Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Завдання і джерела аналізу

В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реалізації продукції у відповідності зі взятими зобов’язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування кожного підприємства.

Рівень таких якісних показників, як продуктивність праці, собівартість продукції, прибуток, рентабельність багато в чому залежить від виконання плану виробництва і реалізації продукції.

Аналіз виробництва і реалізації продукції повинен здійснюватися у взаємозв’язку з кон’юнктурою ринку (попит і пропозиція на продукцію, рівень цін, дії конкурентів тощо).

Основними завданнями аналізу є:

– перевірка напруженості планових завдань;

– оцінка виконання плану (держзамовлень, договорів, контрактів), складу, якості продукції, ритмічності і рівномірності виробництва;

– виявлення причин відхилення від плану і рівня попередніх періодів;

– виявлення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення якості продукції, забезпечення ритмічності і рівномірності виробництва;

– проведення ринкових досліджень.

Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації:

– статистична звітність:

– Форма № 1-П (термінова) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”;

– Форма № 1-ПЕ “Місячний звіт про економічні показники…”;

– Форма № 1-підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства”;

– Форма № 1П-НПП “Звіт про виробництво промислової продукції”;

– бухгалтерська (фінансова) звітність:

– Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”;

– планові завдання, контракти, договори, держзамовлення;

– нормативи, стандарти тощо;

– оперативний звіт про виробництво, відвантаження і реалізацію продукції.

3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

Оцінка напруженості плану здійснюється шляхом порівняння планового обсягу виробництва продукції з середньою потужністю:

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Де К – коефіцієнт напруженості планового завдання; – обсяг виробництва продукції за планом;

NПл – планова середня виробнича потужність підприємства.

Чим більший коефіцієнт напруженості планового завдання, тим краще передбачається використати виробничу потужність підприємства..

Виконання плану і динаміка виробництва і реалізації продукції визначається шляхом порівняння фактичних (звітних) значень показників з плановими значеннями та даними попереднього періоду. Оцінюються абсолютні зміни (абсолютний приріст або зниження) та відносні зміни (темпи росту, приросту). Слід також визначити абсолютне значення 1% приросту.

Для оцінки статистичних характеристик динамічного ряду виробництва або реалізації продукції розраховуються темпи росту і приросту (базисні і ланцюгові), а також середньорічні показники (середньорічний абсолютний приріст, середньорічні темпи росту і приросту).

Таблиця 3.1

Схема виконання плану і динаміки виробництва продукції

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Аналіз виконання плану і динаміки виробництва продукції може здійснюватися за такою схемою (табл. 3.1).

Отже, як свідчать дані таблиці 3.1, в цілому за всіма видами продукції план виробництва виконаний на 101,6%. Понадпланово виготовлено продукції на 2 тис. грн. У порівнянні з попереднім періодом обсяг продукції виріс на 113% (111,3 – 100), що у абсолютному вираженні становить 13 тис. грн. Кожен процент приросту продукції забезпечив у порівнянні з планом 1,26 тис. грн, а у порівнянні з попереднім періодом 1,15 тис. грн.

Водночас слід звернути увагу на те, що продукції Л у порівнянні з планом було виготовлено усього на 81,3%, а у порівнянні з попереднім періодом – на 86,7%. В результаті не додано продукції відповідно на 3 тис. грн і 2 тис. грн. Це вимагає ретельної перевірки причин зниження виробництва зазначеної продукції.

В ринкових умовах великого значення набуває оцінка виконання договірних зобов’язань, яка може бути здійснена двома методами.

Перший метод передбачає оцінку виконання договірних зобов’язань на підставі обсягу недопоставленої продукції; другий – передбачає використання методу заліку. Згідно з останнім в залік зараховується фактичне постачання продукції, але не вище договірного, тобто із значень договірного і фактичного постачання в залік зараховується менше.

Проміжні розрахунки для оцінки виконання договірних зобов’язань наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Проміжні розрахунки для оцінки виконання договірних зобов’язань, тис. грн

Вид

Продукції

Постачання

Недопоставлено продукції – (гр.2-гр.1)

Зараховано у виконання договірних зобов’язань

За

Договором

Фактично

А

1

2

3

4

К

25

27

25

Л

15

12

3

12

М

40

45

40

Н

30

ЗО

30

Разом

110

114

3

107

За першим методом виконання договірних зобов’язань розраховуємося за формулою

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Де L – показник виконання договірних зобов’язань;

QД – загальний обсяг постачання продукції за договором; QН – загальний обсяг недопоставленої продукції.

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

За методом заліку виконання договірних зобов’язань розраховується за формулою:

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Де – зараховано продукції у виконання плану договірних зобов’язань в цілому по всьому асортименту продукції.

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Таким чином, внаслідок недопоставки продукції Л договірні зобов’язання виконані на 97,3%.

Виконання договірних зобов’язань слід оцінювати як комплексний показник, який враховує крім вартісних об’ємних показників також якість продукції, асортимент продукції, строки постачань.

На завершальному етапі слід визначити причини і винуватців зриву договірних зобов’язань по всіх позиціях (обсяг, асортимент, якість, строки).

Аналіз виконання плану, зобов’язань і динаміки з продукції проводиться в порівнянних цінах, оскільки лише за таких умов можна оцінити об’єктивні зміни обсягу виготовленої або реалізованої продукції. Якщо в розпорядженні аналітика є в наявності обсяг продукції у діючих цінах (pq, де р – ціна одиниці продукції, а д – кількість одиниць продукції у натуральному вимірі), то для приведення обсягу продукції у порівнянні ціни, необхідно наявні дані поділити на індекс цін(рq:pІ).

Таблиця 3.3

Оцінювання впливу змін фізичного обсягу і середніх цін на зміну обсягу окремих груп однорідної продукції

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Заданими вартості продукції у діючих цінах за різні періоди можна оцінити вплив цін і обсягу продукції у натуральному вимірі на зміну вартості продукції (табл. 3.3).

Аналогічно схемам проведення аналізу обсягу виробництва продукції проводиться аналіз реалізованої продукції.

При аналізі реалізованої продукції слід оцінити вплив окремих елементів, які визначають її обсяг.

Для цієї мети попередньо складаються баланси продукції.

Якщо виручка від реалізації продукції розраховується за відвантаженою продукцією (метод нарахування), то баланс продукції має такий вигляд:

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Де ЗГп, ЗГк – залишки готової продукції на складі і в дорозі відповідно на початок і кінець періоду;

В – обсяг виготовленої продукції у звітному періоді;

Р – обсяг реалізованої продукції.

Звідси виручка від реалізації становить:

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Якщо виручка від реалізації визначається після оплати відвантаженої продукції (касовий метод),то товарний баланс можна записати таю

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Де ЗВп, ЗВк – залишки відвантаженої продукції неоплачені покупцем відповідно на початок і кінець періоду.

Із формули (3.6):

Економічний аналіз  Грабовецький Б. Є.  3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Для оцінки впливу факторів на величину реалізованої продукції розглянемо баланс продукції на підставі умовних даних (табл. 3.4).

На підставі попередньої таблиці можна оцінити виконання плану з реалізації продукції (табл. 3.5)

Як свідчать дані таблиці 3.5, фактичний випуск продукції випередив обсяг реалізованої продукції, що пов’язано зі зростанням залишків готової продукції на складі і відвантаженої. За результатами аналізу необхідно з’ясувати причини, що зумовили зростання залишків готової продукції, і розробити заходи щодо усунення таких недоліків.

Таблиця 3.4

Баланс продукції, тис. грн

Показник

Звітний період

Абсолютне відхилення від плану (гр.2-гр.1)

За планом

Фактично

А

1

2

3

1. Залишки готової продукції на складі і відвантаженої на початок періоду

500

450

-50

2. Випуск продукції в цінах плану

60000

65500

+5500

3. Залишки готової продукції на складі і відвантаженої на кінець періоду

400

600

+200

4. Реалізована продукція (р.1 + р.2-р. З)

60100

65350

5250

Таблиця 3.5

Оцінка виконання плану з реалізації продукції

Показник

Звітний період, тис. грн

Процент виконання плану (гр.2:гр.1)·100

За планом

Фактично

А

1

2

3

1. Випуск продукції

60000

65500

109,2

2. Зміна залишків готової продукції

-100

+ 150

3. Обсяг реалізованої продукції (р.1-р.2)

60100

65350

108,7


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ