Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 13.2. Форми і системи оплати праці

Підприємство самостійно обирає системи і форми оплати праці персоналу (рис. 13.4 та 13.5). Причому, якщо менеджери підприємств державної форми власності при встановленні конкретних розмірів оплати праці мають керуватися єдиною тарифною сіткою, то керівники підприємств інших форм власності, використовуючи традиційну тарифну систему, можуть застосовувати тарифні ставки як орієнтири, запроваджуючи власну модель оплати праці.

Форми та системи оплати праці зазначаються у колективному договорі підприємства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити питання оплати праці з профспілковим органом, а у разі його відсутності, – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Останніми роками досить значно поширилися система оплати з визначенням розміру оплати праці працівника, виходячи із заробітної плати керівника; у цьому випадку місячна заробітна плата керівника береться як 100 %, а для кожної посади (зважаючи на вагомість у структурі підприємства) встановлюється коефіцієнт.

Рейтингова система застосовується на багатьох підприємствах. За цією системою оплати праці рейтинг конкретного працівника визначає розмір його місячної заробітної плати.

Контрактна система оплати праці грунтується на укладанні договору між роботодавцем і виконавцем, в якому обумовлюються режим та умови праці, права й обов’язки сторін, рівень оплати праці та ін. Відповідно до договору може оплачуватися

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   13.2. Форми і системи оплати праці

Рис. 13.4. Форми оплати праці

Час перебування виконавця на підприємстві (погодинна система) або конкретне виконане завдання (відрядна система).

З метою узгодження інтересів найманого персоналу і власників підприємства та орієнтації роботи кожного члена трудового колективу на кінцевий результат діяльності підприємства, на зростання прибутковості та його ринкової вартості, можливе застосування “системи участі у прибутках”. Окрім економічних цілей “система участі в прибутках” має і психологічні цілі – створення єдиної команди, виховання корпоративного духу на підприємстві, що, у свою чергу, має призвести до поліпшення результатів діяльності підприємства в цілому.

Система участі в прибутках передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між його працівниками. Такий розподіл може здійснюватись у формі грошових виплат або

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   13.2. Форми і системи оплати праці

Рис. 13.5. Системи оплати праці

Розповсюдження акцій між працівниками підприємства. Доцільність упровадження такої системи зумовлена тим, що існуючі системи оплати праці не викликають у працівників реальної зацікавленості в значних загальних результатах роботи підприємства, а справедливий і зрозумілий для всіх розподіл частини прибутку між власником підприємства, адміністрацією, спеціалістами і робітниками створює умови для сприятливого психологічного клімату в колективі й ефективної роботи підприємства. Виплати з прибутків залежать від рівня витрат на виробництво, цін, фінансового стану підприємства, їхніх розміри визначаються окремою угодою між відповідними сторонами (при укладанні тарифних угод).

Крім описаних вище систем оплати праці, роботодавцем може застосовуватись будь-яка інша форма оплати праці, що не порушує інтересів працівника, з одного боку, а з іншого – не погіршує його становища порівняно з передбаченим у колективному договорі й у законодавстві.

13.3. Формування фонду оплати праці

У цьому параграфі ви дізнаєтесь: що розуміють під фондом оплати праці підприємства; чим зумовлена структура фонду оплати праці підприємства; які виплати включаються до складу основної заробітної плати; які виплати включаються до складу додаткової заробітної плати; хто на підприємстві визначає склад інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Персонал є економічним ресурсом підприємства, утримання якого потребує певних витрат. Підприємство витрачає певну суму коштів, пов’язану із залученням до роботи персоналу, тобто здійснює витрати на персонал. До таких витрат належить заробітна плата, нарахування на заробітну плату у вигляді соціальних відрахувань: на пенсійне страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування на випадок безробіття, обов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві; витрати підприємства на соціальні виплати і пільги, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, на виплату дивідендів тощо.

Основну частину “витрат підприємства на персонал” становлять витрати, пов’язані з оплатою його праці, які формують фонд оплати праці підприємства. Фонд оплати праці підприємства складається з фонду основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Формування фонду оплати праці підприємства відбувається на основі чинних законодавчих вимог до процесу оплати праці та з урахуванням економічної доцільності здійснення підприємством витрат на персонал. Формуванню фонду оплати праці передує вивчення основних показників і тенденцій діяльності підприємства, стратегії розвитку з метою визначення граничної суми можливих витрат підприємства на персонал і, зокрема, витрат на оплату праці; вивчення ринку праці, його насиченості й можливості залучення персоналу певних категорій, ринкового рівня оплати праці, урахування доцільності утримання існуючого або залучення до роботи нового персоналу тощо.

Величина витрат на персонал може змінюватися залежно від ринкової ситуації, фінансового стану підприємства, змін у законодавчій базі, змін стратегії розвитку підприємства тощо. Проте гранична сума витрат на персонал, виходячи з концепції стійкості підприємства, має забезпечувати беззбиткову його діяльність (табл. 13.5-13.8).

Таблиця 13.5. Склад фонду оплати праці

Фонд оплати

Склад фонду оплати праці

1

2

Фонд основної заробітної плати

– Заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами;

– суми процентних або комісійних винагород залежно від обсягу доходів, отриманих від реалізації продукції у разі, коли вони є основною заробітною платою;

– суми авторської винагороди, нараховані на певному підприємстві

Фонд додаткової заробітної плати

– Надбавки і доплати до тарифних ставок

І посадових окладів в обсягах, передбачених чинним законодавством за:

O високу кваліфікаційну майстерність;

O керівництво бригадами;

O персональні надбавки;

O високі досягнення в праці або виконання особливо важливих завдань;

O володіння іноземною мовою;

O сумісництво професій;

O роботу в складних шкідливих умовах;

O інші надбавки, передбачені законодавством;

– премії за виробничі результати (економію матеріальних ресурсів, виконання і перевиконання виробничих завдань та ін.);

– винагороди за вислугу років, стаж роботи;

– оплата за роботу у вихідні та святкові дні, понаднормово;

– суми виплат, пов’язані з індексацією заробітної плати в межах, передбачених законодавством;

– виплати у зв’язку з наданням робітникам безкоштовного проїзду;

– оплата за не відпрацьований на виробництві час:

O оплата щорічних відпусток;

O оплата пільгового часу підліткам;

O оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або суспільних обов’язків відповідно до законодавства;

O суми заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації

І перепідготовки кадрів;

O оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх або заочних навчальних закладах;

O оплата донорам днів обстеження та відпочинку

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Надбавки і доплати, непередбачені законодавством і понад розміри, встановлені чинним законодавством;

– винагорода за результатами роботи за рік;

O винагороди за винахідництво і раціоналізаторство;

– одноразові виплати;

– матеріальна допомога;

– сума наданих працівникам трудових і соціальних пільг;

– премії за спеціальними системами та інші виплати

Таблиця 13.6. Структура фонду оплати праці підприємства за 2005-2006 рр.

Складова фонду оплати праці

2005 р.

2006 р.

Тис. грн

Частка, %

Тис. грн

Частка, %

Фонд оплати праці

2486,4

100,0

3285,3

100,0

У тому числі:

Фонд основної заробітної плати

1209,5

48,6

1513,2

46,1

Фонд додаткової заробітної плати

1055,5

42,5

1342,4

40,8

Інші заохочувальні

Та компенсаційні виплати

221,4

8,9

429,7

13,1

Таблиця 13.7. Склад фонду додаткової заробітної плати підприємства в 2006 р., тис. грн

Вид виплат

Увесь персонал

У тому числі:

Промислово-виробничий персонал

Невиробничий персонал

Усього

3 них робітники

Інші

Доплати:

– за суміщення професій або збільшення обсягу робіт

34,1

32,0

29,0

3,0

2,1

– за роботу у вечірню зміну

2,1

2,1

– за роботу в недільні дні

45,5

45,5

42,2

3,3

– за інтенсивність праці

26,3

26,3

26,3

– за ненормований робочий день для водіїв

2,5

2,5

2,5

– за керівництво бригадою

0,6

0,6

0,6

Надбавки за високу професійну майстерність

57,9

57,9

57,9

Усього нарахування за доплатами і надбавками

382,9

380,8

357,1

23,7

2,1

Премії за виробничі результати

702,5

647,0

514,3

132,7

55,5

Оплата за роботу у святкові дні

15,3

13,1

12,1

1,0

2,2

Оплата щорічних і додаткових відпусток

194,3

181,8

143,7

38,1

12,5

Компенсація за

Невикористану

Відпустку

5,5

5,1

3,7

1,4

0,4

Оплата відпусток у зв’язку з навчанням

10,3

9,5

6,9

2,6

0,8

Персональні надбавки

12,4

12,4

Оплата за керівництво практикою

І,5

1,5

1,5

_

Оплата праці робітників необлікового складу

10,0

8,7

8,7

0,3

1,3

Оплата тимчасового заступництва

0,3

0,3

Усього фонд додаткової заробітної плати

1342,4

1254,7

1052,0

202,7

87,7

Таблиця 13.8. Склад інших заохочувальних та компенсаційних виплат підприємства в 2006 р.

Виплата

Сума, тис. грн

Грн, на 1 працівника

Одноразові заохочення

40,0

62,83

Матеріальна допомога

97,7

153,47

Винагорода за результати роботи за підсумками за рік

169,2

265,79

Сума трудових та соціальних пільг, у т. ч.:

61,4

96,44

– оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу відпусток

16,4

25,76

– витрати на погашення позик, наданих працівникам підприємства

2,4

3,77

– безкоштовне обслуговування працівників

23,7

37,23

– одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію

8,5

13,35

– вартість путівок на лікування і відпочинок

10,4

16,346

Усього

429,7

67,50

Законодавством України встановлений перелік виплат, пов’язаних з оплатою праці, які не включаються до фонду оплати праці. До них належать:

– суми вихідної допомоги;

– допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами;

– допомога на оздоровлення дітей;

– дивіденди працівникам, які є учасниками акціонерного товариства і перебувають в його обліковому складі та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 13.2. Форми і системи оплати праці