Економічний аналіз діяльності підприємства – Савицька Г. В. – Глава 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Аналіз забезпеченості основними засобами

Аналіз використання: основних засобів;

Виробничої потужності обладнання

Визначення резервів:

Випуску продукції;

Фондовіддачі;

Фондорентабельності

5.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва

Аналіз динаміки і структури основних засобів. Вивчення їхнього руху і технічного стану. Визначення забезпеченості підприємства основними засобами.

Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті і повніше й ефективніше використання їх.

Завдання аналізу:

O визначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами і рівень використання їх за узагальнюючими й окремими показниками;

O встановити причини зміни їхнього рівня;

O розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

O вивчити ступінь використання виробничої потужності підприємства й обладнання;

O виявити резерви підвищення інтенсивності й ефективності використання основних засобів.

Джерела даних для аналізу: Бізнес-план підприємства, план технічного розвитку, форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”, форма № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, розділ 2 “Основні засоби”, форма № 11-03 “Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)”, форма № 2-кб (потужності) “Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей”, дані про переоцінку основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна, технічна документація тощо.

Аналіз зазвичай починається з вивчення наявності основних засобів, їхньої динаміки та структури (табл. 5.1). Основні засоби підприємства поділяються на промислово-виробничі і непромис-лові, а також на засоби невиробничого призначення. Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі засоби. Крім того, прийнято виділяти активну частину (робочі машини й обладнання) і пасивну частину основних засобів, а також окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (споруди виробничого призначення, склади, робочі й силові машини, обладнання, вимірювальні прилади й пристрої, транспортні засоби і т. ін.). Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів на основі оптимізації їхньої структури. Великий інтерес при цьому становить співвідношення активної і пасивної частин, силових і робочих машин, оскільки від їхнього оптимального поєднання багато в чому залежать фондовіддача, рентабельність фондів і фінансовий стан підприємства.

Як видно з табл. 5.1, за звітний період відбулися суттєві зміни в наявності та структурі основних засобів. Сума їх зросла на 3600 тис. грн, або на 27 %. Значно зросла частка активної їхньої частини, що слід розцінити позитивно.

Таблиця 5.1. Наявність, рух і структура основних засобів

Група основних засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

Тис. грн

Частка, %

Тис. грн

Частка, %

Тис. грн

Частка, %

Тис. грн

Частка,

%

Будівлі і споруди

4225

32,0

1000

22,2

_

5225

31,1

Силові машини

160

1.2

45

1.0

205

1,2

Робочі машини

7655

58,0

2990

66,5

700

77,8

9945

59,2

Вимірювальні

Прилади

210

1.6

35

0,8

245

1,6

Обчислювальна

Техніка

315

2,4

150

3,3

20

2,2

445

2,6

Транспортні

Засоби

370

2,8

35

3,0

120

13,3

385

2,8

Інструменти

265

2,0

145

3,2

60

6,7

350

2,1

Усього основних засобів виробничого призначення

13 2001

100,0

45001

100,0

900 [

100,0

16 800

100,0

Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних засобів, Який проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № б). Для цього розраховують такі показники:

O коефіцієнт оновлення (КОв), Що характеризує частку нових основних засобів у загальній вартості їх на кінець року:

^ Вартість основних введених засобів

Он Вартість основних засобів на кінець періоду

16 800 U,’!’, O термін оновлення основних засобів (ТОя):

^ _ Вартість основних засобів на початок періоду Вартість введених основних засобів 13 200 ” 4500 ;

O коефіцієнт вибуття (КВ):

” Вартість основних засобів, що вибули _

В Вартість основних засобів на початок періоду

= _?22_ = 0,068; 13 200

O коефіцієнт приросту (КПр):

^ _ Сума приросту основних засобів _ 3600 _ Пр Вартість їх на початок періоду 13 200 ‘ ‘

O коефіцієнт зносу (КЗИ):

^ Сума зносу основних засобів _ 5880

Зн Первісна вартість основних засобів 16 800 ‘

O коефіцієнт придатності (К Придат):

^ _ Залишкова вартість основних засобів _ Придат Первісна вартість основних засобів

16 800-5880 Л ЛГ

=-= 0,65.

16 800 *

Перевіряють виконання плану впровадження нової техніки, введення в дію нових об’єктів, ремонту основних засобів. Визначають частку прогресивного обладнання в його загальній кількості та в кожній групі обладнання, а також частку автоматизованого обладнання.

Для характеристики вікового складу і морального зносу фонди групують за тривалістю експлуатації (до 5; 5-10; 10-20 і більше 20 років), розраховують середній вік обладнання.

Зведена табл. 5.2 показує, що за звітний рік технічний стан основних засобів на підприємстві дещо покращився за рахунок інтенсивнішого оновлення їх.

Забезпеченість підприємства окремими видами машин, механізмів, обладнання, приміщеннями встановлюють порівнянням фактичної наявності їх з плановою потребою, Необхідною для виконання плану випуску продукції.

Таблиця 5.2. Дані про рух І технічний стан основних засобів

Показник

Значення

Показника

Зміни

Минулий рік

Звітний рік

Коефіцієнт оновлення

0,15

0,27

+0,12

Термін оновлення, років

6,60

Со

-3,6

Коефіцієнт вибуття

0,05

0,068

+0,018

Коефіцієнт приросту

0,12

0,27

+0,15

Коефіцієнт зносу

0,36

0,35

-0,01

Коефіцієнт придатності

0,64

0,65

+0,01

Середній вік

Устаткування, років

5,2

5,0

-0,2

Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості підприємства основними засобами виробництва (ОЗВ), є фондоозброєність і технічна озброєність праці.

Показник загальної фондоозброєності праці Розраховують за відношенням середньорічної вартості промислово-виробничих основних засобів до середньоблікової чисельності робітників у найбільшу зміну (мається на увазі, що робітники, зайняті в інших змінах, використовують ті само засоби праці).

Рівень технічної озброєності праці Визначають за відношенням вартості виробничого обладнання до середньооблікового числа робітників у найбільшу зміну. Темпи його зростання зіставляються з темпами зростання продуктивності праці. Бажано, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання технічної озброєності праці. У протилежному разі відбувається зниження фондовіддачі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економічний аналіз діяльності підприємства – Савицька Г. В. – Глава 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ