Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Методи оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активами

При зарахуванні елементів оборотних коштів на баланс підприємства постає проблема формування вартості цих ресурсів. Крім того, з часом може виникнути потреба здійснити переоцінку оборотних активів внаслідок інфляційних процесів в економічному середовищі, зміни ситуації на ринку або втрати споживної вартості самими активами.

Відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку елементи оборотних коштів мають бути відображені в балансі за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Первісна вартість – це вартість оборотних активів на момент зарахування на баланс підприємства. Первісна вартість оборотних активів, придбаних за гроші, складається з:

– сум, сплачених постачальникам;

– сум, сплачених за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів;

– суми ввізного мита;

– суми непрямих податків, у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

– витрат на підготовку і транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати на страхування;

– інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, придатного до використання у запланованих цілях.

Можливі варіанти формування повної первісної вартості оборотних активів, отриманих у результаті інших операцій, крім купівлі, подано на рис. 4.3.

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   Методи оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активами

Рис. 4.3. Можливі варіанти формування первісної вартості запасів

Приклад 4.1.

Підприємство під закупівлю матеріальних ресурсів залучило банківський кредит під 30 % річних. На ці кошти були придбані через посередницьку фірму сировина і матеріали, закупівельна ціна яких становила 1800 тис. грн; транспортні витрати, пов’язані з доставкою, – 80 тис. грн, оплата послуг посередника – 120 тис. грн. Через невідповідність параметрам якості сировина і матеріали на суму 42 тис. грн були повернуті постачальнику (всі дані вказані без ПДВ). Визначте первісну вартість запасу матеріальних ресурсів на підприємстві.

Первісна вартість запасу сировини і матеріалів:

1800 + 80 + 120 – 42 – 1958 тис. грн.

Первісна вартість запасів може бути за певних умов змінена на чисту вартість реалізації.

Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності без урахування очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію.

Для цілей бухгалтерського обліку підприємство може здійснити переоцінку запасів за чистою вартістю реалізації, якщо ціна їх знизилася чи вони застаріли, зіпсувалися або іншим чином втратили первісну очікувану економічну вигоду. Сума перевищення первісної вартості запасів над чистою вартістю їх реалізації включається до складу поточних витрат відповідного періоду з відображенням зазначеної суми в позабалансовому обліку.

Оцінка елементів нормованих оборотних коштів підприємства за первісною або чистою вартістю реалізації застосовується в бухгалтерському обліку з метою визначення реальної сумарної вартості запасів як частини активів підприємства на певний момент. Поясненням здійснення оцінки за найменшою з двох вартостей може бути вимога застосування одного з принципів бухгалтерського обліку – принципу обережності, сутність якого полягає в забороні на завищення вартості активів.

У податковому обліку оцінка запасів за первісною або чистою реалізаційною вартістю використовується для визначення суми залишків запасів на початок і кінець звітного періоду з метою коригування на цю суму валових витрат підприємства при розрахунках величини прибутку для оподаткування. На суму перевищення первісної вартості запасів над чистою вартістю реалізації в податковому обліку потрібно зменшити балансову вартість запасів на початок періоду.

Для характеристики величини запасів підприємства застосовується поняття балансової вартості, під якою мають на увазі вартість оборотних активів, що на певний момент є на балансі підприємства. Балансова вартість може становити комбіновану величину і складатися з первісної вартості оборотних активів, які не переоцінювалися, і чистої вартості реалізації тих запасів, вартість яких підприємство вирішило зменшити, оцінивши за чистою вартістю реалізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Методи оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активами