Економічна теорія – Чепінога В. Г

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції У повсякденному житті щоденно відбуваються різні події: зростають ціни на товари, змінюється обмінний курс гривні, збільшується кількість безробітних, підвищуються пенсії та грошові допомоги тощо. Безперечно, виникає питання:

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції

ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції У повсякденному житті щоденно відбуваються різні події: зростають ціни на товари, змінюється обмінний курс гривні, збільшується кількість безробітних, підвищуються пенсії та грошові допомоги тощо. Безперечно, виникає питання:

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 1.1. Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань

ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції У повсякденному житті щоденно відбуваються різні події: зростають ціни на товари, змінюється обмінний курс гривні, збільшується кількість безробітних, підвищуються пенсії та грошові допомоги тощо. Безперечно, виникає питання:

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 1.2. Предмет економічної теорії

У кожної науки є свій предмет, тобто коло тих явищ та процесів, що виступають об’єктом її дослідження. Не є винятком і економічна теорія. Що ж вона вивчає? На це просте запитання однозначної відповіді немає.

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 1.3. Методи економічних досліджень. Економічні закони

Сфера економічного життя суспільства надзвичайно складна. Якщо її досліджувати без будь-якого керованого начала, то одержимо не систему знань про економіку, а хаотичне нагромадження не пов’язаних між собою фактів і понять. Щоб визначити систему знань

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 1.4. Функції економічної теорії. Економічна політика

Економічну теорію оцінювали відомі в усьому світі вчені, письменники та громадські діячі. Видатний філософ Гегель вважав політичну економію філософією господарювання. Письменник Марк Твен зазначав: “Знання політичної економії – першооснова вмілого керівництва державою. Наймудріші люди

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

ТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем Однією з найважливіших сфер людського суспільства є та, в якій створюються умови для життєдіяльності людей. Цю сферу називають економічною системою. Розглянемо її. 2.1. Поняття економічної системи

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем

ТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем Однією з найважливіших сфер людського суспільства є та, в якій створюються умови для життєдіяльності людей. Цю сферу називають економічною системою. Розглянемо її. 2.1. Поняття економічної системи

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 2.1. Поняття економічної системи

ТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем Однією з найважливіших сфер людського суспільства є та, в якій створюються умови для життєдіяльності людей. Цю сферу називають економічною системою. Розглянемо її. 2.1. Поняття економічної системи

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 2.2. Продуктивні сили суспільства

Як уже зазначалось, продуктивні сили суспільства є сукупністю особистих факторів виробництва, яку складають люди з їх здатністю працювати, та об’єктивних факторів, що включають засоби виробництва, які використовуються людьми в процесі виробництва. Продуктивні сили виражають

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 2.3. Економічні відносини суспільства. Власність

Продуктивні сили характеризують ставлення людини до природи. Але останнє реалізується лише через певні взаємозв’язки між людьми як суб’єктами виробництва, які і виступають в якості економічних відносин. їх суб’єктами на сучасному етапі розвитку є окремі

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 2.4. Типи економічних систем

Економічні системи перебувають у постійному русі та розвитку. В історії людського суспільства відомі різні варіанти економічних систем, що відрізняються метою розвитку, рушійними силами і методами розв’язання основних проблем функціонування. Економісти не мають єдиних критеріїв

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 2.5. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства

Розглянемо рушійні сили економічного розвитку. Першопричиною будь-яких дій людини, в тому числі і у сфері економіки, є потреби – бажання споживачів придбати і використати якесь благо, що приносить їм задоволення, корисність. Це внутрішній спонукальний

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

Існування людського суспільства пов’язано із задоволенням потреб створеними в процесі виробництва благами. Останнє передбачає використання певних ресурсів. Щоб узгодити потреби із наявними ресурсами в кожному суспільстві, виробництво виступає в певній організаційній формі. Розгляд цих

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 3.1. Технологічні можливості суспільства

Існування людського суспільства пов’язано із задоволенням потреб створеними в процесі виробництва благами. Останнє передбачає використання певних ресурсів. Щоб узгодити потреби із наявними ресурсами в кожному суспільстві, виробництво виступає в певній організаційній формі. Розгляд цих

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 3.2. Форми економічних зв’язків та виробництва

Використання економічних ресурсів здійснюється у процесі виробництва, кінцевою метою якого є задоволення потреб, тобто споживання створених благ. Ця мета може бути безпосередньою, коли той, хто виробляє продукт, сам його і споживає. А може бути

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 3.3. Товар і його властивості. Теорії вартості товару

Люди задовольняють свої потреби благами. Благо – це все, що здатне задовольняти людські потреби, має певні властивості, які приносять особі корисність. Вони можуть бути дані самою природою без застосування людської праці. Це повітря, вода,

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 3.4. Виникнення, суть та функції грошей

Товарне виробництво обов’язково передбачає обмін товарів. А останній практично немислимий без грошей. Розглянемо, як вони виникли і яка їх суть. Щодо цих питань в економічній теорії розглядаються дві концепції – раціоналістична (або номіналістична) і

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

У будь-якій економічній системі, де є товарне виробництво, існують і ринкові відносини, з якими пов’язане поняття ринку. Особливе місце ринок посідає у тих системах, де панівною формою господарства є товарне виробництво. Там обмін економічними

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 4.1. Поняття ринку і умови його функціонування

У будь-якій економічній системі, де є товарне виробництво, існують і ринкові відносини, з якими пов’язане поняття ринку. Особливе місце ринок посідає у тих системах, де панівною формою господарства є товарне виробництво. Там обмін економічними

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 4.2. Структура (види) ринку

Ринок – це складне утворення, що має розгалужену структуру. її аналіз можна здійснювати за різними критеріями. За рівнем економічних свобод можна виділити вільні (або стихійні) та регульовані ринки. Вільним є ринок, на якому стихійна

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 4.3. Інфраструктура ринку

Нормальне функціонування ринку передбачає наявність розвиненої системи засобів, що забезпечують здійснення обміну між його суб’єктами. Вона включає різні способи та організації, за допомогою яких відбувається рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів та робочої сили.

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

Нормальне функціонування ринкової економіки передбачає постійне підтримання певної відповідальності між суспільними потребами та економічними ресурсами, необхідними для виробництва благ, якими задовольняються потреби. Його механізм неоднаковий для різних економічних систем. У командно-адміністративній економіці узгодження здійснюється

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 5.1. Попит та його детермінанти

Нормальне функціонування ринкової економіки передбачає постійне підтримання певної відповідальності між суспільними потребами та економічними ресурсами, необхідними для виробництва благ, якими задовольняються потреби. Його механізм неоднаковий для різних економічних систем. У командно-адміністративній економіці узгодження здійснюється

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 5.2. Теорія поведінки споживачів

Попит визначається багатьма факторами, які зрештою залежать від людей, котрі приймають ті чи інші рішення у сфері економіки. їх називають економічними агентами. Ними можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи та держава

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 5.3. Пропозиція та її детермінанти

Другою домінантою ринку є пропозиція – та кількість благ, яку виробник може і бажає поставити на ринок за визначеною ціною протягом певного періоду часу. Цю залежність можна показати у вигляді певної шкали (див. таблицю

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 5.4. Формування ціни у ринковій економіці

Аналіз попиту і пропозиції показав, що вони тісно пов’язані з ціною. Остання може як сприяти збільшенню попиту та пропозиції, так і приводити до їх зменшення. Тобто між попитом, пропозицією і ціною існує певна взаємозалежність.

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 5.5. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки

Ринок – це сфера, де активно взаємодіють усі ринкові суб’єкти. Характер їх взаємодії залежить від таких факторів, як кількість продавців і покупців, незалежність їх один від одного (юридична рівність), свобода входу та виходу з

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 5.6. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки

Отже, нормальне функціонування ринкової економіки забезпечується її саморегулюванням, що здійснюється через механізм, який включає попит, пропозицію, ціну і конкуренцію. Взаємодія цих елементів гарантує постійну підтримку рівноваги ринку. Він функціонує таким чином, що надає економіці

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

Роль держави у ринковій економіці на різних етапах її розвитку була неоднаковою. Майже до середини XX ст. панувала думка про те, що держава не повинна втручатися у саморегулюючу економіку. Цю позицію обгрунтувала класична політична

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 6.1. Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки

Роль держави у ринковій економіці на різних етапах її розвитку була неоднаковою. Майже до середини XX ст. панувала думка про те, що держава не повинна втручатися у саморегулюючу економіку. Цю позицію обгрунтувала класична політична

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 6.2. Економічні функції держави

Державне регулювання ринкової економіки здійснюється через економічні функції держави. Ними виступають ті заходи, що здійснюються державою і впливають на деякі сторони та процеси економічної діяльності в межах певної країни. В сучасних умовах держава виконує

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 6.3. Методи державного впливу на ринкову економіку

Економічні функції держави реалізуються через систему методів, які є сукупністю важелів та засобів впливу на певні сфери та явища економічного життя для досягнення визначених цілей. При всій їх багатоманітності вони поділяються на дві великі

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

Мікроекономіка пов’язана з діяльністю окремих економічних суб’єктів – домогосподарств, підприємців або фірм. Мікроекономіка пояснює, як і чому приймаються рішення на первинному рівні економіки, а саме: як споживачі приймають рішення про купівлю товару і як

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 7. Підприємництво і підприємство (фірма)

Мікроекономіка пов’язана з діяльністю окремих економічних суб’єктів – домогосподарств, підприємців або фірм. Мікроекономіка пояснює, як і чому приймаються рішення на первинному рівні економіки, а саме: як споживачі приймають рішення про купівлю товару і як

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 7.1. Суть підприємництва та умови його здійснення

Мікроекономіка пов’язана з діяльністю окремих економічних суб’єктів – домогосподарств, підприємців або фірм. Мікроекономіка пояснює, як і чому приймаються рішення на первинному рівні економіки, а саме: як споживачі приймають рішення про купівлю товару і як

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 7.2. Організаційні основи підприємництва в Україні

Підприємницька діяльність завжди виступає в певних організаційних формах, що включають її суб’єкти, об’єкти, права та обов’язки підприємців. Організаційні основи підприємництва в Україні встановлюються, насамперед, такими чинними законодавчими актами, як Господарський кодекс України, Закон “Про

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 7.3. Підприємство (фірма) та його види

Однією з родових ознак підприємницької діяльності є створення нового блага, що передбачає використання факторів виробництва. Поєднання останніх у певних пропорціях потребує визначеної організаційної форми у вигляді підприємства. У немарксистській економічній теорії замість терміна “підприємство”

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 7.4. Капітал як матеріальна основа підприємництва

Здійснення підприємницької діяльності неможливе без ресурсів, з яких і виготовляються блага. Вони включають різні засоби виробництва – будівлі, споруди, устаткування, сировину, паливо тощо, а також необхідні фінансові ресурси. Економісти називають їх капіталом. З’ясуванню суті

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

Будь-яка економічна діяльність передбачає наявність такого фактора, як праця. Однак сама по собі, без її носія, яким є працівник, вона не функціонує. Тому для здійснення економічної діяльності, в тому числі і підприємницької, необхідно залучити

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 8.1. Ринок праці та його особливості

Будь-яка економічна діяльність передбачає наявність такого фактора, як праця. Однак сама по собі, без її носія, яким є працівник, вона не функціонує. Тому для здійснення економічної діяльності, в тому числі і підприємницької, необхідно залучити

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 8.2. Суть заробітної плати та її функції

У більшості країн ціна праці називається заробітною платою. В умовах ринкової економіки проблема визначення рівня заробітної плати є однією з найважливіших, бо пов’язана з умовами життєдіяльності людей. Заробітна плата для більшості населення виступає головним

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 8.3. Організація заробітної плати

Функції заробітної плати реалізуються через її організацію, яка являє собою приведення її складових елементів у певну систему. Основою цієї системи є законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють заробітну плату, генеральна угода на державному

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

Для виготовлення товарів і послуг використовуються різноманітні ресурси, або фактори виробництва. Це сировина, паливо та енергія, машини та механізми, різні типи праці різної кваліфікації. Отримання готового продукту передбачає певне поєднання між собою факторів виробництва.

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 9.1. Суть витрат виробництва та їх види

Для виготовлення товарів і послуг використовуються різноманітні ресурси, або фактори виробництва. Це сировина, паливо та енергія, машини та механізми, різні типи праці різної кваліфікації. Отримання готового продукту передбачає певне поєднання між собою факторів виробництва.

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 9.2. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах

Витрати, які фірма або галузь здійснює при виробництві заданого обсягу продукції, пов’язані із можливістю зміни обсягу всіх ресурсів, що використовуються. Одна частина таких ресурсів, а саме – більша частина видів живої праці, сировини, палива,

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 9.3. Прибуток, його норма і напрями використання

З витратами виробництва пов’язана ще одна категорія – прибуток. Вона надзвичайно складна і неоднозначна. Американський економіст Ф. Найт у середині XX ст. зазначив, що жоден економічний термін не використовується у такій неуявлюваній кількості загальновживаних

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

Як уже зазначалося, головною метою підприємництва є одержання прибутку як надлишку виручки від реалізації продукції (послуг) над витратами на її виробництво. Причому кожен підприємець прагне не просто одержати прибуток, а максимізувати його, тобто отримати

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 10.1. Загальні принципи ціноутворення

Як уже зазначалося, головною метою підприємництва є одержання прибутку як надлишку виручки від реалізації продукції (послуг) над витратами на її виробництво. Причому кожен підприємець прагне не просто одержати прибуток, а максимізувати його, тобто отримати

Економічна теорія – Чепінога В. Г. – 10.2. Формування цін на ринку досконалої конкуренції

Одним із найважливіших факторів, що впливає на визначення ціни у ринковій економіці, є конкуренція. Однак її роль у ціноутворенні неоднакова на різних типах ринків. На одних вона виступає вирішальним фактором, що визначає рівноважну ціну,