Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Тема 3. Основні засоби

Нормативна база

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817.

4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР, у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

5. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР, у редакції від 16 січня 2004 р.

6. Указ Президента України “Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 р. № 169/2001.

7. Концепція амортизаційної політики від 7 березня 2001 р. № 169/2001.

8. Державний класифікатор основних засобів ДК-013-97, затверджений наказом Державного стандарту від 19 серпня 1997 р. №507.

3.1. Поняття, класифікація і структура основних засобів підприємства

Створення підприємства потребує інвестування значної частки капіталу в довгострокові матеріальні активи, які фізично існують, виконують роль засобів праці, становлять основу виробничої потужності підприємства і називаються основними засобами. Звісно, можна здійснювати діяльність на орендованих площах і потужностях, що не потребує значних інвестицій на момент започаткування бізнесу. Проте більшість виробничих підприємств, сподіваючись на отримання майбутніх економічних вигід від використання довгострокових активів, формують власні основні засоби. При цьому вони мають усвідомити, що капітал, інвестований у подібні активи, відволікається від обороту на досить тривалий строк.

Основні засоби – це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами (як амортизаційні відрахування) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. Основні засоби – це довгострокові активи, якими підприємство володіє тривалий час із метою продовження та здійснення своєї діяльності, а не для перепродажу.

Основні засоби у формі засобів виробництва функціонують як чинники процесу праці доти, доки зберігають свою споживчу форму, в якій вони вступають у процес виробництва. Засоби праці утримує тривалий час у сфері виробництва їхня функція – за допомогою засобів праці протягом певного періоду виготовляється продукція. Інвестування капіталу в засоби праці тривалий час забезпечує отримання доходу.

Основні засоби не обертаються у своїй споживній формі, обертається тільки їхня вартість, і до того ж лише поступово, частинами, тою мірою, як вона переноситься на продукцію. Вартість засобів праці, спожитих за період їх використання, має бути відшкодована шляхом віднесення її до складу вартості продукції, що виготовляється.

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою їх використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Так, ступінь зносу основних засобів у 2004 р. в Україні становив 49,3 %, із них у промисловості – 58,3 , сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – 51,1, будівництві – 48,5 % (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Основні засоби за видами економічної діяльності в Україні впродовж 2004-2005 рр.

Вид діяльності

2004 р.

2005 р.

Сума, млрд грн

%

Сума, млрд грн

%

Усі основні засоби

1141,1

100,0

1248,6

100,0

3 них:

Промисловість

420,1

36,8

463,0

37,1

Сільське господарство

75,4

6,6

72,3

5,8

Торгівля

31,9

2,8

40,4

3,2

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

1) земельні ділянки;

2) капітальні витрати на покращання земель (іригація, осушення, збагачення та інші поліпшення землі);

3) будівлі, споруди та передавальні пристрої;

4) машини й устаткування;

5) транспортні засоби;

6) інструменти, прилади, інвентар (меблі);

7) робоча і продуктивна худоба; .

8) багаторічні насадження;

9) інші основні засоби.

Необхідність поділу основних засобів на групи зумовлена тим, що за своїм економічним змістом основні засоби однорідні, але водночас вони різні за виробничо-технічним призначенням і часом відтворення. Чим довговічніший засіб праці, тим повільніше він зношується, тим довше передає свою вартість продукції, яку виробляє. До однієї класифікаційної групи з метою зручності нарахування амортизації відносять основні засоби, які мають однаковий строк та інтенсивність експлуатації.

Серед основних виробничих засобів виділяють активну і пасивну частини. До активної частини належать основні засоби, які безпосередньо діють на предмети праці або забезпечують регулювання засобів праці (наприклад, устаткування, інструменти, пристрої та прилади для вимірювання тощо). Основні елементи активної частини визначають величину виробничої потужності підприємства, технічний рівень виробництва та продуктивності праці.

До пасивної частини належать основні засоби, які створюють умови для здійснення процесу виробництва і забезпечують його нормальне функціонування (наприклад, будівлі і споруди). Як правило, строк експлуатації об’єктів активної частини основних засобів коротший за відповідний показник за об’єктами пасивної частини. Тому, за інших рівних умов, інвестуючи капітал переважно в пасивну частину основних засобів, підприємець не очікує на швидке його відшкодування. З цієї причини часто для ведення бізнесу застосовуються орендовані будівлі та приміщення, що не передбачає відволікання з обороту значних коштів і заморожування їх на тривалий строк. У цьому разі у складі основних засобів переважає активна частина.

З метою наочного зображення сукупності основних засобів підприємства і зручності аналізу їх складу застосовується категорія структури. Структура основних засобів – це співвідношення між вартістю окремих груп основних засобів та їх загальною вартістю, виражене у відсотках.

Приклад 3.1.

Первісна вартість основних засобів підприємства в 2005 р. подана в табл. 3.2. Визначте структуру основних засобів і проаналізуйте її динаміку.

Як свідчать дані табл. 3.2, найбільшу частку в структурі основних засобів підприємства – 69,6 % за станом на кінець 2005 р. становлять будівлі і споруди. Протягом звітного періоду в структурі основних засобів підприємства відбулися незначні зміни: на 0,8 (3,6 – 2,8) відсоткового пункта зросла частка інструментів, приладів та інвентарю; на 1,5 (22,4 – 23,9) відсоткового пункта зменшилась частка машин та устаткування.

Категорія структури характеризує внутрішню будову і зв’язок складових певної сукупності величин (наприклад, основних засобів, доходів, витрат) і застосовується в економіці для відображення і здійснення економічного аналізу цієї сукупності. Структура основних засобів визначає темпи повернення основного капіталу, інвестованого в підприємство. Чим більша частка пасивних елементів основних засобів у її складі, тим на довший строк повернення основного капіталу має розраховувати підприємець. Особливості структури основних засобів зумовлені специфікою галузі економіки, до якої належить підприємство, метою підприємницької діяльності, характером процесу відтворення основних засобів, методикою їх оцінки тощо.

Для цілей податкового обліку з метою нарахування податкової амортизації основні засоби поділяють на виробничі і невиробничі. Останні в податковому обліку не амортизуються.

Згідно з податковим законодавством основні виробничі засоби – це матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. Не-

Таблиця 3.2. Склад і структура основних засобів підприємства в 2005 р.

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   Тема 3. Основні засоби

Виробничі основні засоби – капітальні активи, які не використовуються в господарській діяльності підприємства. Серед невиробничих можуть бути основні засоби об’єктів охорони здоров’я, культури, освіти та інші, які перебувають на балансі підприємства.

У податковому обліку основні засоби класифікуються за групами, поданими нижче.

I. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі.

II. Автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні й електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них.

ІІІ. Будь-які інші основні засоби, які не увійшли до груп І, ІІ і IV (у тому числі технологічне устаткування).

IV. Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їхнє програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних предметів1.

Облік балансової вартості основних засобів групи, які підпадають під визначення І групи, здійснюється за кожним окремим об’єктом та в цілому за групою. Облік балансової вартості основних засобів груп II, III і IV здійснюється за сукупною балансовою вартістю відповідної групи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Тема 3. Основні засоби