Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.5. Умови праці та фактори їх формування

Умови праці – це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі праці. Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру (статі, віку, стану здоров’я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо).

Умови праці можуть бути:

А) Оптимальні – при них зберігається здоров’я людини і створюються передумови для підтримки високого рівня працездатності;

Б) Припустимі – вони визначають рівень факторів середовища, що не перевищує норми;

В) Шкідливі – їх підрозділяють на чотири ступені шкідливості.

З позиції безпеки праці розрізняють припустимий рівень цих факторів, що встановлюється спеціальними нормами.

Метою організації праці є зниження ступеня небезпечного впливу умов праці на людський організм і створення зручних і комфортних умов. Домогтися цього можна, установивши контроль за дотриманням відповідних нормативів, що регулюють умови праці, а також розробивши і реалізувавши міри захисту від несприятливого і шкідливого впливу зовнішнього середовища.

Фактори виробничого середовища мають психологічні і фізіологічні межі.

Психологічна межа Характеризується певними нормативами, перевищення яких викликає у працюючих відчуття дискомфорту.

Фізіологічна межа Характеризується такими нормативами, перевищення яких потребує припинення роботи.

Кожний із цих факторів виробничого середовища діє відокремлено, і його вплив ураховується окремо під час атестації і паспортизації робочого місця.

На підприємствах і в організаціях (незалежно від форм власності і господарювання), де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, проводиться атестація робочих місць.

Умови праці по кожному робочому місці формуються під впливом факторів, наведених у табл. 7.3.

Таблиця 7.3

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ПРАЦІ

Група факторів

Змістова характеристика

Виробничі

– особливості техніки і технології;

– рівень механізації і автоматизації праці;

– якість оснащення робочих місць;

– режим праці і відпочинку.

Від них залежать фізичні зусилля і нервова напруга, робоче положення працівника, темп і монотонність роботи.

Санітарно-гігієнічні

– температура;

– вологість;

– забрудненість повітря;

– шум;

– вібрація;

– освітленість на робочому місці.

Фактори безпеки

– захист працівників від травм;

– захист від уражень струмом;

– захист від хімічного і радіаційного забруднення.

Інженерно-психологічні

– комфортність на робочих місцях;

– досконалість конструкції техніки і технологічного процесу;

– зручність обслуговування машин і механізмів.

Естетичні

– привабливість виробничого середовища;

– приємність форм, кольорів і звуків на робочому місці;

– заспокійливе оформлення зон відпочинку тощо.

Соціальні

– взаємовідносини в трудовому колективі;

– стиль керівництва;

– місія і цілі підприємства та мірою їх ідентифікації з інтересами працівника.

Під дією цих факторів формується морально-психологічний клімат у колективі.

Практика підприємств свідчить про те, що оцінка поліпшення умов праці може бути здійснена шляхом зіставлення фактичних умов праці з нормативними, прийнятими для базового періоду.

В сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок компенсаційних виплат, а шляхом впровадження нової техніки, технологій, оздоровлення виробничого середовища, врахування вимог естетики праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 7.5. Умови праці та фактори їх формування