Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи

При виборі професії та роботи необхідно володіти інформацією про існуючі професії та власні нахили і здібності. Цей процес надзвичайно важливий, відповідальний і складний, оскільки у світі налічується величезна кількість професій. Для початку необхідно значно скоротити область вибору, для чого можна скористатись рядом тестів, що дають змогу досить точно виявити свої нахили (див., наприклад, книгу “Выбор професии: Тесты и методики” 1), адже вибір професії, яка відповідає нахилам дозволяє працівнику отримувати максимальне задоволення від своєї роботи, а це сприяє покращанню морального клімату в колективі, зростанню продуктивності праці, зменшенню кількості помилок та прорахунків у роботі і, зрештою, процвітанню фірми і працівника.

Після визначення схильностей слід оцінити здібності, необхідні для успішної роботи за обраною професією. Людині важко самій оцінити свої здібності, можливе їх завищення або заниження, до того ж здібності можуть змінюватись як у напрямку розвитку, так і в напрямку повної їх втрати. Здібності людини формуються під впливом багатьох факторів, серед яких: виховання, вплив оточення, стан здоров’я та багато інших.

Після оцінки власних професійних схильностей та визначення необхідних для конкретної професії здібностей, потрібно оцінити, якою мірою ви володієте цими якостями та як, в разі необхідності, можна розвинути потрібні здібності.

Для визначення необхідних для професії здібностей можна скористатися книгами, присвяченими цій професії, спогадами чи біографіями видатних у цій сфері діяльності людей, звернутися до них, використати тести, які допоможуть і оцінити себе, і порівняти свій результат з бажаним для обраної професії1.

Для оцінки своїх здібностей можна звернутися до людей, які добре вас знають, з проханням оцінити ваші сильні та слабкі якості, підказати, де ви могли б себе реалізувати, що для цього потрібно тощо. Також ефективним методом оцінки своїх здібностей є використання різноманітних психодіагностичних методик. Нині з’являється низка спеціальних служб, де кваліфіковані спеціалісти готові надати допомогу в цьому питанні. Кваліфіковані спеціалісти-психологи працюють і в державних центрах зайнятості населення (районних відділеннях). Зокрема вони безоплатно надають громадянам (всім, хто до них звертається) інформаційні і консультаційні послуги з питань вибору професії і сприяють у працевлаштуванні.

Дуже популярними у визначенні нахилів та здібностей є тести, серед яких можна виділити ті, що використовуються для дослідження обсягу уваги, психологічних характеристик особистості, оцінки рівня інтелекту, лідерських якостей тощо.

При виборі професії та плануванні кар’єри визначальними вважаються нахили, однак для успіху в професійній діяльності необхідне досягнення гармонії між нахилами та здібностями.

7.1.3. Самомаркетинг

В контексті завдань цієї глави ми визначаємо самомаркетинг як самовиховання й формування власного позитивного іміджу як висококваліфікованої, високоморальної, працьовитої людини, яка вміє ефективно працювати в колективі.

Маркетинг у трудовій сфері, як і в усіх інших сферах діяльності, дає можливість працівнику створювати свою робочу силу і продавати трудові послуги з урахуванням кон’юнктури ринку праці, його законів та методів діяльності на ньому. Самомаркетинг передбачає формування своєї робочої сили з позицій забезпечення високого рівня її якості та конкурентоспроможності та подання, поширення позитивної інформації про себе на ринку праці.

Застосування маркетингу дає змогу претенденту на роботу визначити наявність попиту на товар (платоспроможного та зацікавленого у робочій силі саме такої якості роботодавця), здійснити рекламу та збут свого товару (тобто надати про себе інформацію, подати себе так, щоб зацікавити роботодавця, отримати найвигідніші умови праці та оплати) та якнайкраще задовольнити потребу покупця цього товару (виконання своїх обов’язків найкращим чином, закріплення на ці й роботі та досягнення у ній успіху). Хоча нині діють спеціалізовані консультаційні фірми з добору персоналу й працевлаштування, які можуть сприяти плануванню й реалізації кар’єри працівника, однак здебільшого всі перелічені функції на ринку праці претендент виконує самостійно, тому оволодіння методами самомаркетингу є необхідною умовою успішної кар’єри.

В процесі самомаркетингу необхідно визначити рівень попиту на робочу силу певного рівня якості та діапазон цін. Причому часто високий попит на певні професії та кваліфікації не гарантує високу оплату та успішність кар’єри. Також необхідно врахувати можливі зміни ситуації на ринку праці під впливом таких тенденцій, як глобалізація економіки та інтеграційні процеси у світі, структурна перебудова економіки, розвиток одних сфер діяльності та занепад інших тощо. В цілому вплив цих тенденцій на вітчизняний ринок праці ми розглянули у главі 6. Надалі можна прогнозувати поступове наближення ситуації на первинному ринку праці в Україні до стану, типового для більшості розвинених країн. Це означає, що високий рівень освіти і здатність постійно вчитися стає визначальним чинником конкурентоспроможності найманих працівників.

Після оцінювання стану та тенденцій розвитку ринку праці для подальшого успішного формування власної кар’єри необхідно правильно вибрати професію. Вибір професії залежить від правильного виявлення своїх професійних нахилів, реальних здібностей, врахування кон’юнктури ринку праці, реальних можливостей отримання освіти, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Сформувавши себе як спеціаліста з урахуванням потреб ринку, можна значною мірою запрограмувати свій подальший успіх, що визначається отриманням гарної роботи на старті кар’єри та при переході з одного місця на інше, закріпленням на хорошій роботі, посадовим зростанням в межах фірми, самореалізацією і високими трудовими доходами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи