Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 6.4. Система компенсації вартості нематеріальних активів

Згідно з бухгалтерським обліком всі нематеріальні активи, які перебувають на балансі підприємства, підлягають амортизації. Необхідно амортизувати нематеріальний актив на систематичній основі протягом найкраще оціненого строку його корисної експлуатації. Амортизацію слід починати з того моменту, коли актив стає придатним для використання, і нараховувати протягом строку корисного його використання, який не повинен перевищувати 20 років. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань належить до складу поточних витрат підприємства.

Строк корисного використання нематеріальних активів – це очікуваний період часу, протягом якого актив буде використовуватися підприємством або за його допомогою буде виготовлено очікуваний обсяг продукції. Нематеріальні активи, як правило, мають обмежений строк корисного використання, оскільки права та привілеї, які підвищують дохід їхнього власника, закінчуються та втрачаються. Строк корисного використання нематеріального активу визначається підприємством самостійно, враховуючи:

– очікуваний спосіб отримання економічних вигід від використання подібних активів;

– технічне, технологічне та інші види старіння;

– період контролю над активом, юридичні або подібні до них обмеження відносно строку використання, такі як, наприклад, дати закінчення строку пов’язаних з ним угод про оренду;

– стабільність галузі, в якій функціонує актив, та зміни ринкового попиту на продукцію, яка є результатом експлуатації нематеріального активу;

– очікуваний строк здійснення господарської діяльності;

– очікувані дії конкурентів тощо.

Система амортизації для цілей бухгалтерського обліку обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигід і з економічного погляду має відображати дійсне зменшення економічної корисності нематеріального активу.

Дозволені для використання ті системи амортизації, що застосовуються для нарахування амортизації основних засобів. У разі, коли форму та обсяг майбутніх вигід від використання нематеріального активу визначити неможливо, слід застосувати прямолінійну систему амортизації. Ця система єдина, дозволена для амортизації гудвілу.

При обчисленні суми амортизаційних відрахувань можна припустити, що ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю, якщо не існує зобов’язання третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної експлуатації або не існує активного ринку для активів такого типу і не є ймовірним, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисної експлуатації активу.

Нарахування амортизації починається з місяця, який настає після того, в якому нематеріальний актив став придатним до використання. Система амортизації може бути переглянута раз на рік у разі, коли очікується зміна строку його корисного використання або умов отримання майбутніх економічних вигід.

Приклад 6.3.

Підприємство придбало систему “1С:Заробіт-на плата та кадри” вартістю 4500 грн (без ПДВ). Строк експлуатації програмних продуктів згідно зі встановленою обліковою політикою на підприємстві – 5 років. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Обчисліть річну та місячну суми амортизаційних відрахувань:

1) річна сума амортизаційних відрахувань

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   6.4. Система компенсації вартості нематеріальних активів

2) сума щомісячних амортизаційних відрахувань

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   6.4. Система компенсації вартості нематеріальних активів

Система амортизації для цілей податкового обліку встановлюється державою і передбачає компенсацію суми витрат на придбання нематеріального активу для власного використання за рівномірним прямолінійним методом. На відміну від амортизації для цілей бухгалтерського обліку, в податковому обліку очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів не повинен перевищувати 10 років. Не дозволено амортизувати в податковому обліку нематеріальні активи, вартість яких не зменшується в процесі використання. До таких активів податкове законодавство однозначно відносить гудвіл, вартість якого має бути відшкодована за рахунок прибутку після оподаткування. Процедура ж компенсації вартості інших нематеріальних активів цього класу в податковому обліку чітко не виписана.

У податковому обліку такі витрати, як витрати, пов’язані з науково-технічним, навчально-методичним забезпеченням господарської діяльності, витрати на проведення дослідних робіт, на виготовлення моделей і зразків, пов’язаних з основною діяльністю підприємства, витрати з виплати роялті і придбання нематеріальних активів (які не підлягають амортизації), згідно з Законом “Про оподаткування прибутку підприємств”, не амортизуються, але включаються до складу валових витрат. Не підлягає амортизації у податковому обліку вартість безкоштовно (безоплатно) отриманих нематеріальних активів (п. 8.1 ст. 8 Закону “Про прибуток”), а також гудвіл, які до валових витрат підприємства не включаються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 6.4. Система компенсації вартості нематеріальних активів