Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.1. Населення як демоекономічна категорія

Глава 3. Населення і трудовий потенціал суспільства

Глава 4. Людський капітал населення і трудовий потенціал суспільства

Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

3.1. Населення як демоекономічна категорія.

3.2. Характеристики відтворення населення.

3.3. Економічно активне населення.

3.4. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія,

3.5. Відтворення ресурсів для праці,

3.6. Трудовий потенціал суспільства.

Резюме.

Терміни і поняття.

Запитання та завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення теми.

Людські ресурси – специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів. Як фактор економічного розвитку людські ресурси – це працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі. Вивчення людських ресурсів має велике значення для оцінки ринку праці й розробки відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості.

Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими факторами економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а і споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих умов.

Залежно від мети дослідження людські ресурси характеризуються різними соціально-економічними категоріями. У цій главі розглянемо ті з них, що використовуються економікою праці: населення, економічно активне населення, трудові ресурси, трудовий потенціал.

При вивченні матеріалів цієї глави завдання студента полягає в тому, щоб чітко з’ясувати демографічну, соціальну й економічну сутність і специфіку використання цих категорій, зрозуміти значення людського потенціалу для соціально-економічного прогресу, вияснити особливості відтворення населення та ресурсів для праці в Україні.

3.1. Населення як демоекономічна категорія

Населення – це сукупність людей, що проживають на визначеній території (в країні, області, місті, районі, селі тощо). Нерідко в цьому ж розумінні в соціально-економічній літературі використовується поняття “народонаселення’. Населення – це всі люди незалежно від їхніх характеристик, тобто це найширше поняття для означення людських ресурсів (схема 3.1).

Економіка праці та соціально трудові відносини   Грішнова О. А.   3.1. Населення як демоекономічна категорія

Разом з тим населення – це те джерело, той “матеріал”, з якого утворюються всі інші груповання людей (наприклад, ті, що в економіці праці означаються економічно активним населенням, трудовими ресурсами). Тому вивчення чисельності, складу і динаміки населення (цеє предметом дослідження науки демографії) надзвичайно важливе і для економіки праці. Економісти розглядають населення як джерело ресурсів для праці, як носія певних економічних відносин і, що дуже важливо, як споживача, що формує попит.

Демографічні процеси – відтворення населення, зміна поколінь, характер і темпи зростання (зменшення) населення, зміна рівнів народжуваності, смертності, статево-вікової структури, міграції й т. ін., тісно взаємопов’язані з усім суспільним розвитком. Ці процеси залежать від суспільного розвитку і, разом з тим, активно впливають на нього, сприяючи соціально-економічним перетворенням чи гальмуючи їх. Сказане є особливо актуальним для сучасної соціально-економічної ситуації в Україні.

Чисельність, склад і показники природного руху населення України наведені в табл. 3.1.

З даних таблиці бачимо, що чисельність населення України постійно скорочується (приблизно на 0,4 млн. щорічно, починаючи з 1994 p.).

Таблиця 3.1. Чисельність, склад і показники природного руху населення України. 1992-2003 рр.

Од. виміруРоки
199219961998200020022003
12345678
Чисельність населення*

В тому числі:

Млн чол.52,151,350,249,448,448,0
– за віком
Працездатного віку%55,755,956,156,858,159,2
Молодші%22,821,520,719,518,117,3
Старші%21,522,623,223,723,823,5
– за статтю
Чоловіки%464746,546,446,346,3
Жінки%545353,553,653,753,7
– за місцем проживання
Міське населення%68686867,567,567,5

Закінчення табл. 3.1

12345678
Сільське населення%32323232,532,532,5
Кількість народженихТис. чол.596,8467,2419,2385,1390,7408,6
Кількість померлихТис. чол.697,1776,7719,9758,1754,9765,4
Природний прирістТис. чол.-100,3-309,5-300,7-373,0-364,2-356,8
На 1000 населення:
– кількість народженихЧол.11,49,18,47,88,18,5
– кількість померлихЧол.13,415,214,315,315,716,0
– природний прирістЧол.-2,0-6,1-6,0-7,5-7,6-7,5

Це скорочення викликане, з одного боку, зменшенням чисельності народжених і збільшенням кількості померлих (щорічне природне зменшення населення перевищує в останні роки 350 тис. осіб), а з іншого – від’ємним сальдо зовнішньої міграції (біля 100 тис. осіб щорічно). Ці дві причини обумовили дуже значне зменшення чисельності населення України за останнє десятиріччя. Інший тривожний показник у динаміці населення – збільшення частки людей пенсійного віку і зменшення частки молоді, що показує процеси старіння населення і зменшує джерела ресурсів для праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Грішнова О. А. – 3.1. Населення як демоекономічна категорія