Економічна злочинність в Україні – Кравчук С. Й. – ЛІТЕРАТУРА

До лекції 1 Економічна злочинність в Україні, причини її виникнення та види

Конституція України. – К.: Просвіта, 1996.

Господарський кодекс України. – К., 2003.

Кримінальний кодекс України. – К.: Каннон, А. С. К., 2003.

Цивільний кодекс України // Голос України. 2003. – № 45-46.

Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 3 грудня 1990 року, №508//Закони України. – ТІ. – К., 1996.

Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року, №565-ХІ1 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4.

Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року, №1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №30.

Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992 року, № 2132 // Закони України. – Т. 3. – К., – 1996.

Закон України “Про захист добросовісної конкуренції” від 11 січня 2001 року, №2213-111 // Голос України. – №37 (27 лютого). – 2001.

10. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”
Від 6 вересня 2005 року, №2809-1У // Відомості Верховної Ради Ук-
Раїни. – 2005. – № 50.

П. Барановский А. Экономическая безопасность государства // Финансовая Украина. – 1996. – №22. – 5 июня.

Бова А. Корупція у суспільстві, що трансформується // Політичний менеджмент. – 2006. – №3.

Глушкова Б. Стадии и методы “отмывания” денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. -№12.

Горбань О. Злочини у сфері економіки // Юридичний вісник України. – 2007. – 28 квітня – 4 травня.

Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция // Законность. – 1996. – №6. – С. 39.

16. Ефремов С. Поняття організованої злочинності // Право Ук-
Раїни. – 2002. – №9.

17. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы: Пер. с нем. – М.:
Юридическая литература, 1979.

18. Карпец И. Экономика и преступность//Законность. -1992. –
№3.

19. Кербер С. О теневой экономике // Проблемы прогнозирования. –
1992. – №6.

20. Кравченко Ю. Ф. Роль органів внутрішніх справ України у бо-
Ротьбі зі злочинністю в сфері економіки // Проблеми боротьби зі зло-
Чинністю у сфері економічної діяльності. Матеріали міжнародної нау-
Ково-практичної конференції 15-16 грудня 1998 p. – X., 1999.

Кучма Л. Д, Потрібна реальна антикорупційна політика: Виступ на всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією // Урядовий кур’єр. – 2004. – ЗО січня.

Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика. – К., 1997.

Марків /. Організована злочинність: її аналіз та сучасний стан // Право України. – 2004. – №6.

Медведев A. M. Экономические преступления: понятие и система// Советское государство и право. – 1992. – №1.

Мамардашвши М. Картезиансие размышления. – М.: Издательская группа “Прогресс”, “Культура”, 1993.

Огородник В. До питання економічної кримінології// Економіка і право. – 1996. – №6.

Орловская Н. А. Обшеуголовная преступность с признаками организованности: состояние и проблемы противодействия/ Одесский центр по изучению организованной преступности и коррупции. – 2007, ноябрь.

Потебенько М. Боротися зі злом спільними силами //Урядовий кур’єр. – 1998. – 26 листопада.

Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. – №5.

Самсоненко Л. Економічна безпека – справа всіх і кожного // Урядовий кур’єр. – 1998. – 13 вересня.

Свенсон Бу. Экономическая преступность: Пер. со швед. – М.: Прогресе, 1987.

Свиридов В. Організована злочинність в наступі // Іменем Закону. – 1997. – №35. – 29 квітня.

Смирнов М. Кримінальна характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. – №3.

Файдер Д. Как заставить работать теневой капитал // Бизнес-информ. – 1998. -№21-22.

Широченко В. Наступ на економічну злочинність триває // Урядовий Кур’єр. – 1997. – 6 лютого.

Яковлев А. М. Социология экономической преступности // М.: Наука, 1988.

До лекції 2 Причини поглиблення економічної злочинності в Україні

Господарський кодекс України. – К., 2003.

Кримінальний кодекс України. – К.: Каннон, А. С. К., 2003.

Закон України “Про виконавче провадження” від 30 червня 1999 року, №783-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24.

Бущан ОМ. Взаємодія правоохоронних органів в розслідуванні злочинів, що вчиняються у сфері банківського кредитування // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №1. – Харків: Право.

Кисунько Г. Проблемы экономической преступности в России // Проблемы теории и принципы управления. – 1997, – №9.

Кондратьев Я. Ю. Боротьба з організованою злочинністю в Україні (національний та міжнародний аспекти) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – №5.

Коряк В. Організована злочинність: кримінально-правові проблеми // Закон і бізнес. – 1997. – №5. – 29 січня.

Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність в Україні: вплив на національну вивіску держави // Право України. – 1997. – №7.

Кучма Л. Д. Потрібна реальна антикорупційна політика: Виступ на всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією // Урядовий кур’єр. – 2004. – 30 січня.

Ларачев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. – М.: Юринформ, 1997.

Лысенко В. Уклонение от уплаты налогов // Бизнес-информ. – 1998. – №11.

Маланюк М. Об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 1997. – №14.

Попович В. М. Тіньова економіка// Правові Джерела. – К., 1998.

Потебенько М. Боротися зі злом спільними силами// Урядовий кур’єр. – 1998. – 26 листопада.

Сененко С, Московии В. Победима ли коррупция // Бизнес-информ.- 1996. -№22.

Сидоров В., Гладких В. Рынок и ггреступность: реалии и прогноз// Хозяйство и право. – 1991. – №4.

Соколовский С. Теневая экономика съедает треть государственного бюджета с аппетитом // Киевские ведомости. – 1996. – 28 июня.

Турнинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995.

Турнинов О., Бородюк В., Приходько Т. Методи розрахунку обсягів “тіньової” економіки // Економіка України. – 1997. – №5.

До лекції З Вплив економічної злочинності на функціонування кредитно-банківської сфери

Господарський кодекс України. – К., 2003.

Цивільний кодекс України // Голос України. – 2003. – № 45-46.

3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квіт-
Ня 1991 року, № 959//Закони України. – Т І.-К., 1996.

4. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року, № 1201 // Закони України. – Т 2. – К., 1996.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів” від ЗО жовтня 1996 року, №448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51.

Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року, № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№21.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 9.12.2000 р. №2121-111 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січня.

Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року, №2213-111 //ГолосУкраїни.-№37 (27лютого).-2001.

Закон України “Про запобігання та пгютиіцю легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року, №249-ТУ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1.

Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року №199 “Про затвердження змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземних валют за межі України за оплату банківських металів та проведення окремих валютних операцій”.

Постанова Правління Національного банку України від 7 червня 2007 року №202 “Про внесення змін до Правил проведення торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-про-дажем іноземних валют та банківських металів”).

Директива Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 4 грудня 2001 р. №2001/97/ЄС “Щодо запобігання використання фінансової системи з метою відмивання грошей”

Антонов С. “Отмывание” денег с использованием финансово-банковской системы // Юридическая практика. – 1997. – №11.

Антонов С. Новые виды преступлений в банковской сфере // Юридическая практика. – 1997. – №5.

Антонов С. Преступления, совершаемые в банковской сфере при помощи пластиковых денег // Юридическая практика. – 1997. – №7.

Бакун О. Банківська система й економічна криза // Вісник податкової служби України. – 1998. – №6.

Білецький В, Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – №5.

Бущан О. П. Криминалистическая характеристика и основные положения расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – К., 1995.

Бущан О. П. Взаємодія правоохоронних органів в розслідуванні злочинів, що вчиняються у сфері банківського кредитування // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1, Харків: Право.

Дудоров О. До проблеми криміналізації відмивання брудних грошей // Економіка. Фінанси. Право. – 1998. – №3.

Капустник К. Проведення судово-економічних експертиз у справах, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2005. – №8.

Карпец И. Экономика и преступность // Законность. – 1992. – №3.

Катеринчук І. Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №12.

Клименко А. Недоліки правового регулювання юридичної відповідальності суб’єктів первинного фінасового моніторингу // Право України. – 2006. – №2.

Ларачев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. – М.: Юринформ, 1997.

Мараненко В. Відповідальність за незаконні валютні операції // Урядовий кур’єр. – 1998. – 3 вересня.

Пивоваров В. Фактори існування і відтворення фінансової злочинності // Право України. – 2003. – №3.

Попович В. Межбанковские расчеты – неисчерпаемые возможности для злоупотреблений // Бизнес. -1994. – №7. – 22 февраля.

Попович В. Організаційно-правові передумови криміналізації фінансово-господарських відносин та їх вплив на боротьбу ОВС із зловживанням у сфері банківської діяльності. В кн.: Наукові розробки академії внутрішніх справ вдосконалення практичної діяльності та підготовки кадрів ОВС. – К., 1994.

Попович В. Проблеми кваліфікації “відмивання” фіктивних коштів // Матеріали конференції з проблем боротьби з відмиванням грошей 15-17 грудня 1993р. – К.: Міністерство юстиції України, 1993.

Попович В. Створення організаційно-правових передумов мінімізації криміногенних процесів у кредитно-фінансовій сфері – справа державної ваги / Проблеми боротьби зі злочинами, що скоюються з використанням банківської системи. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994.

Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: обзор и исследования// Свободная мысль. – 1991. – №17.

Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. – №5.

Степаненко П. А. Боротьба з “відмиванням” грошей у банківському секторі економіки // Банківська справа. – 2003. – №5.

До лекції 4. Економічна злочинність у бюджетній сфері

1. Цивільний кодекс України // Голос України. – 2003. – № 45-46.

Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 3 грудня 1990 року, №508 //Закони України. – Т. 1. – К., 1996.

Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року, №2135-Х1Т // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22.

Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств” від 6 березня 1992 року, №2172-ХИ // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№24.

Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року, №3723-Х11 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року, №334/94 // Закони України. – Т. 7. – К., 1996.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 року, №357/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34.

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002року, №249-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1.

Указ Президента України від 21 січня 1998 року №0041 “Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансової кризи” //

Директива Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 4 грудня 2001 р. №2001/97/ЄС “Щодо запобігання використання фінансової системи з метою відмивання грошей” //

Азаров М. Я. Реформа податкової системи та податкового законодавства // Вісник податкової служби України. – 1998. – №6.

Глушкова Б. Стадии и методы “отмывания” денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998.- №12.

Карпец И. Экономика и преступность // Законность. – 1992. – №3.

Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2007. – №5.

Кривенко 71, Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. – 1996. – № 1.

Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність в Україні: вплив на національну вивіску держави // Право України. – 1997. – №7.

Кучма Л. Д. Потрібна реальна антикорупційна політика: Виступ на всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією // рядовий кур’єр. – 2004. – 30 січня.

Лопашенко Я. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. – 1998. – №5.

Мілевський О. Організація початкового етапу розслідування ухилення від податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №3.

Нікітін Ю. В. Криміногенний вплив на економічну безпеку як складову національної безпеки держави її попередження // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3.

Романненко 0. Відмивання брудних грошей як злочин // Вісник НБУ.-2003.-№9.

Скворцов М. Кто и как нарушает законы о налогах? // Україна-бізнес. – 1996. – №6.

Соколовский С. Теневая экономика съедает треть государственного бюджета с аппетитом // Киевские ведомости. – 1996. – 28 июня.

Точуняк Г., Вакулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость // Хозяйство и право. – 1998 – №10, 11.

25. Якименко А. Брудні гроші: Як вміємо, так і боремось // Закон і

Бізнес. – 2002. – ЗО березня.

До лекції 5 Економіко-кримінологічні аспекти тіньової економіки

Господарський кодекс України. – К., 2003.

Кримінальний кодекс України. – К.: Каннон, А. С. К.. 2003.

Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992 року, № 2132 // Закони України. – Т. 3. – К., 1996.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року, №448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51.

Закон України “Про виконавче провадження” від 30 червня 1999 року, №783-Х1У // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24.

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року, №1775-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 22 травня 2003 року, №882-lV // Голос України. – № И5-116 (24 червня). – 2003. – С. 22-29.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2005 року № 115 “Про програму діяльності Кабінету Міністрів “Назустріч людям” //

Наказ Державної митної служби від 22 листопада 2001 року №763 “Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України, громадянами і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Державної митної служби від 8.10.1999 р. №645” //

10. Воробйов Е., Тимченко Б. Тіньова економіка в умовах системної кризи // Економіка України. – 1998. – №8.

П. Горбанъ О. Злочини у сфері економіки // Юридичний вісник України. – 2007. – 28 квітня – 4 травня.

М. Дудоров О. Фіктивне управління суб’єктом господарювання у механізмі злочинного ухилення від оподаткування: проблеми кримінально-правової кваліфікації // Підприємництво, господарство, право. -2005. – №5.

Исправников В. О. “Теневая” экономика и перспективы образования среднего класса // ОНС. – 1998. – №6.

Карпец И. Экономика и преступность // Законность. – 1992. – №3.

Кербер С. О теневой экономике // Проблемы прогнозирования. – 1992. – №6.

Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність в Україні: вплив на національну вивіску держави // Право України. – 1997. – №7.

Куркін В. Деякі методи оперативно-технічного забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Юридичний журнал. – 2007. – №5.

Мілевський О. Організація початкового етапу розслідування ухилення від податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №3.

Огородник В. До питання економічної кримінології// Економіка і право. – 1996. – №6.

20. Попович В. М. Тіньова економіка // Правові джерела. – К., 1998.

Лредборська В. Розвиток дослідження причинності тінізації економічних процесів в Україні // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – №4.

Прокопович Н. Подолання корупції – запорука зростання авторитету країни у світі // Голос України. – 2007. – 28 квітня.

Пушко И. Ответственность за фиктивное банкротство в уголовном праве Украины // Бизнес (приложение). – 1997. – №8.

Розовский Ю. В. Принципы изъятия сверхприбыли// Законодательство и экономика. – 1996. – №9.

Самсоненко Л. Економічна безпека – справа всіх і кожного // Урядовий кур’єр. – 1998. – 13 вересня.

Саффарон Є. Р. Вірус Влади // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1996, серпень.

27. Свенсон Б, Экономическая преступность. – М.: Прогрес, 1987.

Сидоров В., Гладких В. Рынок и преступность; реалии и прогноз // Хозяйство и право. – 1991. – №4.

Турчинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995.

Турчинов О. у Бородюк В%> Приходько Т. Методи розрахунку обсягів “тіньової” економіки // Економіка України. – 1997. – №5.

Якименко А. Брудні гроші: Як вміємо, так і боремось // Закон і бізнес. – 2002. – 30 березня.

Ярмоленко А. І, Тіньова економіка // Політика і час. – 1996. – №5.

До лекції 6 Вплив економічної злочинності на зовнішньоекономічні відносини України

ІЬсподарський кодекс України. – К., 2003.

Кримінальний кодекс України. – К.: Каннон, А. С. К., 2003.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української PCP. – 1984. – №51.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року, № 959 // Закони України. – Т. 1. – К., 1996.

Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року, №1576-Х11 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49.

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 6 вересня 2005 року, №2809-1У // Відомості Верховної Ради України. -2005.- № 50.

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7.

%. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року №199 “Про затвердження змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземних валют за межі України за оплату банківських металів та проведення окремих валютних операцій” //

9. Постанова Правління Національного банку України від 7 червня 2007 року №202 “Про внесення змін до Правил проведення торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-про-■ дажем іноземних валют та банківських металів”) //

10. Наказ Державної митної служби від 22 листопада 2001 року №763 “Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що перемішуються через митний кордон України громадянами і оформлення митної декларації та про внесення

Змін до наказу Державної митної служби від 8,10.1999р. №645″ //

Бейкун А. Удосконалення боротьби зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 1997. – №9.

Біленький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність// Право України. – 1997. – №5.

Дударов О. До проблеми криміналізації відмивання брудних грошей // Економіка. Фінанси. Право. – 1998. – №3.

Капустник К. Проведення судово-економічних експертиз у справах, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2005. – №8.

Катеринчук І. Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №12.

Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2007. – №5.

Нестеров А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики. – 1995. – №1.

Пензеник В. Украина на перепутье // Зеркало недели. – 1997. – 12 июля.

Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. – №5.

Ярмоленко А. І. Тіньова економіка // Політика і час. – 1996. – №5.

До лекції 7 Економічна злочинність і сфера оподаткування

Кримінальний кодекс України. – К.: Каннон, А. С. К., 2003.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української PCP. – 1984. -№51.

Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 3 грудня 1990 року, №508 // Закони України. – Т 1. – К., 1996.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року, №334/94 // Закони України. – Т. 7. – К., 1996.

Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року, №168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №21.

Указ Президента України від 23 червня 2004 року “Про невід-кладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість”//

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7.

Азаров М. Я. Реформа податкової системи та податкового законодавства // Вісник податкової служби України. – 1998. – №6.

Білецький В, Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – №5.

Дорош Н. І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльні аспекти) // Фінанси України. – 1998. – №б.

Дудоров О. Фіктивне управління суб’єктом господарювання у механізмі злочинного ухилення від оподаткування: проблеми кримінально-правової кваліфікації// Підприємництво, господарство, право. – 2005. – №5.

Кербер С. О теневой экономике // Проблемы прогнозирования.- 1992. -№6.

Лысенко В. Анализ материалов о нарушении налогового законодательства. Анализ и оценка материалов в стадии возбуждения уголовного дела // Бизнес-инозорм. – 1997. – № 1.

Лысенко В. Уклонение от уплаты налогов // Бизнес-информ. – 1998. -№11.

Попович В. М. Тіньова економіка // Правові джерела. – К., 1998.

Потебенько М. Боротися зі злом спільними силами // Урядовий кур’єр. – 1998. – 26 листопада.

Розовский Ю. В. Принципы изъятия сверхприбыли // Законодательство и экономика. – 1996. – №9.

Савченко 0. Особливості боротьби зі злочинністю в податковій сфері // Право України. – 1999. – №9.

Самсоненко Л. Економічна безпека – справа всіх і кожного // Урядовий кур’єр. – 1998. – 13 вересня.

Селиванов A. t Дзисяк О. Правове регулювання діяльності органів податкової служби в Україні // Право України. – 1998. – №7.

Туркевич /., Шапченко С. Деякі питання криміналізації відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №12.

Турчинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995.

До лекції 8 Нанесення шкоди економці держави службовими злочинами

Кримінальний кодекс України. К.: Каннон. А. С. К.. 2003.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української PCP. – 1984. – № 51.

Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990року, №565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. – №4.

Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року, №2229-ХІ1 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27.

Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 року, №3342-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35.

Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року. №3723-Х1І // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.

Закон України ” Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 року, №357/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №34.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2005 року № 115 “Про програму діяльності Кабінету Міністрі” “Назустріч людям” //

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року №15 “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”

Барабаш Н. Мы сами создаем условия для теневой экономики // Все о бухгалтерском учете. – 1996. – №19.

Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция // Законность. – 1996. – №6. – С. 39.

Денисова О. А Проблеми корупції в органах судової влади України // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №5.

Домбругова А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупцією// Юридичний вісник України. – 2007. – 13-19 січня.

Корж В, Кримінальна відповідальність за корупційні діяння в сфері економіки. // Право України. – 1998. – №2.

Корніч С. Корупція в Україні: шляхи подолання // Євроатлан-тікінформ. – 2006. – № 1.

Крековцев С. М. Понятие и структура организованной преступности в сфере экономики // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Науково теоретичний журнал. Випуск І. – Луганськ. 1998.

17. Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність в Україні:
Вплив на національну вивіску держави // Право України. – 1997. –

№7.

Кучма Л. Д. Потрібна реальна антикоруппійна політика: Виступ на всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією// Урядовий кур’єр. – 2004. – 30 січня.

Лопашенко И. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. – 1998. – №5.

Макаренко Т. Засіб від корупції, або прозорість влади як передумова чистоти її рку // Юридичний вісник України. – 2006. – 5-11 серпня.

Мельник М., Хавронюк М. Розмежування складів злочинів зловживання владою або посадовим становищем” та “перевищення влали або посадових повноважень” // Право України. – 1997. – №2.

Навроцькии В. Провокація хабара як можливий спосіб боротися з корупцією// Вісник академії правових наук України. – Харків: Право. – 1998. – №4(15).

Прокопович Н. Подолання корупції – запорука зростання авторитету країни у світі // Голос України. – 2007. – 28 квітня.

Сененко С, Московии В. Побелим” ли коррупция // Биінес-информ. – 1996. -№22.

Скулиш Є Актуальні проблеми боротьби з корутіісю в контексті Європейської інтеграції // Євроатлантікіиформ. – 200Ь. – №5.

Соколовский С. Теневая экономика сьедает треть государственного бюджета с аппетитом // Киевские ведомости. – 1996. – 2Н июня.

Стретович В. М. Корупція та організована злочинність – реальна загроза національній безпеці // Універсум. – 2005. – N?7~ 10.

До лекції 9 Попередження економічної злочинності

Конституція України. – К/. Просвіта, 1996.

Господарський кодекс України. – К.. 2003.

Кримінальний кодекс України. – К.: Каннон. А. С. К.. 2003.

Закон України “Про організашйно-правоиі основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 року, №3342-ХН // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35.

Закон України “Про заходи по протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними” від 15 лютого 1995 року, №63/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №10.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. №2121-111 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2005 року № 115 “Про програму діяльності Кабінету Міністрів “Назустріч людям”

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7.

Барановский А. Экономическая безопасность государства //Финансовая Украина. – 1996. – №22. – 5 июня.

Денисова О. В. Проблеми корупції в органах судової влади Україні //Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №5.

Домбругова А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупцією// Юридичний вісник України. – 2007. – 13-19 січня.

12. Дорош Н. І. Податкова система України і розвинутих

Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України. – 2002. – №9.

Исправников В. О. “Теневая” экономика и перспективы образования среднего класса // ОНС. – 1998. – №6.

Кисунько Г. Проблемы экономической преступности в России // Проблемы теории и принципы управления. – 1997. – №9.

Корж В. Кримінальна відповідальність за корупційні діяння в сфері економіки. // Право України. – 1998. – №2.

Корніч С. Корупція в Україні: шляхи подолання // Євроатлан-тікінформ. – 2006. – №1.

Коряк В. Організована злочинність: кримінально-правові проблеми // Закон і бізнес. – 1997. – №5. – 29 січня.

Крековцев С. М. Понятие и структура организованной преступности в сфере экономики // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Науково теоретичний журнал. Випуск 1. – Луганськ, 1998.

Кулага А. Як подолати економічну злочинність? // Київський вісник. – 1997. – 20 березня.

Кунецов Н. Ф., Багаудиева С. В. Контроль над легализацией преступных доходов в США// Вестник Московского университета -1997. – №6.

Куркін В. Деякі методи оперативно-технічного забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Юридичний журнал. – 2007.-№5.

23. Кучма ЛД. Потрібна реальна антикорупційна політика: Виступ
На всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою зло-
Чинністю і корупцією// Урядовий кур’єр. – 2004. – 30 січня.

24. Луценко Ю. Діячі, які здирали з народу шкури, рано чи пізно
Масі підуть на барабан // Україна молода. -2006.

Макаренко T. Засіб від корупції, або прозорість влади як передумова чистоти їїрку // Юридичний вісник України. – 2006. – 5-І І серпня.

Марків І. Організована злочинність: її аналіз та сучасний стан // Право України. – 2004. – №6.

Нестеров А. Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики. – 1995. – №1.

Нікітін Ю. В. Криміногенний вплив на економічну безпеку як складову національної безпеки держави //Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3.

Огородник В. До питання економічної кримінології // Економіка і право. – 1996. – №6.

Орловская H. А. Обшеуголовная преступность з признаками организованности: состояние и проблемы противодействия/ Одесский Центр по изучению организованной преступности и коррупции. – 2007, ноябрь.

Прокопович Н. Подолання корупції – запорука зростання авторитету країни у світі // Голос України. – 2007. – 28 квітня.

Степаненко Я. А. Боротьба з “відмиванням” грошей у банківському секторі економіки // Банківська справа. – 2003. – №5.

Стретович В. М. Корупція та організована злочинність – реальна загроза національній безпеці // Універсум. – 2005. – №7-10.

Широченко В. Наступ на економічну злочинність триває //Урядовий Кур’єр. – 1997. – 6 лютого.

Економіко-правовІ засоби боротьби з економічною злочинністю: Навчальний посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, – 1995.

До лекції 10 Теоретико-методологІчні основи протидії економічній злочинності

Господарський кодекс України. – К., 2003.

Кримінальний кодекс України, – К.: Каннон, А. С. К., 2003.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відо-
Мості Верховної Ради Української PCP. – 1984. – № 51.

Кравчук С. Й. Економічна злочинність

Літературо

Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року, №4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року, №334/94 // Закони України. – Т. 7. – К., 1996.

Закон України “‘Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 року, №357/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №34.

Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року, №3018-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28.

Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року, №3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.

Указ Президента України від 21 січня 1998 року №0041 “Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансової кризи” //

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2005 року №115 “Про програму діяльності Кабінету Міністрів “Назустріч людям” //

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради України. -1993. – №7.

Азаров М. Я. Реформа податкової системи та податкового законодавства // Вісник податкової служби України. – 1998. – №6.

Антонов С. Новые виды преступлений в банковской сфере // Юридическая практика. -1997. – №5.

Антонов С. Преступления, совершаемые в банковской сфере при помощи пластиковых денег // Юридическая практика. -1997.-№7.

Бандурка А. Теневую экономику обслуживает теневое правосудие, в результате чего формируется теневая экономика // Время. – 1998. – 4 августа.

Барабаш И, Мы сами создаем условия для теневой экономики // Все о бухгалтерском учете. – 1996. – № 19.

БейкунА. Удосконалення боротьби зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 1997. – №9.

Берізко В. Деякі аспекти механізму побудови системи протидії відмиванню “брудних” грошей // Право України. – 2005. – №7.

Біленький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – №5.

Бущан О. П. Взаємодія правоохоронних органів в розслідуванні злочинів, що вчиняються у сфері банківського кредитування // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1. – Харків: Право.

Вільямс Ф. Організована злочинність: прогнозування та боротьба // Юридичний вісник України. – 2002. – 23 лютого – І березня.

Волобуєв А., Степажок Р Особливості механізму злочинної корупції бюджетного асигнування // Вісник АПН України. – 2003. -№4.

Дударов О. До проблеми криміналізації відмивання брудних грошей // Економіка. Фінанси. Право. – 1998. – №3.

Дудоров О. Фіктивне управління суб’єктом господарювання у механізмі злочинного ухилення від оподаткування: проблеми кримінально-правової кваліфікації // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – №5.

Ефремов С. Поняття організованої злочинності // Право України. – 2002. – №9.

Исправников В. О. “Теневая” экономика и перспективы образования среднего класса//ОНС. – 1998. -№6.

Капустник К. Проведення судово-економічних експертиз у справах, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2005. – №8.

Карпец И. Экономика и преступность // Законность. – 1992. – №3.

Катеринчук /. Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №12.

Кербер С О теневой экономике // Проблемы прогнозирования. – 1992. – №6.

Кисунько Г. Проблемы экономической преступности в России // Проблемы теории и принципы управлении. – 1997. – №9.

Клименко А. Недоліки правового регулювання юридичної відповідальності суб’єктів первинного фінасового моніторингу // Право України. – 2006. – №2.

Кондратьев Я. Ю. Боротьба з організованою злочинністю в Україні (національний та міжнародний аспекти) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – №5.

Корж В. Кримінальна відповідальність за корупційні діяння в сфері економіки // Право України. – 1998. – №2.

Корніч С. Корупція в Україні: шляхи подолання // Євроатлан-тікінформ. – 2006. – №1.

36. Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отрима-
Них злочинним шляхом // Право України. – 2007. – №5.

Кравчук С. Й. Економічна злочинність

Коряк В. Організована злочинність: кримінально-правові проблеми //Закон і бізнес. – 1997. – №5. – 29 січня.

Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. -1996. – №1.

Кулага А. Як подолати економічну злочинність? // Київський вісник. -1997. -20 березня.

Куркін В. Деякі методи оперативно-технічного забезпечення боротьби з організованою злочинністю // Юридичний журнал. – 2007. – >1о5.

Кучма Л. Д. Потрібна реальна антикорупційна політика: Виступ на всеукраїнській нараді з проблем бороть


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економічна злочинність в Україні – Кравчук С. Й. – ЛІТЕРАТУРА