку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.1.1. Освіта – база професіоналізації! соціальна гарантія

7.1. Вибір професії та пошук роботи – важливі етапи соціальної реалізації людини. 7.1.1. Освіта – база професіоналізації і соціальна гарантія. 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи. 7.1.3. Самомаркетинг. 7.2. Напрями пошуку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи

При виборі професії та роботи необхідно володіти інформацією про існуючі професії та власні нахили і здібності. Цей процес надзвичайно важливий, відповідальний і складний, оскільки у світі налічується величезна кількість професій. Для початку необхідно значно

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.1.3. Самомаркетинг

При виборі професії та роботи необхідно володіти інформацією про існуючі професії та власні нахили і здібності. Цей процес надзвичайно важливий, відповідальний і складний, оскільки у світі налічується величезна кількість професій. Для початку необхідно значно

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.2. Напрями пошуку роботи

Після визначення з урахуванням нахилів і здібностей бажаної професії та роботи, після встановлення поточних та перспективних цілей щодо власного працевлаштування та формування кар’єри можна приступати безпосередньо до пошуку роботи з використанням усіх можливостей та

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.3. Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці. Складання професійного резюме

Одним із найефективніших засобів самомаркетингу на ринку праці є гарне резюме. Резюме здатне спрацювати двічі: спочатку, при початковому перегляді роботодавцем або його помічником, цьому документу приділяється не більше двох-трьох хвилин, тому на цьому етапі