Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – ПЕРЕДМОВА

Економічна теорія як фундаментальна наука безперервно розвивається – формуються нові наукові школи та напрями досліджень, зазнають логічної довершеності економічні концепції, уточнюються або відкидаються як такі, що не витримали випробування практикою, теоретичні постулати. Особливих якісних

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Економічна наука має справу з фундаментальними проблемами життя суспільства; вона стосується усіх і належить усім. Людвіг фон Мізес Люди, які ніколи систематично не вивчали економічну теорію, схожі

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Економічна наука має справу з фундаментальними проблемами життя суспільства; вона стосується усіх і належить усім. Людвіг фон Мізес Люди, які ніколи систематично не вивчали економічну теорію, схожі

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 1. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки

Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Економічна наука має справу з фундаментальними проблемами життя суспільства; вона стосується усіх і належить усім. Людвіг фон Мізес Люди, які ніколи систематично не вивчали економічну теорію, схожі

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 2. Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними школами

Предмет економічної теорії надзвичайно складний і багатогранний, так само, як складна, багатогранна і динамічна економічна життєдіяльність людини. Цим пояснюється неможливість короткого і всеохоплюючого визначення предмета, яке було б придатне для всіх етапів розвитку людського

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація

Для того, щоб одержати нові знання, треба свідомо застосовувати науково обгрунтовані методи. Це важлива умова розвитку всіх наук, у тому числі економічної теорії. Метод науки (від гр. теtohodos “шлях до якої-небудь мети”) покликаний забезпечити

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 4. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів

Економічна теорія, пізнаючи об’єктивну економічну реальність, відкриває і формулює економічні категорії, закони і принципи. Економічні категорії – абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають родові ознаки певних економічних явищ і процесів. Наприклад:

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 5. Функції економічної теорії

Економічна теорія, пізнаючи об’єктивну економічну реальність, відкриває і формулює економічні категорії, закони і принципи. Економічні категорії – абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають родові ознаки певних економічних явищ і процесів. Наприклад:

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 6. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук

Економічна теорія, пізнаючи об’єктивну економічну реальність, відкриває і формулює економічні категорії, закони і принципи. Економічні категорії – абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають родові ознаки певних економічних явищ і процесів. Наприклад:

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

У політичній економії немає, можливо, жодного предмета, пояснення якого було б таким важливим, як потреби. Як би ви не обмежували їх коло, вони все-таки залишатимуться в її межах і притому в тих межах, до

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 1. Сутність та структура економічних потреб суспільства

У політичній економії немає, можливо, жодного предмета, пояснення якого було б таким важливим, як потреби. Як би ви не обмежували їх коло, вони все-таки залишатимуться в її межах і притому в тих межах, до

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 2. Економічний закон зростання потреб

Найважливішою ознакою потреб є їхній динамічний, мінливий характер. На думку видатного українського дослідника М. Х. Бунге, “в ученні про потреби можна назвати найбільш правдоподібними такі три положення: 1) розвиток як окремих осіб, так і

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 3. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

“Економічні відносини кожного суспільства проявляються насамперед як інтереси” – ці слова належать Ф. Енгельсу. Усвідомлення потреб і прагнення задовольнити їх зумовлюють мотивацію поведінки людини, спонукаючи її до певної цільової дії. У реальній дійсності потреби

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 4. Мотиви та стимули ефективного господарювання

Як зазначав великий німецький мислитель Г. Гегель, “найближчий розгляд історії переконує в тому, що дії людей випливають з їхніх потреб, пристрастей, інтересів… і лише вони відіграють головну роль”. Забезпечення високої мотивації господарської діяльності є

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

Найкраща економічна система – це та, яка максимально забезпечує людей тим, чого вони найбільше потребують. Джон Гелбрейт Головною метою об’єднання людей у суспільство є прагнення мирно і безпечно користуватися своєю власністю, а основним знаряддям

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку

Найкраща економічна система – це та, яка максимально забезпечує людей тим, чого вони найбільше потребують. Джон Гелбрейт Головною метою об’єднання людей у суспільство є прагнення мирно і безпечно користуватися своєю власністю, а основним знаряддям

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем

Система Як загальнонаукове поняття – це сукупність взаємопов’язаних і розміщених у належному порядку елементів певного цілісного утворення. Кожній системі притаманні такі властивості: цілісність, упорядкованість, стійкість, саморух та загальна мета. Економіка будь-якої країни функціонує як

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі

Власність – складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин-економічних, соціальних, правових, політичних, національних, морально-етичних, релігійних тощо. Вона займає центральне місце в економічній системі, оскільки зумовлює спосіб поєднання робітника із засобами виробництва,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 4. Місце і роль людини в економічній системі

Людина – надзвичайно складна істота, вона поєднує в собі Біологічне І соціальне. Як біологічна істота людина – унікальний продукт природи, мисляча істота, наділена сукупністю фізичних і розумових здібностей, здатністю взаємодіяти з природою і жити

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

Подібно до живих організмів суспільства переживають кризи” моменти безумства, революції, зміну форм свого життя; вони народжуються, розвиваються, умирають, переходять від здоров ‘я до хвороби, а від Хвороби – до здоров’я, …вони мають дитинство, юність,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу

Подібно до живих організмів суспільства переживають кризи” моменти безумства, революції, зміну форм свого життя; вони народжуються, розвиваються, умирають, переходять від здоров ‘я до хвороби, а від Хвороби – до здоров’я, …вони мають дитинство, юність,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси

Подібно до живих організмів суспільства переживають кризи” моменти безумства, революції, зміну форм свого життя; вони народжуються, розвиваються, умирають, переходять від здоров ‘я до хвороби, а від Хвороби – до здоров’я, …вони мають дитинство, юність,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Закономірності трансформації в межах ринкової системи

Подібно до живих організмів суспільства переживають кризи” моменти безумства, революції, зміну форм свого життя; вони народжуються, розвиваються, умирають, переходять від здоров ‘я до хвороби, а від Хвороби – до здоров’я, …вони мають дитинство, юність,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

Усі досоціалістичні економічні системи спочатку виникали в процесі еволюційного розвитку, і лише потім наука вдавалась до спроб теоретично осмислити їх. Відмінністю соціалізму є те, що він спочатку виник як теорія (рис. 4.3), і лише

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

Соціально орієнтовану ринкову економіку, яку прагнуть створити постсоціалістичні країни, можна визначити Як систему, в основі якої переважає приватна власність, свобода підприємництва, вільний продаж усіх факторів виробництва, товарів та послуг. Головні завдання перехідного періоду від

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

Обмеження прямого державного втручання в економіку трансформаційного типу означає не послаблення ролі держави в економічному житті, а Докорінну Зміну цієї ролі. Головні напрями впливу держави на формування інституційних та економічних умов формування ринкової економіки.

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

Для людини немає нічого природнішого за працю, людина народжена для неї, як пташка для польоту і риба для плавання. Франчееко Петрарка § 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво Суспільне виробництво

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво

Для людини немає нічого природнішого за працю, людина народжена для неї, як пташка для польоту і риба для плавання. Франчееко Петрарка § 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво Суспільне виробництво

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок

Для здійснення процесу виробництва необхідні певні умови – Фактори виробництва. Фактори виробництва – це всі необхідні елементи, які використовуються для виробництва матеріальних і духовних благ. В економічній науці поряд з поняттям “фактори виробництва” Використовується

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Екологічний фактор виробництва

В другій половині XX століття у зв’язку із змінами в навколишньому природному середовищі та якістю мінерально-сировинних ресурсів, а також створенням ринку екологічних послуг значно зросла роль екологічного фактора в процесі відтворення суспільного продукту та

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

Сучасна економічна теорія і світова практика господарювання оцінюють результати функціонування економіки країн двома способами: Економічним зростанням і ефективністю суспільного виробництва. Ці поняття близькі та взаємопов’язані одне з одним, проте не тотожні. Економічне зростання –

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Показники соціальної ефективності виробництва

Сучасна економічна теорія і світова практика господарювання оцінюють результати функціонування економіки країн двома способами: Економічним зростанням і ефективністю суспільного виробництва. Ці поняття близькі та взаємопов’язані одне з одним, проте не тотожні. Економічне зростання –

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

Форма суспільного виробництва – це певний спосіб організації господарської діяльності. Людство пройшло довгий історичний шлях розвитку і знало дві основні форми організації суспільного виробництва: Натуральну І Товарну. Історично першою формою суспільного виробництва було натуральне

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

Основоположною категорією товарного виробництва є “товар”. Однак історично та логічно цій категорії передувала категорія “благо”. Благо – все те, що здатне задовольняти людські потреби, наприклад, плоди природи, продукти праці, послуги, будь-які явища, що задовольняють

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 6. Альтернативні теорії вартості

Вартість належить до фундаментальних, вихідних категорій економічної науки, від неї, як на генеалогічному дереві, виростають інші категорії, в тому числі ціна, прибуток, попит, пропозиція та інші. Вона пронизує весь комплекс економічних зв’язків, що виникають

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 7. Закон вартості, його сутність та функції

Закон вартості є законом функціонування і розвитку товарного виробництва. Цей закон регулює зв’язки між товаровиробниками, а також розподіляє і стимулює суспільну працю в умовах товарного виробництва. Закон вартості – це закон, який передбачає, що

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

Гроші всюди присутні, і якщо порушити грошовий обіг, порушиться нормальне функціонування усього господарського організму. Мілтон Фрідмен § 1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей Гроші мають багатотисячолітню історію. Це складний і найважливіший елемент ринкової

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей

Гроші всюди присутні, і якщо порушити грошовий обіг, порушиться нормальне функціонування усього господарського організму. Мілтон Фрідмен § 1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей Гроші мають багатотисячолітню історію. Це складний і найважливіший елемент ринкової

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 2. Функції грошей та їхня еволюція

Функції грошей – це дії, які вони здійснюють у ринковій економіці. Класична економічна теорія виділяє п’ять функцій грошей: Міри вартості, засобу обігу, засобу утворення скарбів, засобу платежу, світових грошей (рис. 6.4). Функція грошей як

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Еволюція функцій грошей

Важливим аспектом пізнання функцій грошей є принцип їх еволюції. Гроші не можна розглядати як щось незмінне. Під впливом розвитку ринкових відносин деякі функції ускладнюються, змінюються або відмирають, а замість них приходять нові, більш адекватні

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 3. Грошовий обіг і його закони

Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві. Обіг грошей здійснюється на основі властивих йому законів. Одним з найважливіших є закон, який

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

Грошова система – це форма організації грошового обігу, яка історично склалася в певній країні й законодавчо закріплена державою. Вона складається з таких елементів (рис. 6.8). Історія знає два основних типи грошових систем: Металеву і

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Ціна іноземної валюти встановлюється фінансовими органами шляхом котирування. Існує кілька видів котирування валют: пряме, непряме, спот-курс, крос-курс, форвард-курс (рис.

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

Проблема інфляції є складовою частиною теорії грошей. Інфляція – це одна з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, що негативно впливає на всі сторони життя суспільства. Є різні погляди на

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Соціально-економічні наслідки інфляції

Інфляція – це тяжка хвороба економіки з глибокими соціально-економічними наслідками. У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. Економічні наслідки інфляції По-перше, Інфляція руйнує нормальні господарські зв’язки,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Економічні наслідки інфляції

Інфляція – це тяжка хвороба економіки з глибокими соціально-економічними наслідками. У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. Економічні наслідки інфляції По-перше, Інфляція руйнує нормальні господарські зв’язки,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Соціальні наслідки інфляції

Інфляція – це тяжка хвороба економіки з глибокими соціально-економічними наслідками. У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. Економічні наслідки інфляції По-перше, Інфляція руйнує нормальні господарські зв’язки,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Антиінфляційна державна політика

Інфляція – це тяжка хвороба економіки з глибокими соціально-економічними наслідками. У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. Економічні наслідки інфляції По-перше, Інфляція руйнує нормальні господарські зв’язки,

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА … Економічна свобода набагато ілюзорніша, ніж це видається на перший погляд. Кожен має право чинити на ринку так, як йому заманеться. Однак якщо хто-не-будь визнає за

Економічна теорія: Політекономія – Базилевич В. Д. – Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА … Економічна свобода набагато ілюзорніша, ніж це видається на перший погляд. Кожен має право чинити на ринку так, як йому заманеться. Однак якщо хто-не-будь визнає за