Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Нормативи оборотних коштів – норми витрат, які встановлюються за видами оборотних коштів у вартісному вираженні.

Нормування витрат окремих видів матеріальних ресурсів передбачає дотримання певних наукових принципів (правил), основними з яких є:

– прогресивність;

– динамічність;

– технологічна й економічна обгрунтованість;

– економічність (забезпечення зниження норм витрат).

Отже, як було зазначено, потреба в оборотних коштах визначається їх нормуванням. Нормуванню підлягають оборотні кошти у:

– виробничих запасах (Нвз);

– незавершеному виробництві (Ннв);

– витратах майбутніх періодів (НВмп);

– залишках готової продукції (Нзт).

Загальна сума окремих нормативів утворює сукупний норматив оборотних коштів підприємства (НОБ), який визначається за формулою (8.1):

Економіка підприємства  Гетьман О. О.  8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначається шляхом множення середньодобового споживання матеріалів у вартісному вираженні (Вдоб) на норму їх запасу в днях (Тзап), тобто за формулою (8.2):

Економіка підприємства  Гетьман О. О.  8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Норма запасу в днях залежить від виду виробничого запасу.

Розрізняють транспортний, підготовчий, поточний та страховий запаси.

Транспортний запас для виробництва формується виходячи з дня оплати рахунка постачальника до прибуття вантажу на склад.

Підготовчий запас створюється в тих випадках, коли певний вид сировини чи матеріалів потребує попередньої підготовки і витримки перш, ніж бути використаним у виробництві (час природних процесів, наприклад, сушіння, ферментація тощо).

Поточний запас створюється для забезпечення потреби в матеріалах і сировині між двома суміжними постачаннями.

Страховий запас створюється в тих випадках, коли відбуваються часті зміни інтервалів постачань, які залежать від конкретних умов роботи підприємства.

Отже, норма виробничих запасів обчислюється:

– для транспортного запасу вона дорівнює тривалості періоду від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

– для підготовчого запасу вона дорівнює часу, необхідному для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів;

– для поточного запасу вона дорівнює половині, інтервалу між суміжними постачаннями;

– для страхового (резервного, гарантійного) запасу вона дорівнює середньому відхиленню фактичних строків постачання від передбачених договором.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві (Ннв) визначається за формулою (8.3):

Економіка підприємства  Гетьман О. О.  8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Де Втл – середньоденний випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю, грн на день;

Тц – середня тривалість виробничого циклу, в днях; кнв – коефіцієнт наростання витрат, який характеризує відношення собівартості продукції в незавершеному виробництві до собівартості готової продукції (ступінь готовності виробу) і визначається за формулою (8.4):

Економіка підприємства  Гетьман О. О.  8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Де См – частка матеріальних витрат в собівартості продукції (витрати на сировину, основні матеріали тощо), грн;

Сд – решта супутніх витрат на виготовлення виробу, грн;

Свп – виробнича собівартість виробу, грн.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (Нвмп) визначається за формулою (8.5):

Економіка підприємства  Гетьман О. О.  8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Де Звмп – залишки витрат майбутніх періодів на початок планового періоду, гри;

Вмл – витрати майбутніх періодів впродовж планового періоду, грн;

Смп – сума погашення витрат майбутніх періодів за рахунок собівартості, грн.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції (Нзт) визначається як добуток вартості середньоденного випуску готових виробів у вартісному вираженні (Вт) та норми їх запасу на складі у днях (Тскл), тобто за формулою (8.6):

Економіка підприємства  Гетьман О. О.  8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

Норма запасу складається з кількості днів, необхідних для підготовки продукції до реалізації (комплектування, пакування, відвантаження, оформлення платіжних документів). Слід також зауважити, що грошові кошти підприємства та їх еквівапенти в національній та іноземній валюті не нормуються.

ПРИКЛАД 8.2. Для виробництва продукції використовується два види сировини: А і В. Середньодобові витрати сировини А для виробництва одиниці продукції складає 0,5 тонни, сировини Б – 0,2 тонни. Ціни на сировину складають відповідно 3 тис грн і 4 тис грн за 1 тонну. Тривалість інтервалу між суміжними постачаннями поточного запасу сировини складає 14 діб, підготовчого запасу – 2 доби, страхового запасу – 4 доби. Середньодобовий випуск 1 тонни товарної продукції за її виробничою собівартістю складає суму 2450 грн. Частка витрат на незавершене виробництво складає 40% у загальній виробничій собівартості виготовленої продукції. Відповідно до технологічного регламенту тривалість виробничого циклу складає 10 діб. За наведеними даними необхідно розрахувати норматив виробничих запасів і незавершеного виробництва на підприємстві.

РІШЕННЯ. Відповідно до формули (8.2) знайдемо норматив виробничих запасів на підприємстві: Нвз = (0,5 тонни / добу х 3000 грн / тонну + 0,2 тонни / добу х 4000 грн / тонну) х (14/2 + 2 + 4) діб = 29900 грн. Відповідно до формули (8.3) знайдемо норматив незавершеного виробництва: Ннв = 2450 грн / добу х 0,4 х 10 діб = 9800 грн. Отже, норматив виробничих запасів складає 29900 грн, а незавершеного виробництва – 9800 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Гетьман О. О. – 8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві