Економіка підприємства – Гетьман О. О

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – ПЕРЕДМОВА

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб’єктами в Україні вимагають впровадження одночасно керівного і керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування найважливіших структурних одиниць – підприємств

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності. 1.2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств. 1.3. Види підприємств, їх характеристика. 1.4. Об’єднання підприємств. 1.5. Роль і місце підприємств

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності. 1.2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств. 1.3. Види підприємств, їх характеристика. 1.4. Об’єднання підприємств. 1.5. Роль і місце підприємств

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 1.2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств

Підприємства в Україні здійснюють свою діяльність відповідно до вимог ст.62-71 Господарського Кодексу України, якщо інше щодо підприємств окремих видів не передбачено цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до нього. Якщо законом не встановлено

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Особливості створення підприємства

Підприємства в Україні здійснюють свою діяльність відповідно до вимог ст.62-71 Господарського Кодексу України, якщо інше щодо підприємств окремих видів не передбачено цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до нього. Якщо законом не встановлено

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Особливості державної реєстрації підприємства

Відповідно до ст.58 ГКУ суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація суб’єктів господарювання здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб’єкта,

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Особливості ліквідації та реорганізації підприємств

Відповідно до ст.59 ГКУ припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом: – реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення); – ліквідації – за рішенням власника чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта господарювання

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Загальний порядок ліквідації підприємства

Відповідно до ст.59 ГКУ припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом: – реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення); – ліквідації – за рішенням власника чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта господарювання

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 1.3. Види підприємств, їх характеристика

При здійсненні будь-якого виду діяльності суб’єктом господарювання на ринку великого значення набувають такі його ознаки як форма власності, правовий статус і обрана сфера господарювання, галузева приналежність, розмір, а також мета і характер діяльності з

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 1.4. Об’єднання підприємств

Як визначено в ст.70 ГКУ, підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності). Види об’єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 1.5. Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі

Активність підприємства в структурованому конкурентному ринковому середовищі можна відтворити графічно, взявши за основу моделі кругообігу підприємств у відкритому ринковому середовищі, розглянуті найвідомішими зарубіжними теоретиками ринкових відносин, зокрема такими як К. Р. Макконнелл і С.

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності. 2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності. 2.3. Форми здійснення підприємницької діяльності. 2.4. Характеристика цілей, завдань, суб’єктів і об’єктів підприємництва. 2.5. Особливості формування внутрішнього

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності. 2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності. 2.3. Форми здійснення підприємницької діяльності. 2.4. Характеристика цілей, завдань, суб’єктів і об’єктів підприємництва. 2.5. Особливості формування внутрішнього

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності

Підприємництво як процес організації виробництва товарів і надання послуг для задоволення постійно відновлюваного попиту й одержання прибутку, а також як функція управління цим процесом має свою історію і динаміку розвитку. Термінологічна сутність і зміст

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.3. Форми здійснення підприємницької діяльності

Аналізуючи різні точки зору щодо визначення сутності підприємництва, можна зробити висновок, що як соціально-економічний феномен підприємницька діяльність представляє собою реалізацію особливих здібностей індивіда, що виражається в раціональному поєднанні факторів виробництва на основі інноваційного ризикового

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.4. Характеристика цілей, завдань, суб’єктів і об’єктів і підприємництва

У підприємництві доцільно розглядати два основних елементи: – інноваційну діяльність як підприємницьку функцію; – дії підприємця як носія і втілювача даної функції. Результатом кожного типу підприємницької діяльності є досягнення сформульованих цілей. Основними цілями підприємницької

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.5. Формування ефективного підприємницького середовища

У підприємництві доцільно розглядати два основних елементи: – інноваційну діяльність як підприємницьку функцію; – дії підприємця як носія і втілювача даної функції. Результатом кожного типу підприємницької діяльності є досягнення сформульованих цілей. Основними цілями підприємницької

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.6. Поняття і зміст інтрапренерства

Як показав чотирнадцятирічний досвід функціонування підприємств в нових, трансформованих умовах, методом випробувань і помилок досягнуто досить значних результатів на ниві вітчизняного підприємництва. Це проявляється у включенні в підприємницьку діяльність найбільш ініціативних людей, що володіють

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.7. Культура підприємницької діяльності

Одним з факторів впливу на формування належного підприємницького середовища, урахування якого особливо актуалізується на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, є культура. Культурне середовище структурно підрозділяється на зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє культурне середовище

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.8. Державна підтримка підприємницької діяльності

Здійснення державної підтримки підприємництва регламентовано в ГКУ ст.48, відповідно до якої з метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом виконують таке: –

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 2.9. Договірна діяльність у сфері підприємництва

Невід’ємною складовою співробітництва в сфері підприємництва є угода, тобто економіко-правова форма досягнення підприємницької мети. Згідно зі СТ.41 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), угодами визнаються дії громадян та організацій, спрямовані на встановлення, зміну чи

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 3.1. Сутність процесу управління підприємством. 3.2. Функції управління, їх характеристика. 3.3. Методи і моделі управління підприємством. 3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика. 3.5. Принципи

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.1. Сутність процесу управління підприємством

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 3.1. Сутність процесу управління підприємством. 3.2. Функції управління, їх характеристика. 3.3. Методи і моделі управління підприємством. 3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика. 3.5. Принципи

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.2. Функції управління, їх характеристика

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 3.1. Сутність процесу управління підприємством. 3.2. Функції управління, їх характеристика. 3.3. Методи і моделі управління підприємством. 3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика. 3.5. Принципи

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.3. Методи і моделі управління підприємством

Під методами управління розуміють способи впливу на окремих працівників (членів трудового колективу) чи трудові колективи в цілому, необхідні для досягнення поставлених цілей підприємства. При цьому слід чітко усвідомлювати призначення делегування повноважень і відповідальності, які

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Теорії “X” і “У” Д. МакГрегора

Д. МакГрегор Визначив передумови автократичного керівника, на основі чого створив теорію “X”, засновану на таких положеннях: 1. Люди споконвічно не люблять працювати і при будь-якій можливості уникають роботи. 2. У людей немає честолюбства, і

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Модель Р. Лайкерта

Р. Лайкерт розробив альтернативну систему, порівнюючи групи з високою продуктивністю праці і групи з низькою продуктивністю в різних організаціях. Він вважав, що різницю в продуктивності може пояснити стиль лідерства. Аналогічно континууму за теоріями “X”

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Управлінська схема Блейка і Моутона

Управлінська модель Блейка і Моутона відображає 5 основних стилів управління, які представлені на рис. 3.2. Вертикальна вісь цієї схеми відображає “турботу про людину” за шкалою від 1 до 9. Горизонтальна вісь відображає “турботу про

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Трьохосьова таблиця Реддіна

Управлінська модель Блейка і Моутона відображає 5 основних стилів управління, які представлені на рис. 3.2. Вертикальна вісь цієї схеми відображає “турботу про людину” за шкалою від 1 до 9. Горизонтальна вісь відображає “турботу про

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика

Згідно з останніми здобутками теорії та практики управління організаційна структура підприємства повинна забезпечити реалізацію стратегії його діяльності. Оскільки стратегії мають тенденцію змінюватися в часі, то виникає потреба у відповідних коригуваннях організаційних структур. Категорія “структура”

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Лінійний тип організаційної структури управління підприємством

Лінійний тип організаційної структури управління характеризується лінійними формами зв’язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління. Сутність лінійного управління полягає в тому,

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Функціональний тип організаційної структури управління підприємством

Лінійний тип організаційної структури управління характеризується лінійними формами зв’язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління. Сутність лінійного управління полягає в тому,

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Лінійно-функціональний тип організаційної структури управління підприємством

Лінійно-функціональний (комбінований) тип організаційної структури повинен усувати недоліки окремого лінійного та функціонального типів структур управління, зокрема таких: функціональні ланки позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців; вони готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Дивізіональна організаційна структура управління підприємством

Лінійно-функціональний (комбінований) тип організаційної структури повинен усувати недоліки окремого лінійного та функціонального типів структур управління, зокрема таких: функціональні ланки позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців; вони готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Регіональний тип організаційної структури управління підприємством

При використанні регіонального типу організаційної структури передбачається, що відповідальність за будь-яку діяльність підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках розподіляється між самостійними регіональними підрозділами. Ці підрозділи за змістом і характером діяльності можуть бути виробничими відділеннями

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Матричний тип організаційної структури управління

При використанні регіонального типу організаційної структури передбачається, що відповідальність за будь-яку діяльність підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках розподіляється між самостійними регіональними підрозділами. Ці підрозділи за змістом і характером діяльності можуть бути виробничими відділеннями

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – Конгломератний тип організаційної структури управління

При використанні регіонального типу організаційної структури передбачається, що відповідальність за будь-яку діяльність підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках розподіляється між самостійними регіональними підрозділами. Ці підрозділи за змістом і характером діяльності можуть бути виробничими відділеннями

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.5. Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом

В попередньому параграфі охарактеризовано безліч організаційних структур управління підприємством, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Отже, на практиці слід зважено підходити до вибору будь-якої з них, застосовуючи найпростіші правила (принципи). Нижче наведені

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.6. Виробнича структура підприємства, її характеристика

В попередньому параграфі охарактеризовано безліч організаційних структур управління підприємством, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Отже, на практиці слід зважено підходити до вибору будь-якої з них, застосовуючи найпростіші правила (принципи). Нижче наведені

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 3.7. Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства

При побудові виробничої структури підприємства спід дотримуватися наведених нижче наступних основних принципів. 1. Принцип підпорядкованості приватних інтересів інтересам єдиного цілого передбачає доцільність створення будь-якої структури всередині підприємства, якщо вона буде сприяти підвищенню загальної ефективності

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – РОЗДІЛ 4. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 4.1. Поняття персоналу, його класифікація. 4.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою. 4.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві. 4.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві.

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.1. Поняття персоналу, його класифікація

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 4.1. Поняття персоналу, його класифікація. 4.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою. 4.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві. 4.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві.

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою

Співвідношення працівників за категоріями характеризує структуру персоналу підприємства. У залежності від характеру трудової діяльності персонал підприємства підрозділяють за професіями, спеціальностями і рівнем кваліфікації. Основою для розгляду структури персоналу підприємства є Державний класифікатор професій України

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві

Технічне нормування праці – це процес встановлення норм витрат робочого часу в конкретних організаційно-технічних умовах виробництва. Норма часу – час, відведений на виробництво одиниці продукції чи виконання визначеної роботи (у годинах, хвилинах тощо). Норма

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві

Розрахунок чисельності працюючих є найважливішим завданням визначення обгрунтованої потреби в кадрах для забезпечення безперебійного виробничого процесу на підприємстві. Планові розрахунки кожної категорії працюючих здійснюються із застосуванням різних методів визначення їх необхідної чисельності. Для характеристики

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.5. Показники руху персоналу на підприємстві

Рух (оборот) працівників на підприємстві характеризують такі показники: – коефіцієнт обороту за прийомом (kОп) – це відношення чисельності всіх прийнятих працівників за даний період (Чпр) до середньоспискової чисельності працівників (Чсп) за той же період

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.6. Кадрова політика підприємства

Рух (оборот) працівників на підприємстві характеризують такі показники: – коефіцієнт обороту за прийомом (kОп) – це відношення чисельності всіх прийнятих працівників за даний період (Чпр) до середньоспискової чисельності працівників (Чсп) за той же період

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 4.7. Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві

Рух (оборот) працівників на підприємстві характеризують такі показники: – коефіцієнт обороту за прийомом (kОп) – це відношення чисельності всіх прийнятих працівників за даний період (Чпр) до середньоспискової чисельності працівників (Чсп) за той же період

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – РОЗДІЛ 5. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види. 5.2. Методи підвищення вмотивованості праці. 5.3. Теорії мотивації. 5.4. Соціально-економічна сутність заробітної плати. 5.5. Особливості організації оплати праці не підприємстві.

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види

Перелік питань для розгляду і засвоєння: 5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види. 5.2. Методи підвищення вмотивованості праці. 5.3. Теорії мотивації. 5.4. Соціально-економічна сутність заробітної плати. 5.5. Особливості організації оплати праці не підприємстві.