Економічний аналіз торговельної діяльності – Гринів Б. В. – ЛІТЕРАТУРА

1. Абдукаримов И. Т. Анализ хозяйственной деятельности в потребительской кооперации: учебник / И. Т. Абдукаримов. – М.: Экономика, 1989. – 319 с.

2. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности / М. С. Абрютина – М.:Дело и сервис, 2000. – 365с.

3. Бланк И. А. Торговый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк – К.: Эльга, Ника-Центр, 1997. – 488 с.

4. Бочаров В. В. Комплексный финансовый анализ / В. В. Бочаров. – СПб: Питер, 2005. – 432 с.

5. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия: учебн. пособ. / Р. П. Валевич, Г. А. Давидова. – Минск : Высшая школа, 1995. – 278 с.

6. Верига Ю. А. Аналіз фінансового стану підприємства за фінансовою звітністю:методичні рекомендації для практичних працівників / Ю. А. Верига, В. О. Подольська. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 55 с.

7. Горшкова Л. В. Планирование на предприятиях торговли: учебн. пособ / Л. В. Горшкова. – Владивосток: РДУ, 2007. – 172 с.

8. Господарський процесуальний кодекс України: офіц. вид., із змінами та доп. станом на 1 липня 2007 р. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – 320 с.

9. Гринів Б. В. Аналіз товарообороту підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб. / Б. В. Гринів. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2005. – 148 с.

10. Гринів Б. В. Економічний аналіз діяльності підприємств торгівлі в умовах ринкової трансформації / Б. В. Гринів // Проблеми трансформування ринкової економіки: Міжвідомчий зб. Спец. вип. Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” – К.: КНЕУ, 2002. –

С. 131-143.

11. Деньга С. М. Екаунтинг ефективності вкладання капіталу в торговельну сферу. – Ч. 2. – Категорії та методологія оцінювання: Монографія / Світлана Миколаївна Деньга. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 308 с.

12. Джоунз Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять / Г. Джоунз. – [пер. с англ.] – М.: Инфра – М, 1996. – 304 с.

13. Економічний аналіз: навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченка. – К.:

КНЕУ, 2001. – 540 с.

14. Економічний аналіз: навч. посіб. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. “Рута”, 2003. – 680 с.

15. Економіка підприємства: навч. посіб. / За ред. А. А. Фастовець. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2000. – 572 с.

16. Экономика торгового предприятия / Под ред. А. И. Гребенева. – М.: Экономика, 1997. – 280с.

17. Экономический анализ в торговле: [учебн. пособ.] / под ред. М. И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 336с.

18. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – [3-тє вид., переробл. і допов.]. – К.: Знання, 2008. – 487с.

19. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М.:Финансы и статистика, 2006. – 560 с.

20. Кмицикевич О. Р. Анализ хозяйственной деятельности организаций и предприятий потребительской кооперации: учебник для кооперативных вузов / О. Р. Кмицикевич, Л. А. Фалькович, И. Н. Топоровский. – М.: Экономика, 1971. – 319 с.

21. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебн. для вузов / Л. И. Кравченко. – Минск: Высшая школа, 2003. – 526 с.

22. Кудрявцев А. А. Анализ хозяйственной деятельности кооперативных организаций: учебник для кооп. техникумов / А. А. Кудрявцев. – М.: Экономика, 1990. – 234 с.

23. Курак С. В. Проблемы повышения эффективности управления торговлей: /монография/ Степан Васильевич Курак. – Львов: Вища школа, 1976. – 186 с.

24. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства: підручник / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, Л. О. Лігоненко; за ред. проф. Н. М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

25. Марцин В. С. Економіка торгівлі: підручник / В. С. Марцин. – К.: Знання, 2006. – 402 с.

26. Методические рекомендации по совершенствованию экономического анализа издержек обращения в торговле районных потребительских обществ (с учетом издержкоемкости реализации товарных групп) – К.: Укоопсоюз, 1977. – 23 с.

27. Методичні рекомендації щодо складання фінансового плану торговельного підприємства. – К: Укоопспілка, 2002. – 49 с.

28. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / [2-ге вид., перероб. та доп.]. /Є. В. Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

29. Николаева Т. И. Менеджмент в торговле: учебн. пособ. / Т. И. Николаева. – М.: КНОРУС, 2006. – 320 с.

30. Організація і методика первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі / [Рудницький В. С., Лазаришина І. Д., Бачинський В. І., Поліщук В. Л.]. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 480 с.

31. Павленко А. Ф. Трансформування курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: наук. доповідь / А. Ф. Павленко, М. Г. Чумачен-ко. – К.: КНЕУ, 2001. – 88 с.

32. Пигунова О. В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли / О. В. Пигунова, О. Т. Аниськова. – М.: Маркетинг, 2002. – 117 с.

33. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подоль-ська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

34. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. / К. І. Ред-ченко. – [2-ге вид. доп.]. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 272 с.

35. Рекомендации по организации и ведению оперативного учета товарооборота, контроля за своевременной сдачей торговой выручки и состоянием товарных запасов в розничных торговых предприятиях потребительской кооперации. – М.: Центросоюз, 1984. – 31 с.

36. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – [3-тє вид. перероб. і доп.]. – К.: Знання,

2007. – 668 с.

37. Стандарти бухгалтерського обліку. – К.: ПП “ІГВІНІ”, 2007. – 560 с.

38. Скибінський С. В. Маркетинг. Ч. 1: підручник / С. В. Скибінсь-кий. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2000: – 640 с.

39. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: на-вч. посіб. / В. В. Сопко. – К.:КНЕУ, 2006. – 526 с.

40. Сухова Л. О. Анализ финансового состояния и бизнесплана торговой организации потребительской кооперации: учебн. пособ. / Л. О. Сухова. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.

41. Трегубова М. Г. Оценка напряженности плана товарооборота М. Г. Трегубова, К. И. Гулия, Э. Д. Карпенко / Проблемы совершенствования управления кооперативным хозяйством. – М.: МКИ, 1979. – С. 136-142.

42. Уколова Л. И. Эффективность труда в розничной торговле потребительской кооперации: учебн. пособ. / Л. И. Уколова, Л. Г. Снитко. –

Белгород, 1999. – 184 с.

43. Уолт Керан. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / Керан Уолт. – пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.

44. Хміль Ф. І. Менеджмент торговельного підприємства: конспект лекцій / Ф. І. Хміль. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії,

2000. – 120 с.

45. Чебанова Н. В. Бухгалтерский учет: торговля и посреднические предприятия: учебн. пособ. / Н. В. Чебанова, Л. Н. Котенко. – [4-е изд., доп. и перераб. ] – Харьков: Олант Друк, 1998. – 456 с.

46. Чернов В. А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: учеб. пособ. / В. А. Чернов; под ред. М. И. Баканова. – [2-е изд. перераб. и доп. ] – М.: ЮНИТИ, 2009. – 639 с.

47. Шевчук В. О. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою: проблеми теорії, організації, методології: монографія / Володимир Олександрович Шевчук. – К.: КДТЕУ. – 371 с.

48. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М.: ИНФ-РА – М, 2003. – 237 с.

49. Шкарабан С. И. Основы оперативного экономического анализа: монография / Степан Иванович Шкарабан. – Львов: Вища школа, 1988. – 136 с.

50. Штепа Н. П. Економічний аналіз. Ч. 2. Аналіз господарсько-фінансової діяльності: навч. посіб. / Н. П. Штепа, Н. С. Приходько, О. С. Думи-нець. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2005. – 200 с.

51. Яковлєв Ю. П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій: навч. посіб. / Ю. П. Яковлев. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економічний аналіз торговельної діяльності – Гринів Б. В. – ЛІТЕРАТУРА